LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İsar ifadesini içeren 598 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

a'raz

 • (Tekili: Araz) Arazlar, işaretler, nişanlar, alâmetler.
 • Tesadüfler.
 • Hastalık alâmetleri.
 • Kazalar, felâketler, musibetler.

abe

 • İşaret, alamet.
 • Cemaat, topluluk.

ahd-i harici / ahd-i haricî

 • Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.

ahte

 • Dışarı çıkarılmış, dışarı çekilmiş. (kılıç, bıçak gibi..) (Farsça)
 • Husyesi çıkarılmış hayvan. (Farsça)

alaim / alâim

 • İzler. İşaretler, deliller.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat / alâmat / alâmât / علامات

 • (Tekili: Alâmet) İzler, nişanlar, alâmetler, işâretler.
 • Alametler, işaretler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat-ı kıyamet / alâmât-ı kıyamet

 • Kıyametin alâmetleri, işaretleri.

alamet / alâmet / علامت / عَلَامَتْ

 • İşaret, nişan.
 • İz, nişân, işâret.
 • İşaret, iz, alamet, belirti. (Arapça)
 • Çok iri. (Arapça)
 • İşaret.

alamet-i farika / alâmet-i farika / alâmet-i fârika / عَلَامَتِ فَارِقَه

 • Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.
 • Ayırt edici işaret.
 • Ayırıcı işaret. Damga.
 • Ayırt edici işaret.

alamet-i ihmal / alâmet-i ihmal

 • İhmal belirtisi, başı boş bırakılmışlık işareti.

alamet-i kıymet / alâmet-i kıymet

 • Kıymetin belirtisi, verilen değerin işareti.

alamet-i makbuliyet / alâmet-i makbuliyet / alâmet-i makbûliyet

 • Kabul olunduğunu belirten işaret, nişan.
 • Kabul görmesinin işaret ve belirtisi.

alamet-i mana / alâmet-i mânâ

 • Mânâyı gösteren belirti, işaret.

alamet-i mümtaze ve farika / alâmet-i mümtaze ve fârika

 • Başkalarından üstün ve ayrıcalıklı olduğunu gösteren işaret.

alamet-i muvaffakiyet / alâmet-i muvaffakiyet

 • Başarı belirtisi, işareti.

alamet-i sadakat / alâmet-i sadakat

 • Bağlılık işareti.

alamet-i sadıka / alâmet-i sadıka

 • Doğruluk işareti, belirtisi.

alamet-i tevhid / alâmet-i tevhid

 • Allah'ın birliğini gösteren işaret.

alarm

 • Tehlike anında herkesi haberdar etmek için verilen işaret. (Fransızca)

alem

 • Bayrak.
 • Nişan, işâret.
 • Özel isim.
 • Mc:Yüksek dağ.
 • Büyük âlim.
 • Üst dudakta olan yarık.

alem-i zati / alem-i zâtî

 • Zâta özgü olan sembol, işaret.
 • Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.

amelen

 • Bilfiil, işleyerek, fiilen, çalışarak.

amelnüvis

 • Kasların çalışmasındaki değişiklikleri işaretleyen âlet. (Farsça)

an / ân

 • Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O. (Farsça)
 • Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik. (Farsça)
 • Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. (Farsça)

an mim amed

 • Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. (Farsça)

anhü

 • Ondan. (İşaret zamiri).

anhüm

 • Onlardan (mânasına işaret zamiri).

apolet

 • Askerî üniformaların omuz kısmına takılan ve rütbeyi belirten sembol, işaret.

araz / عرض

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.
 • İşaret, alâmet.
 • Tesadüf.
 • Kaza, felaket.
 • Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.
 • İşaret, belirti. (Arapça)
 • Tesadüf. (Arapça)

arız olma / ârız olma

 • İlişme, bulaşma; birşeyin aslından olmayıp o şeye dışarıdan gelip ilişme; sonradan ortaya çıkıp bulaşma, ilişme ortaya çıkma.

artı

 • Mat: (+) ile gösterilen toplama işaretinin adıdır.

arzu-şikesten

 • Arzunun olamaması, yerine gelmemesi. Hayâl kırıklığı, inkisar-ı hayâl. (Farsça)

asal

 • Ahlâk. Karakter.
 • Alâmet, işaret, belirti.

aşr-i mişar

 • (Bak: Öşr-ü mişar)

atam

 • (Tekili: Utum) Yüksek binalar, köşkler, hisarlar.

ayat-ı kevniye / âyât-ı kevniye

 • Kâinatta yaratılan varlıkların Cenâb-ı Hakkın varlık ve birliğine olan işaretleri, delil oluşları.

ayat-ı kibriya / âyât-ı kibriyâ

 • Allah'ın büyüklüğüne işaret eden âyetler, deliller.

ayet / âyet / آیت

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.
 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)
 • Ayet. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)

ayn harfi

 • Kur'ân-ı kerîmde Ömer-ül-Fârûk'un radıyallahü anh namaz kıldırırken, ayakta okumayı bitirip, rükû'a eğildiği yeri gösteren işâret. Ayn harfi hep âyet-i kerîmelerin sonunda bulunmaktadır.

azeka

 • Alâmet, nişan, işâret.

azk

 • Hurma ağacı.
 • Nişan, alâmet, işâret.

ba / bâ

 • Arabçaya göre harfinin okunuşu. Ebced hesabında iki sayısını ifade eder. Mektup ve eski evraklarda Receb ayına işarettir.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

baru / bârû / بارو

 • Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. (Farsça)
 • Sığınak, siper. (Farsça)
 • Burç, hisar burcu. (Farsça)

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

bazı umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmemiş ve îma ve işaret yoluyla belirtilmiş bazı işler.

beder

 • Hariç. Dışarı. Taşra. (Farsça)

bedii kıraet / bedîî kıraet

 • Mantıki kıraet şartlarına riâyet ettikten başka rikkat mevkiinde sesini indirmek, şiddet makamında yükseltmek -acemi aktör tavrı takınmaksızın- mevzuu ses ve işaretle canlandırmaktır.

belvaz

 • Çıkıntı. Duvardan dışarı doğru çıkan direğin ucu. (Farsça)

berhun / berhûn

 • Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. (Farsça)
 • Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. (Farsça)
 • Küçük ev, oda, hücre. (Farsça)

beşaret

 • (Doğrusu Bişârettir) Müjde. Sevindirici haber. Hayırlı haber.
 • Müjdeye verilen ihsan.
 • Yeni çıkan acib şey.

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

bi-kar / bî-kâr

 • Kârsız, işsiz kimse. Bekâr kişi. (Bekârlık, bikârların kârıdır. İşârât) (Farsça)

bid'akarane / bid'akârâne

 • Dine zarar verecek yeni âdetleri dine maletmeye çalışarak.

bid'atkarane / bid'atkârâne

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışarak.

bilfiil

 • Fiilen, çalışarak.

birun / bîrûn / بيرون

 • Dışarı, hârici, dış. (Farsça)
 • Fazla. (Farsça)
 • Dış. (Farsça)
 • Dışarı. (Farsça)

bün-i hisar / bün-i hisâr

 • Hisarın dibi.

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

burc

 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

bürc

 • (Çoğulu: Bürûc-Ebrac) Hisar.
 • Yıldız.

buruc

 • (Tekili: Burc) Burçlar, hisarlar, kuleler.

buzra

 • Üst dudağın ortasından dışarı taşan et parçası.

çal

 • İsimlere önden eklenip, onun daima hareket edip oynamakta olduğuna işaret ve delâlet eder. Meselâ: Çal-at : Durduğu yerde de hareket eden at.
 • Bir şeyi şiddetle kapmaya delâlet eder. Meselâ: Çal-yaka: Yakasından kapmak, şiddetle yakalamak.

cifir

 • Harflere verilen sayı kıymetiyle ibarelerden geçmişe veya geleceğe ait işâretler çıkarmak, tarih düşürmek.

cifr

 • (Cefr) Harflere verilen sayı kıymeti ile, geleceğe veya geçen hâdiselere, ibarelerden tarih veya isme dâir işaretler çıkarmak ilmidir.

cüddet

 • (Çoğulu: Cüded) Dağ arasındaki yol.
 • Şekil, tarz, işaret.
 • Çizgi.

cürsun

 • Üzerine binâ yapmak için duvardan dışarı uzattıkları ağaç.

dağ / dâğ / داغ

 • Yara. (Farsça)
 • Kızgın demirle vurulmuş işaret. (Farsça)

dahil / dahîl

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.

dakik ve amik işarat / dakik ve amîk işârât

 • İnce ve derin işaretler, belirtiler.

dall bi'l-işare / dâll bi'l-işâre

 • İşaretle delâlet etme. Sözün işaretle mânâya delâlet etmesi.

dall-i bi-l fehva / dâll-i bi-l fehvâ

 • (Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak.

dall-i bi-l işare

 • (Dâllibilişâre) Sözdeki mânanın işâretine göre delil olmak. Üç nevi delâletten biri ile sevkedildiği mânanın gayrisine yâni; söylenince maksud-u asli olmayan bir mânaya delâlet eden lâfızdır. Meselâ: "Cenab-ı Hak bey'i helâl, ribâyı haram kılmıştır." ibâresi, bey', yani alış-veriş ile ribâ (fâiz) ar

dallün bi'l-işaret / dâllün bi'l-işaret

 • İşaret yoluyla gösteren.

damga

 • Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak.
 • İşaret vurulan âlet. Mühür.
 • İşaret, bellik.

def-i tabii / def-i tabiî

 • Bünyede ve içte olan şeyi, fıtrî ve normal şekilde dışarı atmak.

delail / delâil

 • Deliller, işaretler.

delail ve emarat-ı haşriye / delâil ve emârât-ı haşriye

 • Haşre ait deliller ve işaretler.

delalat / delâlât

 • Deliller, işaretler.

delalet / delâlet

 • Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.
 • İşaret.
 • İşâret etmek, göstermek. Doğru yolu gösterme.
 • Bir lafzın (sözün) bir mânâyı (anlamı) ifâde etmesi, göstermesi.

delalet eden / delâlet eden

 • Delil olan, işaret eden.

delalet etme / delâlet etme

 • Delil olma, işaret etme.

delalet etmek / delâlet etmek

 • İşaret etmek, göstermek.

delalet-i hal / delâlet-i hal

 • Hâl ve hareketlerin işareti, delil olması.

delalet-i iltizamiye / delâlet-i iltizamiye

 • Bir lâfzın vazolunduğu mânânın lâzımına zorunlu olarak işaret etmesi. Meselâ "ilâh" sözü zorunlu olarak "doğmamış, doğurmamış" mânâsına işaret eder.

delalet-i zımni ve işari / delâlet-i zımnî ve işârî

 • Örtülü ve gizli işaretle bir mânâyı gösterme.

delaletçe / delâletçe

 • İşaret olarak, gösterdiği mânâ olarak.

delaletiyle / delâletiyle

 • İşaretiyle, deliliyle.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.
 • (Tekili: Disar) Üste giyilen kaftanlar, elbiseler.
 • Yatak çarşafları.

ebu-t-turab

 • Hz. Alinin (R.A.) bir lâkabı. (Bu isim Hz. Ali Radiyallahu anh, toprak üzerine oturduğu veya yattığından dolayı tevâzuuna işareten Peygamber Efendimiz (A.S.M.) tarafından verilmiştir.)

edille

 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.

efradını cami ağyarını mani / efradını câmi ağyârını mani

 • Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

ehl-i işarat / ehl-i işârât

 • Çeşitli ifadeler ile geleceğe dair bazı haberleri dolaylı işaretler yoluyla aktaran âlimler.

el-fatiha

 • Kur'ân-ı Kerim'in birinci suresinin adı olup bu sureyi okumaya işâret için söylenir.

el-hakku ya'lu / el-hakku ya'lû

 • Hak gâlib ve yüksektir, meâlindedir. Bu mâna, bir Hadis-i Şerife işaret eder.

elest

 • Rabbiniz değil miyim? (meâlinde olan âyet-i kerimenin kısaltılmış işaretidir.)

eman / emân

 • Korkusuzluk, emniyet, güven.
 • Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslâm memleketine girmesi için kendisine verilen müsâade, izin.

emarat / emârât / امارات

 • Emareler, nişanlar, işaretler, ip uçları.
 • İşaretler.
 • İşaretler, belirtiler. (Arapça)

emarat-ı haşr / emârât-ı haşr

 • Haşrin belirtileri, işaretleri.

emare / emâre / اماره

 • Alâmet, işaret, nişan, iz, ip ucu, belirti.
 • İşaret, belirti. (Arapça)

emare-i hadsiye / emâre-i hadsiye

 • Bir anda neticeye ulaştıran işaret.

emare-i kaviye

 • Güçlü ve sağlam işaret.

emare-i rıza

 • Hoşnutluğun işareti.

emare-i tevfik-i ilahi / emâre-i tevfik-i ilâhî

 • Allah tarafından gönderilen yardımın işareti.

enbahun

 • Sağlam, metin, muhkem, tahkim edilmiş yer. (Farsça)
 • Hisar, kale. (Farsça)

enva-ı işarat-ı gaybiye / envâ-ı işârât-ı gaybiye

 • Gaybî işaretlerin çeşitleri.

erkam

 • Rakamlar. Sayı işaretleri.
 • Yazılar.

eser-i kast ve şuur

 • Bilerek, isteyerek ve şuurlu bir şekilde yapılmanın izi, işareti.

esvar

 • (Tekili: Sur) Surlar, hisarlar, kaleler, kal'alar.
 • Ziyafetler, şölenler.

evra

 • Hisar, kal'a, kale. (Farsça)

evzar

 • (Tekili: Vizr) Ağırlıklar. Yükler.
 • Mc: Günahlar.
 • (Vezer) Kal'alar, kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler.
 • Üstünlükler, galebeler.
 • Dağlar.

eyvallah

 • Bir kısım müslümanlar arasında tasdik işareti veya yemin ifade eden bir tâbirdir. Bazan Allaha ısmarladık yerine söyliyenler de vardır. Fakat makbul olanı; ayrılırken de buluşurken de selâmlaşmaktır ve bu sünnet-i seniyyedir.

fa'alane / fa'alâne

 • Hiç durmazcasına çalışarak. Daima çalışır surette. (Farsça)

fal-i hayır / fâl-i hayır

 • İyi alâmet ve işaret.

fal-i hayr / fâl-i hayr

 • İyi alâmet ve işaret. Uğur.
 • İyi hâl, iyi alâmet ve işaret.

farat

 • Öne çıkan, geçen.
 • Issız yerlerde konan nişan ve işaret.
 • Kervan halkından önce su yerine varıp sakalık eden kimse.

fart

 • İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık.
 • Acele etmek ve ansızın gelmek.
 • Yollara alamet olarak konulan işâret.

fazail-simat

 • Alâmet ve işaretleri faziletten ibaret olan.

ferdi / ferdî

 • Kur'ân'ın işaret ettiği şahıs, olay veya şahs-ı manevîlerin her biri.

fetehat

 • (Tekili: Fetha) Fethalar, arapçadaki üstün işaretinin adı.

fetha

 • Gr. Arabçada harfleri (E, A) diye okutan işâret, üstün.

fikr-i infiradi / fikr-i infiradî

 • Tek başına olmak fikri, istişâresiz iş yapmak. Bir şeyi sâde kendine mal etmek fikri, hodgâmlık.

fikr-i muzmer

 • Gizli kalmış ve dışarı vurulmamış fikir.

forma

 • Özel işaretli giysi.
 • Cüz. Kısım. Parça. (Fransızca)
 • Şekil. Biçim. Askeri nişan. Rütbe işareti. (Fransızca)
 • Bükülünce 8, 16, 32 sayfa olan kitap dizgisi. (Fransızca)

gamz

 • Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak.
 • Çene veya yanak çukurluğu.

gamze

 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.

gılman-ı enderun

 • Tar: Topkapı Sarayı (Yenisaray) iç oğlanları hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar derece ve hizmet itibariyle başka başka odalara ayrılmışlardı.

girişme

 • İşve, naz, cilve. Gözle kaşla işaret. (Farsça)

gıyas-üd din

 • Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse.

gufl

 • Belirsiz, işaretsiz.

güllabici

 • Tar: Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da mecaz yoliyle güllâbici denilirdi.

gülnak

 • Hisar ve kale. (Farsça)

habs

 • Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme.
 • Zaptetme, tutma.

hakikat-i remziye

 • İnce işaret şeklinde ifade edilen mânânın gerçeği.

halife-i adile / halîfe-i âdile

 • Halîfe olacağı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin işâreti ile anlaşılan halîfe. Hazret-i Ebû Bekr'in halîfeliği böyledir.

halife-i raşide / halîfe-i râşide

 • İnsanlara, İslâm dînini anlatma vazîfesini Peygamber efendimiz gibi yapan ve âyet-i kerîmelerde veya hadîs-i şerîflerde halîfe olacağı işâret olunan halîfe. Buna, Halîfe-i âdile de denir.

hane-suz

 • Ev yakıcı. (Farsça)
 • Mc: Gözü dışarda olan, kendi âilesini düşünmeyen kimse. (Farsça)

hareke

 • Arapça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. (Zamme "ötre" fetha "üstün" kesre "esre" (gibi)
 • Hareket lafzının Arapça terkibde aldığı şekil.
 • Kurân harflerinin okunuşunu belirleyen işaretler.

harf

 • Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri.
 • Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret.
 • Vecih, ü
 • Alfabenin kendi başına bir mânâsı olmayan her işareti.

haric / hâric

 • Dış, dışarı, dışarıdan.

hariç / hâriç

 • Dışarı.

haric / hâric / خارج

 • Dış, dışarı. (Arapça)

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

haricen / hâricen / خارجا

 • Dışardan, dıştan. Hariçten.
 • Dışarıdan.
 • Dıştan, dışarıdan. (Arapça)

harici / haricî

 • Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit.
 • Zorba ve âsi olan.
 • Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
 • Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri.

hariciye / خارجيه

 • Dışa bağlı, dışarıya ilişkin. (Arapça)
 • Dışişleri bakanlığı. (Arapça)

hariçte

 • Dışarıda.

hariçteki

 • Dışarıdaki.

hariçten

 • Dışarıdan.

harık-ı ade / hârık-ı âde

 • Âdeti yırtan, âdetin dışarısında, hârikulâde.

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

hayatiyet

 • Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması.

haza

 • Bu. Şu. O.
 • Gr: İşaret zamiri.

hazf

 • (Ar. gr.) Bir maksat gözeterek bir mânâyı ifade eden kelimeyi zikretmeyip işaret yoluyla göstermek.

hemze

 • Elif veya elif yerine kullanılan işaret. Elif, vav, ya, he üzerine konulan ve "e" diye okutan işaret.
 • Parmakla sıkma, dürtme, sıkıştırma.

hen'a

 • Devenin boynunun altına konan işaret.
 • Menazil-i Kamer'den bir menzil.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

 • Arabça alfabede dokuzuncu harftir. Ebced hesabına göre 600 sayısına işaret eder.

hıbat

 • Yüzde olan dağ ve nişân.
 • Davarın ayağında ve uyluğunda yapılan işâret.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hisar / حصار

 • Kale, hisar. (Arapça)

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hısn

 • Kale. Hisar. Sığınmağa, korunmağa mahsus sağlam yer.

hizip gülü

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hodfuruşane / hodfurûşâne

 • Kendini övüp beğendirmeye çalışarak.

hukukullah

 • Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar.
 • Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk-u umumiyeden ibarettir. Cenab-ı Hakk'a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir.

hüma

 • (İki kişiye işaret olan zamir) O ikisi.

hümeze

 • (Hemz. den) Dürtüştürücü, kırıcı, ısırıcı, sıkıcı.
 • El ve kaş işâretleri ile ayıplama.
 • Bir kişinin ardından ayıplarını söyleyen. Gammaz.

huruc / hurûc

 • Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış.
 • Ayaklanma, isyan etmek.
 • Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.
 • Yevm-i hurûc: Kıyamet günü.

hüve

 • Arabçada: O (mânasına işâret zamiri)

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

i'tisam

 • Günahlardan sakınmak.
 • Pâk olmak.
 • Bir şeye yapışarak sıkı tutmak ve korunmak.

iaz

 • İşaret etmek.

ibre

 • İnce iğne gibi âlet.
 • Saatlerde veya pusuladaki rakamlara işâret eden ince âlet.
 • Çam gibi ağaçların yaprağı.

iç kale

 • Kale duvarlarıyla çevrilmiş şehir ve kasabaların bazılarının ortasında ve en yüksek yerinde yapılan küçük kaleler. Bu çeşit kalelere "bâlâ hisâr" da denilirdi. Bu iç kaleler, düşmanın, surları geçmesi hâlinde veya şehirde bir isyân çıktığı zaman, hükümdar veya kumandanın çekilip kendini müdafaa etme (Türkçe)

icmal / icmâl

 • Kısaltma, ihtisar, özet.

ictisar / ictisâr / اجتسار

 • Yüreklenme, cesaret bulma. (Arapça)
 • İctisâr etmek: Cesaretlenmek, cesaret bulmak. (Arapça)

idhalat / idhâlât

 • Dışarıdan alımlar, ithalat.

ifade-i cebriyye

 • Zoraki ifade.
 • Mat: Cebir işaretleri ile maksadını anlatma.

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

ihrac / ihrâc

 • Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.
 • İhraç, çıkarma, dışarı atma.

ihracat / ihrâcât / اِخْرَاجَاتْ

 • Dışarıya mal satma.
 • Dışarı çıkarmalar.

ihtilam / ihtilâm

 • Uykuda cünüb olma. Çocuğun bülûğa, ergenlik çağına ulaştığının alâmeti, işâreti.

ihtimamkarane / ihtimamkârâne

 • Dikkatlice ve özenle çalışarak.

ihtisar / ihtisâr / اختصار

 • Kısaltma, özetleme. (Arapça)
 • İhtisâr edilmek: Kısaltılmak, özetlenmek. (Arapça)
 • İhtisâr etmek: Kısaltmak, özetlemek. (Arapça)

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

ıhtitat

 • Sakal bitmek. Yer tutmak.
 • Hatla işaret koymak.

ıknat

 • Allah'a dua etme. Aczini ve fakrını anlayarak Allah'a yalvarma.
 • Namazda kıyamı uzatma.
 • İnkisar etmek.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

iktisab / iktisâb / اكتساب

 • Kazanma, çalışarak kazanma. (Arapça)
 • İktisâb etmek: Kazanmak. (Arapça)
 • İktisâb eylemek: Kazanmak. (Arapça)

ilanat-ı rabbaniye / ilânât-ı rabbâniye

 • Allah tarafından gönderilen ve Allah'a işaret eden duyurular.

ilm-i kesbi / ilm-i kesbî

 • Çalışarak elde edilen ilim.

ilm-i münazara

 • Bir meseleyi tartışarak çözümleme ilmi.

ilma'

 • Parlatma.
 • İşaret etme.

ima / îmâ / îma / ايما / ایما / ا۪يمَا

 • İşaret etmek. İşaretle anlatmak. İşaret.
 • İşaret.
 • Gizli ve ince bir mânâyı işaret etme, gösterme.
 • İşâret etme. Bir özür sebebiyle başını yere koyamayan kimsenin rükû' için biraz, secde için rükû'dan daha çok eğilmesi.
 • Hafif işaret.
 • Dolaylı anlatım, işaret. (Arapça)
 • Îmâ etmek: İşaret etmek, göstermek. (Arapça)
 • Gizli işaret.
 • İşaret.

ima eden

 • İşaret eden, dolaylı olarak ifade eden.

ima-i gaybi / imâ-i gaybî

 • Gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme.

ima-i rahmet / îmâ-i rahmet

 • Rahmete işaret etme, üstü kapalı olarak rahmeti gösterme.

imaat

 • (Tekili: İmâ) İşaretler. İmâlar.

imaen / îmaen

 • İşaret vererek. İşaret ederek.
 • Gizli ve ince bir mânâyı göstererek, işaret ederek.

imai / îmâî

 • Gizli işaret.

imalı

 • İşaretli.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

imtira'

 • Çıkarma, ihrac etme, dışarı atma.
 • Şüphelenme, kuşkulanma.
 • Tereddüt, mütereddidlik, kararsızlık.

imtisar

 • (Bak: İmmisar)

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

imza

 • Kendi ismini veya kendine ait bir işareti, kendisinin kabullenerek yazması.
 • İcra ve tamam eylemek.

inak

 • Sözüne inanılır, itimat edilebilir, mutemed.
 • Müsteşar, müşavir.
 • İstişare, re'y.

inan

 • Bu kimseler, bunlar. (İşaret zamiridir). (Farsça)

inbisat-ı efkar / inbisat-ı efkâr

 • Fikirlerin yayılması, intişar etmesi.

inha

 • Bu şeyler. (İşaret zamiridir.) (Farsça)

inkısarat / inkısarât

 • İnkısarlar.

intişar / intişâr / انتشار

 • Yayılma. (Arapça)
 • Yayınlanma. (Arapça)
 • Üreme. (Arapça)
 • İntişâr etmek: (Arapça)
 • Yayılmak. (Arapça)
 • Yayınlanmak. (Arapça)

ipucu

 • Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika.

irhasat / irhâsât

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika hâller, belirtiler.

irhasat-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

irticaz

 • Kısaltma, ihtisâr.

irtişaf

 • Emerek ve azar azar içme.
 • Tıb: Vücudun her hangi bir yerinde toplanan suyun, dışarı atılması.

iş'ar

 • Hissettirme, işaret etme.

iş'ar-ı fazılane / iş'âr-ı fâzılâne

 • Hürmet ifadesi olarak "yüce şahsiyetinizin işaret etmesi" anlamında bir ifade.

işarat / işârât / اشارات

 • İşaretler.
 • İşaretler.
 • İşaretler.
 • İşaretler. (Arapça)

işarat-ı celile / işârât-ı celîle

 • Büyük işaretler.

işarat-ı cemal / işârât-ı cemâl

 • Sonsuz güzelliğin işaretleri.

işarat-ı gaybiye / işârât-ı gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler.

işarat-ı hadis / işârât-ı hadîs

 • Hadîsin işaretleri.

işarat-ı hadisiye / işârât-ı hadîsiye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hadîslerinde bulunan işaretler.

işarat-ı harfiye / işârât-ı harfiye

 • Harflerle yapılan işaretler.

işarat-ı harika-i aleviye

 • Hz. Peygamberden (a.s.m.) aldığı derse binaen Hz. Ali'nin (r.a.) harika işaretleri.

işarat-ı haşriye / işârât-ı haşriye

 • Haşrin işaretleri.

işarat-ı i'caziye / işârât-ı i'câziye

 • Mu'cizelik işaretleri.

işarat-ı kesire / işârât-ı kesire

 • Çok işaretler.

işarat-ı kur'ani / işârât-ı kur'âni

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı kur'aniye / işârât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı kur'aniyye / işârât-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı rabbaniye / işârât-ı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın işaretleri.

işarat-ı riyaziye / işarât-ı riyaziye

 • Matematiksel işaretler.

işarat-ı tevafukiye / işârât-ı tevafukiye

 • Tevafuk işaretleri.

işarat-ül i'caz / işarat-ül i'câz

 • İ'caza dair işaretler.

işaratülicaz / işârâtülîcâz

 • Mûcizelik işaretleri.

işaret-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in peygamberliğine olan işaret.

işaret-i akliye

 • Akla hitap eden işaret. Soyut işaret.

işaret-i aleviye

 • Hz. Ali'nin işâreti.

işaret-i amme / işaret-i âmme

 • Genel işaret.

işaret-i azime-i semaviye / işaret-i azîme-i semâviye

 • Göklerde sergilenen büyük işaretler.

işaret-i gaybiye / işâret-i gaybiye / اِشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir şeye işaret.
 • Gizli işaret.

işaret-i gaybiye-i örfiye

 • Herkes tarafından bilinen gayba dair bir işaret.

işaret-i hadisiye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözlerinin işaret ettiği mânâ, vermiş olduğu işaret.

işaret-i harfiye

 • Harflerle yapılan işaret.

işaret-i hassa / işaret-i hâssa

 • Özel işaret.

işaret-i hissiye

 • Somut işaret; hislere, duygulara hitap eden işaret.

işaret-i i'caziye / işaret-i i'câziye

 • Mu'cize derecesindeki işaret.

işaret-i ilahiye / işaret-i ilâhiye

 • Allah tarafından gönderilen işaret.

işaret-i inayet / işaret-i inâyet

 • Allah'ın özel yardımının işareti, göstergesi.

işaret-i kur'aniye / işaret-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın işareti.

işaret-i latife / işaret-i lâtife

 • Güzel, ince işaret.

işaret-i manevi / işaret-i mânevî

 • Mânevî işaret.

işaret-i miraciye

 • Miracın işaret etmesi, haber vermesi.

işaret-i nebeviye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) haber vermesi, işaret etmesi.

işaret-i rabbaniye / işaret-i rabbâniye

 • Allah'ın işareti.

işaret-i semavi / işaret-i semâvi

 • Allah tarafından gösterilen işaret.

işareten / işâreten / اشارة / اِشَارَتًا

 • İşaret ederek.
 • İşaret ederek.
 • İşaret ederek. (Arapça)
 • İşaret olarak.
 • İşaret olarak.

işari / işârî / اِشَار۪ي

 • İşaret yoluyla.
 • İşaretle ilgili.
 • İşaretle.

işari mana / işârî mânâ

 • Bir ifâdenin bir şey hakkında açıkça değil, işâret ederek gösterdiği mânâ.

ism-i işaret

 • Gr: Kendisiyle muayyen bir şeye işaret olunan kelime. "Bu, şu o" gibi.

işmam / işmâm

 • "Şemm"den:
 • Koklatma, koklatılma.
 • Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.

işmar

 • Göz kırpma, işaret.
 • Anlamlı işaret.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

istifham / istifhâm / استفهام

 • Sorma. (Arapça)
 • Soru işareti. (Arapça)

istihza / istihzâ

 • Söz, yazı, işâret veya çeşitli davranışlarla bir kişinin ayıp ve eksikliklerini ortaya çıkarmak, onunla eğlenmek, alay etmek.

istilam

 • Öpmek veya el sürmek. Selâm vermeyi isteme.
 • Kâbeyi tavaf esnasında Hacer-ül Esvede el sürmek, el süremese el işareti ile öper gibi yapmak, okşamak.

istişarat

 • (Tekili: İstişare) İstişareler, danışmalar, meşveret etmeler.

istişare / istişâre / استشاره

 • Danışma. (Arapça)
 • İstişâre etmek: Danışmak. (Arapça)

ıtlakat / ıtlâkât

 • Mutlak bırakmalar; işaret ettiği fertlerden teklik, çokluk gibi belli bir mânâ ile kayıtlamama, serbest bırakma.

ıtrah

 • (Tarh. dan) Çıkarma, tarhetme, dışarı atma.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

kaleb

 • Dudak dışarıya sarkmak.

kamet

 • (A, uzun okunur) Namaza başlama işâreti, namaz kılmak için okunan ezan.
 • Boy. Boy-bos. Endam.

kar'-ul asa / kar'-ul asâ

 • Doktorun, hastanın bedenine vurup muâyene etmesi.
 • Mc: Hatayı hatırlatmak için işaret vermek ve ikaz etmek.

karine / karîne

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu, işaret.

karine-i mecaz

 • Mecaza ait işaret; bir sözün asıl mânâsının anlaşılmasına engel teşkil eden işaret.
 • Mecaza ait işaret. Kelimenin mecaz olmasını gerektiren, hakiki mânasında alınmasına mâni olan kayıt. Buna Karine-i mânia da denir.

karine-i taayyün

 • Belli edici ve tayine yardım eden iz, işaret, delil.
 • Belli edici ve tâyine yardım eden iz, işâret, delil.

kasire

 • Evinde hapsedilip dışarı çıkartılmayan kadın.

kat'iyyü'd-delalet / kat'iyyü'd-delâlet

 • Metnin mânâya olan işareti kesin olması, "Acaba metinden bu mânâ mı kastediliyor?" şeklinde bir şüphenin bulunmaması.

kerkeç

 • Eskiden muhasara olunan kaleleri tazyik etmek ve top ve tüfekle dövmek için dışarısına yapılan kule ve tabyalar.

kerküz

 • Delil, işâret, alâmet. (Farsça)

kesb / كسب

 • Çalışarak kazanma. (Arapça)

kesb-i insani / kesb-i insanî

 • İnsanın çalışarak kazanması, elde etmesi.

kesb-i muarefe / kesb-i muârefe

 • Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak.

kesbi / kesbî / كسبى

 • Çalışarak elde edilen. (Arapça)

kesbi olmadığını / kesbî olmadığını

 • Çalışarak kazanılmış olmadığını.

kesre

 • Kur'an-ı Kerim yazısında harfin altına konarak, o harfi "İ" veya "I" diye okutan ve bir adı da "esre" olan işâret.

kestel

 • itl. Küçük kale. Hisarcık.

kıla'

 • (Tekili: Kal'a) Surlar, kaleler, hisarlar.

kiraz

 • Rahmin, kabul ettikten sonra yine dışarı döktüğü meni.

kişah

 • Davarın böğrüne yapılan işaret.

kisbi / kisbî

 • Çalışarak elde edilen.

kıyamet alametleri / kıyâmet alâmetleri

 • Kıyâmetin kopmasının yaklaştığına dâir Resûlullah efendimizin haber verdiği büyük ve küçük alâmetler, işâretler.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

labişartın

 • (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.

lazım-ı beyyin / lâzım-ı beyyin

 • Bir mesele hakkında hiçbir delil ve işarete ihtiyaç olmadan, o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey (insan denilince ilim kabiliyetinin akla gelmesi gibi).

lehs

 • Nefesi kesilip dili dışarı çıkarma.

lem'a

 • (Çoğulu: Lemâat) Parlamak. Şimşek gibi çakmak. Güneş ve yıldız gibi parlamak.
 • El ile veya elbise gibi bir şeyle işaret etmek.

lemze

 • Göz veya kaşla işaret etmek.

levg

 • Ağızda bir cismi çiğneyip sonra dışarı tükürmek.
 • Yalamak.

lisan-ı işaret

 • İşaret dili.

lisan-ı remz

 • İşaret dili.

lita / lîta

 • (Çoğulu: Lit) Kamış kabuğu.
 • Karnın dışarısındaki derisi.

ma / mâ

 • Biz mânasınadır. (Farsça)
 • Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ-ba'd: Sondaki, alttaki.) (Farsça)

ma'na-yı işari / ma'nâ-yı işârî / مَعْنَايِ اِشَار۪ي

 • Dolaylı olarak işaret edilen ma'nâ.
 • İşaret edilen ma'nâ.

maani-i sanevi / maanî-i sânevi

 • İkinci derecedeki mânâlar. İşarî, mecazî, remzî mânâlar gibi.

maani-yi işari / maânî-yi işari

 • İşaret edilen mânâlar.

maarif-perver

 • Maarifin yayılıp intişar etmesine çalışan. Maârife ait şeyleri muhafaza eden. (Farsça)

mahayil

 • Alâmet, işaret.
 • (Tekili: Mahile) Hayâl eserleri.

mahile

 • (Çoğulu: Mahâyil) Düşünmeğe sebebiyet veren işaret, alâmet.

mahrec

 • Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı.
 • Ağızdan harflerin çıktığı yer.

mana mertebeleri

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin anlaşılmasında bilinen muhtelif ma'nâlar. Zâhirî, bâtınî, sarihî, harfî, ismî, işarî, remzî, mecazî, mefhumî, riyazî mânâlar gibi.

mana-yı işari / mânâ-yı işârî

 • İşaret edilen mânâ.

mana-yı işari ve remzi / mânâ-yı işârî ve remzî

 • İşaret ve remizlerle gösterilen mânâ.

mana-yı işari-i külli / mânâ-yı işârî-i küllî

 • Kur'ân'ın işaretlerle ifade ettiği mânâların tümü.

mana-yı işarisi / mânâ-yı işarîsi

 • İşaretle ifade edilen mânâ.

mana-yı remz / mânâ-yı remz

 • İşaret mânâsı.

mana-yı remzi / mânâ-yı remzî

 • İşaretle, rumuzla bildirilen gizli mânâ.

manayı işari / mânâyı işârî

 • İşaret edilen mânâ.

manevi tefsir / mânevî tefsir

 • Kur'ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser.

manşet

 • Bir gazetede ilk sayfanın en üst kısmındaki büyük puntolu başlık. (Fransızca)
 • Bir gömleğin kol kısmına geçirilen ve elbisenin kolundan dışarı çıkan kumaş parçası. (Fransızca)

manzara

 • Dışarıyı görecek pencere.

mason

 • "Masonluk" denilen kökü dışarıda gizli ve tehlikeli bir örgütün üyesi, islâm düşmanı.

masr

 • Parmak uçlarıyla süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak. (İmtisar veya immisar ile aynı manadadır.)

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

mechel

 • (Çoğulu: Mecâhil) Belirtisiz, işaretsiz, nişansız.
 • Yolu ve izi olmayan çöl.

mecmua-i işarat / mecmua-i işârât

 • İşaretler mecmuası, kitabı.

medd işareti

 • Harekenin uzun okunacağını gösteren işaretin adı.
 • Hemze ile elifin birleşmesi.

medde

 • Uzatma işareti.

medfu'

 • Dışarı çıkarılmış, def olunmuş, kovulmuş.
 • Verilmiş, vezneden çıkarılmış.

medfuat

 • (Tekili: Medfu') Defedilip dışarı çıkarılmış olanlar.
 • Sarfedilmiş ve verilmiş paralar. Harcanan veya kasadan çıkan paraların, hesap defterinde kaydedildiği hâne.

medlul / medlûl

 • Delâlet olunan. Gösterilen.
 • Mânâ. Meâl. Mefhum. Delil getirilen şey. Bir kelime veya bir işâretten anlaşılan.
 • Delil getirilmiş şey.
 • Delalet olunan, gösterilen.
 • Bir kelimeden veya bir işaretten anlaşılan.
 • Mânâ, anlam, işaret edilmiş olan.
 • Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.

medluliyyet

 • İşâret ve delil olma hâli.

meenne

 • Alâmet, nişan, işaret.

mefhum-u işari / mefhum-u işârî / mefhûm-u işârî / مَفْهُومُ اِشَار۪ي

 • İşaret edilen mânâ.
 • İşaretle anlatılan ma'nâ.

meharic

 • (Tekili: Mahrec) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

menar / menâr

 • Nur yeri. Fener kulesi.
 • Câmi minâresi.
 • Yol işaretleri.
 • Nur, ışık yeri.
 • Yol işaretleri.
 • Fener kulesi.

menare

 • (Çoğulu: Menâr-Menâvir) Alâmet, işaret.
 • Kandil.
 • Minare.

mensim

 • (Çoğulu: Menâsim) Alâmet, işaret, nişân, iz, eser.
 • Yol, tarik.
 • Deve tırnağı.

meny

 • Meniyi dışarı getirmek.
 • Takdir etmek.
 • Okumak.
 • Hükmetmek.

meratib-i delalat / merâtib-i delâlât

 • Delillerin, işaretlerin mertebeleri.

mermuz

 • (Remz. den) Açıktan belirtilmeyip, işaret ve remz ile anlatılan. İmâ edilmiş olan.
 • Remz edilen; işaret ve remz ile anlatılan, şifreli.

mermuzat

 • (Tekili: Mermuz) İşaret ve remz ile anlatılan şeyler.

mermuze

 • (Çoğulu: Mermuzât) İşaretle anlatılmış. Remzolunmuş. Açıktan değil de işaretle anlatılmış şeyler.

mersum

 • (Resm. den) Yazılmış, çizilmiş. Alâmetli, işaretli.
 • An'ane, gelenek, örf ü âdât.
 • Adı ve bahsi geçmiş. Bahsedilmiş.

meşa'

 • Duyulan, intişar eden, açıklanan, yayılan. Etrafa yayılmış olan.
 • Bölünmeyip ortaklaşa kalmış olan. Müşterek olan.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

meşveret / مَشْوَرَتْ

 • İstişare, danışma.
 • Fikir danışma, istişâre.

meşveret-i meşrua

 • İslâmın sınırlarını ve özelliklerini belirlediği istişare ve danışma uygulaması.

meşveret-i şer'iye

 • Şeriattaki istişare, işlerin istişare (danışıp görüşme) yoluyla halledilmesi, İslâmın öngördüğü meşveret.

mevsum

 • (Vesm. den) İşaretlenmiş, damgalanmış, nişanlanmış.
 • Ad verilmiş, isimlendirilmiş.

mil / ميل

 • Şiş. (Arapça)
 • Yol işareti. (Arapça)

mim

 • Kur'ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
 • Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir.
 • Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve "mâlum oldu, görüldü" makamında konulan bir harftir.<

mu'lem

 • (İlm. den) Belirtilmiş, işâretlenmiş.

mu'terize

 • Parantez. Kavseyn denilen ( ) işâretinin adı.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

muceb

 • İcâb etmiş, lâzım gelmiş. Bir söz veya emrin icâb ettiği şey, netice.
 • Büyük bir memurun, kendisine sunulan evrakı tasdik için ettiği işaret.

müdekkikane

 • İnceden inceye tedkik ederek, en ince noktaları, mes'eleleri de görmeğe, bilmeğe çalışarak. (Farsça)

müfred

 • (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan.
 • Basit, mürekkeb olmayan.
 • Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan.
 • Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit.

müfriz

 • Ayıran, ifraz eden.
 • Virgül işareti (,)

mugameze

 • Birini göz işaretiyle zemmetme.

mühr-ü nübüvvet

 • Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti.

muhrec

 • (Huruc. dan) Dışarı çıkarılmış, ihrâc olunmuş.
 • Bir şeyin sureti çıkarılmış.

muhtasar

 • Az. Kısa. Uzun olmayan.
 • Tekellüfsüz.
 • İhtisar edilmiş. Kısaltılmış.

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.

müjde-i işariye-i kur'aniye / müjde-i işariye-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki müjdeli işaret.

muktesir

 • Kısa kesen, iktisar eden.

muma-ileyh

 • (Mumâileyhâ) Kendisine işâret edilen. İsmi evvelce geçen.

mumaileyh / mumâileyh / mûmâileyh

 • Kendisine işaret edilen, ismi evvelce geçen, ima edilen.
 • Kendisine işaret edilen, ismi önce geçen.

mümarese

 • (Çoğulu: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak.
 • Duruşmak.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

mümeyyize / مميزه

 • Tırnak işareti. (Arapça)

mümiye

 • İşaret eden, işaret edici.

münhasır

 • (Hasr. dan) Belli bir sınır içinde olup harice tecavüz etmeyen, inhisar eden, her yanı çevrili.
 • Yalnız bir kimseye veya bir şeye mahsus olan.

münkaşır

 • (Kışr. dan) Kabuğu soyulan. İnkışar eden.

münkesir

 • (Kesir. den) İnkisar eden, kırılan, kırılmış, kırık. Gücenmiş.

musalahakarane / musalâhakârâne / musâlâhakârâne

 • Barışarak, barış içinde.
 • Barışarak, barışırcasına.

müşar

 • (Şevr. den) İşaret olunan, işaretle gösterilen.

müşarün ileyh

 • Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan, sözü edilen.

müşarün-ileyh

 • Kendine işaret edilen. İsmi evvelce söylenmiş olan.

müşarünileyh / müşârünileyh

 • Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan, sözü edilen.
 • İşaret edilen, kendisinden söz edilen.

müşavere / müşâvere / مُشَاوَرَه

 • Bir iş hususunda iki veya daha fazla kimseler arasındaki konuşma ve danışma. İstişare etme. (Bir kavim müşaverede bulundu mu rüşd ü salâha nâil olur. Hadis meâli)
 • İstişare etme, danışma.
 • Danışma, istişâre.

müşavere kurulu

 • Danışma ve İstişare Kurulu.

müşaveret

 • Birbirleriyle istişare etme; birbirlerine danışma.

müşavir

 • İstişare olunacak kimse, kendisine danışılan kişi.
 • İdare işlerinde yakın yardımcı memur.
 • Kovanlık üstünde yapılan örtünün direkleri.

müşavirin / müşavirîn

 • (Tekili: Müşavir) Müşavirler. Kendisine danışılan kişiler. İstişare edilen kimseler.

müşedded

 • Şeddelenmiş, Arapçada bir harfi iki kez okumayı sağlayan işaretin konulduğu harf.

müşedded ra / müşedded râ

 • Harflerin iki defa okunmasını sağlayan şedde işaretli râ harfi.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

müshil

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.

müşir

 • Emreden, işaret eden, bildiren.
 • Mareşal. En büyük ünvanı taşıyan asker. Silâhlı kuvvetlerde, kaide olarak barış zamanında orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Mareşal rütbesi, ancak muharebe sırasında ve bir meydan muharebesi kazanmış olan generallere verilir. Asıl vazife

müşkil istiare

 • Kapalı istiare; içinde "kendisine benzetilen"in bizzat yer almadığı ancak ona işaret edilen bir istiare.

müstahfız

 • Tar: Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet hâlinde olduğu için kendilerine timar verilirdi. Sonraki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine

müstatir

 • Uçan, uçuşan.
 • Yangının veya sabahın intişarı gibi müstaid olan.

müsteşar

 • Kendisiyle istişare edilen.

müstetbeat / müstetbeât

 • Edb: Söze, kelâma tâbi olan mânalar. Sözdeki telvihat ve telmihat. Söz söylerken arasında işaretle anlatmalar.
 • Söze tabi olan mânâlar; telvih ve telmih yoluyla işaret edilen mânâlar gibi çağrışımlar.

müstetbeat-üt terakib

 • Sözdeki birbirine bağlı, işaretli mânalar.

müstetbeü't-terakip / müstetbeü't-terâkip

 • İşaret, telmih, remiz gibi asıl sözün etrafında bulunan birbirine bağlı ikinci derecedeki mânâlar; çağrışımlar.

mütecessisane / mütecessisâne

 • Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışarak. Merakla. Mütecessis bir tarzda. (Farsça)

mütedafian

 • Düşmanı defederek.
 • İtişerek, kakışarak.

mütegamız

 • (Çoğulu: Mütegamızin) Birbirine göz ucu ile işâret eden.

mütegamızin / mütegamızîn

 • (Tekili: Mütegamız) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler.

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

müteneşşir

 • Yayılan, dağılan, intişar eden.

mutrız

 • İşaret ve damga koyan. Alem yapan.

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

müvamere

 • Müşavere etmek, istişarede bulunmak.

müvazea

 • Tevzi edişmek. Paylaşmak.
 • Danışmak, istişârede bulunmak müşavere etmek.
 • Muvafakat etmek, uygun olmak.

muzmer

 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.

muzmerat

 • (Tekili: Muzmer) Örtülü, saklı, gizli, dışarı vurulmamış.

nasibe

 • (Çoğulu: Nesâib) Yollara dikilen işaret taşı. Bir yere dikilen taş.

nasreddin hoca

 • (Mi: 1208 -1284) Mizahlı, güldürücü sözleri ile meşhur bir zâttır. Akşehir, Sivrihisar Medreselerinde okumuş, Selçuklular zamanında yaşamıştır.

nebati ruh / nebâtî ruh

 • Her canlıda mevcud olan ve doğma, büyüme, beslenme, zararlı maddeleri dışarı atma, üreme ve ölme gibi canlılık hallerini yapan rûh.

nebiyyü-t tevbe

 • Resül-i Ekremin (A.S.M.) bir ismi. (Ümmetinin tevbelerinin kabul edileceğine işâreten bu isim verilmiştir.)

nebz

 • Bir kimseyi ayıplamak. Kötü lâkabı takmak, istihzâ etmek.
 • İhtiyarlık işareti belirmek.

nedve

 • Konuşma, bir iş hakkında konuşma, istişare.

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

neşer

 • Dağılmış, intişar etmiş, münteşir.

nesis

 • Bir sıvının sızıp kabından dışarı çıkması.

nikah-ı harici / nikâh-ı hâricî

 • Dışardan evlenme, akraba hâricinden kız alma.

nimnimeteyn

 • Tırnak işareti.

nişan / nişân / نِشَانَ

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)
 • Alâmet, işaret.
 • İşaret.

nişan-ı fıtri / nişan-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen işâret.

nişane / nişâne / نشانه

 • Alâmet, işaret.
 • Belirti, işaret. (Farsça)

nişane-i beraat / nişâne-i beraat

 • Suçsuz olduğuna dair nişan, işaret.

nişane-i tasdik

 • Doğruluğunu gösteren işaret.
 • Kabul edildiğine dâir işaret, tasdik işareti.
 • Mu'cizeler.

nisar / nisâr / نثار

 • "Saçan, saçıcı" mânasına gelir ve kelimeleri sıfatlandırır. Meselâ: Pertev-nisar : Işık saçan.
 • Saçma. (Arapça)
 • Nisâr etmek: Saçmak. (Arapça)

nizal

 • Nişan, işaret, alâmet.

nokta

 • (Nukta) Benek.
 • Durak, mevki. Mahâl.
 • Göze ârız olan leke.
 • Durak işareti.
 • Tek karakol, tek nöbetçi.
 • Yazıdaki durak işâreti.
 • Mat: Hiçbir uzunluğu olmayan şekil.

nota

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.

nüşur

 • Neşirler.
 • Yaymalar, dağıtmalar.
 • Öldükten sonraki dirilmeler. (Nüşur, neşir gibi bâzan müteaddi, bâzan lâzım olur. Müteaddi olursa bir şeyi açıp yaymak mânasına gelir ki, lisanımızda neşr ve neşriyat ve menşur bu mânadandır. Bunun lâzımına intişar denilir, lâzım oldukları zama

parafe

 • Kısa imza, işâret. (Fransızca)

parantez

 • Yun. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna konulan işaret.

perhide

 • İşaret olunmuş. (Farsça)

pey

 • İz, işaret, nişan. (Farsça)
 • Ard, arka, akab. (Farsça)

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

rakam

 • Yazı ile işaret, sayıları gösteren işaret.
 • Yazı yazmak.

rakamzen

 • Yazıcı, yazan. Kayıt ve işâret eden. (Farsça)

rasih alim / râsih âlim

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi.

remiz / رمز / رَمِزْ

 • Gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme.
 • Kapalı söyleyiş, işaretle anlatma.
 • Sembol, işaret. (Arapça)
 • Rumuz. (Arapça)
 • İnce işaret.

remizli

 • İşaretli.

reml-remil

 • Remil, kum falı: bazı işaretlerle gaipten haber verme.

remmaz

 • (Remz. den) İşaretlerle konuşan.

remz / رمز

 • İnce işaret.
 • İşaret. İşaretle anlatmak.
 • Güç anlaşılır.
 • Gizli ve kapalı söyleme.
 • Sembol, işaret. (Arapça)
 • İmalı konuşma. (Arapça)

remz ü naz

 • İşaret ve zarâfet.

remz-i gaybi / remz-i gaybî

 • Gaybî, gizli işaret.

remz-i hikmet / رَمْزِ حِكْمَتْ

 • Bilimsel işaret.
 • Hikmetin ince işareti.

remz-i hikmet-i kainat / remz-i hikmet-i kâinat / remz-i hikmet-i kâinât / رَمْزِ حِكْمَتِ كَائِنَاتْ

 • Kâinattaki hikmetin ince işareti.
 • Kâinatın yaratılışındaki gayenin ince işareti.

remz-i kader / رَمْزِ قَدَرْ

 • Kader işareti.
 • Kaderin ince işareti.

remz-i kudret

 • Kudret işareti; Allah'ın güç ve iktidarını gösteren işaret.

remz-i kur'ani / remz-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın işareti.

remz-i nizam / remz-i nizâm / رَمْزِ نِظَامْ

 • Düzenin işareti, göstergesi.
 • Düzenin ince işareti.

remz-i ulvi / remz-i ulvî

 • Yüce işaret.

remzeden

 • İşaret eden.

remzen / رَمْزًا

 • İşareten.
 • İşaretle. Remz olarak.
 • İnce işaretle.

remzi / remzî / رَمْز۪ي

 • İşarete ait, işaretle alâkalı.
 • İnce işaret yoluyla kastedilen mânâ.
 • İnce işaretle.

remzşinas

 • Bir maksad anlatan şekil, resim vb. (Farsça)
 • Gizli ve kapalı olarak anlatılan şeyleri ve işaretleri bilen. (Farsça)

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

rubbe

 • Gr: Harf-i cerdir, nekre ile beraber olur. Çokluk veya azlığa işaret eder. "Öylesi var ki" mânâsındadır.

rumuz

 • (Tekili: Remz) İşaretler, remizler, ince nükteler, mânası gizli olan işaretler.
 • İşaretler.

rümuz

 • Remizler, işaretler.

rumuz / rumûz / رموز / رُمُوزْ

 • İşaretler, semboller. (Arapça)
 • İnce işaretler.

rumuz-u celal / rumûz-u celâl

 • Sonsuz haşmet ve görkemin işaretleri.

rumuz-u i'caz / rumuz-u i'câz

 • Mu'cizelik işaretleri.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

rumuzat / rumuzât

 • (Tekili: Rumuz) Remizler, işaretler.

rumuzat-ı hayat / rumuzât-ı hayat

 • Hayat belirtileri, işaretleri.

rumuzat-ı hayatiye / rumûzât-ı hayatiye

 • Hayatın belirtileri, işaretleri.

rumuzat-ı kur'an / rumuzat-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın remizleri, ince işaretleri.

sab'

 • Parmakla işaret etmek.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

saded harici

 • Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak.

şahadet

 • (Şehâdet) Şâhidlik.
 • Bir şeyin doğruluğuna inanmak.
 • Delâlet. Alâmet, işaret, iz.
 • Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik.

sahh

 • (Sıhhat. den) Eskiden resmi yazılara konulan ve "doğrudur, yanlışsızdır" mânasına gelen bir işâretti.

şahıs

 • (şahs. dan) Ölçmek için dikilen ve işaret tutulan nişan.
 • Belirten.

şahıs zamiri

 • İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler. Farsçada: (Men: ben), (Tu: sen), (U: o), (Mâ: biz), (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: (Ene: ben), (Ente-sen), (Entümâ: ikiniz), (Hu: O), (Entüm: siz), (Entünn

şakk-ı kamer

 • Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)

say'ariyye

 • Boyunda olan işaret.

şeair / şeâir

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.
 • İşaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

şeair-i islamiyet / şeair-i islâmiyet

 • İslâma sembol olmuş işaret, iş ve ibadetler.

sebbabe / sebbâbe / سبابه

 • İşaret parmağı, şehadet parmağı. (Arapça)

secavend / secâvend

 • Kur'an-ı Kerim'de doğru okunması için yapılan işaretler.Kur'an-ı Azîmüşşan'ı okurken durularak nefes alınacak yerler, âyet sonları ile secavend mahalleridir. (Farsça)
 • Kur'ân-ı kerîmin, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler.
 • Kur'ân-ı Kerim'i doğru okumak için yapılan işaretler.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.
 • Arapça'da bir harfin üzerine konulan ve o harfi iki defa okutan işaret.
 • Harfi iki kere okutan işaret.

şeddeli nun

 • Arapça'da, üzerinde bulunduğu harfi iki defa okutan işaretin bulunduğu nun harfi.

şeddeli ra / şeddeli râ

 • Harflerin iki defa okunmasını sağlayan şedde işaretli râ harfi.

sef'

 • Alâmet. İşaret.
 • Yandırmak.
 • Kara etmek.
 • Çekmek.

sefer

 • Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak.
 • Harbe gitme, savaş.

şehik

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.

şehnişin

 • Binanın dışarı çıkıntısı. Balkon. (Farsça)

semai müennes / semaî müennes

 • Bir kaideye bağlı olarak müennes işareti olmayıp kelimenin aslında müenneslik var gibi kabul edilen ve işitilmekle öğrenilen müennes kelime.

semavi ayetler / semavî ayetler

 • Cenab-ı Hakkın varlığına ve birliğine işaret eden gökyüzündeki deliller.

sembol

 • Kararlaştırılmış bir mânası olan işaret. Bir mânanın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti. (Fransızca)
 • Timsal, mânâlı işaret.

şerat

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet, iz, işâret, nişân.
 • Bir şeyin en bayağı ve âdisi.

şeret

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet. İşaret, belirti.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

sezdirme

 • Belirtme, işaret etme.

şiar / şiâr / شعار

 • İz, belirti, işaret, nişan, ayırt edici iyi âdet.
 • Üstünlük veren işaret.
 • İnsanın gömleği.
 • Ölüm.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.
 • Sembol, belirgin işaret.
 • Slogan. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)
 • Şiâr edinmek: Slogan haline getirmek, meslek edinmek. (Arapça)

şiar-ı irfan

 • İrfan ve bilgi işareti, irfan sembolü.

şiar-ı raz / şiar-ı râz

 • Sırların şiârı, sırrı gizleyen perde, işâret. (Farsça)

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

şie

 • Alâmet, işaret, nişan.

sıfat-ı işariye / sıfât-ı işariye

 • İşaret sıfatları.

şifre

 • Gizli ve işaretle yazı usulü. (Fransızca)
 • Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler. (Fransızca)
 • Herkesin anlayamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usulü. (Fransızca)
 • Gizli işaretlerle yazılan yazı.

sikke

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.
 • İşaret, damga.

sikke-i ehadiyet

 • Her şeyin bir elden çıktığını gösteren damga, işaret.

sikke-i rububiyet

 • Allah'ın herbir varlığı terbiye ve idare etmesini gösteren işaret.

sikke-i şahane

 • Şahane sikke, işaret.

sikke-i tevhid

 • Allah'ın birliğini gösteren işaret, damga.

simya

 • Nişan, işâret, alâmet.

sinyal

 • Kararlaştırılmış bir haberi verme işareti. İşaret. (Fransızca)
 • İşaret.

siran

 • (Tekili: Sur) Kaleler, kal'alar, hisarlar.

sırr-ı işari / sırr-ı işarî / sırr-ı işârî / سِرِّ اِشَار۪ي

 • İşaretle bildirilen sır.
 • İşaret edilen sır.

şivar

 • Meşveret etmek, konuşmak, istişâre etmek, danışmak.

sülale

 • Sıkınca parmakların arasından dışarı çıkan safi balçık.
 • Meni akıntısı.

sume

 • Koyuna yapılan işaret ve nişan.

sur / sûr / سور

 • Bir şehri kuşatan yüksekçe kale duvarı. Yüksek duvar. Kale. Hisar.
 • Hisar. (Arapça)

süra / sürâ

 • İz, eser, işaret.

şura / şûrâ / شُورٰي

 • Konuşma yeri, istişare meclisi. Büyüklerin istişare için toplanma yeri.
 • Meşveret için toplantı.
 • Meşveret etme.
 • Danışma kurulu, istişare heyeti.
 • İstişâre meclisi.

şura-yı şer'i / şûrâ-yı şer'î

 • İslâma uygun olan meşveret; İslâma uygun olan istişare müessesesi.

sürag

 • İz, işaret, eser. (Farsça)

sut

 • (Çoğulu: Suvâ-Esvâ) Yolda ve sahrada işaret için dikilen taş.

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

ta'rif

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.

tabaka-i işariye

 • İşaret edilen mânâ tabakası.

tabakat-ı işariye

 • İşaret tabakası, derecesi.

tahattüm

 • (Hatem. den) Hatem, yüzük takınmak.
 • Tas: Ariflerin gönlüne Allah'ın koyduğu işaret.

tahr

 • Uzaklaştırmak. Irak etmek.
 • Atmak.
 • Göz çapağını dışarı atmak.
 • Seri, hızlı.
 • Oku uzak giden yay.

taklid

 • Takma, asma, kuşatma.
 • Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.

takziye

 • Gözün çapağı dışarı itmesi.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

tebric

 • Dışarı çıkarmak.
 • Hâlinden döndürmek.

tebriz

 • Dışarı çıkarmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.
 • Göstermek, izhâr etmek.

tefe'ül

 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.

tefeşşi

 • İntişar etmek, dağılmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman sesin ağız içinde dağılıp uzatılmasına denir. Sin, sad, se, ra, fe, şın, mim, dad harflerine mütefeşşi harfleri denir.

tefeşşü'

 • Münteşir olmak, yayılmak, intişar etmek.

teftiye

 • Lâğımcılık yapmak.
 • Büyüyünceye kadar kızı evden dışarıya çıkarmamak..

tegamüz

 • (Gamze. den) (Çoğulu: Tegamüzât) Birbirine göz ucu ile işâret etme.

telmih / telmîh

 • Ana fikri ispata veya güçlendirmeye yönelik herkes tarafından bilinen bir şeyle, bir hakikatle işarette bulunma.
 • Metinde sözü edilmeyen bir şeye işaret etmek.
 • Bir şeyi açıkca söylemeyip ibarede bahsi geçmeyen bir kıssaya, bir fıkraya, bir ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Kapalı söylemek.

telmihat / telmihât

 • Söz arasında; bir kıssa, fıkra, atasözü veya tarihî bir hadiseye işarette bulunmalar.

telvih / telvîh

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.
 • Kinaye yoluyla işaret etme; asıl mânâ ile kinâye yoluyla kastedilen mânâ arasındaki vasıtaların çok olması durumu.

telvihan

 • İşaretle, işaretle göstererek.

telvihat / telvihât

 • Telvihler. Kinaye halindeki işaretler.

telvihat-ı tis'a / telvihât-ı tis'a

 • Dokuz işaret; Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Dokuzuncu Kısmında yer alan bölüm.

temenna

 • Eli alnına götürerek selâmlama işareti yapma.
 • Minnettar olma.

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

tenvin

 • Gr: Kelimenin sonunu "en, in, ün" diye okumak. Veya öyle okutan işaretin adı.
 • Arapça gramerinde bir kelimenin sonunu nun gibi okutmak üzere konulan işaret; kelimenin sonuna iki üstün (en), iki esre (in), iki ötre (ün) gelmesi hali.
 • Kelime sonunu "nun" ile bitiren işaret.

tenvin-i tenkir

 • Gr. nekre tenvini; kelime sonlarına gelerek o kelimeye kapalılık ve belirsizlik mânâsı veren iki üstün (en), iki esre (in) ve iki ötre (ün) işareti.
 • Kelimenin belirsizliğine işaret olan tenvin işareti. Harf-i tarifsiz kelime tenvin kabul ettiğinden yani, nekre olduğundan tenvinli olan harfin durumu.

tenvin-i tenkiri / tenvin-i tenkirî

 • Kelimenin belirsizliğini gösteren tenvin işareti; harf-i tarifsiz ("el" takısız) olduğu için tenvinli olan ve nekra denen kelime.

tenyir

 • Beze ve kumaşa işaret koymak.

terziz

 • Kâğıda nişan ve alâmet etmek, işaret koymak.

tesvim

 • Davarı otlamaya salmak.
 • İşaretlemek, nişan etmek.
 • Dağlamak.

tevafuk-u remzi / tevafuk-u remzî

 • İşaretlerin birbirine denk gelmesi, uygun düşmesi.

tevamür

 • Danışmak, istişare etmek.

tevcih-i kelam / tevcih-i kelâm

 • Sözle işarette bulunmak.
 • Birbirinin zıddı muhtelif mânaya gelebilen kelimeyi sözde kullanmak.

tevcihat / tevcihât

 • (Tekili: Tevcih) Verilmiş rütbeler. Tevcihler.
 • İşaret eden mânalar.

teverrük

 • Kadınların namazda oturma şekli; kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarıp, sol uylukları üzerine oturmaları.

tevessüm

 • Bir şeyin işaretlerine bakarak iyice anlamak.
 • Bir işaret, belirti ortaya çıkma, görünme, bir şeyi işaretlerinden hareketle bilme, iyice anlama.

tevki'

 • Alâmet, işaret, belirti, nişan.
 • Sultan.
 • Kılıca nakış yapmak.

tevsim

 • Hacıların hac zamanı toplanmaları.
 • Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma.
 • İsimlendirme, ad verme.
 • Damgalama, işaretleme.

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

teznim

 • Nişan ettirmek, işaretlendirmek.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.

turra-i samediyet

 • Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp herşeyin Ona muhtaç olması mânâsındaki sıfatını gösteren özel işaret mühür.

u'lume

 • (Çoğulu: Eâlim) Alâmet, işaret, nişan.

ücümm

 • Medine ehlinin taştan yaptıkları hisar.
 • Sığınacak yer.
 • Damlı dört köşeli ev.

üf

 • Kulak kiri.
 • Tırnak arasında olan kir.
 • Hüzün ve kedere işaret eden kelime.

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

ülkü

 • Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır.

umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmeyen ve çeşitli işaretler yoluyla aktarılan işler, durumlar.

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve

vasıta-i işaret

 • İşaret vasıtası, aracı.

vech-i delalet / vech-i delâlet

 • Delâlet etme yönü, işaret edilen yön, mânâ.

vech-i işaret

 • İşaret yönü.

vefk

 • Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan.

vemz

 • İşaret etmek.
 • Parlamak. şimşek çakmak.

vesm

 • Damga. İşaret.
 • Dağlama.
 • Döğerek toz hâline getirme.
 • Damga, işaret, dağlama.

veşm

 • İğne ile kan çıkarmak suretiyle vücudda yapılan damga, işaret.

vezer

 • Sarp dağ. Sığınılacak yer. Kale. Hisar.
 • Galib olmak.

yahudi

 • Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî.Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.

zahir / zâhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı

zahire

 • Dışarı fırlamış olan göz.
 • Günün yarısında devenin otlamaktan gelmesi.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zaid

 • Artan. Fazlalık. İlâve olunmuş.
 • Lüzumsuz, gereksiz.
 • Gr: Te'kid için söylenen.
 • Mat: Müsbet işareti, artı. (+)

zarf-ı mekan / zarf-ı mekân

 • Mekân gösteren kelime. ("Burada, dışarda, içerde" gibi)

zerneb

 • Turunç kokusu gibi güzel kokan bir ot.
 • Fercin dışarısında olan et.