LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şeriat ifadesini içeren 250 kelime bulundu...

adab-ı şer'iye / âdâb-ı şer'iye

 • Şeriatın kaideleri, âdâbları.

adab-ı şeriat / âdâb-ı şeriat

 • Şeriatın koyduğu edep ve terbiye kuralları.

adaletname-i şeriat / adaletnâme-i şeriat

 • Şeriatın adalet ölçüsü, belgesi.

ahkam-ı fer'iyye ve ahkam-ı asliyye / ahkâm-ı fer'iyye ve ahkâm-ı asliyye

 • (Bak: Şeriat)

ahkam-ı şer'iye / ahkâm-ı şer'iye

 • Şeriatın hükümleri, esasları.

ahkam-ı şeriat / ahkâm-ı şeriat

 • Şeriatın hükümleri, esasları.

alim-i şeriat / âlim-i şeriat

 • Şeriat âlimi.

avn-ı şeriat / avn-ı şerîat / عَوْنِ شَر۪يعَتْ

 • Şerîatın yardımı.

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

ayat-ı tekviniyye ve teşriiyye / âyât-ı tekviniyye ve teşriiyye

 • Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

ayat-ı teşriiye / âyât-ı teşriiye

 • Şeriat kanunları.

ayn-ı şeriat

 • Şeriatın ta kendisi, İslâmiyet.

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

burhan-ı şeriat

 • Şeriatın delili.

ca'feri / ca'ferî

 • Şiilerden İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlı olduklarını iddia edenler.Bütün mânâsıyla İslâmiyet'e bağlı olup şeriatın emirlerine göre amel eden ve Âl-i Beyt'in büyük bir dinî şahsiyeti olan İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlılık iddiasının doğru olması için, o zat gibi olmağa ve Hz. Muha

casiye suresi / câsiye suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 45. sûresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Şeriat, Dehir Suresi de denir.

cercis

 • (A.S.) : (Circis) Taberi tarihine göre: İsâ Aleyhisselâmdan sonra gelmiş ve Filistinde yaşamış ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir. Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve mu'cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine dev

cevaz-ı şer'i / cevaz-ı şer'î

 • Şeriatın cevazı, fetvası, müsaadesi.
 • Şer'an câiz olma. Şeriatça yasak olmayan husus.

cevher-i şeriat

 • Cevher gibi kıymetli olan şeriat, İslâmiyet.

cihad

 • (Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. Din için çalışmak. Erkân-ı imâniye ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve imânı takviye için cehd ve gayret etmek. Şeriat-ı Garrâ'nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah'ı i'l

cüz'i hadise-i şer'iye / cüz'î hâdise-i şer'iye

 • Şeriatın ferdî, bireysel meselesi, olayı.

delail-i şer'iye / delâil-i şer'iye

 • Şeriata ait deliller; Kur'ân, Sünnet, İcmâ ve Kıyas delilleri gibi.

diyanet ve şeriat-i islamiye / diyanet ve şeriat-i islâmiye

 • İslâm dini ve şeriatı; Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâm.

düstur-u esasiye-i şer'iye

 • Şeriatın esas prensipleri, ana kanunları.

egarr

 • Çok parlak ve kıymetli. Beyaz şey.
 • İşi güzel ve hatırlı olan kimse, aziz ve şerefli. (Müennesi daha çok müsta'meldir: Şeriat-ı Garrâ gibi.)

ehl-i şeriat

 • Şeriat taraftarı Müslümanlar.

eimme-i isna aşer / eimme-i isnâ aşer

 • On iki imâm. Silsile-i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve ilim sahibi şahsiyetlerdir.

emr-i şer'i / emr-i şer'î

 • Şeriatın emri.

esas-ı şeriat

 • Şeriatın esasları, kuralları.

esasat-ı şeriat / esâsât-ı şeriat

 • Şeriatın, dînin esasları, temelleri.

evamir-i şer'iye / evâmir-i şer'iye

 • Şeriatın emirleri.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

fakahet

 • Şeriat bilgisinde âlimlik. Fıkıh bilgisinde mütehassıslık. Anlayışlı olmak.

feraiz / ferâiz

 • (Tekili: Farîze) Allah'ın farz kıldığı ibadetler, yapılması mecburi olan din emirleri.
 • Şeriatın hükümleriyle mirasçılar arasında mal taksimi bilgisi. İslâmın miras hukuku.

fıkıh-fıkh

 • Bir şeyi anlayıp bilme,
 • Şeriat ilmi, şeriatın usül ve hükümleri, amelî ve şer'î meseleler bilgisi. Hukuk bilgisi.

fısk

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.

füruat-ı şer'iye

 • İslâm şeriatınn dalları, detayları.

gayr-ı meşru'

 • Allah'ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.

gayr-i meşru' / gayr-i meşrû' / غَيْرِ مَشْرُوعْ

 • Şerîata uymayan.
 • Şerîata uymayan.

gunm

 • Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh, velevse harbin neticesi olsun bir sulh ve ahd ile al

hadd

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.
 • Sınır.
 • Gerçek değer.
 • Şeriatçe verilen ceza.

hadd-i ma'ruf

 • Şeriatça bilinen, makbul olan had. Emredilen, müsaade edilen hudud.

hadd-i şer'i / hadd-i şer'î

 • Şeriat kanunlarıyla verilen ceza.

hadd-i şeriat

 • Şeriatın sınırı.

hadise-i şer'iye / hâdise-i şer'iye

 • Şeriatla ilgili olay.

hakaik-i şeriat

 • Şeriatin hakikatleri, esas ve gerçekleri.

hakikat-i şeriat

 • Şeriatın hakikat ve esası.

hakim-üş şer' / hâkim-üş şer'

 • Kadılar (hâkimler) için kullanılan bir tâbirdir. Kadılar davaları şer'î hükümler dairesinde hall ü faslettikleri için bu tâbir meydana gelmiştir. Şeriat hâkimi demektir.

hakimiyet-i milliye / hâkimiyet-i milliye

 • Millî egemenlik (İslâm dini, şeriatı ve inancının egemenliği).

hallac-ı mansur

 • Asıl adı Hüseyin olan bu zat, tasavvuf mesleğinde meşhurdur. Manevi istiğrak hallerinde hissettiklerini, şeriata zâhiren zıd düşen ifadelerle söylediği için, Hicri 306 senesinde idam edilmiştir.

hikmet-i şer'iye

 • Şeriatin hikmeti, maksat ve gayesi.

hikmet-i şeriat ve islamiyet / hikmet-i şeriat ve islâmiyet

 • Şeriat ve İslâmiyet bilgisi, ilmi.

hikmet-i teşri'

 • (Hikmet-i teşriiye) Şeriata dayanan kanun yapma ilmi. Şer'î ve Rabbanî kanunların hikmeti.

hikmet-i teşriiye

 • Şeriata ait ve Rabbânî kanunların hikmeti.

hilaf-ı şeriat / hilâf-ı şeriat / hilâf-ı şerîat / خِلَافِ شَر۪يعَتْ

 • Şeriata zıt, aykırı.
 • Şerîata aykırı.

hile-i şer'iye

 • Müşkül bir mes'eleyi, şer'i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer'an muahaze ve mes'uliyeti mucib olmayacak surette te'vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer'î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumu

hudud

 • (Tekili: Hadd) Sınırlar, hudutlar.
 • Uçlar. Bucaklar.
 • Şeriatın cezâ hükümlerinin tatbiki.

hükm-i şer'i / hükm-i şer'î

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Din-i İslâm'a uygun kanun ile verilen karar. Şeriatın hükmü.

hükm-ü şer'i / hükm-ü şer'î

 • Şeriatın hükmü, kanunu.

hukuk

 • (Tekili: Hakk) Haklar.
 • İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler.
 • Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler.
 • Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı.

hükumet-i meşruta-i meşrua / hükûmet-i meşruta-i meşrua

 • Şeriata uygun meşrutiyet hükûmeti.

hürmet-i şer'iye

 • Şeriata olan hürmet, dinî saygı.

hürriyet-i meşrua

 • İslâm şeriatinin insanlara sunduğu özgürlük.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

icab ve kabul-ü şer'i / icab ve kabul-ü şer'î

 • Şeriata göre "verdim" ve "aldım" ifadesi, ilkeleri.

icma-ı ümmet / icmâ-ı ümmet

 • Aynı asırda yaşamış olan İslâm âlimlerinden müçtehit olanların, şeriatın bir meselesi hakkında verilen hükümde birleşmeleri, dinî bir konuda söz birliği etmeleri.

icma-i ümmet

 • Ist: Aynı asırda yaşamış olan İslâm âlimlerinden müctehid olanların, şeriatın bir mes'elesi hakkında verilen hükümde birleşmeleridir.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

içtihad-ı şer'i / içtihad-ı şer'î

 • Şeriat hükümlerine dayanarak yapılan içtihad.

içtihadat-ı şer'i / içtihadât-ı şer'i

 • Şeriat hükümlerine dayanarak yapılan içtihatlar.

illet-i şer'iye

 • Şeriata ait illet; İslâmiyete uygun gerçek neden, sebep.

ilmiye

 • Fıkıh ve şeriat ilimleri, iman ve Kur'an hakikatları ve tahkiki iman dersleri ile iştigal eden zatların mensub oldukları yol. Alimlerin mesleği.

islamiyet milliyeti / islâmiyet milliyeti

 • İslâm dini, şeriatı ve inancı.

ism-i mukaddes

 • Kutsal isim (kutsal olan "şeriat" ismi).

ism-i şeriat

 • Şeriat ismi; İslâmiyet adı.

istifta

 • Fetva istemek. Şeriata ait bir mes'ele hakkında salâhiyetli zatlardan hakikati öğrenmek.

istihsan

 • Beğenmek, güzel bulmak. Bir şeyin iyi olduğu kanaatında bulunmak. Beğenilmek.
 • Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.

istıksas

 • (Kısas. dan) Kısas isteme. Bir katilin şeriatça öldürülmesini isteme.

iznen

 • Şeriatın müsaade ettiği, izin verdiği ölçüde.

kadi / kadî

 • Hâkim. Peygamber (A.S.M.) nâmına suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatla hükmeden hâkim.
 • Kaza eden.

kanun-u adalet-i şer'iye

 • Şeriatın adaletli kanunu.

kanun-u şeriat

 • Şeriat kanunları, kuralları.

kassam

 • Huk: Vârisler arasında miras malını taksim eden ve küçüklerin hakkını koruyan şeriat memuru.
 • Taksim eden.

kavaid-i şeriat-ı garra / kavaid-i şeriat-ı garrâ

 • Parlak ve nurlu olan İslam şeriatının kuralları.

kavanin

 • (Tekili: Kanun) Kanunlar. Devlet idare kaideleri. Şeriatın her bir mes'elesi.

kavanin-i hak / kavânin-i hak

 • Hakkın kanunları, şeriat yasaları, doğru kanunlar.

kavanin-i ilahiye / kavanin-i ilâhiye

 • İlâhî kanunlar. Şeriat.

kavanin-i şeriat / kavânîn-i şeriat

 • Şeriat kanunları; İslâm dininin her alanda koyduğu prensipleri.

kavanin-i şeriat ve fazilet

 • Şeriat ve fazilet kanunları.

kazi

 • (A, uzun okunur) Dâvalara hüküm ve kaza eden. Şeriat kanunlarına göre dâvalara bakan hâkim. Kadı.
 • Yapan, yerine getiren.

keffaret

 • (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.
 • Günahtan arınma.

kerahet

 • İğrenme, istemeyerek zor altında yapma.
 • Şeriatin yasaklamadığı fakat harama yakın olma ihtimali olan ve çekinilmesi gereken husus.

kısas

 • Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.

kitab-ı şeriat

 • Şeriat, kanun kitabı.

kudat

 • (Tekili: Kadı) Kadılar. Şeriat kanunlarıyla hâkimlik edenler.

küfüvv-ü şer'i / küfüvv-ü şer'î

 • Şeriatın eşler arasında uygun gördüğü denklik; birbirine uygunluk.

kütüb-ü şeriat

 • Şeriat kitapları.

kuva / kuvâ

 • (Tekili: Kuvvet) Güçler. Kuvvetler.
 • Hisler. Hasseler. Takatler.
 • Şeriatın birer hükmü.

kuvve-i teşriiye

 • Kanun vaz'etme kuvveti. şeriata uyan düsturlar yapma kuvveti.
 • Büyük Millet Meclisi.

kuzat

 • Şeriat nâmına hükmeden hâkimler. Kadılar.

lafz-ı şeriat / lâfz-ı şeriat

 • Şeriat sözü, ifadesi.

lameşru / lâmeşru

 • Meşru olmayan, şeriata uymayan, umumi nizam harici.
 • Şeriata aykırı, meşru olmayan (lâ;.

lisan-ı şeriat

 • Şeriat dili, İslâm Hukuku terminolojisi.

ma'ruf

 • Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur.
 • Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği.
 • Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muamele.

ma'rufat

 • Bilinen şeyler. Şeriatın emrettiği hususlar.

mahakim-i şer'iye

 • Şer'î mahkemeler. şeriat mahkemeleri.

mahkeme-i şer'iyye

 • Şeriat mahkemesi. şeriat hükümlerine göre dâvalara bakan mahkeme.

mana-yı örfi-i şer'i / mânâ-yı örfî-i şer'î

 • İslâm şeriatınca yaygın olarak kabul edilen anlam.

mani-i şer'i / mâni-i şer'î

 • Şeriatça kabule engel olan, mâni' olan hâl.

maruf

 • Bilinen, tanınan, meşhur ünlü.
 • Şeriatin emrettiği, uygun gördüğü.

maslahat-ı mürsele

 • Şeriat tarafından ne itibar ve ne de ibtâl ve ilgâ edildiği mâlum olmayan bir mes'elenin maslahat üzere fakihler tarafından hükümlendirilmesi.

mekruh

 • İğrenç, nahoş görülen şey.
 • Fık: Şeriatın haram etmediği, fakat zaruret olmadan yapılmasına izin vermediği, zanna dayanan delil ile işlenmesi caiz olmayan iş.
 • Mihnet. Şiddet.

menabi-i din ve şeriat / menâbi-i din ve şeriat

 • Şeriat ve dinin kaynakları.

mendub

 • Yapılması beğenilen iş. Şeriatın yasak etmediği veya emretmediği iş olmakla beraber yapılmasında sevab ve mendubiyet olan amel. Müstehab.
 • İyilikleri anlatılarak arkasından gözyaşı döküp ağlanan ölü.
 • İyilikleri sayılarak arkasından ağlanan ölü.
 • Şeriatçe yapılıp yapılmamasında bir sakınca olmayan ama uygun görülen işler.

menhi

 • Yapılması şer'an yasaklanmış, haram olmuş.
 • Menhiyyat: Şeriatin yasak ettiği şeyler.

mesag-i şer'i / mesag-i şer'î

 • Şeriatın verdiği izin.

mesağ-ı şer'i / mesağ-ı şer'î

 • Şer'î izin; şeriatın verdiği müsaade.

mesai-yi şer'iye / mesâi-yi şer'iye

 • Şeriata uygun olan çalışma ve çabalar.

mesail-i şer'iye / mesâil-i şer'iye

 • Şeriatın meseleleri, kaideleri.

mesail-i şeriat / mesâil-i şeriat

 • Şeriata ait meseleler.

mesele-i şer'iye

 • Şer'î mesele, şeriat ile ilgili mesele; fıkhî mesele.

mesele-i şeriat

 • Dikkat; şeriat ile alâkalı mesele.

meşru

 • Şer'an caiz olan, şeriate ve kanuna uygun olan.

meşru' / meşrû' / مشروع

 • Doğru. Hak. Şeriatın kabul ettiği. Haram ve yanlış olmayan.
 • Şerîate (İslâmiyet'e) uygun şey.
 • Şeriata uygun.

meşrua

 • Şeriatın kabul ettiği hâl. Yapılması serbest olup, haram olmayan. Allah'ın (C.C.) kanununda müsaade edilen. Şeriatça yapılması günah olmayan.

meşruat

 • (Tekili: Meşru) Hak ve meşru olan şeyler. Haram ve yasak olmayan şeyler.
 • Şeriatla alâkalı şeyler.

meşruiyet

 • Meşruluk, meşru olma, kanuna, şeriata uygun olma.

meşruiyyet

 • Meşruluk. Meşru' olma. Kanuna, şeriata uygun bulunma. Yasak olmayış.

meşveret-i şer'iye

 • Şeriattaki istişare, işlerin istişare (danışıp görüşme) yoluyla halledilmesi, İslâmın öngördüğü meşveret.

minhac-üs sünnet

 • Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu.

misal-i meşru / misâl-i meşru

 • Şeriata uygun timsal, örnek.

misfat-ı şeriat

 • Şeriatın süzgeci.

mizan-ı şeriat

 • Şeriat terazisi; Allah tarafından bildirilen hükümlerin teraizisi, ölçüsü.

müfti / müftî

 • (Fetva. dan) Fıkha dair mes'elelerin şeriattaki hükümlerini beyan ve açıklamağa memur olan zat.
 • Genç ve kavi.

muhabbet-i milliye

 • Millî muhabbet; İslâm dinine, şeriatına ve inancına ait sevgi.

muhalefet-i şeriat

 • Şeriata karşı muhalefet; şeriata aykırı davranma.

muhalif-i hakikat-i şeriat / muhâlif-i hakikat-i şeriat

 • Şeriatın gerçeğine ve ruhuna aykırı.

muhzır

 • (Huzur. dan) Eskiden şeriat mahkemelerinde mübâşir hizmetini gören kimse. Alâkalı kimseleri mahkemeye çağırmaya memur kişi.

mülkiye

 • Memleket idaresi için çalışan daire veya bu daireye mensup olanlar.
 • Asker olmayanlar.
 • Şeriat âlimlerinin hâricindeki memurlar sınıfı.

münker

 • Allah'ın (C.C.) râzı olmadığı şey.
 • İnkâr edilmiş olan.
 • Şeriatın kabâhat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan.
 • Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise "Nekir" dir.

münkerat / münkerât

 • Şeriatçe yapılması yasaklanmış şeyler.
 • (Tekili: Münker) Haram işler. Şeriatın menettiği, Allah'ın yasak kıldığı şeyler.

mürsel

 • Şerîatle (yeni bir din ile) gönderilen peygamber.

mürselin / mürselîn

 • Gönderilenler, şerîatle (yeni bir dinle) gönderilen peygamberler. Resûller.

musa

 • Beni İsrâil peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa nâmındaki peygamberi yerine tâyin ederek vefat etmiştir. Mısır

müsaade-i şer'iye

 • Şeriatın müsaadesi, İslâmiyetin izin verdiği iş ve davranış.

müsellemat-ı şer'i / müsellemât-ı şer'î

 • Doğruluğuna şüphe olmayan, şeriatın hükümleri; kabul ve tasdik edilmiş genel düsturları.

müşerri / müşerrî

 • Şeriatın kurucusu.

müşerri'

 • Şeriat kanunu koyucusu; şeriat hükmünü vaz' eden, koyan.
 • Teşri' eden. Şeriatın kurucusu. Şeriat kanununu meydana getiren.

müteşerri'

 • Şeriat işleriyle uğraşan.
 • İlim ve şeriatta âlim olan. Şeriatla amel eden.

muvazene-i şeriat

 • Şeriatın dengesi; Allah tarafından bildirilen hükümlerin dengesi.

na-meşru

 • Meşru olmayan, şeriat harici. (Farsça)
 • Kanunsuz, uygunsuz. (Farsça)
 • Günah olan şeyler. (Farsça)

naib

 • (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen.
 • Şeriat hâkimi olan kadı vekili.
 • Nöbet bekleyen.

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

namus-u millet-i islamiye / nâmus-u millet-i islâmiye

 • İslâm milletinin nâmusu (Millet kelimesi burada "din, şeriat, inanç" anlamına geliyor.).

nazar-ı şer'i / nazar-ı şer'î

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şeriat

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nebi / nebî

 • Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber.
 • Peygamber, kendisinden önce gelmiş olan resulün şeriatı üzerine amel eden Peygamber.

nefis-perest

 • Şeriat kanunlarına aykırı olarak, ahlâk kaidesini tanımadan nefsinin isteklerine uyan. Nefsine taparcasına düşkün olan.

nefs

 • Can.
 • İnsanın kendisi, kişi, beden.
 • Hakîkat, cevher, asıl, öz. İnsanda ve cinde şer, kötülük kuvveti. Şerîate yâni dîne uymayan isteklerin kaynağı. Buna nefs-i emmâre de denir.

nefs-i şeriat

 • Şeriatın özü, esası, aslı.

nevahi-i şer'iye / nevâhî-i şer'iye

 • Şeriatın nehiyleri, yasakları.

nevamis

 • (Tekili: Namus) Namuslar, kanunlar, şeriatlar.

nikah / nikâh

 • Evlenme. Şeriata uygun şekilde evlenme.
 • Resmi evlenme muâmelesi.

nur-u şeriat

 • Şeriatın nuru, İslâmiyet ışığı.

nusus-u şeriat / nusûs-u şeriat

 • Şeriatın açık ve kesin hükümleri.

resul

 • Elçi, haberci.
 • Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamber.

resül

 • Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir.
 • Haberci

resul / resûl / رَسُولْ

 • Yeni bir kitap ve şerîat sâhibi Peygamber.

riyazet-i şer'iye

 • Şeriatın izin verdiği ölçüde açlık ile nefsi kırarak yaşamak.

ruh-u şeriat

 • Şeriatın ruhu.

sahib-i şeriat / sâhib-i şeriat

 • Kanun koyucu; şeriat sahibi; Peygamber efendimiz.

şari / şâri / şârî

 • Kanun koyucu, şeriatı gönderen Allah.
 • Şeriatı ortaya koyan, Allah.

şari'

 • Şeriatı meydana koyan, teşri eden. Allah (C.C.).
 • Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Şüru' eden, başlayan.

şari-i hakiki / şâri-i hakikî

 • Şeriatın kurucusu ve gerçek sahibi olan Allah (c.c.).

şatahat

 • Mânevî sarhoşluk ve cezbe halindeyken şeriata aykırı söz söyleme.

seb'iyye

 • Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı. Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır.

semavi şerayi / semâvî şerâyi

 • Vahiyle gelen şeriatler, İlâhî hükümler.

şems-i şeriat

 • Şeriat güneşi; İslâm güneşi.

şer'

 • Şeriat, Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi.
 • Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek.
 • Bir işe başlamak.
 • Dalmak.
 • Girmek.
 • Zâhir etmek, göstermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat.

şer'-i enver

 • Çok nurlu, parlak şeriat.
 • En nurlu kanun ve nizam. En ziyade saadete, selâmete, emniyete vesile olan şeriat.

şer'-i islam / şer'-i islâm

 • İslâm şeriatı. İslâmî hükümlere, itikadlara tam uygun kanun.
 • İslâm şeriatı, Allah tarafından bildirilen, emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi.

şer'-i tekvini / şer'-i tekvînî

 • Allah'ın kâinata koyduğu kanunlar, yaratılış şeriatı.

şer'an / شرعا / شَرْعًا

 • Şeriatça, şeriata göre. Kanunca, kanuna göre.
 • Şer'î olarak, şeriat hükümlerine göre. (Arapça)
 • Şerîate göre.

şer'i / şer'î / شرعى

 • Şeriatla ilgili, Allah tarafından bildirilen kanun ve hükümlerle ilgili.
 • Şerîate âit, İslâmiyetle ilgili, İslâmiyet'e uygun.
 • Şeriata uygun, İslâmiyetçe makbul olan. İlâhî kanuna dair. Meşru'.
 • Şeriat ile ilgili, şeriata uyan. (Arapça)

şer'i şerif

 • Şerefli İslâm şeriatı.

şer'iye / شرعيه

 • Şeriat ile ilgili, şeriata uyan. (Arapça)

şer'iyye

 • Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma.

şer-i ahmedi / şer-i ahmedî

 • Pegamberimiz Hz. Muhammed'in getirdiği şeriat; Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi.

şeran / şerân

 • Şeriata göre, dinî kanunlar bakımından.

şerayi / şerâyi

 • Şeriatlar, ilâhî emirler.

şerayi' / şerâyi' / شرایع

 • Şeriatlar. Cenâb-ı Hakkın hükümleri, emirleri, kanunları.
 • Şeriat hükümleri. (Arapça)

şeri / şerî

 • Şeriatla ilgili, dinî.

şeriat-ı ahmedi / şeriat-ı ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği şeriat, İlâhî kanun ve hükümler, İslâmiyet.

şeriat-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği şeriat, İlâhî kanun ve hükümler.

şeriat-i aliye / şeriat-i âliye

 • Üstün, yüce, ilâhî şeriat.

şeriat-ı garra / şeriat-ı garrâ

 • Büyük ve parlak şeriat, İslâmiyet.
 • Parlak ve nurlu şeriat. İslâmiyet.

şeriat-i garra / şeriat-i garrâ

 • Büyük ve parlak şeriat; Allah tarafından bildirilen kanun ve hükümler.

şeriat-ı garra-i ahmediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) getirmiş olduğu parlak ve nurlu şeriat.

şeriat-ı garra-yı muhammediye / şeriat-ı garrâ-yı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği büyük ve parlak şeriat, İslâmiyet.

şeriat-ı iradiye

 • Allah'ın iradesiyle oluşan şeriat, tabiat kanunları.

şeriat-ı iseviye

 • Hz. İsâ'nın getirdiği şeriat.

şeriat-ı islamiye / şeriat-ı islâmiye

 • İslâm şeriatı; Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi, İslâm.

şeriat-i islamiye / şeriat-i islâmiye

 • İslâm şeriatı; Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi, İslâm.

şeriat-i kübra / şeriat-i kübrâ

 • Büyük şeriat, İslâmiyet.

şeriat-ı kübra-yı fıtriye / şeriat-ı kübrâ-yı fıtriye

 • Yaratılışta konulan ilâhî büyük şeriat, kâinattaki kanunlar.

şeriat-i meşhure

 • Herkesçe bilinen şeriat; Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi.

şeriat-ı muhammedi / şeriat-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şeriatı, tarif ettiği, getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tarif ettiği, getirdiği ve bildirdiği şeriat; İslâm dini.

şeriat-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şeriatı, getirdiği ve bildirdiği İslâm dini.

şeriat-ı mutahhara

 • Temiz, mübarek şeriat; Allah tarafından bildirilen temiz, şüphelerden uzak hükümler, İslâmiyet.

şeriat-şikenane / şeriat-şikenâne

 • Şeriata aykırı, ters olan.

seyf-i şeriat

 • Şeriat kılıcı.

şeyhülislam / şeyhülislâm

 • Osmanlı Devleti zamanında dînî meselelerle şerîat mahkemelerine bakan en yüksek rütbeli din adamı.

sikke-i şer'i / sikke-i şer'î

 • Şeriatın mührü, damgası.

sukuk

 • Şeriat mahkemesince verilen ilâmlar ve onda geçen tabirler.

sünnet

 • Yol, kânun, âdet.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler.
 • Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delîlden biri. Hadîs-i şerîfler.
 • Şerîat yâni İslâm dîni.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

tabiat

 • (Tabia) Yaratılış, huy, karakter.
 • Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar. Allah, tabiatı yarattığı ve varlıkların nasıl hareket edeceğini kanunlariyle ve emirleriyle tayin ettiği halde Allah'ı inkâr edip tabiat yapıyor diyenler büyük

tasdik

 • Doğruluğunu kabul etmek. Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak.

tatbik-i amel

 • İşin uygulanması, şeriat ve sünnete uyarlanması.

teferruat-ı şer'iye

 • Şeriatın, İslâm hukuuknun fer'i meseleleri, detayları.

tekalif-i şer'iye / tekâlif-i şer'iye / تَكَالِفِ شَرْعِيَه

 • Şeriatın yükümlülükleri, dinin emirleri.
 • Şeriatin getirdiği yükümlülükler.

teklif

 • Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek.
 • Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele.
 • Vergi yüklemek.
 • Vazife vermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi.
 • Fık: Şeriat-ı İslâmiyeni

tenevvü-ü şerayi' / tenevvü-ü şerâyi'

 • Şeriatlerin çeşitliliği.

teşerru'

 • Şeriata uygun davranma.

teşri / teşrî

 • Şerîat, yasa.

teşri'

 • Yolu açık ve vâzıh kılma.
 • Şeriata isnad ve nisbet eylemek.
 • Kanun vaz' ve tenfiz eylemek.
 • Peygamberimizin (A.S.M.) şeriata dair emretmesi.
 • Havuza su getirmek.

teşri'-i evamir

 • Emirleri, işleri şeriata göre yürütme, idare etme, işleri şeriata uygun kılma.

teşri'i / teşrî'î

 • Şeriat hükümleriyle ilgili.
 • Kanun yapma kuvveti ve görevi ile ilgili.

teşrii / teşriî

 • Yasamaya dair, kanunla ilgili, şeriata dair.
 • (Teşriiye) Şeriatla, kanun ile, kanun yapma ile alâkalı, şeriata müteallik, kanuna dair.
 • Şeriatla ilgili.

tevekkül-ü şer'i / tevekkül-ü şer'î

 • Şeriatın ön gördüğü tevekkül.

tevkifi / tevkifî / tevkîfi

 • Şeriatın belirlediği ve dondurduğu hüküm.
 • Şeriatın sahibi Cenab-ı Hakkın vahyetmesi, bildirmesi; tartışmasız hüküm.

tur-u musa-i şeriat / tûr-u mûsâ-i şeriat

 • Tûr dağında Hz. Mûsâ'ya (a.s.) inen şeriat.

ulema-i batın / ulema-i bâtın

 • Şeriatın, zâhir ve hükümlerinden daha çok, mânâ ve esrarını bilen âlimler.

ulema-i zahir / ulema-i zâhir

 • Kur'an-ı Kerimin zâhir mânâsına göre hakikatları değerlendiren âlimler. Şeriatın mâna ve esrarından daha çok, zâhirini ve hükümlerini bilen âlimler.

ulema-yı batın / ulema-yı bâtın

 • Şeriatın zâhirinden ve açık hükümlerinden daha çok, mânâ ve esrârını bilen âlimler.

ülü'l-azm

 • Şerîat sâhibi, yeni din getiren peygamberlerden altı tânesine ve en büyüklerine verilen ad. Bunlar; Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken çok sıkıntı çektikleri ve bu sık ıntılara sabr ettikleri için kendilerine bu isim

ulü-l emr

 • Müslümanları şeriat nâmına idare eden (Halife, kadı, İslâm reisi, pâdişah, sultan, reis-i cumhur, reis, müdür gibi) zâtlar.

usul-i şeriat

 • İslâm şeriatının temel usulü, kuralı.

usul-ü şeriat

 • Şeriatın esasları, İslâm Hukuku Usûlü.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

velayet-i amm / velayet-i âmm

 • Huk: Umum mallara ve fertlere şâmil olan velayet. (Şeriat hâkimleri, kadılar ve valilerin velayetleri gibi)

veraset

 • Miras sahibi olma. Ölen bir kimsenin mallarının Allah'ın (C.C.) emrine göre, şeriatça mirasçılara geçmesi.
 • İrsiyet. Varislik, mirasçılık. Mirasta hak sahibi olma.

yahya

 • Zekeriya'nın (A.S.) oğludur. Benî İsrail Peygamberlerinden ve İsa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel edenlerden olmuştu. Hz. İsa'dan (A.S.) önce Tevrat'a göre hareket ederdi. Kudüs'ün o zamanki reisi, Hz. Yahya'nın, Hz. Musa şeriatı üzere amel etmediğini ileri sürdüklerinden şehid ettiler.

zahir-i şeriat / zâhir-i şeriat

 • Şeriatın görünürdeki yönü.

zann-ı kabul-ü cumhur

 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme

zekat / zekât

 • Belli bir mal varlığına sahip olan Müslümanın, her yıl şeriat tarafından belirlenen miktarını tayin edilen yerlere vermesi.

zekat-ı şer'i / zekât-ı şer'î

 • Şeriatın emrettiği zekât.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın