REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şiir ifadesini içeren 141 kelime bulundu...

a'vez

 • Mânâsı anlaşılmayan şey.
 • Anlaşılması zor olan şiir.

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

adli / adlî

 • Adâlete mensup, adâletle alâkalı, ilgili.
 • Sultan II. Bayezid'in şiirlerinde kullandığı mahlası.

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

aruz / arûz

 • Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler.
 • Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır.
 • Bir beytin birinci
 • Şiirde bir vezin türü.

ateş-zeban / ateş-zebân

 • Ateş dilli. Çok dokunaklı söz veya şiir söyleyen. (Farsça)

bahşiş-i şairane / bahşiş-i şairâne

 • Şair tarafından şiir şeklinde sunulan bahşiş ve hediye.

belagat-i nazmiye / belâgat-i nazmiye

 • Dizilişe ait belâgat; şiirin düzgün, kusursuz, yerinde, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

beyt

 • Mısra, şiir satırı.
 • Beyit, şiirde iki mısra.

beyt-i kıymettari / beyt-i kıymettârî

 • Değerli beyit; şiirde iki mısradan oluşan bölüm.

bezle

 • Lâtife, hoşa giden kibar ve nâzik söz. Şaka tarzında söylenen söz. (Farsça)
 • Ahenk ile okunan şiir. (Farsça)

caize / câize

 • (Cevaz. dan) (Çoğulu: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.
 • Hediye, armağan, bahşiş.
 • Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.
 • Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal.

çame / çâme / چامه

 • Şiir ve gazel. Manzume. (Farsça)
 • Şiir. (Farsça)

cemreviyye

 • Divân şairleri tarafından bayramlar, baharlar gibi cemre sebebiyle, muasır olan büyük makamlı ve rütbeli kişiler için yazılan şiirler.

cülusiyye / cülûsiyye / جلوسيه

 • Taht'a çıkan hükümdarlar veya padişâhlar için yazılmış yazı veya söylenmiş şiir.
 • Hükümdarın tahta çıktığı ilk gün verdiği bahşiş.
 • Tahta çıkan hükümdarın dağıttığı bahşiş. (Arapça)
 • Tahta çıkan hükümdar için yazılan şiir. (Arapça)

devavin

 • (Tekili: Divân) Divânlar, eski şairlerin şiirlerini topladıkları kitablar.

divan / dîvân / دیوان / د۪يوَانْ

 • Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.
 • Şairlerin şiirlerinin toplandığı kitap.
 • Arap şiiri, Divan-ı Arab, Arab'ın şiir külliyatı.
 • Şiir kitabı, yüksek idare meclisi, mahkeme, sedir.
 • Meclis. (Arapça)
 • Padişah meclisi. (Arapça)
 • Şairin şiirlerinin bir araya getirildiği eser. (Arapça)
 • Şiirlerin toplandığı kitap.

divan-ı eş'ar / divan-ı eş'âr

 • Şiirler divanı, şiirler kitabı.
 • Şiirler divanı.

divançe

 • Kafiye itibariyle harf sırası tertibiyle yapılan küçük şiir mecmuası. (Farsça)

eariz

 • (Tekili: Aruz) Aruzlar, şiir vezinlerinden bahseden ses kalıpları. Şiirde beytin birinci mısraının son kısımları.

ehl-i şiir

 • Şiir ile uğraşanlar, şairler.

ehl-i şiir ve hitabet

 • Şiir ve düzgün söz söyleme san'atıyla uğraşanlar.

elhan-ı şita

 • Cenab Şahâbeddin'in şöhret bulmuş olan bir kış şiiri. Kış nağmeleri.

eraciz

 • (Tekili: Ürcuze) Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiirler, kasideler.

eş'ar / eş'âr / اشعار

 • (Tekili: Şa'r) Kıllar. Tüyler. Tüycükler.
 • (Şiir) Şiirler, manzum ve güzel yazılar.
 • Şiirler. (Arapça)

eşar / eşâr

 • Şiirler.

fahriye

 • Bir kimsenin kendini medih için söylediği söz veya şiir. Fahre mensub ve müteallik olan.

fely

 • Bit toplamak.
 • Şiirin ince mânâlarını çıkarmak.
 • Kesmek.
 • Kılıç ile vurmak.

gazali / gazalî

 • Onyedinci asırda şiirleri ile tanınan Bursa'lı bir şâirin adıdır.

gazel / غزل

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<
 • Bir şiir türü.
 • Lirik şiir. (Arapça)

gazeliyyat

 • Gazel tarzında yazılmış şiirler.

hamase / hamâse / حماسه

 • Kahramanlık şiiri. (Arapça)

hamaset / hamâset / حماست

 • Kahramanlık şiiri, hamase. (Arapça)

hatem-i tai / hatem-i taî

 • (Ebu Adi bin Abdullah bin Said) Arab kabile reislerinin büyüklerinden ve şairlerinden olup, cömertliği ile meşhurdur. Adı, cömertlik ve keremde darb-ı mesel halini almıştır. Bazı şiirleri toplanarak bir divan yapılmış ve Londra'da bastırılmıştır. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zamanına yetişmiş ise, de,

hayide-gu / hayide-gû

 • Değersiz sözler söyleyen kimse. (Farsça)
 • Değersiz şiirler yazan kimse. (Farsça)

hazef

 • Eski yazıda hepsi noktasız harflerden müteşekkil olarak yazılan şiirler ve nesirler. Hüner göstermek için bu şekilde yüz beyitlik kasideler yazan şairler vardı.

hezliyat / hezliyât

 • (Tekili: Hezl) Mizah ve şakayla ilgili söz veya şiirler.

hicv

 • (Hiciv) Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume.
 • Alay etmek.
 • Birini şiirle yerme, kötüleme.
 • Birini şiirle yermek, gülünç hale koymak, alay etmek.

hicviyyat / hicviyyât

 • (Tekili: Hicviyye) Edb: Hicivle ilgili manzume ve şiirler.

hicviyye / هجویه

 • Taşlama, hicivle ilgili şiir veya düzyazı. (Arapça)

ibda'

 • Cenab-ı Hakkın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı.
 • Misli gelmemiş bir eser meydana koymak, icâd, ("İbda', ihdâs, ihtirâ, icâd, sun', halk, tekvin" kelimeleri birbirine yakın mânâdadırlar.)
 • Edb: Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek.

iflak

 • şiir okurken fesahat üzerine olmak.
 • Mâna ve kelime icad etme.

iftilat

 • Ansızın bir işe girişme.
 • Hatıra gelivererek şiir veya söz söyleme.

iktirah

 • (Çoğulu: İktirahat) (Karh. dan) Evvelden hazırlamadan düzgün bir şekilde ve içe doğduğu gibi (şiir veya nutuk) söyleme.

ıkva'

 • Ev boşalmak.
 • Azık tamam olmak. Şâirin şiirin kafiyesini çeşitli yapması.

ilahi / ilahî

 • Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah'a dâir. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik.
 • Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir).
 • Edb: Tasavvufî şairler tarafından dinî ve İlâhî fikirleri havi olmak üzere yazılmış olan ve makamla okunan şiirler.

inşad / inşâd

 • Edb: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme.
 • Arayıp soruşturma.
 • Birisini hicvetme.
 • Kayıp olan bir şeyi haber verme.
 • Şiir şeklinde okuma.
 • Şiir okuma.

intihal

 • Çalma. Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
 • Edb: Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. Onu benimsemek. Böyle şiire, sirkatî şiir de denir.

irtical

 • Hazır cevaplılık. Düşünmeden ve birdenbire açıkça güzel söz veya şiir söylemek.

irva

 • Bolca sulamak. Suya kandırmak.
 • Birisine hadis veya şiir rivayet ettirmek.

istinşad

 • (Neşd. den) Bir kimseden şiir okumasını isteme.
 • Birine manzume okutma.

kafiye

 • Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi.

karz

 • Borç, ödünç. Kesmek, kat'etmek.
 • şiir söylemek.

kasaid / kasâid

 • Kasideler; kâfiyeli olarak büyük şahsiyetleri övmek için yazılan şiirler.
 • Kasideler, övgü için yazılan şiirler.

kaside / kasîde / قَص۪يدَه

 • Övgü şiiri.
 • Övgü şiiri.
 • Övgü şiiri.

kaside-han / kaside-hân

 • Şiir okuyan.

kaside-i manzume-i hikmet

 • Hikmetle ve düzenli bir şekilde yazılmış kaside, şiir.

kaside-i mübarek

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kaside-i mübareke

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kaside-i rabbani / kaside-i rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ı öven şiir.

kaside-i şerife

 • Şerefli kaside; on beş beyitten az olmayan ve büyük bir şahsı övmek için yazılan şiir.

kıta / kıtâ

 • Kara parçası, şiir parçası.

lebid

 • İslâm öncesi cahiliye devrinde şiirleriyle meşhur bir şair.

leff ü neşr

 • Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san'atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı

lehle

 • Süst ve zayıf nesne.
 • Seyrek dokunmuş bez.
 • Fusaha indinde makbul olmayan şiir ve söz.

lirik

 • Heyecan ve ahenge fazla ehemmiyet verilen şiir.
 • Bu tarzda şiir yazan şair.

mahlasname

 • Şiir söylemeye yeni başlayan bir şâire, usta şâir tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume.

maktel / مقتل

 • Öldürme yeri. (Arapça)
 • Ünlü birinin ölümü üzerine yazılan şiir. (Arapça)

manzum / manzûm

 • Ölçülü, mizanlı, tertibli.
 • Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi).
 • Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.
 • Nazımlı, dizili, düzenli, şiir.

manzum kaside

 • Kâfiyeli bir şekilde yazılan şiir.

manzume / manzûme / منظومه

 • Tertibli, ölçülü yazı, şiir. Vezinli ve kafiyeli olan söz.
 • Sıra, dizi. Sistem.
 • Şiir, sistem.
 • Dizilmiş. (Arapça)
 • Vezinli söz, şiir. (Arapça)
 • Sistem. (Arapça)

mecmua-i eş'ar

 • Şiirler mecmuası, kitabı.

mediha / medîha / مدیحه

 • Övgü şiiri, kaside. (Arapça)

mehmed akif

 • (1873-1936) Şiir ve manzumeyi sırf İslâmiyete hizmet için yazdı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstiklâl Marşı manzumesi kabul edilerek milletin mâneviyatına büyük faydalar sağladı. Çanakkale Şehidlerine hitaben yazdığı manzumesi de aynı mahiyettedir. Bu İslâm mücahidinin şiirleri Safahât isiml

mensur

 • (Nesr. den) Dağılmış. Saçılmış.
 • Gece vaktinde güzel kokan bir çiçek.
 • Edb: Manzum olmayan nesir halindeki yazı. Bunun mânaca çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına "mensur şiir" denir.

mersiye

 • Ölüm şiiri.

mesnevi / mesnevî

 • Bir şiir türü.

micvad

 • Güzel şiirler söyliyen şâir.

mısra / mısrâ

 • Şiirin satırlarından her biri, dize.
 • Şiirin her bir satırı.

muallakat / muallâkat

 • Asılı, takılı olan şeyler (mânâlar).
 • Câhiliye döneminde meşhur Arap şâirlerinin Kâbe'nin duvarına asılan meşhur şiirleri.

muallakat-ı seb'a / muallâkat-ı seb'a

 • Yedi askı; Kur'ân nâzil olmadan önce, cahiliyet devrinde meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

mualleka

 • (Çoğulu: Muallekat) Askılar. Henüz karar verilmemiş olanlar.
 • Kocası kaybolan kadın.
 • İslâmiyet'ten evvel Arabların meşhur edib ve şâirlerinin Kâbe duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

muallekat-ı seb'a

 • (Yedi askı) Kur'ân henüz nâzil olmadan, câhiliyet devrinde meşhur Arap şâirlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yedi meşhur kaside.

muallekatıseba / muallekatısebâ

 • Kâbe duvarına asılan yedi ünlü şiir.

mübdi'

 • Nümune ve benzeri yokken bir şeyi yeni olarak keşfeden. Benzeri görülmemiş bir iş veya eser ortaya koyan.
 • Edb: Kimsenin söylemediği yeni bir şiir veya nesir söyleyen.

muhammes / مخمس

 • Beşli. (Arapça)
 • Beşgen. (Arapça)
 • Beş dizeli şiir. (Arapça)

mühelhel

 • Güzel şiir veya söz.
 • Zarif ve şık elbise.

mukattaat-ı huruf

 • Edb: Matlâsız şiir parçaları. Muhtelif olarak alınmış şiir parçaları.
 • Kısaltmalar. Tamamlanmamış cümleler.

mümalata / mümâlata

 • Bir şâir bir mısra, başka bir şâir de diğer bir mısra söylemek üzere karşılıklı şiir söylemek.
 • Karşılıklı şiir söyleme.

münşid

 • (Neşide. den) İnşad eden, iyi şiir okuyan.
 • Bir şeyi zâyi edip " Varmı" diye bağıran.

mürtecel

 • Düşünülmeden hemen söylenmiş söz veya şiir.
 • Kelimenin lügat mânası ile ıstılah mânası arasında münasebet bulunmayan kısmına mürtecel; münasebet bulunan kısmına da menkul denir.
 • Fık: Konuşulandan başkasına bir alâka bulunmaksızın sarih bir ihtimal ile kullanılan lâfızdır. Mese

mürtecil

 • Hemen, düşünmeden şiir söyliyen veya karşılık veren. Hazırcevap.

mürtecilane / mürtecilâne

 • Düşünmeden hemen şiir veya söz söyliyene yakışır surette. (Farsça)

mürtecilen

 • Hemen şiir veya söz söyleyerek. Düşünmeden cevap vererek. Hazırcevaplıkla.

müşaare

 • (Şiir. den) Karşılıklı olarak birbirine şiir söylemek. Şiir yarışı.

müstenşid

 • (Neşide. den) Birisinin şiir okumasını isteyen.

na't / نعت

 • Övme. (Arapça)
 • Hz. Muhammed'i övücü şiir. (Arapça)

na't-ı şerif / na't-ı şerîf

 • Peygamberleri ve din büyüklerini öven şiirler. Daha çok Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm için söylenir.

naat / نعت

 • Peygamberimizi övmek için yazılan şiir.
 • Övme. (Arapça)
 • Hz. Muhammed'i övücü şiir. (Arapça)

naşid

 • (Neşide. den) Şiir söyleyen, şiir okuyan, şiir yazan.

nazm

 • Sıra, tertib.
 • Kafiyeli, vezinli, söz, şiir.
 • Dizili olan şey.
 • Kur'an âyetleri.
 • Düzen, şiir, nazım.

nazm-ı mensur

 • Şiir gibi âhenkli yazılan düz yazı.

nef'i / nef'î

 • Menfaat ile alâkalı, faydacı.
 • Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

neşide / neşîde / نشيده

 • Manzume. Şiir.
 • Yüksek sesle okunan şiir.
 • Darb-ı mesel (atasözü) derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısrâ.
 • Şiir.
 • Şiir.
 • Şiir. (Arapça)
 • Besteli ve güfteli eser. (Arapça)

nesr-i manzum

 • Şiirsel, kâfiyeli nesir.

nimmanzum / nîmmanzum

 • Yarı şiir.

nükte

 • Güzel mânâlı söz.
 • Derin düşünerek ve zihni yorarak ilmî, edebî veya başka bir söz ve yazıdan çıkarılan ince mânâ. Meselâ bu sözde bir nükte vardır, bu şiirin nüktelerini anlamak kolay değildir, denir.

nurdan sesler

 • Ali Ulvi Kurucu tarafından yazılan bir şiirin başlığı.

recez

 • Vezni altı defa müstef'ilün'den ibaret olan bir nevi şiir veya bahire denir.
 • Kaside tarzında yazılan manzume.
 • Bir nevi şiir.

reviy

 • Edb: Kafiye olan kelimenin son harfi. Şiirde kafiye harfi.

rübai / rübaî

 • Dörtlük olan. Dörtle ilgili.
 • Edb: Dört mısralık belli vezinlerle yazılmış manzume. Aynı esasta 24 şekilli vezinle yazılan 4 mısralık şiir.
 • Gr: Mastarını meydana getiren dört harften hepsi de aslî olan kelimeler.

şadi

 • Mahkeme hademesi. Mübâşir.
 • İlimden, edebiyattan hissesi olan.
 • Nağme ile şiir okuyan.

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

şahbeyt

 • Edb: Bir şiirin en güzel beyti. Gazelde matla'dan sonraki beyt.

şair

 • Şiir yazan. Sözünü vezin ve kafiye ile tertib eden.

şairane / şairâne

 • Şairce. şaire benzer surette konuşmakla. Mevzuu şiir sayılabilecek kadar hoş, lâtif olan şey. (Farsça)

şairü't-tab'

 • Şair tabiatlı; gördüklerini şiir üslûbuyla anlatan.

sar'

 • Düşmek.
 • Yıkıp yere çalmak.
 • Edb: Şiirin beytini iki mısra' veya iki kafiyeli yapmak.
 • Tıb: Bir hastalık ki, teneffüs cihâzını his ve hareketten meneder.

şarid

 • Tutunup beğenilmiş ve yayılmış şiirler.
 • Şiir tarzındaki ata sözleri.

şedar

 • Sözü şiir ile kesme.
 • Hayvan bağlanan yer.

sefine / sefîne / سفينه

 • Gemi. (Arapça)
 • Şiir mecmuası. (Arapça)

sema' / semâ'

 • Bir veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz okudukları, dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren ilâhî, mevlid, kasîde ve şiirleri dinlemek.

şi'r / شعر

 • (Şiir) Anlama, idrak.
 • Edb: Edebiyatta kıymeti olan, nazımlı ve kafiyeli şair sözü.
 • Şiir. (Arapça)

şi'ren

 • Şiir tarzında, şiir olarak.

sihr

 • (Sihir) Büyü, gözbağıcılık, büyücülük, hilekârlık.
 • Aldatmak.
 • Haktan uzaklaşmak. Bâtıl şeyi hak diye göstermek.
 • Lâtif ve dakik olan şey. Büyü kadar te'siri olan şey.
 • Şiir ve güzel söz söyleme gibi, insanı meftun eden hüner.

şiiralud / şiirâlud / شعر آلود

 • Şiirli. (Arapça - Farsça)

sima' / simâ'

 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

şitaiyye / şitâiyye / شتائيه

 • Kışlık. (Arapça)
 • Kış için yazılan şiir. (Arapça)

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

tahallüs / تخلص

 • Halâs olmak. Kurtulmak.
 • Edb: şiirde mahlâs kullanmak.
 • Kurtulma. (Arapça)
 • Şiirde mahlas kullanma. (Arapça)

tahmis

 • (Hums. dan) Bir şeyi beş kat veya beş köşe haline getirmek.
 • Edb: Bir şiirin her beytine üçer mısra ilâve ederek beşe çıkarmak.

takti' / taktî' / تقطيع

 • Kesme. (Arapça)
 • Şiiri veznine göre parçalara ayırma. (Arapça)

tarz-ı nazm

 • Şiir tarzı.

tazmin / tazmîn / تضمين

 • Kefil olmak.
 • Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek.
 • Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı.
 • Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
 • Zararı ödetmek.
 • Zarar ödeme, tazminat verme, zarar karşılama. (Arapça)
 • Bir başka şaire ait beyti sahibinin adını da bildirerek kendi şiirinde kullanma. (Arapça)
 • Tazmîn edilmek: Tazminat verilmek, zarar karşılanmak. (Arapça)
 • Tazmîn etmek:
 • (Arapça)

tegazzül

 • (Çoğulu: Tegazzülât) (Gazel. den) Gazel tarzında şiir yazma.
 • Gazel söyleme.

telmih / telmîh

 • Bir şeyi açıkca söylemeyip ibarede bahsi geçmeyen bir kıssaya, bir fıkraya, bir ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Kapalı söylemek.

tenaşüd

 • Birbirine şiir okuma.

terane

 • Edb: Rübâinin başka bir ismi.
 • Terennüm. Nağme, âhenk, makam.
 • Bir şiiri makam ile okuma, şarkı söyleme.

tetmim

 • Tamamlama, bitirme.
 • Edb: Bir şiiri tamam etmek.

tübba'

 • Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bi'setten evvel geleceğini haber veren ve şiiri ile imanını ilân eden bir Yemen Meliki.
 • Câhiliyetten evvel Yemen Padişahlarının nâmı.
 • Bir kuş cinsi.

zeban-aver / zeban-âver

 • Düzgün konuşan, düzgün söz veya şiir söyleyen. (Farsça)
 • Dile getiren. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın