LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İran ifadesini içeren 821 kelime bulundu...

a'cam

 • (Tekili: Acem) Acemler. İranlılar.
 • Arab olmayanlar.

abidevi / abidevî

 • Abide gibi. Abideyi andıran, âbideye benzeyen şekilde.

acaib vezaif / acaib vezâif

 • Acayip vazifeler, hayret ve hayranlık uyandıran görevler.

acaib-i san'at

 • Hayranlık uyandıran san'atlar.

acam

 • Acemler, iranlılar, Arap olmayanlar.

acem / عجم

 • Arap olmayan, iranlı.
 • İranlı. Yabancı.
 • Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar.
 • Çekirdek.
 • Arap olmayan. (Arapça)
 • İranlı, acem. (Arapça)

acemi / acemî / عجمى

 • Deneyimsiz, acemi. (Arapça)
 • İranlı. (Arapça)

acemistan / عجمستان

 • İran ülkesi. (Farsça)
 • İran. (Arapça - Farsça)

acemiyan / acemiyân / عجميان

 • (Tekili: Acemi) İranlılar. Acemler. (Farsça)
 • Acemiler, tecrübesizler. (Farsça)
 • Deneyimsizler. (Arapça - Farsça)
 • İranlılar. (Arapça - Farsça)

acib / acîb

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey. Benzeri görülmeyen. Garib. Taaccüb olunan şey.

acibe / acîbe

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip.

adese-i mütekarib

 • Yakınlaştıran mercek.

adl-i hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

aglal

 • (Tekili: Gull) Boyna geçirilen zincirler.
 • Kelepçeler, pırangalar.

ahkam-ı şahsiye / ahkâm-ı şahsiye

 • Huk: Şahsın kendisini alakalandıran hükümler.

aka

 • İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.

aki

 • (Akk. dan) İsyan eden, başkaldıran, âsi.

akılsuz

 • Aklı yandıran, aklı gideren. (Farsça)

akur

 • Yaralıyan, ısıran köpek. Kuduz, azgın köpek.
 • Çok şerir, kötü kimse.

alakabahş / alâkabahş

 • İlgi uyandıran. Alâka uyandıran. (Farsça)

alemefraz

 • Bayrak kaldıran, bayrak çeken.

alim-i muhakkik / âlim-i muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim.

alügde

 • Saldırıcı, şiddetle saldıran. (Farsça)

amir-i vicdani / âmir-i vicdanî

 • Vicdana ait âmir, vicdanı çalıştıran.
 • Vicdana emreden, vicdanı çalıştıran.

ammar

 • Bayındırlaştıran, imar eden.

ane / âne

 • Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Farsça)

aram-rüba / arâm-rüba

 • Sıkıntı veren, istirahatı bozan, rahatı kaçıran. (Farsça)

asfiya-i muhakkikin / asfiya-i muhakkikîn

 • Hakikatı tam araştıran, delillerle isbat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

ashab-ı tahkik

 • Gerçeği delilleriyle araştıran kimseler.

asi / âsi / âsî

 • İsyan eden. Emirlere itâat etmeyen.
 • Günah işleyen.
 • Meşru idâreyi tanımayıp baş kaldıran.
 • İsyân eden, emre karşı gelen, itâatsizlik eden.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymayan, günâhkâr.
 • Hükûmete, devlete baş kaldıran. Bâgî.
 • İsyan eden, başkaldıran.

asmende

 • Şaşkın, alık, dalgın. Hile ile kandıran, hileci.

aşub / aşûb

 • Karıştırıcı, karıştıran mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

atebat

 • (Tekili: Atebe) Eşikler, basamaklar.
 • İranlıların mukaddes ziyaret yeri.

ateş-bar / ateş-bâr

 • Ateş yağdıran. (Farsça)

ateşbar / âteşbâr / آتش بار

 • Ateş yağdıran. (Farsça)

atıs

 • Şafak.
 • Aksıran.

attas

 • Devamlı aksıran.

attat

 • Çok bağırıp çağıran, gürültücü adam.

ayat-ı furkaniye / âyât-ı furkaniye

 • Hak ile batılı ayıran Kur'ân'ın ayetleri.

ayb-cu / ayb-cû

 • İnsanın ayıplarını araştıran, herkesin ayıbını, noksanını meydana çıkarmak isteyen. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

azuz / azûz

 • Isırıcı, ısıran.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

baği / bâğî

 • İdareye başkaldıran.

bahis / bâhis

 • Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı.
 • Bir şeye dâir bilgileri içine alan. Bir mes'eleye dair beyanatı ihtiva eden.

bahr-i furkan

 • Hak ile bâtılı ayıran Kur'ân'ın denizi.

bahr-i umman

 • Arabistan ve İran'ın güneyinde kalan deniz.

bahtiyari / bahtiyarî

 • Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. (Farsça)
 • İran'da bulunan şöhretli bir kavim. (Farsça)

bar / bâr / بار

 • Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran. (Farsça)
 • Allah.
 • Yemiş, meyva.
 • Yük, ağırlık.
 • Yağdıran, serpen, döken.
 • Yük. (Farsça)
 • Defa, kez. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)
 • Yağdıran. (Farsça)
 • Bâr vermek: Meyva vermek. (Farsça)

bar-berdar

 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)
 • Yük kaldıran. (Farsça)
 • Hamal. (Farsça)

barende

 • Yağdıran, yağdırıcı. (Farsça)

bari / bârî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran.

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

bayezid-i bistami / bayezid-i bistamî

 • (Hi: 188-261) Ehl-i Sünnet ve Cemâatın büyük âlimlerinden ve büyük evliyadandır. İran'ın Bistam şehrinde doğmuştur. Künyesi, Ebu Yezid Tayfur bin İsa El-Bistamî'dir. Cafer-i Sâdık Radıyallahü Anhu'dan kırk sene sonra dünyaya gelmiş ve ondan üveysî olarak feyz almıştır. Mücerret bir hayat geçirmiştir

bayin / bâyin

 • (Beyn. den) Aralayıcı. Ayıran. Ayırıcı.
 • Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.

behram

 • Eskiden bir İran padişahının adı. (Farsça)
 • Bir pehlivan ismi. (Farsça)
 • Merih yıldızı. (Farsça)

bel'am

 • Terbiyesiz, açgözlü, obur.
 • Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail'i kandıran Bel'am bin Baura adında birinin adı.

bendenüvaz

 • Kölesini iltifatlandıran, adamını taltif eden. (Farsça)

berbad

 • Harap. Kötü. Virâne. Bozuk. Perişan. Telef ve helâk olmuş. (Farsça)

berk-i hatıf / berk-i hâtıf

 • Kapıp götüren veya göz kamaştıran şimşek.
 • Göz kamaştıran şimşek.

berk-i hatif / berk-i hâtif

 • Göz kamaştıran şimşek.

beşaret-i furkan

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Kur'ân'ın müjdesi.

beşir ve nezir / beşîr ve nezîr

 • Müjdeleyen ve sakındıran Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

betatron

 • yun. Fiz: Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir âlet.

beyanat-ı furkaniye

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın açıklamaları, izahları.

bi-keran / bî-keran

 • (Bî-girân) Sınırsız, sonsuz. (Farsça)
 • Kenarsız. (Farsça)
 • Hesabsız. (Farsça)

biran

 • Viran, harab, yıkık, dökük, eski. (Farsça)

birane

 • (Bak: BİRAN)

biryan

 • Kebabın bir nev'i. Piran. Pürân. (Farsça)

bünye-hiz / bünye-hîz

 • Vücudu canlandıran, bünyeyi kaldıran. (Farsça)

burhan / burhân

 • Bir dâvâyı isbat eden kesin delîl.
 • Mantık ilminde mukaddime denilen ve kesin netîceye ulaştıran iki cümle (söz).

burhan-ı inni / burhan-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

bütşiken

 • Put kıran. (Farsça)

cabir / câbir

 • Cebredici, zorla yaptıran.
 • Galib gelen.
 • Şefkatsiz, merhametsiz.
 • Tekebbür ve taazzüm eden.
 • Aziz ve kavi olan.
 • Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı.
 • Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi.

cadis

 • Viran, harap, yıkık.
 • Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi.

çalgı

 • Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

canfeza

 • Gönüle ferahlık veren, can artıran.
 • Ayın 23. gününe verilen ad.

canperver

 • Kalbi ferahlandıran. Ruha hoş gelen. (Farsça)

caris

 • Yaygaracı, geveze, terbiyesiz, güldürücü. Çala çaldıran.

cebbar / cebbâr

 • İstediğini mutlaka yaptıran Allah.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

celenza

 • Arkası üstüne yatıp ayaklarını kaldıran kişi.

cessas

 • Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi.
 • Araştıran, meraklı.

cevasis / cevâsis

 • (Tekili: Casus) Casuslar. Gizli şeyleri araştıranlar. Gizlilikleri öğrenip bilenler.
 • Gizli şeyleri araştıranlar.

cevasis-i fünun / cevâsis-i fünun

 • Casus gibi davranan fenler; gizli şeyleri araştıran fenler.

cidar

 • Duvar.
 • İki yeri birbirinden ayıran zar, perde.

cihad / cihâd

 • İnsanların, İslâmiyeti işitmeleri, müslüman olmakla şereflenmeleri veya müslümanların dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı defetmek için yapılan muhârebe yâhut mal, can, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla İslâmiyeti anlatmak ve müdâfa etmek.

cüded

 • Dağ yolları. Yol gibi olan izler.
 • Bir rengi diğer renkten ayıran çizgi.

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

dafi' / dâfi' / دافع

 • Def'eden, menedici. Ortadan engeli kaldıran.
 • Cenâb-ı Hak. (C.C.)
 • Uzaklaştıran, defeden. (Arapça)

dafi-i beliyyat / dâfi-i beliyyat

 • Belâları uzaklaştıran.

dag-zen

 • Damga vuran, nişan koyan. (Farsça)
 • Kalb kıran, gönül kıran. (Farsça)

dagıyye

 • Azgın, başkaldıran, isyan eden, âsi, anarşist.

dahhak

 • Çok gülen. Çok gülücü.
 • İran'da eski tarihte yaşamış çok zâlim bir hükümdarın adı.

dai / dâî

 • Dua eden, duacı.
 • Sebep.
 • Davet eden. Muktazi. (Meselâ: Yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır. Onu yemeğe sevk eder. Buna dai denir.) Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi de daidir.
 • Çağıran. Müezzin.
 • Duacı, çağıran.

dall u mudılle / dâll u mudılle

 • Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

damia

 • Yavaş olarak ve damla damla kan sızdıran yara.

darende

 • Saklayan, tutan. (Farsça)
 • Ulaştıran, vâsıl eden, kavuşturan, getiren. (Farsça)

davudi / davudî

 • Hz. Davud'un (A.S.) sesini andıran kalın gür ses.

dehan-ı hakikat

 • Hakikat ve gerçekleri haykıran, konuşan ağız.

dehriyyun / dehriyyûn

 • Zamanı tanrılaştıran îmansız felsefeciler.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

derya-misal

 • Deniz gibi çok olan, denizi andıran.

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

deyyan / deyyân

 • Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.

dil-asa / dil-âsâ

 • Gönlü rahatlandıran, avutan. (Farsça)

dıl-azar

 • Gönlü inciten, hatır kıran. (Farsça)

dilaşub / dilâşûb / دل آشوب

 • Gönül karıştıran, sevgili. (Farsça)

dilazar / dilâzâr / دل آزار

 • Gönül kıran, inciten. (Farsça)

dilir

 • (Çoğulu: Dilirân ) Bahadır, cesur, cesaretli, yiğit, yürekli.

dilşiken / دل شكن

 • Kalp kıran. (Farsça)

din

 • (Dyne) Fiz: Bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran kuvvet ölçüsü. (Fransızca)

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dinar / dînâr

 • Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para.
 • Bir altın liranın dörtte bir değerinde olan eski bir para.

diyar-ı irfan / diyâr-ı irfan

 • İrfan ülkesi; uçsuz bucaksız bir beldeyi andıran Allah'ı tanıma, İlâhî hakikatlere ulaşma özelliği.

dram

 • yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi.
 • Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket.

dürer-bar / dürer-bâr

 • İnciler yağdıran.
 • Mc: Çok kıymetli ve güzel sözler söyleyen.

eacim

 • (Tekili: Acem) Yabancılar, Arap olmayanlar. İranlılar.

eazım-ı muhakkikin / eâzım-ı muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen büyük âlimler.

ebabil / ebâbil

 • Dağ kırlangıcı; kuş sürüsü; Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran kuşlar.

ebabil kuşları / ebâbil kuşları

 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran mübârek kuşlar.

edeb-i furkani / edeb-i furkanî

 • Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran Kur'ân-ı Kerim'in ortaya koyduğu bir ahlâk kuralı.

ef'al-i rahmaniyet / ef'âl-i rahmâniyet

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın fiilleri.

efza / efzâ

 • (Sonlarına eklenen kelimelere) Artıran, çoğaltan mânasını verir. Meselâ: Hayret-efzâ : Hayret verici, hayret artıran. (Farsça)
 • "Artıran" mânâsında son ek.

ehl-i akıl ve tahkik

 • Gerçeği araştıran akıl sahipleri.

ehl-i felsefe ve hikmet / اَهْلِ فَلْسَفَه وَ حِكْمَتْ

 • Felsefeciler ve varlıkların hikmetlerini araştıranlar.

ehl-i idlal / ehl-i idlâl

 • Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.

ehl-i iltibas

 • Hak ile batılı karıştıran kimseler.

ehl-i iran

 • İran halkı.

ehl-i tahkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

ehl-i tahkik ve tetkik

 • Gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

ehl-i tetkik

 • Dikkatle ve titizlikle araştıran kimseler.

ehl-i tetkik ve tenkid

 • İnceden inceye araştıran ve kritik eden uzmanlar.

ekoloji

 • yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.

ekvator

 • Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. (Fransızca)
 • Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. (Fransızca)
 • Dünyayı ikiye ayıran hayâlî çizgi.

el-hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren hüküm sahibi Allah.

emare-i hadsiye / emâre-i hadsiye

 • Bir anda neticeye ulaştıran işaret.

engiz

 • Koparan, karıştıran, tahrib eden. (Farsça)

erd-şir

 • Eski İran hükümdarlarından bazılarının adıdır. (Farsça)

ermeni

 • Eskiden batı Asya'nın kuzey kısmında ve Avrupa'nın Asya'ya komşu olan bazı yerlerinde dağınık şekilde yaşayan bir milletti ki, İranlılar ve Romalılar tarafından birçok defa mağlub edilmeleri üzerine çeşitli yerlere dağılmışlardır. Ve bu dağılma sonucunda büyük şehirlere de yerleşerek san'at, kuyumcu

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esbab-ı müşeddide

 • Kuvvetlendiren, artıran sebepler. Cezâ hukukunda; cezâyı ağırlaştıran kanuni veya takdiri sebepler. (Esbâb-ı muhaffifenin zıddıdır.)

esefli

 • Hayıflandıran, üzen.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.

etvar-ı müdakkikane

 • İnceden inceye araştıran tavırları, davranışları.

evham-ı batıla / evham-ı bâtıla

 • İnsanları haktan uzaklaştıran bâtıl vehimler ve kuruntular.

ey kari-i müteharri-i hakikat / ey kâri-i müteharri-i hakikat

 • Ey hakikati, gerçeği araştıran okuyucu.

eyvan-ı kisra

 • Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.

ezum

 • Isırıcı, ısıran.

faaliyet-i hayretnüma / faaliyet-i hayretnümâ

 • Hayret veren, hayranlık uyandıran faaliyet.

fabrika-i kainat / fabrika-i kâinat

 • Bir fabrikayı andıran kâinat, evren.

faraklit

 • İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

farıkat / fârıkat

 • Farkedenler, ayıranlar, farkediciler.

faris / fâris

 • İran. İranlı.
 • Binici, süvâri.
 • Ferasetli, anlayışlı.
 • İrandaki Şiraz vilâyeti.
 • İranlı.

farisi / farisî / fârisî / فارسى

 • Acemce, Farsça. İran'la alâkalı ve ona müteallik. İran dili veya halkı ile alâkalı olan.
 • İran dili, iranla ilgili.
 • Farsça. (Farsça)
 • Fars, İranlı. (Farsça)

farisiyyat

 • Fars edebiyatı, İranlıların edebiyatı.

fars

 • İranlı.
 • (Fers) İran'lı.
 • Şark kavimleri.

faruk / fârûk

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)
 • Hz. Ömer için kullanılan bir sıfat; hakkı batıldan ayıran.
 • "Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran" mânâsına hazret-i Ömer'in lakabı.
 • "Hak ile batılı ayıran" mânâsında Hazreti Ömerin lâkabı.

faruk-u azam hazret-i ömer / faruk-u âzam hazret-i ömer

 • Hakla batılı birbirinden ayıranların en büyüğü olan Hz. Ömer.

fasıl / fâsıl

 • Fasıllara ayıran. Kısım kısım eden.
 • Ayıran, bölen.

fasıla / fâsıla

 • Aralık, ara, bölme.
 • Ayıran, bölen, Kur'ân-ı Kerim âyetlerinin sonları.

fasl-ı hitab / fasl-ı hitâb

 • İki söz arasını ayıran kelime veya isimlerden biri. Önsözden sonra asıl maksada giriş.
 • Fık: Şahitlerin gösterdiği delil veya yeminlerinden sonra hâkimin hükmetmesi.
 • Hakkı bâtıldan ayırarak, nizaı ayırt edip kesmek ve halletmek. Herşeyi kemal-i vüzuh ile fasledip hakikatını gö

fatin

 • (Fitne. den) Fitne çıkaran. Dinden çıkarıp azdıran. İğfâl eden.

faysal

 • Hakkı batıldan ayıran.

fehm

 • Anlayış; iyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti.

felsefe-i tabiiye

 • Yaratılışı ve her şeyi tabiata dayandıran felsefe.

felsefe-i tabiiye ve maddiye

 • Herşeyi tabiata ve maddeye dayandıran felsefe.

fenn-i menafiü'l-a'za / fenn-i menâfiü'l-a'zâ

 • Anatomi; insan organlarının fonksiyonlarını araştıran ilim.

fenn-i menafiü'l-aza / fenn-i menâfiü'l-âzâ

 • İnsan organlarının neye yaradığını araştıran ilim.

ferah-efza

 • (Ferah-fezâ) Sevinç artıran, ferah artıran, safalı, iç açıcı. (Farsça)

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

ferverdin / ferverdîn / فروردین

 • İran takvimine göre baharın ilk ayı. (Farsça)

feryad eden

 • Bağıran.

feryad-bahşa

 • Feryâd ettiren, bağırttıran. (Farsça)

fesad-amiz

 • Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran. (Farsça)

feth-i iran

 • İran'ın fethi.

fettan

 • Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran.
 • Hırsız.
 • Şeytan.
 • Altın eriten kuyumcu.

feyz-efza

 • Feyiz artıran, bollaştıran. (Farsça)

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)
 • Artıran, çoğaltan.

firaz

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)

firib

 • Aldatıcı, aldatan, kandıran manasında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-firib : Gönül aldatan. Nazar-firib : Göz aldatan. (Farsça)

firuz abadi / firuz abadî

 • (Mecdüddin Muhammed) (Hi: 729 - 817) İran'ın Şiraz Eyâletinde Firuzâbad isimli beldenin Kâzrun kasabasında doğmuştur. Büyük âlimlerdendir. Yedi yaşında Kur'anı hıfzetmişlerdi. Çok seyahat etmiştir. Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından kendisine fevkalâde ikrâm olundu. En meşhur eseri

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

fitne-amiz / fitne-âmiz

 • Fitne çıkaran, fesat karıştıran. (Farsça)

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

furkan / furkân

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı farkedip ayıran.
 • Kur'an-ı Kerim.
 • Kur'an-ı Kerim'in 25. suresinin ismi.
 • Ayırt edici; hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân.
 • Hak ile batılı ayıran Kurân.

furkan-ı ahkem

 • Doğruyu yanlıştan en hikmetli ve sağlam şekilde ayıran Kur'ân-ı Kerim.

furkan-ı azam / furkan-ı âzam

 • Hakkı batıldan ayıran en büyük ve muazzam kitap, kâinat.

furkan-ı azim / furkan-ı azîm

 • Hakkı bâtıldan ayıran en büyük ve muazzam kitap olan Kur'ân-ı Kerim.

furkan-ı celilüşşan / furkan-ı celîlüşşan

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran şanı ihtişamlı, görkemli olan Kur'ân.

furkan-ı cismani / furkan-ı cismânî

 • Cisim haline gelmiş, hakkı batıldan ayıran Kur'ân gibi Allah'ı tanıttıran kâinat kitabı.

furkan-ı hakim / furkân-ı hakîm

 • Hak ile bâtılı gayet hikmetli bir şekilde birbirinden ayıran Kur'ân.

furkan-ı ilahi / furkan-ı ilâhî

 • Allah tarafından gönderilen ve hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân.

furkan-ı mübin / furkan-ı mübîn

 • Hak ile bâtılı tam olarak ayıran ve açıklayan Kur'ân.

furkani / furkanî

 • Hak ile bâtılı ayıran Kur'ân'a ait.

fürs / فرس

 • Farslılar, Fars milleti.
 • Eski İran.
 • Farsça. (Farsça)
 • Fars ülkesi, İran. (Farsça)
 • Fars, İranlı. (Farsça)

fürs ü rum / fürs ü rûm

 • İran ve Anadolu.

füruz

 • Parlatan. Nurlandıran. (Farsça)

füzud

 • Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud : Muhabbet artıran, sevgi artıran. (Farsça)

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gamm-feza

 • Kederi artıran, hüznü çoğaltan. (Farsça)

gamm-perver

 • Keder veren, hüzünlendiren, gam artıran. (Farsça)

garabet-i san'at-ı ilahiye / garâbet-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayranlık uyandıran san'atı.

gark eyleyen

 • Boğan, batıran.

garran

 • Kükreyen, haykıran. Homurdanan. (Farsça)

gavvas-ı hakikat / gavvâs-ı hakikat

 • Hakikat dalgıcı, gerçekleri derinlemesine araştıran.

gazi / gâzi

 • Allahü teâlânın dînini yaymak, din, nâmus ve vatanına saldıran düşmanı kovmak için savaştıktan sonra geri dönen müslüman.

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

gerdenkeş / گردن كش

 • Başkaldıran, asi, dikbaşlı. (Farsça)

gevher-bar

 • Cevher yağdıran. (Farsça)

geza

 • Isırıcı, ısıran. (Farsça)

giran-dest

 • (Çoğulu: Girandestân) İşini ağır yapan kimse. Eli ağır kişi. (Farsça)

giran-guş

 • (Çoğulu: Giranguşân) Sağır, kulağı ağır işiten. (Farsça)

giran-rikab

 • Ciddi ve vakur kimse. (Farsça)
 • Harpte düşmana saldıran, azimli kişi. (Farsça)

giran-ser

 • (Çoğulu: Giranserân) Mağrur, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. (Farsça)

giran-seyr

 • (Çoğulu: Giranseyrân) Hareketleri ve yürüyüşü ağır olan. (Farsça)

giran-sirişt

 • (Çoğulu: Giransiriştân) Tembel, ağır tabiatlı, ağır kanlı. (Farsça)

girye-feza

 • Çok ağlatan, ağlamayı artıran. (Farsça)

gul

 • Boş ve virane yerlerde bulunan ve helâk edici olan bir cin tâifesi. İfrit, hortlak.
 • Ölüm.
 • Belâ.

gur

 • Kabir, mezar.
 • Meşhur pehlivan Rüstem-i İraninin lâkabı.
 • Yaban eşeği.

gurran

 • Haykıran, gürleyen, homurdayan. (Farsça)

gurrende

 • Hiddetle bağıran, şiddetle gürliyen. (Farsça)

haberpijuh

 • Haber almaya çalışan. Haber araştıran, haber toplayan. (Farsça)

hacim

 • Saldıran. Hücum eden.

haciz / hâciz / حاجز

 • Ayıran. Bölen.
 • Vücudun içindeki bazı uzuvları ayıran karın zarı gibi zarların adı.
 • Haczeden. Borcunu ödeyemeyenin diğer mallarına el koyan.
 • Tıb: Bâdemin içindeki bazı oyukları ayıran bölme zarlarına denir.
 • Ayıran. (Arapça)
 • Haczeden. (Arapça)

hadd

 • Gürültülü bir sesle çağıran.
 • Denizden gelen gürültülü dalga sesi.
 • Gürültü ile yıkılan.

hadim-i furkan / hâdim-i furkan

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân-ı Kerimin hizmetkârı.

hadimü'l-furkan / hâdimü'l-furkan

 • Hak ile batılı, doğru ile yanlışı tam olarak ayıran ve farkettiren Kur'ân'ın hizmetçisi, ilân edicisi.

hadreban

 • Feryadı şiddetli olan, çok fazla bağıran.

hafiye

 • Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 • Casus.
 • Polis.

hail

 • Perde. Mânia. İki şey arasını ayıran.

hakem

 • Haklı ile haksızı ayıran Allah.

hakikat mesleği

 • Varlıkların ve olayların ardındaki gerçeği araştıran yol, Kur'ân yolu.

hakikat-i furkaniye

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın gerçeği, öz mânâsı.

hakikatşiken / hakîkatşiken

 • Hakikatı kıran.

hakim-i müdakkik / hakîm-i müdakkik

 • Konuları gaye, fayda ve san'at yönünden dikkatli bir şekilde araştıran hikmetli kişi.

halebe

 • (Tekili: Hâlib) Kandıranlar, aldatanlar, hile yapanlar.

halık-ı rahman / hâlık-ı rahmân

 • Rahmeti her şeyi kaplayan, yaratıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran yaratıcı, Allah.

hallat

 • Yersiz ve münâsebetsiz sözler konuşan.
 • Ortalığı karıştıran.

hamele

 • Taşıyanlar, yüklenenler, kaldıranlar.

hamele-i kur'an / hamele-i kur'ân

 • Kur'ân davasını omuzlayan, onu sonraki nesillere ulaştıran.

hami / hamî

 • Himaye edici, himaye eden. Koruyucu, koruyan. Kayıran.

han

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)

handek gazvesi

 • Peygamberimizin (A.S.M.) büyük muharebelerinden birisi olup, hicretin beşinci senesinde Şevval ayında vuku bulmuştur. Asıl muharebeyi uyandıranlar Beni Nadir kabilesi olup bunlar Kureyş ve Gatfan kabilelerini de davet etmekle hepsi birden Medine-i Münevvere'ye hücuma geçtikleri vakit, Hz. Resullulah

harab

 • Viran. Issız. Yıkık. Perişan.

harabat / hârâbat

 • Harabeler. Viraneler. Meyhâneler.
 • Harabeler, viraneler, meyhaneler. (Ziya Paşa'nın meşhur antolojisi).

harabe

 • Şehir ve ev yıkıntısı, virane.

harabenişin

 • Viranelerde, harabelerde oturan. (Farsça)

harabezar / harabezâr

 • Viranelik. Yıkıntı yeri. (Farsça)
 • Harabe olmuş yer, viranelik.

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.
 • Normalin üstünde olup hayret uyandıran şey.

harikat / hârikat

 • (Tekili: Hârika) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

hassa-i farika

 • Ayırıcı özellik. Vasf-ı fârık. Bir şeyi diğerinden ayıran hususiyet.

hatıf / hâtıf

 • Göz kamaştıran.

hatim

 • Kadı, hâkim.
 • Sağlamlaştıran.

hatır-azar

 • Hatır kıran. (Farsça)

hatır-şiken

 • Gönül inciten, kalb kıran, hatır kıran. (Farsça)

hatırazar / hâtırâzâr / خاطر آزار

 • Gönül inciten, hatır kıran. (Arapça - Farsça)

hattaf

 • Kırlangıç kuşu.
 • Kapıp kaçıran, kapıp aşıran.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

havass-ı mümeyyize / havâss-ı mümeyyize

 • Birşeyi diğerinden ayıran temel özellikler.

havatıf / havâtıf

 • Göz kamaştıran şeyler.

havsala-suz

 • Takati kaldıran, tahammülü mahveden. (Farsça)

haydar-ı kerrar / haydar-ı kerrâr

 • Hz. Ali.
 • Kahramanca döne döne düşmana saldıran.

hayır

 • Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 • Birikmiş su.

hayret-feza / hayret-fezâ

 • Hayret veren, hayreti artıran. (Farsça)

hayretefza / hayretefzâ

 • Hayret artıran.

hayretfeza / hayretfezâ

 • Hayret artıran.

haysiyet-şiken

 • Haysiyet kıran. (Farsça)

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

hayvani ruh / hayvânî rûh

 • İnsanda istekli hareketleri yaptıran kuvvet.

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

hazıkane

 • Mâhirâne, mâhir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

hazin / hazîn

 • Hüzünlü. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.

heca / hecâ

 • Ses artıran harfler, harflerin dizilişi.

hedim / hedîm

 • Yıkan, ortadan kaldıran.

hekir

 • Taaccüp eden, şaşıran.

heybet

 • Hürmetle karışık korku uyandıran hâl.

hicab-ı haciz / hicab-ı hâciz

 • (Hicab-ı sadr) Tıb: Göğüs ile karın uzuvlarını birbirinden ayıran perde, zar. Diyafram.

hikmet-resan

 • Hikmete ulaştıran, hikmet veren.

hilafgir

 • (Çoğulu: Hilâfgirân) Zıt düşüncede olan, karşı fikirde bulunan, aleyhinde olan. (Farsça)

hıyre-bahş

 • Göz kamaştıran, aklı durduran. (Farsça)

hizab-engiz / hîzab-engiz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

hizb-üş şeytan

 • Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah'ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hüccet-i müteaddiye

 • Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil.

hücum eden

 • Saldıran.

hüda-yı furkani / hüdâ-yı furkanî

 • Hakkı batıldan ayıran Kur'ân'ın insanlara doğru yolu göstermesi.

hukuk

 • (Tekili: Hakk) Haklar.
 • İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler.
 • Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler.
 • Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı.

hümanizm

 • İnsancılık iddiasıyla insanı tanrılaştıran sapık bir felsefe.

hunbar

 • Kan yağdıran, kan yağdırıcı. (Farsça)

hürmüz

 • (Hürmüzd) Eski İran takviminde, güneş yılının ilk günü.
 • Zerdüştlerin bâtıl bir inanışları olan hayır tanrısı.
 • Jüpiter (Müşteri) yıldızı.

hurremgah / hurremgâh

 • Kalbi ferahlandıran yer. (Farsça)

hürriyet-şiken

 • Hürriyeti bozan, hürriyeti kıran.

hurufilik / hurûfîlik

 • Acem yahûdisi Fadlullah-ı Hurûfî'nin v.796 (m. 1393) kurduğu bozuk yol. Küfür ve sapık inançları sebebiyle Timur'un oğlu Mîrânşâh tarafından öldürülmüştür.

huvar

 • (Çoğulu: Ahvire-Hırân-Hurân) Anasından ayrılmayan deve yavrusu. (Anasından ayrılsa "fasil" derler.)

hüzeyfe

 • Ensar-ı Kiramdandır. Hüzeyfe-i Yemanî de denir. Hz. Muhammmed (A.S.M.) ona münafıkları bildirdiğinden dolayı, Hz. Ömer (R.A.) onunla istişare eder ve Onun, namazını kılmadığı kimselerin namazında bulunmazdı. Çok takvalı ve istiğna sâhibi bir zat idi. İran'ın fethinde bulundu. (Hi: 35) de Dâr-ı Beka'

hüzn-efza

 • Keder ve hüzün arttıran. (Farsça)

icarat

 • Kiranın gelirleri. Gelirler.

icare-i münecceze

 • Bir şeyi akd-i icare ânından itibaren kiraya vermektir. Akd zamanında kiranın başlangıcı söylenmezse kira, bir icare-yi müneccezeye haml olunur.

ifaza-bahş

 • Feyizlendiren, feyiz aldıran. (Farsça)

ifsatçı

 • Karıştıran, karışıklık çıkaran.

iğfal eden

 • Gaflete düşürerek kandıran, aldatan.

ıhrab

 • Viran etmek, harabe haline getirmek.

ihtilalci / ihtilâlci

 • İhtilâl yapan, karıştıran.

ihtilaskar / ihtilaskâr

 • Çalan, aşıran, hırsızlık yapan. (Farsça)

ihtilaskaran / ihtilaskâran

 • (Tekili: İhtilaskâr) Çalanlar, aşıranlar, ihtilas edenler.

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ilhan

 • Tar: Cengizlilerin İran kolunun Hülâgu hanedanının hükümdarlarına verilen ünvan.

ilm-i esrarü'l-huruf

 • Harflerin sırlarını araştıran ilim.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

ilm-i usuliddin / ilm-i usûliddin

 • Dinin temel meselelerini ve gayelerini araştıran metod ilmi; metodoloji.

imam / imâm / امام

 • Öne geçmek.
 • Önde ve ileride olan. Delil ve rehber.
 • Cemaate namaz kıldıran.
 • İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan.
 • Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden.
 • Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı. Sultan. Hâkim.
 • Namaz kıldıran kimse, büyük âlim, önder.
 • Câmi, mescid veya başka yerlerde cemâate namaz kıldıran kimse.
 • Hadîs, fıkıh, kelâm ve tefsîr ilminde ve tasavvuf gibi İslâmî ilimlerden birinde en yüksek mertebeye ulaşan âlim.
 • Müslümanların devlet reîsi.
 • Namaz kıldıran. (Arapça)
 • Önder, lider. (Arapça)
 • Hz. Ali'nin soyundan gelen. (Arapça)

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

inhidam

 • Çökme, yıkılma. Viran olma.

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

ırak-ı acem / ırâk-ı acem

 • (Acem Irakı) Tar: Irak'ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad.

irani / îrânî / ایرانى

 • İranlı. (Farsça)

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

isnad eden

 • Dayandıran.

istifnan

 • Cins cins ayırma. Mâhirane bölme.

istihdam eden

 • Çalıştıran.

istikamet yolu

 • Hak ve hakikate ulaştıran yol; İslâm dini.

istimal ettiren

 • Kullandıran.

iştirak-i a'mal / iştirâk-i a'mâl

 • Sevap kazandıran işlerde ortaklık.

isyan eden

 • Başkaldıran, ayaklanan.

isyankar / isyankâr

 • İsyan eden, başkaldıran.

izale eden

 • Gideren, ortadan kaldıran.

kabe-i saadet / kâbe-i saadet

 • Saadet ve mutluluğa ulaştıran ana yön, merkez.

kahir / kâhir

 • Kahreden, zorlayan.
 • Üstün gelen, ezen, ezici.
 • Yok eden, ortadan kaldıran.

kame

 • (Çoğulu: Kumme) Başını sudan kaldıran davar.

kamer-i münir / kamer-i münîr

 • Nurlandıran ve aydınlatan ay.

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

karine-i münevvire

 • Işıklandıran, aydınlatan ipucu.

kaşi / kaşî

 • İran'ın Kâş şehrinde yapılan bir çeşit çini. (Farsça)

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kasım

 • (A, uzun okunur) Taksim eden, ayıran, bölen.

kasır

 • (A, uzun okunur) Zorla işleten, yaptıran.

kasir / kâsir

 • (Kesr. den) Kıran, kırıcı.
 • Tavşancıl kuşu.

kasir-ül esnam / kâsir-ül esnam

 • Putları kıran. (Hz. İbrahim'in A.S. lâkabıdır)

kasr-ı garip

 • Şaşkınlık uyandıran saray.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kedum

 • Adam ısıran eşek.

kessare

 • Çoğaltan. Artıran.

keşti-i nuh-u selamet / keşti-i nuh-u selâmet

 • Esenliğe, güvenliğe ulaştıran Nuh'un gemisi.

kıran

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.

kırd

 • Atılmış yünü andıran bulut.
 • Maymun.

kisra / kisrâ

 • Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.
 • Eski İran hükümdarlarının lakabı.
 • Eskiden İran hükümdarlarına verilen isim.
 • Eski iran hükümdarı.

kisra-yı faris / kisrâ-yı fâris

 • Eski İran hükümdarı, kralı.

kitab-ı mübin

 • Açık, hak ile batılı ayıran kitap, Kur'ân-ı Kerim.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

kürdistan

 • Kürdlerin oturdukları bölge.
 • İran'ın Ardelân eyaletinin eski adı.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb-ü muhakkikin / kütüb-ü muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimlerin kitapları, eserleri.

küvr

 • (Çoğulu: Ekvâr-Ekvür-Kirân) Deve palanı.
 • İz.
 • Ateş yakacak yer.
 • Arı kovanı.

küvre

 • (Çoğulu: Küvr-Kirân) Ateş yakacak yer.
 • Düz nâhiye.
 • şehir.

kuvve-i mümeyyize

 • İnsanın iç âleminde hissedilenleri birbirinden ayırdetme kudreti.
 • Hayır ve şerri anlayıp ayıran bir duygu ve kuvvet.

lakıh / lâkıh

 • (Çoğulu: Levâkıh) Ağaca su yürüten rüzgâr.
 • Yağmur yağdıran rüzgâr.
 • Karnında yavrusu olan hamile deve.

leşkerşikaf / leşkerşikâf

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

leşkerşiken

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

leşkerşükuf / leşkerşükûf

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

levn

 • Renk, boya. Sıfat, nev', çeşit, tür. Bir şeyi diğerinden ayıran alâmet.

lü'lü'-bar / lü'lü'-bâr

 • İnci yağmuru. İnci yağdıran. (Farsça)

lükata

 • Fık: Sâhibi belli olmayan sokakta bulunan şey. Bu malı yerden kaldırmağa İltikat, yerden kaldırana da Mültekit denir.

lütf-u rahman / lütf-u rahmân

 • Rahmeti sonsuz, yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın iyilik ve bağışı.

ma'cel

 • (Çoğulu: Maâcil) Yol. Menzile ulaştıran yol.

mabihi'l-imtiyaz / mâbihi'l-imtiyaz

 • Başkalarından ayıran üstünlük ve ayırt edici vasıf.

mağlata / mağlâta

 • Kafa karıştıran aldatıcı söz.
 • Zihni, aklı karıştıran söz.

magmuriyet

 • Mağmurluk, viranlık, haraplık.
 • Adı sanı kaybolmuş.

mahi-i tarik-ı fetret / mâhi-i tarik-ı fetret

 • Fetret dönemini ortadan kaldıran, yok eden.

mahık

 • (Mahk. dan) Yok eden. Silen. Ortadan kaldıran.

mahşernüma / mahşernümâ

 • Mahşeri andıran.

mahva

 • Secdede karnını uyluklarından çekip ayıran kimse.

makine-i ilahiye / makine-i ilâhiye

 • İlâhî makine; Allah'ın yarattığı ve bir makineyi andıran insan bedeni.

mançurya

 • (Mançu memleketi) Asya'nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı'na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, sonraları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibir

masvat

 • Çok bağıran.

matemfeza / mâtemfezâ

 • Yası ve mâtemi ziyadeleştirip arttıran. (Farsça)

matred

 • Irak eden, uzaklaştıran.

mayir

 • (Çoğulu: Miyâr) Taamlandıran, yiyecek veren.

mecnun

 • Deli. Çılgın.
 • İnsanlara çok hususta uymayan.
 • Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.

mecusi

 • Çok eskiden yaşamış, kulağı küçük olan birisinin adıdır. Ateşperestlik âyinine sebeb olduğundan "Ateşperestlere" bu isim verilmiştir.
 • Eski İran dini olan Mecusilikten olan kimse.

medar-ı müheyyic / medâr-ı müheyyic / مَدَارِ مُهَيِّجْ

 • Heyecanlandıran sebeb.

medar-ı şeref / medâr-ı şeref

 • Şeref vesilesi, şeref kazandıran sebep.

meddah

 • Övgü yağdıran.

meded-res

 • Yardımı ulaştıran.

medrese-i ceziretü'l-arap

 • Bir okulu andıran Arap yarımadası.

mefahir-i iran / mefâhir-i iran

 • İran'ın övündüğü şeyler.

mehbut / mehbût

 • Korkudan şaşıran.

mehdi / mehdî

 • Hidayete eren ve hidayete vesile olan, âhirzamanda eserleri ve talebeleriyle îmana hizmet ederek yeryüzünü nurlandıran büyük ve nuranî âlim.

mejdek

 • Mîlâdî dördüncü asırda İran'da komünizmi ilk kuran şahıs.

melal-aver

 • Usanç verici, usandıran, sıkan. (Farsça)

melkut

 • Yerden kaldırılıp alınan şey.
 • Sokağa, virâneliğe, câmi veya kilise kapısına bırakılmış çocuk.

merak aver / merak âver

 • Meraklı, merak uyandıran.

merakaver / merakâver

 • Merak uyandıran.

meraşid

 • (Tekili: Merşed) Gaye ve maksada ulaştıran doğru yollar.

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

merşed

 • Hakiki maksada ulaştıran doğru yol.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretefza / meserretefzâ

 • Meserret. Sevinç ve süruru arttıran. (Farsça)

meşhed

 • Şehit olunan veya şehidin gömüldüğü yer.
 • İran'da bir şehrin adı.
 • Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit düştüğü yer.
 • Bir kimsenin şehid düştüğü yer. Şehidlerin mezarlığı olan yer.
 • İnsanların cemaat olarak hazır olacakları yer.
 • Şehâdet yeri. Hz. Hüseyinin (R.A.) Kerbelâdaki şehid düştüğü yer.
 • İranda bir şehir adı.

metafizik

 • Fizik ve akıl ötesi. Beş duyu organıyla ve tecrübeyle anlaşılamayan şeyler. Fizik ötesini araştıran ilim, ilâhiyyât.

mevc-hiz / mevc-hîz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

midrar

 • Yağmur yağdıran bulut.
 • Çok su döken.

mihenk

 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

mihmandar-ı kerim-i zülcelal / mihmandar-ı kerîm-i zülcelâl

 • Dünya misafirhanesinde kullarına yardım edip rızıklandıran sonsuz haşmet ve celâl sahibi Allah.

mihrgan

 • Sonbahar. Güz mevsimi. (Farsça)
 • Eski İranlıların iki büyük bayramlarından birinin adı. (Farsça)

mihver

 • Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez.
 • Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsu

mirkatü'l-fütuh / mirkatü'l-fütûh

 • Mânevî fetihlere ulaştıran merdiven, yöntem.

mısvat

 • Çok haykıran, çok bağıran.
 • Ses kuvveti.

moloz

 • Yapılardan artan veya viranelerden çıkartılan ufak taşlar.
 • Bir işe yaramaz insan.

mu-şikaf / mu-şikâf

 • (Çoğulu: Mu-şikâfan) İnceden inceye araştıran. (Farsça)

mu-şikafan / mu-şikâfan

 • (Tekili: Mu-şikâf) İnceden inceye araştıranlar.

muahhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Peygamberlerini, evliyâsını, sevdiklerini kendine yaklaştırıp, kâfirleri (inanmayanları), fâcirleri, düşmanlarını, sevmediklerini kendisinden uzaklaştıran, hor ve hakîr edip alçaltan.

muakıb / muâkıb

 • Cezalandıran.
 • Takibeden.
 • Cezalandıran.

muasi / muasî

 • İtaatsiz, isyan eden, baş kaldıran.

müb'id

 • Uzaklaştıran, uzaklaştırıcı.

müba'id

 • (Müba'ide) Uzaklaştıran.

mübaşir / mübâşir / مُبَاشِرْ

 • Ulaştıran, müjdeleyen.

mübelliğ / مُبَلِّغْ

 • Tebliğ eden, ulaştıran.

mübevvil

 • (Bevl. den) Sidiği çoğaltan, idrarı artıran.

mübin / mübîn

 • Hayrı şerri, kötüyü iyiyi ayıran.
 • Açık, besbelli.
 • Din-i mübin: İslâm dini.
 • Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden.
 • Dilediğine doğru yolu gösteren.
 • Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden. (Mübin, bâne mânasına "ebâne" den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i'cazı zâhir olan

mucib / mucîb

 • (Cevab. dan) İcabet eden, uyan. Kendisinden istenilen iş ve suali cevaplandıran.

müczil

 • Çok çok veren. Çoğaltan. Bollaştıran. Bereket ihsan eden.
 • Çoğaltan, bollaştıran.

müdakkikin-i ulema / müdakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri inceden inceye araştıran âlimler.

mudcir

 • (Ducret. den) Sıkıntı veren, sıkan, gamlandıran.

müdekkik

 • Dikkatle araştıran. İnceden inceye tetkik eden. En ufak gizli şeyleri bilmeğe, görmeğe çalışan. (Konuşurken ekseriyetle müdakkik denir.)

müdekkikin / müdekkikîn

 • (Tekili: Müdekkik) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler.

müdessi / müdessî

 • Baştan çıkartan. Doğru yoldan saptıran.

mudıll

 • Saptıran.
 • Dalâlete düşüren, doğru yoldan çıkarıp, eğri yola saptıran mânâsına, Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından, güzel isimlerinden.

mudille

 • (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran.

müdmic

 • İçine girdiren, sızdıran. İdmâc eden.

müdni / müdnî

 • Yakınlaştıran.

müekkid

 • Sağlamlaştıran.
 • Te'kid eden, sağlamlaştıran, tekrar eden, tenbih eden.

müellif

 • Telif eden, kitap yazan.
 • İmtizaç ettiren, kaynaştıran.

müeyyid

 • Te'yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren.

mufassıl

 • Kısımlara ayrılan, fasıl fasıl ayıran, adalet eden.

müferric

 • Ferahlandıran. Ferah veren. İç açıcı.
 • Kurtarıcı. Ferec veren.

müferrih

 • Ferahlık veren. Ferahlandıran. Ferahlandırıcı, iç açıcı.

müferrik

 • (Fark. dan) Ayıran, tefrik eden, ayırıcı.

müfettiş / مُفَتِّشْ

 • Teftiş eden, tetkik ve tahkik ile kusur ve iyilikleri görüp anlayan ve lüzumlu merci'lere bildiren.
 • Araştıran.
 • Etraflıca araştıran, kontrol eden.

müfettit

 • (Fett. den) Kıran, ezen, ufalayan. Didik didik eden.

müfezzi'

 • Hayretle ve şaşkın şaşkın baktıran.

müfriz

 • Ayıran, ifraz eden.
 • Virgül işareti (,)

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

müfsir

 • Nur ve ziya veren. Işıklandıran.

müfzi / müfzî

 • Yetiştiren, ulaştıran, vâsıl eden.

mugzib

 • (Gazab. dan) Gazaba getiren, kızdıran.

muhaccil

 • (Haclet. den) Utandıran, tahcil eden.

muhacim / مهاجم

 • Hücum eden, saldıran.
 • Saldıran.
 • Saldıran. (Arapça)
 • Saldırgan. (Arapça)

muhacimin / muhacimîn

 • (Tekili: Muhâcim) Hücum edip saldıranlar, üşüşenler.

muhaddid

 • Keskinleştirici, bileyici.
 • Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran.

muhadi'

 • (Had'. dan) Aldatan, kandıran. Hile eden, oyun yapan.

muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen.
 • Araştıran, inceleyen.

muhakkik-i kamil / muhakkik-i kâmil

 • Gerçekleri mükemmel bir şekilde araştıran ve bilen âlim.

muhakkikane

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf erbabı âlimler.
 • Hakikatı bulup meydana çıkaranlar.
 • İç yüzünü araştırıp bulan büyük İslâm âlimleri ve velileri. Hakikat araştıran, hak âlimleri.

muhakkıkin-i ehl-i tarikat / muhakkıkîn-i ehl-i tarikat

 • Tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i eimme / muhakkıkîn-i eimme

 • Gerçekleri derinlemesine araştıran ve delilleriyle bilen imamlar.

muhakkıkin-i evliya / muhakkıkîn-i evliya

 • Evliyadan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkıkin-i islam / muhakkıkîn-i islâm

 • İslâm'ın hakikatlerini araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i islam / muhakkikîn-i islâm

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen İslâm âlimleri.

muhakkikin-i kelamiye / muhakkikîn-i kelâmiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen kelam âlimleri.

muhakkikin-i nev-i beşer / muhakkikîn-i nev-i beşer

 • İnsan türünün gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen fertleri.

muhakkıkin-i sofiye / muhakkıkîn-i sofiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkıkin-i sufiye / muhakkıkîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve hakikatleri delilleriyle bilen tasavvuf ehilleri.

muhakkikin-i sufiye / muhakkikîn-i sufiye

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen tasavvuf âlimleri.

muhakkıkin-i ulema / muhakkıkîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikin-i ulema / muhakkikîn-i ulema

 • Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen âlimler.

muhakkikler

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle ortaya koyan ilim adamları.

muhallit

 • (Halt. dan) Karıştıran, tahlit eden.

muharrik

 • Harekete getiren. Hareket veren. Tahrik eden. Teşvik eden. Ayaklandıran.

muharris

 • Hırslandıran. Tamah ve hırsı artıran.

muharriş

 • Tırmalayan, azdıran, tahriş eden.

muhasser vadisi / muhasser vâdisi

 • Hicaz'da, Minâ ile Müzdelife'yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ'ya giderken durmamaları gereken yer.

muhaşşi'

 • Kibirli bir kimsenin kibir ve gururunu kıran.

muhaşşin

 • Öfkelendiren, kızdıran. Gücendiren.

muhassıs

 • Hususileştiren, ayıran.

muhayyirü'l-ukul

 • Akıllara hayret verip hayranlık uyandıran.

muhazzir

 • Tahzir eden. Sakındıran. Çekindiren.

muhbir

 • Haber veren, haberci.
 • Bir gazete için haber taşıyıp ulaştıran.

mühevvin

 • Kolaylaştıran.
 • Hiffet ve kolaylık gösteren. Kolaylaştıran.

müheyyic

 • Heyecanlandıran.

muhill

 • (Halel. den) İhlâl eden. Bozan. Sakatlayan. Karıştıran.

mühimme

 • Uğraştıran, düşündüren.

muhit-i mekteb-i irfan

 • Bir okyanusu andıran irfan okulu.

muhmid

 • Ateşin alevini bastıran.

muhtatif

 • Göz kamaştıran.
 • Kapıp götüren.

muhtemer

 • Mayalandıran. Ekşiyip kabartan.

muhtetim

 • Sona erdiren. Hitâma vardıran.

muhyi / muhyî

 • Maddî mânevî hayat veren, dirilten, canlandıran, can ve ruh veren mânalarında olup, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. (Ehl-i dünya küfür ve dalâlet karanlığında mânen ölü gibi iken Resul-i Ekremin (A.S.M.) mübarek irşadları ve iman nurları ile dirilmelerine ve o mânevî ölümden kurtulmalarına binaen Peyga

muhyiddin / muhyiddîn / مُحْيِي الدّ۪ينْ

 • Dini hayatlandıran.

mukaddim

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden: Mahlûklardan (yaratılmışlardan) bâzısını bâzısından önce var ve yok eden; dilediğini kendine yakınlaştıran, dilediğini uzaklaştıran, kendisine yakın kıldığı meleklerini, peygamberlerini aleyhimüsselâm ve âlimlerini üstün kılan.

mukarrib

 • Takrib eden. Yaklaştıran.
 • Yaklaştıran.

mukarrib-ül vücud

 • Vücudunu yakın eden, yaklaştıran.

mukassim

 • (Kısm. dan) Ayıran, bölen, taksim eden.

mukavemet-şiken

 • Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mükeddir

 • (Keder. den) Keder ve hüzün veren.
 • Bulandıran.

mükellib

 • Yırtıcı hayvanları ava alıştıran, avcılık tâlim edip öğreten.

mükemmil

 • Olgunlaştıran, yetiştiren.

mükessib

 • (Kesb. den) Teksib eden, kazandıran.

mükessif

 • (Kesâfet. den) Koyulaştıran, kesif hâle getiren.

mükessir

 • Kıran. Parçalayan.

mükevvir

 • (Kevr. den) Büken. Kıvıran.
 • Döndüren.

mukız / mûkız

 • (Yakaza. dan) Uyandıran, ikaz eden.
 • Gaflet ve dalgınlıktan kurtaran.

mukız-ı vicdan / mûkız-ı vicdan

 • Vicdanın uyarıcısı, vicdanı uyandıran ikaz eden.

mukni / muknî

 • İkna eden, inandıran.

mukterih

 • Bir şeye kasd eden, araştıran.
 • Yeniden meydana çıkaran.
 • Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden.

mukterin

 • (İktiran. dan) Yaklaşan, yakın gelen, iktirân eden.

muktir

 • Dar hâlli, durumu sıkıntılı.
 • Kocasını nafaka bakımından sıkıştıran kadın.

mülci / mülcî

 • Zorla ve cebren yaptıran. Zorlayan.

müleffık

 • Telfik yapan. Belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, dört mezhebin hükümlerinden kolayına geleni yapıp karıştıran.

multekit

 • Bir çocuğu atılmış olduğu yerden alıp kaldıran.

mültemis

 • (Çoğulu: Mültemisin) (Lems. den) Kayıran, iltimas eden.

mültemisin / mültemisîn

 • (Tekili: Mültemis) İltimas edenler, kayıranlar. Biri için aracılık edip işinin görülmesini dileyenler.

mümasil / مماثل

 • Benzer, andıran. (Arapça)
 • Mümasil olmak: Berbirine benzemek. (Arapça)

mümessil

 • Vekâlet eden. Bir şahsı bir topluluğu veya şahs-ı mâneviyi temsil eden.
 • Benzeten.
 • Kitap bastıran.
 • Vekil.
 • Rol temsil eden. Aktör.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.
 • Seçen, ayıran.
 • Dairedeki yazıları temize çeken kâtip.
 • İmtihanda ayırtman.
 • Ayıran, ayırd eden.

mümeyyize

 • Ayıran, temyiz eden.

mümill

 • Melâl veren, usandıran, bıktıran.

mümtır

 • Yağdıran, imtâr eden.

münadi / münâdi

 • Nidâ eden, seslenen, çağıran. Müezzin.
 • Nida eden, seslenen, çağıran.
 • Seslenen, çağıran.

münebbih

 • Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren.
 • Uyandıran, dalgınlıktan kurtaran.

münebbihat / münebbihât

 • Uyandıranlar. Tenbih edenler. Uyuşukluğu giderici olanlar.

münekkid

 • Tenkid edici. Kötüyü iyiyi ayıran ve onları söyleyen, kusurları söyleyen.

münevvir / مُنَوِّرْ

 • Herşeyi nurlandıran, aydınlatan, ışıklandıran, Allah.
 • Mc: Hakaik-ı Kur'âniye, hakaik-ı imâniye, ibâdet ve tâat gibi nurlarla nurlandıran.
 • Nur veren, aydınlatan.
 • Nurlandıran.
 • Nûrlandıran.

münhemir

 • Akıcı, seyyal.
 • Dökülen. Yıkılıp viran olmuş.

münir / münîr

 • Nurlandıran, nur veren, ziya veren, ışık veren, parlak.
 • Nurlandıran.

münşid

 • (Neşide. den) İnşad eden, iyi şiir okuyan.
 • Bir şeyi zâyi edip " Varmı" diye bağıran.

muntazırane / muntazırâne

 • Bekliyerek, muntazıran, intizâr ederek. (Farsça)

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

münzir

 • Korkutan, sakındıran.

müravih

 • Uzaklaştıran.

mürcif

 • (Recefe. den) Fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran. Yalancı.
 • Mutlak bir şey ile meşgul olan.
 • Yer sarsıntısı. Zelzele.

mürevvih

 • Kokulandıran, râyihalandıran.
 • Rahatlandıran.

muris

 • Getiren. Veren. Kazandıran.
 • Fık: Miras bırakan.

mürşid

 • (Rüşd. den) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran. Peygamber vârisi olan, kılavuz. Tarikat piri, şeyhi.

mürsil

 • Gönderen, yollayan, ulaştıran.

müsakkıl

 • (Siklet. den) Ağırlaştıran, sakil eden.

musallat eden

 • Saldırtan, sataştıran.

musallat olan

 • Sataşan, saldıran.

musallit

 • (Salâtet. den) Birine musallat eden. Peşini bırakmayıp sataştıran.

musannıf

 • Herşeyi istediği surette ve mükemmel bir şekilde sınıflandıran, düzenleyen Allah.

musannif / مُصَنِّفْ

 • Kitap tertip eden; sınıflandıran, yazar.
 • Sınıflandıran. Kitab tertib eden. tasnif eden.
 • Sınıflandıran, kitap yazan.

musavvit

 • (Savt. dan) Seslenen, yüksek sesle çağıran.

müşebbıt

 • Ayak kaydıran, tehlikeye atan.

müşeddid

 • (Şiddet. den) Kuvvetlendiren, azdıran, şiddetlendiren, şiddetini artıran.

müsehhil

 • Teshil eden, kolaylaştıran.
 • Kolaylaştıran.

müserri'

 • (Sür'at. den) Sür'atlendiren, hızlandıran.

müşevveş eden

 • Dağıtan, karıştıran.

müşevvik

 • İsteğini arttıran. Gayrete getiren, şevk veren, teşvik eden.

müşevviş

 • Karıştıran, anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz hâle koyan.

müşeyyea

 • Bir şeyin ardından bağırıp çağıran kadın.
 • Koyun sürüsünün ardına uyan koyun.

müsfir

 • Ziyâ verici. Işıklandıran, nurlandıran.

müshil / مسهل

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.
 • Kolaylaştıran. (Arapça)
 • İshal edici. (Arapça)

müşide

 • Çağıran. Yüksek sesle şarkı söyleyen.

musil

 • (Vusul. dan) Yetiştiren, ulaştıran, vardıran.

müsir

 • Koparan, kaldıran.

müşk-bar / müşk-bâr

 • Misk yağdıran. (Farsça)

müşkil-pesend

 • Zorla beğenen. Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. Zorlaştıran. (Farsça)

müsta'cil

 • Acele yapan, çabuklaştıran.

müstağrak eden

 • Gark eden, daldıran.

müstağrak kılan

 • Gark eden, daldıran.

müstagrib

 • (Çoğulu: Müstagribîn) Gurbete gitmek isteyen.
 • (Garabet. den) Şaşakalan, şaşıran, garibine giden.

müstahkim

 • Sağlamlaştıran, istihkâm eden.

müstakrib

 • (Kurb. dan) Yaklaştırıcı, yaklaştıran.

müstaksi / müstaksî

 • (Kusv. dan) Dikkatle araştıran.
 • Sonuna, nihâyetine varmak isteyen.

müsteknih

 • (Künh. den) Künhünü, doğrusunu ve esâsını araştıran.

müstektib

 • Dikte eden, söyleyip yazdıran.

müstenkih

 • Araştıran. İnceliyen, tedkik eden.
 • Ağız koklıyan.

müsteşfi / müsteşfî

 • Şifa isteyen, hastalığının iyi olmasını isteyen.
 • Kendisine baktıran.
 • Hastahane.

müsteysir

 • Nefsine ayıran.

mutaattıs

 • Aksıran.

mutasaddi / mutasaddî

 • (Sadv. dan) Bir işe girişen. Tasaddi eden. Başkasına saldıran, başka birine takılan.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)
 • Zulmeden, saldıran.
 • Geçişli fiil.

mütearrız

 • (Arz. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, hududuna geçen,
 • Saldıran, sataşan, taarruz eden.

müteattıs

 • Aksıran.

mütecaviz / mütecâviz

 • (Cevâz. dan) Hücum eden, tecüvüz eden. Haddi aşan, geçen.
 • Sataşan, saldıran.
 • Sarkıntılık eden.
 • Çok, fazla.
 • Saldıran, haddini aşan.

mütecavizin / mütecavizîn

 • (Tekili: Mütecaviz) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar.

mütecazib

 • Birbirini çeken, yakınlaştıran.

mütecessis / مُتَجَسِّسْ

 • Gizlice araştıran.
 • Araştıran, gizli şeyleri öğrenmeye çalışan.
 • Gizlilikleri araştıran.

mütedeffik

 • Fışkıran su.

mütefahhıs

 • (Fahs. dan) Dikkatle araştıran, sorup tetkik eden, inceliyen.

mütehacim / mütehâcim

 • Birbirine hücum eden, saldıran.
 • Hücum eden, saldıran.
 • Saldıran.

mütehacimin / mütehacimîn

 • (Tekili: Mütehacim) Birbirine hücum edenler, saldıranlar.

mütehafit

 • (Heft. den) Bir şeyin üzerine istekle saldıran.

müteharri / müteharrî / متحری

 • Taharri eden, araştıran.
 • Araştıran.
 • Araştıran, inceleyen.
 • Araştırıcı, araştıran. (Arapça)

müteharri-i hakikat / müteharrî-i hakikat

 • Gerçeği araştıran, inceleyen.

müteharriyane

 • Taharri edip araştırana yakışır şekilde. (Farsça)

mütehassis

 • İnsan sözüne kulak verip dinleyen.
 • Hayırlı işlere dair haberlere dikkat edip araştıran.
 • Çok duygulu, duygulanmış, hisli.

mütehevvir

 • Hiddet ve kızgınlıkla neticeyi düşünmeden saldıran.

mütekassi

 • Dikkatle araştıran.

mütekazi

 • (Tekaza. dan) Borçluyu (borcunu ödemesi için) sıkıştıran.

mütekeyyif

 • Keyfiyetlenen, bir keyfiyetle vasıflandıran, tekeyyüf eden.

mütenadi

 • (Nida. dan) Birbirini çağıran. Birbirine nida eden.

mütesammim

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Sağlamlaştıran, muhkem eden.

müteşebbih

 • Benzeyen, andıran.

müteşebbihin / müteşebbihîn

 • (Tekili: Müteşebbih) Benzeyenler, andıranlar.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

mütetebbi'

 • Dikkatle araştıran. Tetebbu eden.

mütevellih

 • Hayran olup şaşıran. Şaşan, şaşmış.

mütezavil

 • Bir şey meydana getirmeğe çalışan.
 • Bir şeyi diğer bir şeye yaklaştıran.

muvaffık

 • Muvaffak eden. Başarıya ulaştıran.

müvakil

 • Yapmadığı bir işi, başka bir kimseye yaptıran.

müyessir

 • Kolay yapan, teshil eden, kolaylaştıran.

müz'ic

 • İz'ac edici. Usandıran, rahatsız eden, bunaltan.

müzebzib

 • Karıştıran. Karmakarışık eden.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

müzih

 • Uzaklaştıran.

muzik / muzîk

 • (Mudîk) Sıkan, sıkıştıran, darlaştıran.

na're-endaz / na're-endâz

 • Nâra atan. Yüksek sesle uzun uzun bağıran. (Farsça)

na'rezen

 • Nâra atan. Yüksek sesle uzun uzun bağıran. (Farsça)

nabi'

 • (Nâbia) (Nebean. dan) Yerden fışkıran, kaynayan, akan.

nabigat-ül ca'di / nabigat-ül ca'dî

 • Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasına mazhar olmuş mühim bir Arab şâiridir. İran'ın fethinde bulundu. Rivayete göre Mi: 684'de İsfehan'da Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

nadi / nâdî / نادی

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g
 • Seslenen, çağıran. (Arapça)

nafis

 • (Nefs. den) Gözü nazar değer olan kimse.
 • Açan ve ferahlandıran.

nafis-ül kerb

 • Sıkıntı ve belâlara, göz değmesine, nazara te'sir edip kaldıran.

nağme-hiz

 • Nağme uyandıran. Türkü, şarkı söyleyen. (Farsça)

nahik

 • (Nehak. dan) Eşek gibi anıran, eşek sesli.

nair

 • Haykıran, nâra atan.
 • Uzak. Irak, baid.

naiz

 • Kuvvetlendiren. Kaldıran.

naki'

 • (Çoğulu: Enkia) Kuru üzümü su içinde ıslatarak yapılan şarap.
 • İçinde hurma ıslatılan havuz.
 • Suyu çok olan kuyu.
 • Kandıran, kandırıcı.

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nakıf

 • Kırıcı, kıran.
 • Bakan, nâzır.

nakil / nâkil

 • Nakleden, ulaştıran.

nakkad

 • (Bak: Nekkad) Nakd eden. Paranın kalbını, sağlamını ayıran.
 • Tenkidci, bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran.
 • İmam, hatib.
 • Doğruyu yanlıştan ayıran kimse.

name-res

 • Mektup ulaştıran, mektup eriştiren. (Farsça)

nar

 • (Çoğulu: Niran, envar, niyere, niyâr) Ateş. Cehennem.
 • Bir meyve adı.
 • Mc: Allahın gadabı.
 • Yakıcı, azab verici her şey. Şer. Dalâlet. Sefâhet.

nasih / nâsih

 • Hükmünü kaldıran.
 • Değiştiren, bir hükmü ortadan kaldıran.
 • Battal eden, hükümsüz bırakan. Daha önceki hükmü kaldıran.
 • Daha önce bildirilen bir hükmü kaldıran, âyet-i kerîme veya hadîs-i şerîf. Kaldırılan hükme mensûh denir.

nasir / nasîr

 • Zafere ulaştıran.

ne'ar

 • Baş kaldıran, âsi, kafa tutan, serkeş.

nebean eden / nebeân eden

 • Fışkıran, ortaya çıkan.

nebi / nebî

 • Yeni bir din getirmeyen, daha önce gönderilmiş olan bir Resûlün dînine dâvet eden, çağıran peygamber. Resûllere (yeni bir dinle gönderilen peygamberlere) tâbi olan peygamberler.

necmeddin-i kübra

 • (Mi: 540 - 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine "Et

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.

nefs-i tağut / nefs-i tâğut

 • Her türlü lezzetlerin kaynağı olan, insanı daima kötülüğe sevk eden, Allah'a iman ve kulluktan uzaklaştıran azgın duygu.

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.
 • İyiyi kötüden ayıran.

neşat-efza

 • Neşe ve sevinç artıran. (Farsça)

neşat-engiz / neşât-engiz

 • Sevinç uyandıran. (Farsça)

neşşal

 • Pişmemiş yemeğe saldıran.

neticebahş

 • Neticelendiren, sonuçlandıran. Netice veren. (Farsça)

nev-i cami / nev-i câmi

 • Pek çok özelliği üzerinde barındıran bir tür.

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

nihavend

 • İran'ın batı tarafında meşhur bir şehir adı.
 • Musikide bir makam.

nir

 • (Çoğulu: Nirân-Enyâr) Öküz boyunduruğu.
 • Bez damgası.
 • Irgaç.

nısf-ı kutr

 • Dairenin merkezinden geçen ve onu iki eşit kısma ayıran doğru çizginin yarısı. Yarı çap.

nükte-amiz / nükte-âmiz

 • Nükte karıştıran. (Farsça)

nur-i mübin

 • Mübin olan nur. Aşikâr ve açıklayıcı olan ve hak ile batılı ayıran nur. Bilhassa iman ve Kur'an ilminin mânevi nuru.

nur-u furkani / nur-u furkanî

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın nuru.

nuşirevan-ı adil / nuşirevân-ı âdil

 • Adaletiyle ün salmış meşhur, eski bir İran Sâsânî Hükümdarı.

nuşirvan

 • İran'da Milâdi (531 - 579) tarihleri arasında hükümdarlık etmiş Sâsâni padişahı olup adâlet ve doğruluğu ile meşhur olmuştur.

ömer hayyam

 • Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran'ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

pars / پارس

 • Dine bağlı kimse. (Farsça)
 • Nâmuslu, iffetli, temiz ve doğru insan. (Farsça)
 • Fars milleti, İran kavmi. (Farsça)
 • İran, Pers ülkesi. (Farsça)

paşa

 • Sivillerle askerlerin ileri gelenlerinin bir kısmına verilen resmi ünvandı. Osmanlıların ilk devirlerinde bu ünvan, hânedân mensublarıyla yalnız bir kısım idare adamlarına verilirken sonradan askeriden "mir-i liva" ve daha yüksek rütbede olanlarla; mülkiyeden vezir, beylerbeyi, mir-i miran ve mir-ül

pejuhende

 • Gizli şeyleri araştıran. Mütecessis. (Farsça)

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

perde-i cümud

 • Donmuş, katı perde.
 • Mc: Alem, tabiat.
 • Akıl ve hissiyatı kendisi ile meşgul edip, dini ve ulvi hakikatlardan ayıran, gaflet veren perde.

pertev-endaz / pertev-endâz

 • Işıklandıran, ziyâ veren, nurlandıran.

perviz

 • Üstün, galib, muzaffer. (Farsça)
 • Elek. Süzgeç. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)
 • Balık. (Farsça)
 • Cilve. (Farsça)
 • Tar: İran Hükümdarı Husrev'in lâkabı. (Farsça)

peyemres

 • Haber getiren, haber ulaştıran, haberci. (Farsça)

pota-i furkan

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân-ı Kerim potası ve kalıbı.

rafi'

 • Yükseltici. Hâmil. Sâhib. Kaldırıcı, kaldıran.
 • Esma-i İlâhiyedendir.

rahat-efza

 • Rahat arttıran. (Farsça)

ramih

 • Süngü batıran, mızrak saplayan.

reşadet-penah / reşâdet-penâh

 • Kendisine sığınanları koruyan ve doğru hedefe ulaştıran; Sultan Reşat.

reşehat-ı furkaniye / reşehât-ı furkaniye

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran Kur'ân'dan sızan nurlar ve feyizler.

reşk

 • Kıskanma. Kıskanmayı uyandıran. Kıskanılmış. Hased ve gıpta veren.

reşk-aver / reşk-âver

 • Hasede düşüren, kıskanmayı uyandıran. (Farsça)

revnak-efza

 • Bir şeyin parlaklığını artıran. Güzelleştiren. (Farsça)

revnakbahş / رونق بخش

 • Parlaklık veren, canlılık kazandıran. (Arapça - Farsça)

rezzak / رزاق

 • Rızıklandıran. (Arapça)

rikkat-amiz / rikkat-âmiz

 • Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.

rikkat-aver / rikkat-âver

 • Acıma ve merhamet uyandıran. (Farsça)

risale-i harika ve camia / risale-i harika ve câmia

 • Harika ve pek çok özelliği üzerinde barındıran risale.

rububiyet-i sermediye

 • Allah'ın bütün varlıklar üzerindeki kesintisiz mâlikiyet ve egemenliği ve her varlığı yaratılış amacına hikmetle ulaştıran kesintisiz terbiyesi.

rüstem

 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistanî" nâmiyle meşhur İran'lı bir kahramandır. (Farsça)
 • Şark edebiyatında kuvvet ve cesaret timsali olarak şöhret bulan Zaloğlu Rüstem, İran'ın efsanevî ünlü kahramanı.

ruziresan

 • Rızık yetiştiren, rızık ulaştıran, Allah (C.C.) (Farsça)

sa'd bin ebi vakkas

 • Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe ş

sa'di / sa'dî

 • (M. 1193-1291) Şiraz'da doğmuş büyük bir İran şâiridir. Gülistan ve Divan'ında bol bol temsilî hikâyeler kullanmıştır.
 • Saadete, uğura mensub.

saadet-bahş / saâdet-bahş

 • Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran. (Farsça)

saadet-resan / saâdet-resan

 • Saâdete ulaştıran. Saâdet bulan. (Farsça)

saadetresan

 • Mutluluğa ulaştıran.

sabır-şiken

 • Sabrı kıran, sabrı bozan. (Farsça)

sabır-suz / sabır-sûz

 • Sabır taşıran.

sabırşiken

 • Sabrı kıran ve bozan.

sabırsuz / sabırsûz

 • Sabrı yıkan, taşıran.

sadaka-i maneviye / sadaka-i mâneviye

 • Belâları uzaklaştıran mânevî sadaka.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

safeviler / safevîler

 • İranda kurulmuş eski bir devlet.

safeviler devleti

 • (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail'in kurduğu bir devlettir. İran'da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran'da 1514'de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737'de bir ayaklanma neticesinde

şah / şâh / شاه

 • Pâdişah. İran veya Afgan hükümdarlarının nâmı. (Farsça)
 • Bir yere hâkim olan zât. Sâhip. (Farsça)
 • Asıl. (Farsça)
 • Atın ön ayaklarını yukarı kaldırarak durması. (Farsça)
 • Padişah. (Farsça)
 • Iran şahı. (Farsça)

sahib-zuhur

 • Baş kaldıran, isyan eden, ayaklanan. Başa geçen.

sahil-i vahdet ve tevhid

 • Vahdet ve tevhid sahili; insanların mânevî kurtuluşuna ve ebedî saadet sahiline ulaştıran tevhid ve vahdet inancı.

sail

 • (Savlet. den) Saldıran. Kibirli olup başkasına tecavüz eden.

sani-i rahman / sâni-i rahmân

 • Sonsuz şefkatiyle yaratıklarını esirgeyip rızıklandıran ve herşeyi mükemmel birşekilde san'atlı olarak yaratan Allah.

saray-ı acib

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı acip

 • Hayranlık uyandıran saray.

sariye

 • (Çoğulu: Sevari) Direk.
 • Gece yağmur yağdıran bulut.

sasaniler

 • İran'da ikibin yıl önce devlet kuran bir sülâledirler. İlk meşhur hükümdarları Erdeşir'dir. Devleti kuvvetlendirdi ve Doğu Anadolu'yu Romalılardan aldı. Ünlü pâdişahlarından ve âdil ismi ile tanınan Nuşirevan İslâmiyetten önce yaşamıştır. Altıyüz seneden ziyade devletleri devam eden Sâsâniler, İslâm

savletli

 • Saldıran.

sebbabegeza / sebbabegezâ

 • Şaşarak parmağını ısıran. (Farsça)

şecere-i alem / şecere-i âlem

 • Kâinat ağacı; bir ağacı andıran âlem.

şecere-i tuba-i hilkat / şecere-i tûbâ-i hilkat

 • Tûbâ ağacını andıran yaratılış ağacı.

sedm

 • Dik fışkıran su.

şegab

 • Fitne uyandıran.

şehametlu / şehametlû

 • Tar: İran Şahları hakkında ünvan olarak kullanılan bir tâbir idi.

sehhac

 • Yeri eliyle veya ayağıyla sıyıran kimse.

şehiy

 • (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

şehname

 • İran Şairi Firdevsî'nin destan şeklindeki eseri. (Farsça)
 • Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser. (Farsça)

şehr-aşub

 • Şehri karıştıran, kargaşalık yapan.

şehraşub / şehrâşûb / شهر آشوب

 • Şehir karıştıran. (Farsça)

şehvet-engiz

 • Şehvet uyandıran.
 • Şehvet uyandıran. Kuvve-yi şeheviyeyi tahrik eden. (Farsça)

şehvetengiz

 • Şehvet uyandıran.

sekka'

 • Su ulaştıran.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

selman-ı farisi / selman-ı farisî

 • İran'ın İsfahan şehrinde doğmuş olan büyük bir sahâbe. Evvelce ateşperestti, sonra Hristiyan oldu. Daha sonra papazların nasihatiyle İslâmiyetin geleceğini anlamıştı ve arıyordu. Yeni Peygamber'e (A.S.M.) kavuşmak için Şam'dan Hicaz'a geldi ve orada kendisini köle yaptılar. Peygamber Aleyhissalâtü V

şems-i ezeli / şems-i ezelî

 • Vâcib-ül-vücud ve ebediyyen var olan, her şeyi nurlandıran Allah (C.C.) hakkında teşbihen söylenen bir tabirdir.

şems-i sermed

 • Devamlı olarak herşeyi nurlandıran ve aydınlatan Allah.

şems-i sermedi / şems-i sermedî

 • Devamlı Güneş, bu tabir devamlı olarak herşeyi nurlandıran ve aydınlatan Allah için bir benzetme olarak kullanılır.

semsam

 • Eline ne alırsa kıran.

sene-i şemsiye

 • 22 Mart'tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne.

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

şeref-efza

 • Şeref artıran. (Farsça)

şeref-resan

 • Şeref ulaştıran, şeref eriştiren.

seretan

 • Tıb: Kanser hastalığı.
 • Yutmak.
 • Yengeç.
 • Cevza Burcu ile Esed Burcu arasındaki burcun ismi. (Rumi 9 Haziran'da başlar)

serfiraz / serfirâz

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Başını yukarı kaldıran, başı dik.

serkeş

 • Baş kaldıran.
 • Baş kaldıran, inatçı, dikbaşlı, itaatsiz.

sevdafeza

 • Sevda artıran. (Farsça)

şevk-efza / şevk-efzâ

 • Şevklendiren, neşe artıran. (Farsça)

şevkeran

 • Baldıran otu.

şibh-i hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Bir hâdisenin vukuuna şairane olarak ve kat'î olmayan bir sebeb göstermek.

sıddıkin-i muhakkıkin / sıddıkîn-i muhakkıkîn

 • Allah'a bağlılıkta en önde olan ve hakikatleri araştıran âlimler.

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

şiken / شكن

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)
 • "Koparan, kıran" mânâsında son ek.
 • Kıran. (Farsça)
 • Kıvrım, büklüm. (Farsça)

şikest

 • Kırma, kırılma. (Farsça)
 • Kıran. (Farsça)
 • Yenilme, mağlubiyet. (Farsça)

şıkk

 • (Şikk) İslâmiyetin zuhurundan biraz önce yaşamış iki kâhinin adıdır. Bunlardan eskisi Arablarda ilk kâhindir. Acaib bir mahluk olup, alnının ortasında yalnız bir gözü (veya alnını ikiye ayıran bir alev) vardı. El Yaşkarî adındaki ikinci Şıkk, Satih ile birlikte devrinin en meşhur kâhiniydi. Satih'te

sıvar

 • (Çoğulu: Sirân-Asvire) Sığır sürüsü.
 • Misk kabı.

sıyar

 • (Çoğulu: Sirân-Asvire) Misk kabı.
 • Sığır sürüsü.

sohbet-i irfaniye / sohbet-i irfâniye

 • İlim ve bilgi kazandıran sohbet; gerçeğe ulaştırıcı sohbet.

sokrat

 • Eski bir Yunan Feylesofu. (M.Ö. 470-400) Vahdaniyete ve ruhun bakiliğine inanmış ve bu fikrini yaymağa çalışmış. "Dünyada yalnız bir şey öğrenebildim, o da hiç bir şey bilmediğimdir." sözü meşhurdur. Devrinin inanışına zıd fikirlerinden dolayı mahkemece kendisine idam kararı verilmiş, baldıran otunu

şu'le-i hud-u hidayet / şû'le-i hûd-u hidâyet

 • Doğru ve hak yola ulaştıran Hz. Hud'un bir parıltısı.

şu'leperver

 • Işıklandıran. Alevlendirici. (Farsça)

sübata

 • Süprüntülük, virâne.

taaddüd-ü mesalik

 • Hedefe ulaştıran yol ve yöntemlerin çokluğu.

taarruz eden

 • Saldıran.

tab

 • "Parıldayan, parlayan, parlatan, aydınlatan" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Âlem-tab : Dünyayı aydınlatan, âlemi ışıklandıran. (Farsça)

tabi'

 • Kitap basan, tab'eden. Kitap bastıran. Matbaacı. Editör.

tada'du

 • Alçak gönüllülük gösterme.
 • Viran olma.
 • Aklını kaybetme.

taği

 • Azgın, haktan sapan, saptıran.

tağut

 • Azgın, sapkın, îmansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.

tahammülsuz / tahammülsûz

 • Dayanma gücünü kıran.

tahkim eden

 • Sağlamlaştıran.

takatgüdaz / tâkatgüdaz

 • Tâkati kaldıran, gücü kuvveti eriten, mahveden. (Farsça)

takvim / takvîm

 • Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.

tarab-efsa / tarab-efsâ

 • Neşe ve ferahlığı artıran. (Farsça)

tarafdar

 • Birinin tarafını tutan, bir tarafı tutan, bir tarafı kayıran. (Farsça)

tavsif eden

 • Vasıflandıran, anlatan.

tazip eden / tâzip eden

 • Azap veren, cezalandıran.

tecavüz eden

 • Saldıran.

tecavüzkar / tecavüzkâr

 • (Çoğulu: Tecavüzkârân) Sataşan, saldıran, tecavüz eden. (Farsça)
 • Haddini aşan, başkalarının haklarına saldıran.

tecessüs eden

 • Casusluk yapan, gizlice araştıran.

tecessüskar / tecessüskâr

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)

teftiş eden

 • İnceleyen, araştıran.

temevvüc-saz / temevvüc-sâz

 • Dalgalandıran.

temevvücsaz / temevvücsâz

 • Dalgalandıran.

temsil-i dürbini / temsil-i dürbinî

 • Uzağı yakınlaştıran kıyaslama tarzında olan benzetme.

temsili / temsilî

 • Temsile dair ve müteallik. Bir şeyi göz önünde canlandıran.

tenvir eden

 • Aydınlatan, nurlandıran.

terakkişiken

 • Terakkiyi kıran, ilerlemeyi önleyen, terakkinin aleyhinde bulunan. (Farsça)

terane / terâne / ترانه

 • İran edebiyatına özgü rubai şekli. (Farsça)
 • Makam, ahenk. (Farsça)
 • Şarkı. (Farsça)

terbiye eden

 • Belli bir amaca erişecek şekilde geliştiren, olgunlaştıran.

terbiye-i furkaniye

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Kur'ân'ın verdiği eğitim.

tesmit

 • Aksıran kimselere: "Yerhamükâllah: Allah sana merhamet etsin" demek.

teşmit

 • Aksıran kimseye: "Yerhamükâllah: Allah sana merhamet etsin" deme.

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.
 • Aksırana dua etmek.

tetkik eden

 • İnceleyen, araştıran.

tevvab / tevvâb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına tövbe etme sebeblerini kolaylaştıran, şartlarına uygun tövbe edenlerin tövbesini kabûl eden.

tezyid eden

 • Arttıran.

trajedi

 • yun. Fâcia. Mevzuunu efsanelerden veya tarihî hâdiselerden alan, seyirciler üzerinde merhamet veya dehşet hissi uyandıran sahne eseri.

turan

 • Eski İranlılar tarafından Türkistan ve Tataristan taraflarına verilen isimdir. Turan, eskidenberi Türklerin oturduğu yerlere denirdi. "Türk" ile "Tur" kelimeleri arasındaki benzerlik de bu iki ismin bir asıldan ibaret olduğunu gösteriyor.

ulema-i muhakikin / ulema-i muhakikîn

 • Gerçeği, hakikati bulup araştıran âlimler.

ulema-i muhakkikin

 • Gerçeği, hakikati bulup araştıran âlimler.

ulema-i su / ulemâ-i sû

 • Kötü âlimler; insanları doğru yoldan saptıran, ilmini dünyâ kazancına, mala ve mevkîye kavuşmaya vâsıta eden din adamları.

useybe

 • (Çoğulu: Useybât) Yaprağı bir takım kısımlara ayıran liflerden herbiri. Damar.

valihin / vâlihîn

 • Hayrette kalanlar. Şaşıranlar.

vasıf terkibi

 • Gr: Birleşik sıfat. Bir ismin sonuna Farsça bir emir eklenerek yapılan terkib. Meselâ : Zevk-efzâ : Zevk artıran.

vasıta / vâsıta

 • İki şeyi birbirine ulaştıran.
 • Aracı. Arada bulunan. Vasıtalık eden.

vasıta-i ihlas / vasıta-i ihlâs

 • İhlâsı kazandıran araç.

vassaf

 • Vasıflarını sayarak medheden. Vasıflandıran. Vasıf ve beyanda ârif ve âlim olan.

vassal / وصال

 • Ulaştıran, vasleden. Birleştiren.
 • Ulaştıran. (Arapça)

vecd-efza / vecd-efzâ

 • Vecdi artıran, heyecanı çoğaltan. (Farsça)

vecdaver / vecdâver / وجدآور

 • Coşkulu, heyecanlandıran. (Arapça - Farsça)

velvele-i istihsan

 • Güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.

velvele-i takdir ve istihsan

 • Takdirleri ve güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.

vesile / vesîle

 • Yol, hedefe ulaştıran şey.
 • Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran, Allahü teâlânın nezdinde (katında) yakınlığa ve hâcetlerin yâni ihtiyâçların giderilmesine sebeb olan her şey.

vesile-i makasıd

 • Maksat ve hedeflere ulaştıran araç.

vetire

 • (Çoğulu: Vetâir) Keçi yolu. Dar yol.
 • Tarz, üslub.
 • Burnun iki deliğini ayıran zar.

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

virani / viranî

 • Viranlık, haraplık. (Farsça)

vukuat

 • (Tekili: Vak'a) Vak'alar, hâdiseler.
 • Kavga. Yaralama gibi polisi alâkalandıran hâdise.
 • Normal dışında olan hâdiseler.

yavuz sultan selim

 • (Hi: 875-926) Osmanlı Padişahlarından dokuzuncusudur. Sultan Süleyman Han'ın babası, 2. Bayezid Han'ın oğludur.Azim ve sebat örneği olan ve memleket mes'elelerinde en küçük kusurları bile afvedemiyen Yavuz Selim, Çaldıran seferine çıkmıştı. Uzun müddet seferde olan askerleri bir gün padişahın çadırı

ye's-efza

 • Kederi, ye'si ve elemi artıran.

yebab

 • Yıkık, bozuk, harap, virâne. (Farsça)

yed-i beyda / yed-i beydâ

 • Parlak el. Mûsâ aleyhisselâmın mûcize olarak gösterdiği ve koynundan çıkardığında gözleri kamaştıran ve güneş ziyâsı saçan eli.

yele

 • Kuvvetle saldıran. (Farsça)
 • Otlağa salınmış hayvan sürüsü. (Farsça)
 • Koşan, koşucu, seğirten. (Farsça)
 • Bazı hayvanların ensesindeki kıllar. (Farsça)

yerhamükümullah

 • "Allah (C.C.) size rahmet ve merhamet eylesin" meâlinde dua olup, aksıran kimseye söylenmesi sünnettir.

zabit / zâbit

 • (Çoğulu: Zâbitân) Askere kumanda eden rütbeli asker.
 • Kuvvetli, yavuz.
 • Zabteden. Başkalarını zabtedip idare etmeğe memur olan.
 • Subay.
 • Mc: Dediğini yaptıran, tuttuğunu koparan kimse.

zakire / zâkire

 • Andıran, hatırlatan, hatıra getiren şey.

zal

 • İhtiyar. Ak sakallı. (Farsça)
 • İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı. (Farsça)

zat-ı muhakkik / zât-ı muhakkik

 • Gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlim zât.

zebane

 • Terazi gibi bazı âletlerin dili andıran parçaları. (Farsça)
 • Alev. (Farsça)

zehr-baz

 • Zehir veren. Zehir yapan.
 • İmandan ayıran.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın