LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şöhret ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

abadile / abâdile

 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

ad

 • İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.

amalika

 • Çok eskiden Sina yarımadasında yaşadıkları sanılan ve gariplikleriyle şöhrete erişen bir kavim.

asmai / asmaî

 • Arapların şöhret bulmuş şairi.

avaz / âvâz

 • Sadâ, Yüksek ses. (Farsça)
 • şöhret. (Farsça)

avaze

 • Nam, şöhret, ün. Yüksek ses. (Farsça)

bahtiyari / bahtiyarî

 • Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. (Farsça)
 • İran'da bulunan şöhretli bir kavim. (Farsça)

baneva

 • Zengin, mal, mülk sahibi. (Farsça)
 • Meşhur, şöhret bulmuş, ünlü, namdar. (Farsça)

bevval-i çeh-i zemzem / bevvâl-i çeh-i zemzem

 • Zemzem kuyusuna işeyen.
 • Mc: Yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz iş yapan.

büslet

 • Nam, şöhret, ün, şan.

dasitan / dâsitân

 • (Dâstân) Destan, sergüzeşt. Geçmiş hâdiseleri anlatan nesir veya nazım halinde yazı. (Farsça)
 • Şöhret. (Farsça)

debdab

 • Şan, şöhret. Azamet, haşmet, cesamet. (Farsça)

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

elhan-ı şita

 • Cenab Şahâbeddin'in şöhret bulmuş olan bir kış şiiri. Kış nağmeleri.

eravend

 • Şevk, arzu, istek, taleb. (Farsça)
 • Şan, nam, şöhret, meşhur olma. (Farsça)

ervend

 • Tecrübe, deneme, sınama. (Farsça)
 • şeref, şan, şöhret, nam ve itibar, haysiyet. (Farsça)

eşher

 • (Şehir. den) Çok meşhur, pek fazla tanınmış, en şöhretli olan.

feyz

 • (Çoğulu: Füyuz) Bolluk, bereket.
 • İlim, irfan. Mübareklik.
 • Şan, şöhret.
 • İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak.
 • Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su.
 • Bir haberi fâş etmek.
 • İçindeki düşüncesini izhar etmek.

hadis-i meşhur / hadîs-i meşhûr

 • İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

hadis-i sahih / hadîs-i sahîh

 • Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, müsned-i muttasıl (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir (bir çok sahâbînin rivâyet ettiği) ve meşhûr (önceleri bir kişi bildirmişken, sonraları şöhret bu lan) hadîsler.

haris-i şöhret / harîs-i şöhret

 • Şöhret ve nam düşkünü.

hayal-i şan

 • Hayalî olarak büyütülen şan ve şöhret.

hırs-ı şöhret

 • Şöhret hırsı, şöhrete düşkünlük.

hubb-u cah

 • Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi. Rütbe hırsı. (Farsça)

i'la

 • (Ulüv. den) Yükseltmek. Bir şeyin yukarısına çıkmak. Yukarı kaldırmak. Şânını yüceltmek. Şöhretini artırmak.

ibn-il cella / ibn-il cellâ

 • Meşhur kişi. Namlı ve şöhretli adam.

iktisab-ı şan ü şöhret

 • Şan ve şöhret kazanma, meşhur olma.

işhar

 • Ün alma, meşhur olma, şöhret kazanma.
 • Kadın, doğum yapacağı aya girme.

iştihar / iştihâr

 • Şöhret bulma, ün kazanma.

iştihar bulma

 • Duyulma, şöhret olma.

istişhar

 • Şöhret sahibi olmak. Şöhret kazanmak.

kemnam

 • Adı sanı belirsiz. Namsız, şöhretsiz. (Farsça)

kesb-i şöhret

 • Şöhret kazanma, ün yapma.

kesb-i teşahhus-u şöhret / كَسْبِ تَشَخُّصُ شُهْرَتْ

 • Kendine has şöhret kazanma.

kevkebe

 • Fevkalâde tantana. İhtişam, debdebe, şöhret. (Farsça)

kisb-i teşahhus-u şöhret

 • Şöhretle şahsiyet kazanma.

magmur

 • Şöhretsiz. Adı sanı silinmiş olan.
 • Harap. Yıkık.

melami / melâmî

 • Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için çalışan, bu yolda farzları yapıp, haramlardan sakınan, şöhretten kaçındıkları için nâfile ve sünnetleri gizli yapan kimse. Nefislerini kınadıkları için melâmî adı ile anılmışlardır.

meşhur

 • Şöhret kazanmış, tanınmış.

meşhur hadis / meşhûr hadîs

 • İslâm'ın ilk asrında bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

meşhur-u enam / meşhur-u enâm

 • Her tarafta şöhret olan, bilinen.

meşhurat

 • (Tekili: Meşhur) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler.

müşarefe

 • Şan, şöhret ve şeref gibi hususlarda biriyle övünme.
 • Yükselme, yüksek yere çıkma.

müştehir

 • Şöhretli. Meşhur. Namdar.

nabiga

 • (Çoğulu: Nevabig) Şanı, şöhreti büyük adam. ulu, şerefli kimse.
 • Sonradan şâir olan.
 • Üstün zekâlı hârika ve çok fasih kimse.

nam / nâm / نام

 • Ad. (Farsça)
 • Adında, adlı. (Farsça)
 • Ün, şöhret. (Farsça)
 • Nâmına: adına. (Farsça)
 • Nam vermek: Ad vermek, adlandırmak. (Farsça)

namdar / nâmdar

 • Ünlü, şöhretli, meşhur. (Farsça)
 • Ünlü, şöhretli, meşhur.

nami

 • Büyüyen, artan, ürmee kuvveti olan. Nebat ve hayvandaki büyüyüp gelişme kuvveti.
 • Farsçada: Namlı, şöhretli, ünlü.

neng

 • Ayıp, utanma, hayâ etme. (Farsça)
 • Ün, şöhret, nam. (Farsça)

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.

rüstem-i sistani / rüstem-i sistanî

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem.

şan / şân / شان

 • (Çoğulu: Şuun) Büyük sevap.
 • Şeref.
 • Irz, namus.
 • Nam, şöhret, şan, ün.
 • Mahiyet.
 • Gösteriş, çalım.
 • Tabiat, huy, âdet.
 • Hal, keyfiyet.
 • Şöhret, şan. (Arapça)
 • Durum. (Arapça)
 • Gösteriş. (Arapça)

sıffin / sıffîn

 • Hazret-i Ali (R.A.) ile Hazret-i Muaviye (R.A.) arasında vuku bulan muharebelere meydan olmakla şöhret bulmuştur. Sıffîn muharebesinde Hazret-i Ali'nin maiyyetinde 120.000 Hazret-i Muaviye'nin maiyyetinde 90.000 kişi vardı. Hazret-i Ömer'in (R.A.) oğlu Hz. Abdullah da şehid olanların arasında idi. S

sit / sît

 • Çatırtı, patırtı, gürültü.
 • Ün, şöhret, nam.

şöhre

 • Ünlü, şöhretli, meşhur.

şöhret-i kazibe / şöhret-i kâzibe

 • Yalancı şöhret.
 • Geçici şöhret. Yalancı dünyalık, fâni şöhret. Aldatıcı nâm.

şöhret-şiar / şöhret-şiâr

 • Şöhretli, şöhret sahibi.

şöhretgir

 • Şöhret sahibi.
 • Şöhretli, ünlü. Meşhur. (Farsça)

şöhretgir-i alem / şöhretgir-i âlem

 • Dünyaya nâm ve şöhret salmış.

şöhretperest

 • Şöhret düşkünü.
 • Şöhret düşkünü.

şöhretperestlik

 • Şöhret düşkünlüğü.

şöhretperverane / şöhretperverâne

 • Şöhretliliği severek.
 • Şöhretsevercesine.

şöhretşiar / şöhretşiâr

 • Şöhret sahibi, şöhreti herkesçe bilinen.
 • Şöhretli. şöhret sahibi. (Farsça)

şöhretşiar-ı alem / şöhretşiâr-ı âlem

 • Âleme şöhret salmış.
 • Âlemde şöhret ona nişan olmuş olan. Çok meşhur olan.

su-i iştihar / sû-i iştihar

 • Kötü şöhret.

su-i şöhret

 • Kötü şöhret.

vesile-i şöhret

 • Şan, şöhret vesilesi.