LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Şol ifadesini içeren 164 kelime bulundu...

a'ser

 • Çok zor ve çetin olan, dayanılması çok zor.
 • Solak.

ah

 • Maddi veya mânevi bir acı hissolundukta kullanılır.
 • Nedamet, pişmanlık ve teessüf beyan eder.
 • Birine acındığına, keder ve esef edildiğine delalet eder. Meselâ : Ah! Evladım! gibi.

ahlef

 • Solak kimse.

akciğer

 • Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.

altı cihet

 • Altı yön; üst, alt, sağ, sol, ön, arka yönleri.

aser

 • Solak kimse, solaklık.

asfer / اصفر

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.
 • Sarı. (Arapça)
 • Soluk benizli. (Arapça)

ashab-ı meş'eme / ashâb-ı meş'eme

 • Uğursuz, kötü, dine muhalif olanlar.
 • Solak, sol tarafta, alçak mevkide bulunanlar.

ashab-üş-şimal / ashâb-üş-şimâl

 • Amel defterleri sol taraflarından verilecek olan cehennemlik kimseler.

asit

 • Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hâsiyetinde hidrojenli birleşik hamız. (Fransızca)

bad / bâd

 • Yel. Rüzgâr. Soluk. Nefes. (Farsça)

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bahsan

 • Bozuk, soluk. (Farsça)
 • Salına salına yürüyen. (Farsça)
 • Kıyafeti bozuk, pejmürde. (Farsça)

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

balyoz

 • Vaktiyle Avrupa devletlerinin büyükelçi ve büyük konsoloslarıyla, general ve amiral gibi kişilerine verilen bir ünvandır. (Fransızca)
 • (Yunancadan) Kazık çakmak, büyük taşları kırmak için kullanılan uzun saplı, iri ve ağır çekiç. (Fransızca)

behir

 • Nefesi sıkışıp çok soluyan kimse. Nefes darlığı olan.
 • Göğüsdarlığı hastalığı sebebiyle solumaktan yol yürüyemiyen kimse.

behre

 • Nasib, pay, hisse. (Farsça)
 • Tez tez solumak. (Farsça)
 • Vasat, orta. (Farsça)

bühr

 • Galip olmak.
 • Yürümekten nefesini tez tez verip solumak.

bühre

 • Geniş yer, büyük mekân.
 • Kesik kesik soluyuş.
 • Dere içindeki sazlık ve çayırlık.

cehr

 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

çele-çepe

 • Sağa sola. (Farsça)
 • Sağa-sola.

çeleçepe

 • Sağa sola.

çep / چپ

 • Sol, yanlış, falso. (Farsça)
 • Sol. (Farsça)

çep şüden

 • Solak olmak. (Farsça)
 • Mc: Doğruluktan yüz çevirmek. (Farsça)

çep ü rast

 • Sağ ve sol.

ceşn

 • Ziyafet, şölen. (Farsça)
 • Îd, bayram. (Farsça)

çeşn

 • (Çeşen) Bayram, îd. (Farsça)
 • Düğün. (Farsça)
 • Ziyafet, şölen. (Farsça)

cihat-ı erbaa / cihât-ı erbaa

 • Sağ, sol, ön, arka, dört yön, ana yönler.

cihat-ı sitte / cihât-ı sitte

 • Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.)
 • Altı yön; sağ, sol, ön, arka, alt ve üst yönleri.

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

dem

 • Nefes. Soluk. (Farsça)
 • Ağız. (Farsça)
 • Nazar. (Farsça)
 • An, vakit, saat. (Farsça)
 • Koku. (Farsça)
 • Kibir, gurur. (Farsça)
 • Âli, yüksek. (Farsça)
 • Körük. (Farsça)
 • Kan,
 • Soluk, nefes.
 • Zaman, an.
 • Kan,
 • Soluk, nefes.
 • Zaman, an.

dem-beste

 • Sesi soluğu kesilmiş, susmuş. (Farsça)

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

dema

 • Her zaman. Vaktâki. (Farsça)
 • Soluk. Nefes. Hastalık sebebiyle tez tez solumak. (Farsça)
 • Ürpermek. (Farsça)
 • Dem. An. (Farsça)

dude

 • Kurtcağız, küçük solucan, böcek.

efsürde

 • Soluk, donmuş, hissizleşmiş. (Farsça)

eimme-i selase / eimme-i selâse

 • Üç imâm. Fıkıh kitablarında ekseriyetle İmâm-ı A'zam, İmâm-ı Şâfi'i, İmâm-ı Malik için söylenir. Hanefi Mezhebine dâir mes'elelerin bahsolduğu kitablarda "Eimme-i Selâse"den maksad; İmâm-ı A'zam ile iki talebesi olan İmâm-ı Muhammed ve İmâm-ı Ebu Yusuf'dur.

encuh

 • (Encug) Kıvrım. (Farsça)
 • Buruşmuş, solmuş meyve. (Farsça)

enfas / enfâs / انفاس

 • (Tekili: Nefes) Nefesler. Soluklar.
 • Ruhlar. Canlar.
 • Cevherler.
 • Duâlar.
 • Nefesler, soluklar.
 • Nefesler, soluklar. (Arapça)

eshab-ı şimal / eshâb-ı şimâl

 • Cehennem ehli. Âhirette amel defterleri sol ve arka tarafından verilecek olanlar.

esvar

 • (Tekili: Sur) Surlar, hisarlar, kaleler, kal'alar.
 • Ziyafetler, şölenler.

etraf-ı erbaa

 • Dört taraf. (Sağ, sol, ön, arka.)

eyser

 • Sol taraf. Soldaki.
 • Pek kolay.

eyvan-ı kisra

 • Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.

feletat / feletât

 • Sürçmeler, falsolar.

fersude / fersûde / فرسوده

 • Solgun. (Farsça)
 • Yıpranmış. (Farsça)
 • Eprimiş. (Farsça)

füsürde / فسرده

 • Donuk, solgun. (Farsça)

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

hacib-i yesar / hâcib-i yesar

 • Sol kaş.

haratin / harâtin / خراطين

 • Solucan. (Arapça)

hazan

 • Güz. Sonbahar.
 • Solgun.

hazandide

 • Güz mevsimini görmüş, yaprakları sararmış solmuş. (Farsça)

hazanistan

 • Sonbahar görmüş, sararıp solmuş yer. (Farsça)

hazanlika

 • Soluk yüzlü, sararmış, solmuş. Hazân yüzlü. (Farsça)

hazanreside

 • Sonbahara erişmiş, solup sararmış. (Farsça)

hey'atın feletatı / hey'atın feletâtı

 • Birini taklit eden kimsenin taklitçiliğini gösterip ilân eden sürçmeleri, falsoları. Kemalât-ı ruhiye veya mükemmelliğin iktizası olan umum ahvaldeki fıtrîlik ve müvazeneyi o seviyede olmayanın sun'î taklitteki gayr-ı fıtrîliği.

hiss / حس

 • Duygu. (Arapça)
 • Hissetmek: Duymak, algılamak. (Arapça)
 • Hissolunmak: Duyulmak, hissedilmek. (Arapça)

icmam

 • Atı soluklandırma, dinlendirme.
 • Biriktirme.

ictira'

 • (Cür'a. dan) Suyu soluk almadan birden içme.
 • Ağacı bir tutuşta kırma.

ıdtıba'

 • Hacıların ihramlarını sağ koltukları altından çıkarıp sol omuzlarına örtmeleri.

iftah

 • Seğirtme.
 • Sık nefes alma, hızlı hızlı soluk alma.

igtirak

 • (Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma.
 • Soluğu kuvvetle içe çekme.

ihtibas

 • (Habs. den) Tutulma, tutukluk.
 • Hapsolunma, hapsetme.

iltihas

 • Açlık veya susuzluktan dolayı soluma.

iltima

 • Sararıp solmak. Renk değiştirmek.

ilyeteyn

 • Kaba etler. Sağ ve sol butlar.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

inhac

 • Meydanda, zâhir, açık. Belli etme.
 • Hayvanı yorarak solutma.
 • Esvabı eskitme.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

ıskalara

 • Gemi arması merdiveni.
 • Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni.

işkil

 • Şüphe, vesvese. Vehimlenmek. (Farsça)
 • Hile, tezvir. (Farsça)
 • Sağ ön ayağı ve sol arka ayağı beyaz olan at. (Farsça)

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

ittira'

 • Dolma, nemalanma.
 • Solma.

iztiba / iztibâ

 • Hac ve ömre ibâdetlerinde erkeklerin giydikleri dikişsiz iki parçadan meydana gelen ihramın üst parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp diğer ucunu sol omuz üzerine atmak.

kalbgah / kalbgâh

 • Ordunun sağ ve sol kanadlarının ortası. Merkez bölümü. (Farsça)
 • Canevi. (Farsça)

karperdaz / kârperdaz

 • İş düzenliyen. (Farsça)
 • Konsolos, şehbender. (Farsça)

kiramen katibin / kirâmen kâtibîn

 • Sağ ve sol yanımızdaki günah ve sevap yazan melekler.

konsolit

 • (Konsolide) Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili. (Fransızca)

kuvve-i mütehayyile

 • Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayâl kuvveti.

lahis

 • Susuzluk veya sıcaktan dolayı dilini çıkararak soluyan köpek.

mahbusin / mahbusîn

 • (Tekili: Mahbus) Hapsolunmuş kimseler. Bir yere kapatılmış olanlar.

mebhur

 • Nefes darlığına mübtelâ olan, hırhır soluyan.

mebhus

 • Bahsolunan. Bahsolunmuş. Evvelce bahsi geçmiş.

mebhus-ün anh

 • Sözü geçmiş şey. Bahsolunan şey.

mechure / mechûre

 • Harf, hareke ile okunduğu vakit, nefesin hapsolunup sesin âşikâr olmasında okunan harfler. Bu harfler nefesi kendileri ile cereyandan men'ederler.
 • Harf, hareke ile okunduğunda, nefesin hapsolunup sesin açığa çıktığı anda okunan harfler.

memsus

 • Massolunmuş, emilmiş.
 • Baldır, incik.

menkuş

 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.

menkuşe

 • Nakşolunmuş, işlenmiş.
 • Kemik çıkmış olan baş yarığı.

meş'eme

 • Sol taraf. Sol.
 • Kötü. Uğursuz.

meşême

 • Sol, kötü, uğursuz.

mesh

 • Mest denilen ayakkabıyı abdestle giydikten sonra, abdest bozulup, yeniden alırken, ayakları yıkamayıp elleri ıslatarak, sağ elin yaş beş parmağını sağ mest, sol elinkini de sol mest üzerine boylu boyunca yapıştırıp ayak parmakları ucundan bacağa do ğru çekme.
 • Bir uzva veya sargıya ıs

meyasir

 • (Tekili: Meysere) Ordunun sol kanatları. Sol cenahlar.
 • Zenginlikler, servetler.

meysere / ميسره

 • (Çoğulu: Meyâsir) Ordunun sol cenâhı. Sol cenâh.
 • Zenginlik, servet.
 • Sol kanat. (Arapça)

mezbele

 • (Çoğulu: Mezâbil) Otun sıcaktan solacak olduğu yer.

mezbul

 • Solmuş çiçek.
 • Zayıf, arık ve zebun olmuş olan.

mıkleb

 • Eski kitap ciltlerinin sol kenarındaki kapak. Ekseriya okunan yer belli olsun için araya konurdu.
 • Saban demiri.

mikleb

 • Eskiden ciltlenen kitapların sol tarafındaki fazlalık parçanın adı.

mu'tekis

 • (Aks. den) Tersine çevrilmiş. Aksolunmuş.

mühr-i nübüvvet

 • Peygamberlik mührü; Peygamber efendimizin mübârek sırtı ortasında, sol küreğine yakın kalbi hizâsında bulunan nübüvvet mührü. Gümüş teninde, letâfet vardı, İrice Mühr-i nübüvvet vardı. Sırtında idi, Mühr-i nübüvvet, Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize edenler ta'rîf, Bir büyük ben idi, mühr-i

müntekış

 • (Nakş. dan) Nakşolunan.

mütenahnih

 • (Çoğulu: Mütenahnihîn) Hırıltı ile soluyan. Hırıltı ile ses çıkaran.

mütenahnihane / mütenahnihâne

 • Soluyarak. Hırıltı ile ses çıkararak. (Farsça)

mütenahnihin / mütenahnihîn

 • (Tekili: Mütenahnih) Boğazından hırıltı ile ses çıkaranlar, soluyanlar.

müteneffis

 • (Nefes. den) Teneffüs eden. Soluyan. Nefes alan.
 • Dinlenen.

muztabi'

 • Ridâsını sağ koltuğu altından çıkarıp sol omuzuna atan kişi.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

nahnaha

 • Hırıltı ile soluma.
 • Öksürük.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

nefes

 • Soluk, üfürülen hava. Soluma, soluk verip alma.
 • Uzun söz.
 • Bolluk.
 • Hased etmek.
 • Edb: Bektaşi tekkelerinde okunan manzum söz.
 • Soluk.

nehr

 • Boğazlamak, kesmek.
 • Namazda sağ elini sol eli üzerine koymak.
 • Sadr, göğüs.

nesem

 • Soluk ruh, nefes. Rahatı mucib hâlet.
 • Rüzgârın lâtif, hoş esmesi.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

pehnaver

 • Pek geniş. Pek açık. (Farsça)
 • Soluk, solmuş. (Farsça)

pejmürde / پژمرده

 • Solgun. (Farsça)
 • Dağınık. (Farsça)
 • Yırtık. (Farsça)

pejulide

 • Solmuş, bozulmuş, dağılmış, karışmış. (Farsça)

peride

 • Uçmuş. (Farsça)
 • Solmuş, soluk. (Farsça)

peridereng

 • Rengi uçmuş, solmuş. (Farsça)

pür-hazan / pür-hazân

 • Sonbahara uğramış, solup sararmış. (Farsça)

rahv

 • Gevşek, sölpük, rahâvetli.

rast u çep

 • Sağ sol, sağdan soldan. (Farsça)

rıhvet

 • Gevşek ve sölpük olma. Rahavet.

rücun

 • Mahbus olmak, hapsolunmak.
 • Bir yere durmak.

rümye

 • Ağaçtan nakşolmuş bir suret.

sala'

 • Kuyruğun sağı veya solu.

şam

 • Akşam. Akşam yemeği. "Şe'm, şâm" Arapçada "sol" mânâsına gelir. "Yemen" sağ demek olduğundan Hicaz'a nisbetle sol taraftaki memleketlere Şam, sağ tarafdaki beldeye de Yemen ismi verilmiştir.
 • Suriye ve Lübnan memleketlerine de Şam denilmiştir.
 • Arabların Dımışk dedikleri şehrin

sayed

 • Başını yukarı kaldırıp kibirlenmek ve sağına soluna iltifat etmemek.

şedide / şedîde

 • Harf sükun ile ve nefesin hepsi hapsolarak sâkin bir halde okunduğu zaman sesin aslâ akmaması.

şehbender / شهبندر

 • Konsolos. (Farsça)

şehbenderhane / şehbenderhâne / شهبندر خانه

 • Konsolosluk. (Farsça)

şehik

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.

sempati

 • Cana yakınlık, sıcak kanlılık. (Fransızca)
 • Tıb: Her omurilik boyunca olan sağlı sollu yirmi üç boğumdan geçen iki paralel ağ şeklinde sinir sistemi. (Fransızca)

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

şimal / şimâl / شمال

 • Sol, sol taraf. Sağın ve cenubun zıddı. Kuzey.
 • Sol, kuzey.
 • Kuzey. (Arapça)
 • Sol. (Arapça)

şimalen

 • Soldan, sol taraftan, şimalden, kuzey taraftan.

şimali / şimalî

 • Şimale ait, sola ve kuzeye ait.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)

solcu

 • solculuğu benimseyen, ilerici düşünceler taşıyan, toplumcu, ilerici (kimse, görüş).

suada'

 • Sıkıntıdan dolayı uzun uzadıya solumak.
 • Ev ortası.

sufret

 • Sarı renk, sarılık.
 • Beniz solukluğu.

süst

 • Gevşek, tembel, sölpük. (Farsça)

sütre

 • Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk. Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmekle de olur.

tahlil etmek / tahlîl etmek

 • Abdest alırken el ve ayak parmakları arasına sol, sakalın sarkan kısmının içine ise sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak karıştırmak.

tasfif

 • (Çoğulu: Tasfifât) (Saff. dan) Sıralama, saf saf dizme.
 • Sağ elinin ayasını sol elinin arkasına vurmak.

tavaf / tavâf

 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

tefvik

 • Tar: Okçulukta, yayın sol el ile yukarıya kaldırılması.
 • Okun gezini yayın kirişine koymak.

teheddül

 • Sarkma, sölpüme.

teleddüd

 • Sağına ve soluna iltifat etmek.

teneffüs / تنفس

 • Soluk alma, dinlenme.
 • (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme.
 • Tan yeri ağarma.
 • Deniz suyunun sahile vurması.
 • Üfürmek.
 • Okullarda ders araları verilen dinlenme.
 • Soluk alma. (Arapça)
 • Teneffüs edilmek: Soluk alınmak. (Arapça)
 • Teneffüs etmek: Soluk almak. (Arapça)
 • Tenemmüv etmek: Serpilmek, gelişip büyümek. (Arapça)

tenfis

 • (Çoğulu: Tenfisât) (Nefes. den) Nefeslendirme, soluklandırma, ferahlandırma.

teravuh

 • Ayakta çok durmak icab ettiği zamanlar, kâh sağ ayak üzerine ve kâh sol ayak üzerine durmak.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.
 • Kadınların namazda oturma şekli; kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarıp, sol uylukları üzerine oturmaları.

teyasür

 • Bir nesneyi solundan tutmak.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


yasir

 • Sol tarafa giden.

yesar / yesâr / یسار

 • Sol, sol el.
 • Varlık, zenginlik.
 • Gençlik.
 • Bolluk.
 • Kolaylık.
 • Sol, sol taraf. (Arapça)

yesari / yesarî

 • Sola ait. Sol ile alâkalı.

yüsra / yüsrâ / یسری

 • Sol taraf. Sol el. (Eyser'in müennes)
 • Sol taraf. (Arapça)

zebl

 • İnce belli olmak.
 • Çiçeğin solması.
 • Deniz kaplumbağasının sırt kemiği.

zeferat

 • Soluk almalar.

zerd

 • Sarı. (Farsça)
 • Soluk, solgun. (Farsça)

zevy

 • Solmak.
 • Değişmek, mütegayyer olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın