LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şaşır ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

acaib / acâib

 • (Tekili: Acib) Şaşırtacak ve hayret verici şeyler.
 • Şaşırtıcı, acayip.
 • Şaşırtıcı ve garip şeyler.

acaib-i ef'al / acaib-i ef'âl

 • Şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı işler ve fiiler.

acaib-i imkanat / acaib-i imkânât

 • İmkân dairesindeki şaşırtıcı eserler.

acaib-i masnuat

 • Şaşırtıcı güzellikte olan san'at eserleri.

acaib-i mucizat / acâib-i mûcizât

 • Mucizeyle yaratılan mahluklardaki şaşırtıcı özellikler.

acaib-i vezaif / acaib-i vezâif

 • Vazifelerin şaşırtıcılıkları.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acaip / acâip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı.

acib / acîb

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Benzeri görülmeyen, şaşırtıcı.

acip / acîp

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acip tevafuk

 • Harika, şaşırtıcı uygunluk, denk düşme.

acube

 • Çok acayip, garip, şaşırtıcı.

amih

 • Şaşkın, şaşırmış, şaşakalmış.

bair

 • Şaşkın, şaşırmış. Perişan durumlu.

cihazat-ı acibe / cihâzât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı, harika cihazlar, âletler.

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

ef'al-i acibe-i ilahiye / ef'âl-i acîbe-i ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'ın şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı harika fiilleri.

ehvar

 • Şaşkın, şaşırmış kimse. Alık, sersem adam. (Farsça)

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

fünun-u acibe / fünun-u acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayranlık verici ilimler.

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füsun

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)

garaib-i fen / garâib-i fen

 • İlimdeki şaşırtıcı ve hayret verici şeyler.

garibeler

 • Garip, şaşırtıcı, harika şeyler.

garibüzzaman

 • Zamanın garibi; zamanın şaşırtıcı, hayret verici kişisi.

garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

gava

 • Yoldan çıkmış. Yolunu şaşırmış. Azgın.

guful

 • Dikkatsizlikten veya şaşırmaktan dolayı bir işte hata yapma.

gümrah

 • Yolunu şaşırmış. Doğru yoldan sapmış. (Farsça)
 • Bol, gür. (Farsça)
 • Yolunu şaşırmış.

hacalet

 • Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

haclet

 • Şaşırma, acaibine gitme, taaccüb.
 • Utanma, arlanma.

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.

hadise-i acibe-i cevviye / hâdise-i acîbe-i cevviye

 • Atmosferdeki şaşırtıcı olay, hâdise.

hair

 • Hayrette kalmış, mütehayyir. Şaşırmış, taaccüb etmiş.

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

harekat-ı garibe / harekât-ı garîbe

 • Hayret verici, şaşırtıcı hareketler.

hati / hatî

 • Şaşırtan, yanıltan, hatâya düşüren.

hayır

 • Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 • Birikmiş su.

hayret

 • Şaşma, şaşırma, ne yapacağını bilmeme.

hayret-bahş

 • Hayret veren, şaşırtan. (Farsça)

hayret-feza / hayret-fezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayret-nümun

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayret-zede

 • Hayrete düşmüş ve şaşırmış olan. (Farsça)

hayretfeza

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayretnümun / hayretnümûn

 • Hayret veren, şaşırtan.

hekir

 • Taaccüp eden, şaşıran.

hekr

 • Taaccüp etmek, şaşırmak.

hetepete

 • Kekeleme. Konuşurken şaşırıp tereddüd etme.

hiras

 • Korku. Şaşırıp bozulmak, ürküp çekinmek. (Farsça)

hıred-suz

 • Şaşırtıcı, akıl yakıcı. (Farsça)

hokkabaz

 • Elçabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi.
 • Mc: Başkalarını aldatarak yalan ve hile ile iş çeviren kimse.

hüyyam

 • (Tekili: Hâim) Sevgiden dolayı şaşırmış olanlar.

i'cab

 • Şaşırtmak. Hayran etmek. Hayrete düşürmek.
 • Hodpesendlik. Kendini beğenmişlik.

i'caz / i'câz / اعجاز

 • Âciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
 • Edb: Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
 • Mu'cizelik olan şey.
 • Aciz bırakma. (Arapça)
 • Şaşırtma. (Arapça)

iftilak

 • Taaccüb etmek, şaşırmak.

ilkaat

 • Zararlı sözlerle şaşırtmak.
 • Bırakmalar, terk etmeler.

iltibas

 • Birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp birbirine karıştırmak. Yanlışlık. Karışıklık.
 • Tereddüt. Şüphe.
 • Benzeyen şeyleri birbirine karıştırma. Şaşırıp yanılma.

inkılabat-ı acibe / inkılâbât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayret verici değişimler.

istigrab

 • Şaşırmak, garib bulmak, taaccüb etmek, tahayyür.

istiğrap

 • Şaşırma, hayret etme.

istihva

 • Şaşırıp kalmak. Divane olmak. Hevâ ve hevesi hoş görmek.

iz'an-rüba

 • Anlayışı şaşırtan. Aklı oynatan. Çok hayret ve taaccüb veren. Aklı alan. (Farsça)

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

kemal-i taaccüp / kemâl-i taaccüp

 • Çok fazla şaşırma.

keramet-i acibe

 • Şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen keramet.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

lu'bet

 • Oynayan veya oynatılan şey. Oyuncak.
 • Herkesi hayrette bırakıp şaşırtacak şey.

magbun

 • (Gabn. dan) Alışverişte aldanmış olan.
 • Şaşkın. Şaşırmış.

mahall-i garaip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı yerler.

mahlukat-ı acibe / mahlûkat-ı acibe

 • Şaşırtıcı mahlûklar, harika yaratıklar, varlıklar.

mahşer-i acaip ve garaip

 • Şaşırtıcı ve garip şeylerin toplandığı yer.

medhuş

 • Dehşete uğramış. Şaşırmış. Korkmuş.

mehbut / mehbût

 • Korkudan şaşırmış. Hayret ve korkuya kapılmış.
 • Korkudan şaşıran.

mehyum

 • Şaşmış, hayrette kalmış, şaşırmış.
 • Sevgi ve aşkdan serseme dönmüş.

meşduh

 • Şaşkın, şaşırmış. Ürküp korkmuş.

meşher-i acaip

 • Şaşırtıcı şeylerin sergilendiği yer.

müdheş

 • Hayret verici, hayret veren, şaşırtan.

muhayyir-ül ukul

 • Akıllara hayret veren. Akılları şaşırtan, akılları durduran.

muhazane

 • Çocuklara şaşırtıp sevindirecek şeyler söylemek.

müredded

 • Bir hususta hayran ve sergerdan olmuş, şaşırmış olan.

müşevveş olma

 • Şaşırma.

müsta'ciben

 • Şaşakalarak, şaşırarak, taaccüb ederek.

müstagrib

 • (Çoğulu: Müstagribîn) Gurbete gitmek isteyen.
 • (Garabet. den) Şaşakalan, şaşıran, garibine giden.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

müsteham

 • Şaşırmış, şaşa kalmış, hayran.

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşırarak, şaşkın bir şekilde.

mütehayyir / متحير / مُتَحَيِّرْ

 • Şaşmış, şaşırmış.
 • Şaşkın, şaşırmış. (Arapça)
 • Hayrette kalan, şaşırmış.

mütehayyirane / mütehayyirâne

 • Şaşkınca, şaşkın şaşkın, şaşırarak. (Farsça)

mütehayyirin

 • (Tekili: Mütehayyir) Şaşırmış olanlar. Şaşmış kimseler. Hayrette kalanlar.

mütevellih

 • Hayran olup şaşıran. Şaşan, şaşmış.

nagız

 • Şaşırdığında başını sallayan kimse.
 • Kürek başında olan kıkırdak.

nakş-ı acib / nakş-ı acîb

 • Şaşırtıcı, eşsiz nakış.

nakş-ı acib-i san'at

 • San'atın şaşırtıcı nakşı.

nizam-ı garip

 • Şaşırtıcı düzen.

recefe

 • Zelzele.
 • Ortalığı sarsacak kışkırtmalar yapmağa ircaf denir. Yalan, yanlış haberlerle umumî efkârı şaşırtıcı neşriyatlara ise Eracif denmektedir.

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

şahrah / şahrâh

 • Büyük ve işlek yol, cadde. Şaşırılması mümkün olmayan doğru ve işlek yol. (Farsça)
 • En büyük, en işlek ve şaşırılması imkânsız olan yol.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

sebt

 • (Çoğulu: Esbât-Sübut-Esbüt) Rahat etmek.
 • Boyun vurmak.
 • Saç sarkıtmak. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 • Cumartesi günü.
 • Şaşırmak, hayrette kalmak.
 • Çok zeki, dâhiye.
 • Başı tıraş etmek.

sehivsiz

 • Yanılmadan, şaşırmadan.

şehrah / şehrâh

 • Cadde, ana yol; şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.

serab

 • Şaşkın, şaşırmış.

şesar

 • (Şâsır) Geyik buzağısı. (Müe: Şesara)

sürpriz

 • Beklenilmeyen bir anda meydana gelen ve şaşırtarak insanı sevindiren veya üzen hâdise. Umulmadık şey. (Fransızca)

ta'cib

 • Hayrete düşürme, şaşırtma.

taaccüb / تعجب

 • Şaşırma. (Arapça)
 • Taaccüb etmek: Şaşırmak. (Arapça)

tahayyür

 • Şaşakalmak. Hayret etmek. Şaşırmak. Hayran olmak.

taktik

 • Asker kuvvetlerini harb meydanlarında düşmanı şaşırtarak kullanma. Bu işi tedkik eden ilim. (Fransızca)
 • Mc: Bir işte muvaffakiyet için lüzum eden yolları kullanma. (Fransızca)

tanagguz

 • Taaccüb edip, şaşırıp, hayrette kalıp başını sallamak.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tefekkün

 • Pişman olmak.
 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

tehekkür

 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

teheyyüm

 • Şaşma, şaşırma. Şaşıp kalma. Hayran olma.
 • Susuz olma.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

teleclüc

 • Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek.
 • Kımıldatmak. Hareket etmek.
 • Tereddüt.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tevafukat-ı acibe

 • Şaşırtıcı uygunluklar.

tevellüh

 • (Çoğulu: Tevellühât) (Veleh. den) Şaşakalma. Şaşırıp sersemleşme.
 • Hayran etme.
 • Kadını çocuğunden ayırma.

tevlih

 • Şaşırtma. Sersemleştirme.

uccab

 • (Çoğulu: Eâcib) Şaşırıp taaccüp edecek nesne.

üslub-u garip / üslûb-u garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı ifade ve anlatım tarzı.

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.
 • Şaşa kalmış, şaşırmış.

valihin / vâlihîn

 • Hayrette kalanlar. Şaşıranlar.

vaziyet-i acibe

 • Şaşırtıcı durum.

velehza

 • Şaşırmış.