LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İnci ifadesini içeren 886 kelime bulundu...

ishak aleyhisselam / ishâk aleyhisselâm

 • Şam ve Filistin ahâlisine (halkına) gönderilen peygamberlerden. İbrâhim aleyhisselâmın ikinci oğlu olup, annesi hazret-i Sâre'dir. İbrâhim aleyhisselâmın dînini insanlara tebliğ etti. İsmi, Kur'ân-ı kerîmde on yedi yerde bildirilmiştir.

mesbuk / mesbûk

 • Cemâatle namaz kılınırken imâma birinci rek'atte yetişemeyen yâni ilk rek'atin rükûundan sonra imâma uyan kimse.

a'la suresi / a'lâ suresi / a'lâ sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen yedinci sûresi.

a'raf suresi / a'râf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yedinci sûresi.

abese suresi / abese sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi, iltifat etmedi mânâsına olan Abese lafzı sûreye isim olmuştur. Sûrede, Kur'ân-ı kerîmin Allahü teâlâ tarafından bir mev'ize (nasihat, öğüt) olduğu bildirilmekte,

ablise

 • Tarlaya tohum atan, ekinci. (Farsça)

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

aglal

 • (Tekili: Gull) Boyna geçirilen zincirler.
 • Kelepçeler, pırangalar.

ağlal / ağlâl / اغلال

 • Boyunduruklar. (Arapça)
 • Zincirler. (Arapça)

ahd-i cedid / ahd-i cedîd / عهد جدید

 • İncil. (Farsça)
 • Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.
 • İncil ve ekleri.

ahen

 • Demir.
 • Mc: Sert. Zincir. Kılıç.

ahfa / ahfâ

 • Çok gizli, âlem-i emrin (madde ve ölçü olmayan ve arşın üstündeki âlemin) beşinci ve son latîfesi (makamı, mertebesi).

ahiret / âhiret

 • İnsanın ölümü ile başlayan ebedî (sonsuz) hayat. Âhirete îmân, inanılması lâzım olan altı esastan beşincisidir.

ahkaf suresi / ahkâf sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk altıncı sûresi.

ahkam-ı fer'iyye / ahkâm-ı fer'iyye

 • Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

akliyyun

 • (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kı

aks-i nakiz / aks-i nakîz

 • Antitez, karşısav; biri diğerinin zıttı olan iki terimden, ikincisini oluşturan düşünce veya önerme.

al-i imran / âl-i imrân

 • İmran soyundan gelenler. (İmran ikidir. Birisi: Hz. Musa ve Harun'un (A.S.) babaları olan İmran ibn-i Yashür ibn-i Lâvi ibn-i Yakub ibn-i İshak ibn-i İbrahim'dir (A.S.) İkincisi: Hz. Meryemin babası olan İmran ibn-i Metan ki, bu da Süleyman ibn-i Dâvud ibn-i İşa neslinden, bunlar da Yahuda ibn-i Yak

alak suresi / alak sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra' Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin doksan altıncı sûresi.

alel

 • İkinci defada içmek.

aliyy-ül a'la

 • En üstün, birincilerin birincisi. En yüksek. Pek iyi.

aliyy-ül murtaza

 • Esedullah, Aliyy-ibni Ebi Talib, Ebutturâb, İmâm-ı Ali isimleri ile de anılır.Hz. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcası Ebu Tâlib'in oğlu olup Hicretten yirmiüç yıl önce doğmuş ve Bi'setin ikinci günü daha on yaşında iken imân etmiş, hiç putlara tapmamıştır. Bunun için mübârek ismi söylendiğinde, Kerrema

allet

 • Kişinin, avreti üstüne aldığı ikinci avret.
 • Üvey ana.

amin

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.

anglikanizm

 • İngiltere kralı Sekizinci Henry'nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.

aruz

 • Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler.
 • Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır.
 • Bir beytin birinci

asamm

 • Sağır.
 • Sert, katı.
 • Güç, tahammül edilmez.
 • Gr: Muzaaf olan fiil. (İkinci veya üçüncü harf-i aslisi şeddeli olan fiil)

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

asr-ı sani / asr-ı sâni

 • İkinci asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki misli daha uzadığı zamandan başlayan ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

aşr-ı sani-yi ramazan / aşr-ı sâni-yi ramazan

 • Ramazanın ikinci onuna ait günler.

atıf / âtıf

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

azar / âzâr / آزار

 • İncitme. Tâzib. Kırılma. Tekdir. Zulüm. Ukubet. (Farsça)
 • Kötü sözle incitme.
 • İncitme. (Farsça)
 • İnciten. (Farsça)

azar-mend

 • İncitilmiş, zulmedilmiş. (Farsça)

azar-mendi / azar-mendî

 • İncitilmiş, kırılmış olma. (Farsça)

azar-reside

 • Zulüm görmüş, kırılmış, incitilmiş. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

azari / azarî

 • Muzırlık. Küfürbazlık. (Farsça)
 • Fenalık görmüş, kalbi kırılmış, incitilmiş olma. (Farsça)

azariş

 • İncitme, kalb kırma. (Farsça)

azra

 • Medine-i Münevvere'nin bir ismi.
 • Sevgili. Mahbûbe.
 • Delinmemiş inci.
 • Üzerinde yürünmemiş kum. Kız olan kız.
 • Hz. Meryem'in bir vasfı.

azürde / âzürde / آزرده

 • Azar görmüş, incinmiş, gücenmiş. Kalbi kırılmış, üzülmüş. (Farsça)
 • İncinmiş, gücenmiş. (Farsça)

azürde-gi / azürde-gî

 • Gücendirilmiş, incitilmiş olma. (Farsça)

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

babur

 • (Zahirüddin Muhammed) Hindistan'da büyük Müslüman Türk devletinin kurucusu ve Timur'un beşinci göbekten torunudur. Fergana Emiri olan babası Ömer Şeyh'in ölümünden sonra tahta geçmiştir. (1494)

badame

 • İpek kurdu. (Farsça)
 • Zincir halkası. (Farsça)
 • Et beni. (Farsça)
 • Nazarlık. (Farsça)
 • Süslü şey. (Farsça)
 • Eski hırka. (Farsça)

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bakara

 • Sığır, inek.
 • Kur'ân-ı Kerim'in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.

barnabas incili / barnabas incîli

 • Hazret-i Îsâ'nın havârîlerinden biri olan Barnabas'ın, Îsâ aleyhisselâmdan görüp işittiklerini doğru şekilde yazıp derlediği İncil.

barograf

 • yun. Hava basıncını ölçen bir alet. (Bu alet vasıtasıyla bir yerin yüksekliği de ölçülür.)

barometre

 • Hava basıncını gösterir âlet. (Fransızca)

baroskop

 • Cisimler üzerine havanın yaptığı basıncı gösteren âlet. (Fransızca)

baş

 • Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim. (Türkçe)

başbuğ

 • t. Osmanlı devrinde başıbozuk veya akıncı kuvvetlerinin kumandanı.
 • Lider.

basine

 • Ekincilerin sabanı.
 • Sanat ehlinin âletleri.
 • Kaba çuval.

bayiiyye / bâyiiyye

 • Eskiden pazar kurulan yerlere gönderilen mevad ve eşyadan gümrük ihtisab vergisinin haricinde alınan ikinci vergi.

bayram namazı

 • Fıtr (Ramazan) ve Kurban bayramının birinci günü güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra erkeklerin cemâat hâlinde kılmaları vâcib olan iki rek'atlik namaz.

bedr muharebesi

 • Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 1

bekara (bakara) suresi / bekara (bakara) sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin ikinci ve en uzun sûresi.

beldaran

 • Geçit yerleri muhafızlarının adı. Tanzimattan sonra bunlara zaptiye denmiştir. İkinci Meşrutiyetten beri jandarma olarak adlandırılırlar.

beled suresi / beled sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksanıncı sûresi.

beles

 • İncire benzer bir yemiştir ve Yemen'de çok olur.

bend / بند

 • Bağ. (Farsça)
 • Zincir. (Farsça)
 • Boğum. (Farsça)
 • Bend, fıkra. (Farsça)
 • Baraj, su bendi. (Farsça)
 • Bend olmak: Bağlanmak. (Farsça)

berat gecesi / berât gecesi

 • Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.
 • Şâban ayının on beşinci gecesi.

berki'

 • Yedinci kat gök.

berz-gar

 • Ekinci. (Farsça)

beşir

 • Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü.
 • Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse.
 • Peygamberimizin bir vasfı.

beyt-i mamur

 • Kâbe'nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan ve melekler tarafından tavaf edilen bir köşk.

beyyine suresi / beyyine sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan sekizinci sûresi.

bezr-ger

 • Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (Farsça)

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

birinci cihan harbi

 • Birinci Dünya Savaşı.

birinci harb-i umumi / birinci harb-i umumî

 • Birinci Dünya Savaşı.

bistüm

 • Yirminci.

bit-tarik-il ula

 • Birinci usul veya yol ile. Elbetteki. Evleviyetle.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

buhari-işerif / buhârî-işerîf

 • İslâm dîninde Kur'ân-ı kerîmden sonra en kıymetli, en üstün kitap. Kütüb-i sitte adı verilen meşhur altı hadîs kitabının birincisi.

büls

 • İçine incir koyulan kilimden dokunmuş büyük çuval.

burku'

 • (Berku') Kadınların yüz örtüsü, peçe.
 • Kâbe örtüsü.
 • Yedinci kat gök.

büruc suresi / bürûc sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen beşinci sûresi.

büşra

 • Müjde. Sevinçli, hayırlı haber.
 • İncil'in bir ismi.

ç

 • Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup, ebced hesabında "cim" harfi gibi üç sayısının karşılıdır.

caferiyye / câferiyye

 • Hazret-i Ali'nin torunlarından Ca'fer-i Sâdık'a bağlı olduklarını iddiâ eden, bozuk İmâmiyye fırkasının otuz ikinci kolu.

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

çapulcu / çapûlcu

 • Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı, yağmacı.

casiye suresi / câsiye sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk beşinci sûresi. Hâ-mîm de denir.

cebe

 • Zincir veya halkadan örme zırh. Cevşen.

cebriyye

 • Hicrî birinci asrın sonlarında ve ikinci asrın başlarında Cehm bin Safvân tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Buna mürcie fırkası da denir.

cefa / cefâ

 • İncitmek, eziyet etmek, kötülük.

cehmiyye

 • Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.

celse-i hafife / celse-i hafîfe

 • İkinci secdeyi yapıp kıyâma kalkmadan önce olan kısa oturma.

cem'iyyet-i akvam / cem'iyyet-i akvâm

 • (Milletler Cemiyeti) Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan ilk Birleşmiş Milletler Cemiyetinin bizdeki adıdır.

cemaziye'l-ahir / cemâziye'l-âhir

 • Hicrî aylardan altıncısı.

cemaziyel ahir

 • Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

cemaziyel evvel

 • Arabi ayların beşincisidir.
 • Bir kişinin mazisi, geçmişi.

cemaziyelahir

 • Hicrî takvime göre altıncı aya verilen isim.

cemre

 • Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır. Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve üçüncüsüne Cemre-i Akabe adı

cemre-i saniye / cemre-i sâniye

 • İkinci cemre ki, suya düşer.

cemre-i ula / cemre-i ulâ

 • Birinci cemre ki, havaya düşer.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

cenani / cenanî

 • Kalbe âit ve müteallik olan. Kalben duyulan. (Arabça müfred, birinci şahıs sigası ile "kalbim" mânasınadır.)

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

çete

 • Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik.
 • Asker bölüğü, müfreze.
 • Çapulcu ve akıncı takımı.

ceza

 • Karşılık, mukabil, ivaz. Cürüm veya günâh işleyenlere verilen azab.
 • Gr: Şart cümlelerinde ikinci kısım.

ceza-üş şart

 • Şartın cevabı. Meselâ: Zeyd ayağa kalkarsa, ben de kalkarım cümlesindeki, "ben de kalkarım" ifadesi, birinci cümlenin cevabıdır.

cihet-i ula / cihet-i ûlâ

 • Birinci yön.

cincine

 • (Bak: CİNCİN)

cindar / جندار

 • Cinci, afsuncu. (Arapça - Farsça)

cindarlık

 • Cincilik, afsunculuk, muskacılık. (Arapça - Farsça - Türkçe)

çocuk taziyesi / çocuk tâziyesi

 • On Yedinci Mektup.

cum'a suresi / cum'â sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış ikinci sûresi.

cümad-el-ahire / cümâd-el-âhire

 • Arabi ayların altıncısının adı.

cümad-el-ula / cümâd-el-ûlâ

 • Arabi ayların beşincisi. Cemazi-yel-evvel.

cümade / cümâde

 • Arabi ayların beşinci ve altıncısının adı.

cümame

 • (Çoğulu: Cümâm) Yuvarlak inci. Kıymetli taş. Gümüşlü boncuk. Büyük inci tanesi. Gümüşten yapılıp dizilen inci gibi toplar.

cüman

 • İri inci.

cümane

 • Tek inci.

cümle-i cezaiye / cümle-i cezâiye

 • Şart cümlesinin ikinci kısmı. Misâl: "Eğer lügatı rehber edinirsen, kelimelerin mânasını anlarsın" cümlesindeki "kelimelerin mânasını anlarsın" cümlesi, cümle-i cezâiyedir.

cümle-i ula / cümle-i ûlâ

 • Birinci cümle.
 • Birinci cümle. Evvelki cümle.

cümmeyz

 • İncire benzer bir yemişin adı.

cürcani / cürcanî

 • (Abdülkahir) Hicri beşinci asrın ikinci yarısında yaşamış büyük âlimlerden ve Arapçanın dâhi mütehassıslarındandır. Dindarlığı ve takvası da çok ileri olduğu nakledilir... Asıl adı: Abdülkahir-el Cürcanî olan bu Zâtın ilk tahsilini memleketi Cürcan'da yaptığı biliniyor. Adı ve künyesi şu şekilde olu
 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

dad

 • Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir.
 • Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir.

daimi huzur / dâimî huzur

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olma.

dal

 • Arap alfabesinin sekizinci harfi.

dalgıç

 • Mercan, inci ve saire avlamak veya denizin dibine düşmüş olan şeyleri çıkarmak için denizin dibine dalmaya alışık adam. (Türkçe)

dar-ül-celal / dâr-ül-celâl

 • Sekiz Cennet'in birincisidir.

dar-ül-karar / dâr-ül-karâr

 • Sekiz Cennet'in sekizincisi.

dar-üs selam

 • Cennetin ikinci katı.
 • Cennet. Selâmet yeri.

def'a-i ula / def'a-i ulâ

 • Birinci olarak, ilk defa.

dehr suresi / dehr sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi. İnsan sûresi ve Hel'etâ da denir.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

denizli meyvesi

 • On Birinci Şuâ.

derari / derâri

 • İnciler gibi olan.

derhem

 • Karışık, karmakarışık. (Farsça)
 • Muztarib, sıkıntılı, ıztırab çeken. (Farsça)
 • İncinme. (Farsça)

devr-i batıl / devr-i bâtıl

 • Man: Kısır devir. Bir hükmü ikinci bir hüküm ile, bunu da birincisi ile isbatlamaya çalışma yolu.

deyseme

 • İnci.

dih-gan

 • Ekinci, çiftçi, köylü. (Farsça)

dıl-azar

 • Gönlü inciten, hatır kıran. (Farsça)

dil-azurde

 • İncinmiş. Gönlü, kalbi kırılmış. (Farsça)

dilazar / dilâzâr / دل آزار

 • Gönül kıran, inciten. (Farsça)

dü-vümin

 • İkinci, saniyen. (Farsça)

dür

 • İnci, inci tanesi.

dür-dane

 • İnci tanesi. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve sevimli çocuk. (Farsça)

durc

 • İçine inci ve altın konulan küçük hokka.

dürdane / dürdâne / دردانه

 • İnci tanesi. (Arapça - Farsça)
 • Sevgili. (Arapça - Farsça)

dürer / درر

 • (Tekili: Dürr) Büyük inciler. (Farsça)
 • İnciler.
 • İnciler. (Arapça)

dürer-bar / dürer-bâr

 • İnciler yağdıran.
 • Mc: Çok kıymetli ve güzel sözler söyleyen.

dürer-i ahkam / dürer-i ahkâm

 • İnci tanesi gibi çok değerli hükümler, esaslar.

dürer-i semavi / dürer-i semavî

 • Aslı vahiy ile gelen, parlak hakikatlı mânalar. Semâvi inciler.

dürr / در

 • (Dürdâne, dürre) İnci. İnci tanesi. (Farsça)
 • İnci.
 • İnci.
 • İnci. (Arapça)

dürr-efşan

 • İnci serpen. Söylediği sözler inci olan ağız. (Farsça)

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

dürr-i dırahşan / dürr-i dırahşân

 • Parlak inci.

dürr-i meknun / dürr-i meknûn

 • Mahfazalı parlak inci.
 • Mahfazalı parlak inci.
 • Korumalı parlak inci.

dürr-i misal / dürr-i misâl

 • Misâlin incisi. İnci misâlinde, misâlin parlağı. (Farsça)

dürr-i nab / dürr-i nâb

 • Beyaz, parlak inci.

dürr-i şirab

 • İri, büyükçe inci.

dürr-i yegane / dürr-i yegâne

 • Eşi ve benzeri bulunmayan tek inci.

dürr-i yekta / dürr-i yektâ

 • Benzeri olmayan, tek inci. (Farsça)
 • Mc: Hz. Peygamber (A.S.M.) (Farsça)
 • Benzeri olmayan, tek inci.

dürr-i yekta-yı mercan / dürr-i yektâ-yı mercan

 • Eşsiz mercan incisi.

dürr-i yetim

 • Yetim inci, inci gibi değerli yetim.
 • Sadef içinde tek olan inci. (Farsça)
 • Mc: Hz. Peygamber Muhammed (A.S.M.) (Farsça)

dürr-ü yetim / dürr-ü yetîm / دُرُّ يَتِيمْ

 • Tek, eşsiz inci (Peygamberimiz a.s.m).

dürrat

 • (Tekili: Dürre) Büyük, iri inci taneleri.

durre

 • (Çoğulu: Dür-Dürrât-Dürer) İnci.

dürre / دره

 • İri inci. (Arapça)

dürre-i beyza / dürre-i beyzâ

 • Parlak, büyük inci. (Farsça)

dürret-i beyza / dürret-i beyzâ

 • Parlak ve ışık saçan inci.

dürretü'l-beyza / dürretü'l-beyzâ

 • Parlak, büyük inci.

dürri / dürrî

 • Dürr'e mensub, inci ile ilgili.

dürri-misal

 • İnci gibi.

düşenbih

 • Haftanın ikinci günü, pazartesi. (Farsça)

düvel-i mü'telife

 • Anlaşmış devletler. Birinci Cihan Harbinde: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya.

düvüm / دوم

 • İkinci. (Farsça)

eariz

 • (Tekili: Aruz) Aruzlar, şiir vezinlerinden bahseden ses kalıpları. Şiirde beytin birinci mısraının son kısımları.

ebced

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),

ebu zerr-i gıffari / ebu zerr-i gıffarî

 • İlk İslâm olanların beşincisi olup ilimde İbn-i Mes'ud hazretlerine müsavi sayılırdı. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmdan 281 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hazreti Ali Kerremallahu Vechehu kendisine "İlim dağarcığı" lâkabını vermiştir. Hi: 31'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. (R.A.)

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

edimme

 • Derinin ikinci tabakası.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehadis-i meşhure / ehâdis-i meşhure

 • Meşhur hadis-i şerifler, ilk asırda âhâdî hadis iken (yani bir Sahabî tarafından rivayet edilmişken), ikinci asırda meşhur olan ve yalanda birleşmeleri mümkün olmayan topluluk tarafından rivâyet edilen hadisler.

ekir

 • (Çoğulu: Ekere) Ekinci.

el-ayetü'l-kübra / el-âyetü'l-kübrâ

 • En büyük delil; Şuâlar'da yer alan Yedinci Şuâ.

el-bab-ül evvel

 • Birinci kısım. İlk cüz. Birinci kapı.

el-fatiha

 • Kur'ân-ı Kerim'in birinci suresinin adı olup bu sureyi okumaya işâret için söylenir.

el-hüccetü'z-zehra / el-hüccetü'z-zehrâ

 • Parlak ve güzel delil; On Beşinci Şuâ.

elf-i sani / elf-i sâni

 • İkinci bin.

elhüccetü'z-zehra / elhüccetü'z-zehrâ

 • Ay gibi parlak mânâsında On Beşinci Şuâın adı.

elif

 • Birinci harf-i hecânın adı.
 • (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder.

en'am

 • Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar.
 • Kur'ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur'ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı.

en'am suresi / en'âm sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altıncı sûresi.

enacil

 • (Tekili: İncil) İnciller.

enbiya suresi / enbiyâ sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi birinci sûresi.

encir / encîr / انجير

 • İncir meyvesi. (Farsça)
 • İncir. (Farsça)

ene

 • Ben.
 • Gr: Birinci şahıs zamiri.

enfal suresi / enfâl sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin sekizinci sûresi.

engüşte

 • Ekincilerin harman savurdukları âlet, yaba. (Farsça)

erayis

 • (Tekili: Eris) Çiftçiler, ekinciler.

erek

 • Misvak ağacını çok yediğinden dolayı devenin karnı incinmek.

eris

 • Çiftçi, çift süren, ekinci.

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

esdaf / esdâf

 • Sadefler, inci kabukları.
 • Midye ve isridye gibi deniz mahluklarının şeffaf, parlak kabukları.
 • Sedefler, inci kabukları; sedef gibi içinde hakikat incilerini saklayan Kur'ân ifadeleri.
 • Sadefler, inci kabukları.

esdaf-ı ayat / esdâf-ı âyât

 • Ayetlerin sadefleri; inci kabuğu gibi değerli olan mahfazaları.

eshab-ı temyiz / eshâb-ı temyîz

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin altıncı tabakası. Bunlar kuvvetli hükümleri zayıf olanlardan, zâhir haberleri (İmâm-ı Muhammed'in Hanefî mezhebinin temeli olan meşhûr altı kitâbında bildirdiği haberleri), nâdir haberlerden (İmâm-ı Muhammed'in, İmâm-ı a'zâm ve talebelerinin diğer kitâblarda bild

eshab-ı tercih / eshâb-ı tercîh

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından delili kuvvetli olan ictihâdı seçen âlimlerdir.

eski harb-i umumi / eski harb-i umumî

 • Birinci Dünya Savaşı.

eşneb

 • Dişleri inci gibi beyaz olan adam.

eşratü's-saat / eşrâtü's-sâat

 • Kıyamet alâmetleri; kıyamet alâmetlerinin anlatıldığı ve yorumlandığı risale olan Beşinci Şua.

estein / esteîn

 • Yardım isterim, istiâne ederim (meâlinde fiil olup, müfred birinci şahıstır.)

esvak

 • Uzun incikli.

ettehıyyatü / ettehıyyâtü

 • Namazların birinci ve ikinci oturuşlarında okunan duâ.

evla / evlâ

 • Daha iyi, birincisi, başta gelmesi lâzım geleni.
 • Birinci, başta gelen. En iyi.

evvel

 • İlk, önce, birinci.

evvela / evvelâ

 • İlkönce, birinci olarak, herşeyden önce.
 • Birincisi, önce.

evvelen

 • Evvelâ, birinci, ilk olarak.
 • Evvelâ, birinci olarak.

eyyam-ı biz / eyyam-ı bîz

 • (Eyyâm-ül bîz) Her arabî ayın 12, 13, 14, 15'inci günleri.

eyyam-ı nahr / eyyâm-ı nahr

 • Kurban kesme günleri. Kurban bayramında, kurbanın kesildiği birinci, ikinci ve üçüncü günler.

eyyam-ı teşrik

 • Kurban bayramının birinci gününden sonraki diğer üç güne verilen isimdir. Zilhiccenin 11, 12 ve 13 üncü günleridir. Birinci gününe "yevm-i nahr" (kurban günü) denir.

eza / ezâ

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.
 • Üzme, incitme.

eziyet

 • İncinme. Sıkıntı çekme.
 • Büyük sıkıntı, incinme.

fa-ül fiil

 • Gr: Bir fiilin aslî harflerinden birinci harfi.

faraklit

 • Peygamberimizin incildeki ismi.
 • İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

faran / fârân

 • İncil'de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil'de haber verilmiştir.
 • Mekke dağlarının incildeki adı.

fatiha / fâtiha

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.
 • Başlangıç, birinci sûre.

fatiha suresi / fâtiha sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin birinci sûresi.

fatır suresi / fâtır sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz beşinci sûresi. Melâike sûresi de denilmektedir.

fec'

 • Bir kimsenin, musibetten dolayı elemli olması.
 • İncinmek.
 • Tasalı olmak, kederli ve hüzünlü oluş.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.

feddad

 • şiddetli ses. Ekinci.
 • Çoban.

felahat

 • Çiftçilik, ekincilik, ziraat, haraset.

fellah / fellâh

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.
 • Ekinci, tarımcı.

fer'

 • İkinci derecede olan, kol, dal.
 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

fer'i / fer'î / فرعى

 • Yan dal, tâli, ikincil. (Arapça)

ferid

 • Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ.
 • Doğrudan doğruya Kur'andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid.
 • Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok.
 • Dizilmiş inci.
 • Bir tane, nefis ve müntehab

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

feth-i mübin

 • Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen "Feth-i mübin"in i

fetih suresi / fetih sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk sekizinci sûresi.

figar / figâr

 • Ceriha, yara. (Farsça)
 • İncinmiş, yaralı, müteessir manalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-figâr : Yüreği yaralı. (Farsça)

fil suresi / fîl sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz beşinci sûresi.

firdevs

 • Cennet. Cennette altıncı kat.
 • Bostan.

firdevs cenneti

 • Sekiz Cennet'in altıncısı.

fıtra

 • Fitre; ihtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak nisab (dinde zenginlik ölçüsü) miktârı malı, parası olan her hür müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktardaki buğday veya arpa yahut hurma veya kuru üzüm veya kıymetleri kadar altın v

furkan suresi / furkân sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi beşinci sûresi.

fussilet suresi / fussilet sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

ganyan

 • At yarışında birinci gelen. (Fransızca)

gaşiye suresi / gâşiye sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi.

gavvas

 • Çok gayretli. Çalışkan.
 • Suya dalan.
 • İnci arayan dalgıç.

gayr-ı meş'ur / gayr-ı meş'ûr

 • Bilincine varılmayan.

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

gazali / gazalî

 • Onyedinci asırda şiirleri ile tanınan Bursa'lı bir şâirin adıdır.

gevher

 • Akıl ve edeb. (Farsça)
 • Asıl ve neseb. (Farsça)
 • Elmas, cevher, mücevher. İnci. (Farsça)
 • Bir şeyin künhü ve esası. Hakikat. (Farsça)
 • Noktalı olan harf. (Farsça)

girit madalyası

 • Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi.

gül-vend

 • En çok ceviz, incir, fıstık gibi şeylerden yapılan hediye, armağan. (Farsça)

gull

 • Kelepçe. Suçlunun boynuna veya ayaklarına takılan zincir, pranga.

gurre-i muharrem

 • Arabi aylardan olan Muharrem ayının birinci günü ve gecesi.

h / ه ح خ

 • Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi.
 • Ebced alfabesine göre sayısal değeri: 8.

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hac suresi / hac sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi ikinci sûresi.

hacegan-ı divan-ı hümayun / hâcegân-ı divan-ı hümayun

 • Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim memuriyetlerde bulunanlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. İkinci Mahmud zamanında yenilikler yapılıp memuriyete mahsus rütbeler ihdas olunurken hâcegânlık da rütbe sayılmış ve bunlara ait nişanla, resmi günlerde giyecekleri elb

hadi / hadî

 • Birinci.
 • Mazluma yardım eden.
 • Deveyi şarkı söyleyerek süren.

hadi aşer / hadî aşer

 • Onbirinci.

hadid suresi / hadîd sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli yedinci sûresi.

hadis-i meşhur / hadîs-i meşhûr

 • İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

halka-i dürr

 • İnci dizisi.

hamis / hamîs / hâmis / خامس

 • Beşinci. Hamis günü. Perşembe günü.
 • Beşinci. (Arapça)

hamisen / hâmisen / خامسا

 • Beşinci olarak.
 • Beşinci olarak, beşinci olmak üzere.
 • Beşinci olarak.
 • Beşincisi. (Arapça)

handek gazvesi

 • Peygamberimizin (A.S.M.) büyük muharebelerinden birisi olup, hicretin beşinci senesinde Şevval ayında vuku bulmuştur. Asıl muharebeyi uyandıranlar Beni Nadir kabilesi olup bunlar Kureyş ve Gatfan kabilelerini de davet etmekle hepsi birden Medine-i Münevvere'ye hücuma geçtikleri vakit, Hz. Resullulah

haraid

 • (Tekili: Harîde) Kızlar, bâkireler.
 • Delinmemiş inciler.

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

haraset

 • Çift sürme.
 • Sürülen yer. Tarla.
 • Ekincilik, çiftçilik.

harb-i umumi / harb-i umumî / harb-i umûmî / حرب عمومى

 • Birinci Dünya Savaşı.
 • Genel harp, umumî savaş. 1914 senesinde başlayan Birinci Cihan Harbi.
 • Birinci Dünya Savaşı.

harb-i umumi inkılabı / harb-i umumî inkılâbı

 • Birinci Dünya Savaşının etkisiyle meydana gelen değişimler.

hareket-i milliye

 • Birinci Dünya Savaşının ardından İstanbul'u işgal eden İngilizler'e karşı ortaya çıkan direniş hareketi.

harid

 • (Çoğulu: Harâid) Kız, evlenmemiş kız.
 • Delinmemiş inci.

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

harras

 • (Harâset. den) Çiftçi, ekinci. Toprağı işleyip ekin eken.

haşm

 • İncitmek.
 • Gadaplandırmak, hiddetlendirmek.

haşv-i melih

 • Söz arasında ikinci bir kelime veya cümle ile ikinci derecede bir mâna ifade etmek.

hata

 • Yarış atlarının sekizincisi.

hatem-i risalet / hâtem-i risalet

 • Peygamberlik zincirinin sonu, mührü.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

hatır-mande

 • Gücenmiş, kalbi incinmiş, hatırı kırılmış. (Farsça)

hatır-şiken

 • Gönül inciten, kalb kıran, hatır kıran. (Farsça)

hatırazar / hâtırâzâr / خاطر آزار

 • Gönül inciten, hatır kıran. (Arapça - Farsça)

havass-ı refia / havâss-ı refia

 • Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer'î ve nizamî

haviye / hâviye

 • Cehennem'in yedinci tabakası. Burada inanmadıkları hâlde inanmış görünen münâfıklar ile müslüman iken İslâm dînini terk eden mürtedler azâb görecektir.
 • Cehennemin yedinci katı, en şiddetli yeri.

hayat-ı saniye

 • İkinci hayat.

hayber

 • Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve Medine-i Münevvere'nin 170 km. kuzeyinde bir kasabadır. Evleri, yüksek bir kayanın üzerinde kurulmuş olan bir kalenin etrafında bulunur. Hicretin yedinci senesinde vuku bulan Hayber Gazası ile meşhur olmuştur. Aynı sene içinde Hz. Resulullah Efen

hayrat

 • (Tekili: Hayr) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır olan, başkası için şer olabilir. İsraf ve sefâhet

hazinedar / خزینه دار

 • Haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu. (Arapça - Farsça)

haziyy

 • Mertebeli, değerli kişi.
 • Yarış atlarının sekizincisi.

hebbur

 • Ufak inci.

heftüm

 • Yedinci. (Farsça)

heştüm

 • Sekizinci. (Farsça)

heycemane

 • Büyük inci.

heyd

 • Ekinci yabası. (Farsça)

hicr suresi / hicr sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on beşinci sûresi.

hicri kameri sene / hicrî kamerî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabûl eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicrî kamerî yılbaşıdır.

hicri kameri takvim / hicrî kamerî takvim

 • Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesiyle bir yılı tamamlayan takvim.

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hıraş

 • "Tırmalayan, kazıyan" anlamıyla bileşik sıfatlar yapar. Meselâ: Dil-hıraş : Gönlü tırmalayan, inciten. Samia-hırâş : Kulak tırmalayıcı. (Farsça)

hiss-i sabia-i barika / hiss-i sâbia-i bârika

 • İnce ve parlak olan yedinci his.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis / حِسِّ سَادِسْ

 • Altıncı his.
 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)
 • Altıncı his.

hiss-i sadise-i batıniye / hiss-i sâdise-i bâtıniye

 • İnsanın içinde ve ruhunda bulunan altıncı his.

hiss-i sadise-i sadıka / hiss-i sâdise-i sâdıka

 • Doğru altıncı his.

hızır

 • İkinci tabaka-i hayat mertebesine mazhar olan ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde ismi zikredilen bir zât-ı kerim.

hoşab

 • Suyu, havası iyi olan yer. Parlak, berrak. Elmas, inci gibi şeylerin parlaklığı. (Farsça)
 • Hoşaf. (Farsça)

hüccetü'z-zehra

 • Parlak ve güzel delil; On Beşinci Şuâ.

hücumat-ı sitte / hücumât-ı sitte

 • Altı hücum anlamına gelen ve şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektupta Altıncı Risale olan Altıncı Kısım.

hud suresi / hûd sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on birinci sûresi. Mekke-i mükerremede indi. Yüz yirmi üç âyet-i kerîmedir.

hudeybiye

 • Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giden yolun üzerinde ve Mekke'den bir merhale uzaklıkta küçük bir köy olup, yakınında bir kuyu ve bir ağaç vardır ki, bu ağacın altında Hz. Fahr-i Kâinat Efendimize (A.S.M.) beşinci hicri senede eshabı tarafından biat olunmuştur. Hicretten beş sene on ay g

huneyn vak'ası

 • Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birç

hürriyet / حُرِّيَتْ

 • İkinci Meşrutiyet.

hürriyet inkılabı / hürriyet inkılâbı

 • 1908'de ilân edilen ikinci Meşrutiyet.

hürriyetin ikinci senesi

 • 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşrutiyetten iki sene sonrası.

hürriyetten sonra

 • 1908 yılında, İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra.

hüsn-ü matla'

 • Edb: Bir gazelin ikinci beyti.

husumet

 • Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek. Dâvacı olmak.

husur

 • Yorulmak.
 • İncinmek.

hutame

 • Cehennemin beşinci tabakası. İnatçı münkirlerin yeri olup, Gayya Kuyusunun bulunduğu kısım.
 • Cehennem'in beşinci tabakası.
 • Cehennemin adlarından biri, cehennemin beşinci tabakası.

hüzn

 • Üzüntü, keder. Sevincin zıddı. Bu, halk arasında kastedilen dünyevî hüzünden başkadır. Tasavvuf yolunda bulunanlara âit bir hâl.

huzur-u daimi / huzur-u dâimî

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilinci içinde olma.

iade-i şuur

 • Bilincin iadesi, geri verilmesi.

ibn-i ırs

 • (Çoğulu: Benât-ı ırs) Gelincik dedikleri küçük hayvan.

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

ibn-i uyeyne

 • (Hi: 107-198) Ebu Muhammed Süfyan bin Uyeyne, ikinci derecede tâbiinden olup aslen Kufeli olduğu hâlde Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Hadisde, tefsirde ve bilhassa Hadis-i Şerifleri tefsir etmede derin âlim olup yedi bin Hadis-i Şerif nakletmişti. Zâhid, müttaki ve sâlih bir zât olup kuru arpa ekme

iç ezan

 • Cuma günleri hatib minberde iken müezzin tarafından mahfilde okunan ezan. Diğer namazlarda yalnız minarede ezan okunurken, cuma günleri öğle vaktinde hem minarede, hem de caminin içinde müezzin mahfilinde ezan okunur. İkinci ezan caminin içinde okunduğu için buna "iç ezan" denilir. (Türkçe)

ifraz hazinesi

 • Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi.

iftial

 • Bir şeyi iş edinmek. Kendiliğinden yapmak.
 • Arabçada beş harfli fiilin birinci babı.
 • Yalan düzmek, iftira etmek.

ihbar-ı aleviye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) verdiği haber; On Sekizinci Lem'a, Sekizinci Şuâ, Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Birinci Nüktesi.

ihbar-ı faruki / ihbar-ı fârukî

 • Hicri ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbânî Ahmed el-Fârukî es-Sirhindî'nin (k.s.) bildirdiği, haber verdiği kişi.

ihlas suresi / ihlâs sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on ikinci sûresi. Tevhîd, Tefrîd, Tecrîd, Necâd, Vilâyet ve Mârifet sûresi de denilmiştir.

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

iki harb-i umumi / iki harb-i umumî

 • Birinci ve İkinci Dünya Savaşları.

ikinci harb-i umumi / ikinci harb-i umumî

 • İkinci Dünya Savaşı.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ıkyan

 • Halis iyi altın.
 • İnci parçası.

ilan-ı sürur / ilân-ı sürur

 • Sevincin duyurulması.

ilel-i müterettibe-i müteselsile

 • Zincirleme uzayıp giden düzenleyici sebepler.

ilel-i müteselsile

 • Zincir gibi birbirine bağlı olup devam eden sebepler, illetler.
 • Zincir gibi birbirine bağlı olup devam eden sebepler, illetler.

ılgarcı

 • Akıncı.

illet-i ula / illet-i ûlâ

 • Birinci sebep, ilk sebep.

illiyyin / illiyyîn

 • Yedinci kat gökte, arşın altında bulunan bir yer veya Cennet.
 • Mü'minlerin, öldükten sonra rûhlarının, nîmetler ve lezzetler içinde bulunduğu yer.

iltizam

 • Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma.
 • Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma.
 • Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı.

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

imam-ı muhammed bakır / imam-ı muhammed bâkır

 • (Hi: 75-117) Hz. İmam Zeynelâbidin'in oğlu, Hz. İmam-ı Hüseyin'in torundur. Hz. İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın babasıdır. On iki imamın beşincisidir. Büyük bir âlim ve en meşhur velilerdendir (K.S)

inayat-ı seb'a / inâyât-ı seb'a

 • Yedi yardım; Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele.

incil-i şerif

 • Şeref sahibi İncil.

incil-i yuhanna

 • Yuhanna İncili dört incilden birisi, Hz. İsa'nın (a.s.) havarilerinden Yuhanna tarafından yazılan İncil, Hz. İsa'ya indirilen kitap.

incu

 • İnci, lü'lü', dürr. (Farsça)

infitar suresi / infitar sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen ikinci sûresi.

inna lillah ve inna ileyhi raci'un / innâ lillah ve innâ ileyhi râci'ûn

 • Belâ ve musîbet gelince veya kötü bir haber duyunca okunan, Bekara sûresinin; "Biz Allahü teâlânın kullarıyız (vefât ettikten sonra diriltilip yine) O'na döneceğiz" meâlindeki yüz elli altıncı âyet-i kerîmesi.

insan suresi / insan sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi.

insikab-ı lü'lü'

 • İncinin delinmesi.

ırgat

 • (Rumca) Rençber, işçi.
 • Yapı işçisi. Amele.
 • Gemilerde demir zincirini toplamak için ve binalarda bazı ağır şeyleri kaldırmak için zincirlerle çevrilmiş, ufki bucurgat.

irkak

 • Köle edinme. Cariye veya köle satın alma.
 • İnciltme.

ırsi / ırsî

 • Gelincik dedikleri hayvanın rengine benzer bir renk.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.

isa aleyhisselam / îsâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yeni bir din getiren peygamber olup, kendisine dört büyük kitaptan biri olan İncîl verildi. Annesinin adı Meryem'dir. Allahü teâlâ onu babasız yarattı.

isabet-i nazar

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.

işarat-ı kur'aniye şuaı / işârât-ı kur'âniye şuaı

 • Birinci Şua.

ısda'

 • (Sadâ. dan) Yankı. Aks-i sada. Sesin bir yere çarpıp dönmesiyle duyulan ikinci ses.

ishakiyye köşkü

 • Sadrazam İshak Paşa tarafından Sultan İkinci Bayezid için, Topkapı surları dahilinde yaptırılmış olan köşkün adıdır. Bânisinin ismine nisbetle bu adı almıştır.

ısparmaca

 • Deniz içinde birkaç zincirin birbirine karışması.

isra suresi / isrâ sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on yedinci sûresi.

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

istital

 • Gözyaşları inci gibi dökülme.
 • Birbiri ardınca çıkma. Birbirinin peşinden çıkma.

itilafçılar / itilâfçılar

 • Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin karşısında yer alan düşman ülkeler.

ıyd-ı edha / ıyd-ı edhâ

 • Kurban bayramı. Kamerî seneye göre Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleri.

ıyd-ı fıtr

 • Ramazan bayramı. Kamerî seneye göre Şevvâl ayının birinci günü.

iza

 • İncitmek, eziyet etmek. İncitilmek. (İza-i mü'min haramdır)

izafat

 • (Tekili: İzâfet) İzafetler, isim takıları, isim tamlamaları.
 • Gr: Zincirleme isim tamlaması.

k

 • Osmanlı alfabesinin yirmidördüncü harfi olan kaf ile, yirmibeşinci harfi olan kef harfini karşılar.

ka'de

 • Bir defa oturuş. Oturma.
 • Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire denir.

ka'de-i ula / ka'de-i ûlâ

 • Üç ve dört rekatli namazların ikinci rek'atındaki oturuş.

ka'va'

 • İncikleri ince olan kadın.

kabza-i tig / kabza-i tîg

 • Kılıncın kabzası, sapı.

kadana

 • Forsaların ayağına vurulan zincir.

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kaderiyye

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve "Kul kendi fiillerini kendi yaratır" diyerek kaderi yâni işlerin, Allahü teâlânın takdîri ile olduğunu inkâr eden bozuk fırka. Bu fırkaya Mu'tezile adı da verilir.

kadr (kadir) suresi / kadr (kadir) sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi.

kaf suresi / kâf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin ellinci sûresi.

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kafiyeperestlik

 • Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.

kalb

 • Gönül. Yürek denilen, et parçasına yerleştirilmiş nûrânî ve mânevî kuvvet.
 • Tasavvuf yolunda birinci mertebe.

kalem suresi / kalem sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir.

karia suresi / kâria sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz birinci sûresi.

karısa

 • (Çoğulu: Kavâris) İncitici söz.

karn-ı evvel

 • Hicretin birinci asrı.

kasas suresi / kasas sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kasti hüküm / kastî hüküm

 • Bir şeyin bizzat kendisi hakkında "bu doğrudur veya yalandır" şeklinde verilen hüküm; bilerek, birinci derecede karar konusu.

katre-i gevher

 • Cevher damlası. İnci tanesi.
 • Pek kıymetli şey.

kayd / قيد

 • Bağ. (Arapça)
 • Zincir. (Arapça)
 • Kayıt. (Arapça)

kayd-ı esaret

 • Esaret zinciri, bağı.

kaza orucu / kazâ orucu

 • Oruç tutmamayı mubâh kılan (dînde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya tutarken bir özür sebebiyle yâhut kast (bilerek) olmadan bozulup, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri dışındaki zam anlarda gününe gün tutması gereken Ramazân-ı şerî

kaziye-i mahsusa

 • Man: Mevzuu yalnız bir fertten ibaret olup da hüküm onun üzerine olan kaziyyedir. Buna Kaziye-i şahsiyye dahi denir. "İstanbul en büyük şehirlerin birincisidir" gibi.

kaziye-i ula / kaziye-i ûlâ

 • Birinci kaziye, birinci önerme, hüküm.

kehf suresi / kehf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on sekizinci sûresi.

keleb

 • (Çoğulu: Kelâlib) İt sürüsü.
 • İncitip eza etmek.

kelim

 • Kendine söz söylenilen, kendine hitab olunan.
 • Hz. Musa'nın (A.S.) bir ünvanı.
 • Söz söyleyen, konuşan. İkinci şahıs.
 • Yaralı kimse.

keramet-i aleviye / kerâmet-i aleviye

 • "Ali'nin kerâmeti", yani Hz. Ali'nin (r.a.) Allah'ın lütfuyla geleceğe dair verdiği haberler (On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'â bu kerametlerden bahseder).

keşan

 • Zincirden yular.

keşaverz

 • Ekinci, çiftçi. Ekinlik. (Farsça)

kevser suresi / kevser sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi.

kindar / kindâr / كيندار

 • Kinci.
 • Kinci. (Farsça)

kindarane

 • Kinci olarak, kindarcasına. (Farsça)

kinecu / kînecû / كينه جو

 • Kinci. (Farsça)

kinehah / kinehâh

 • İntikam ve öc almak istiyen. Müntakim, kinci. (Farsça)

kinever

 • Kin besleyen, hased eden, kinci. (Farsça)

kısm-ı sani / kısm-ı sâni

 • İkinci kısım, ikinci taraf.
 • İkinci kısım.

kısra

 • Ekincilerin kesmik dedikleri başakta kalan buğday. Buğday çalkandığında kalbur içinde kalan kaba buğday başları.

kıssa-i lut ve davud / kıssa-i lût ve davud

 • İncil ve Tevrat'ta Hz. Lût (a.s.) ve Hz. Davud'un (a.s.) hayatıyla ilgili aktarılan hadiseler.

kiştkar / kiştkâr

 • Çiftçi, ekinci. (Farsça)

kitab / kitâb

 • Edille-i şer'iyyenin (İslâm dînindeki hükümlerin, din bilgilerinin) birinci kaynağı olan Kur'ân-ı kerîm.
 • Amel defteri.

kitab-ı mukaddes / kitâb-ı mukaddes

 • Mukaddes Kitap; Tevrat, Zebur ve İncil.
 • Hıristiyanların mukaddes bilip inandıkları Ahd-i atîk (Eski ahd) ve Ahd-i cedîd (Yeni ahd) kısımlarından meydana gelen kitab. İncîl.

kitabi / kitabî

 • Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur'an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavî kitaplardan birine inanan.

kitablı kafirler / kitablı kâfirler

 • İncîl ve Tevrât'tan birine inanan kâfirler. Hıristiyanlar ve Yahûdîler.

kıyame suresi / kıyâme sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş beşinci sûresi.

kıyamet / kıyâmet

 • Allahü teâlânın emri ile İsrâfil aleyhisselâmın sûr denilen ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir âlete üfürmesi, (nefha-i ûlâ: Birinci üfürme) ile bütün canlıların ölüp, her şeyin yok olması, kâinâttaki (varlık âlemindeki) nizâmın, düzenin bozulması, kıyâmetin kopması.
 • Her canlının ölü

kordon

 • Zincir.

kübra

 • (Ekber'in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük.
 • Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle.

kunut duası / kunût duâsı

 • İtâat etme, ibâdet. Hanefî mezhebinde, vitir namazının üçüncü rek'atinde zamm-ı sûre okunduktan sonra; Şafiî mezhebinde, sabah namazının farzının ikinci rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra ve Ramazân-ı şerîf ayının yarısından sonra vitir namazının üç üncü rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra okunan d

kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

kurban geceleri

 • Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinin geceleri.

kureyş

 • Peygamber efendimizin mensub olduğu kabîlenin adı. Peygamber efendimizin on birinci babası olan Kureyş'in (Fihr ibni Mâlik'in) çocukları ve torunları.

kureyş suresi / kureyş sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz altıncı sûresi.

kütüb-i ehadis

 • İlâhî kitaplar: Tevrat, Zebur, İncil, Kur'ân-ı Kerim.

kütüb-i sitte

 • Altı kitab. Kur'ân-ı kerîmden sonra, İslâm dîninin ikinci kaynağı olan hadîs-i şerîfleri ihtivâ eden ve doğruluğu İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilen altı hadîs kitâbının hepsine birden verilen ad. Bunlar; İmâm-ı Buhârî'nin Sahîh-i Buhârî'si, İmâ m-ı Müslim'in Câmi'us-Sahîh'i, İmâm-ı Mâlik'in Mu

kütüb-ü ilahiye / kütüb-ü ilâhiye

 • İlâhî kitaplar, Allah tarafından gönderilen semavî kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerîm.

kütüb-ü mensuha-i semaviyye

 • İslâma ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur'an-ı Kerim'den evvel eski peygamberlere gelen -Tevrat, İncil, Zebur- namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar.

kütüb-ü mukaddese

 • Kutsal kitaplar—Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

kütüb-ü mukaddese-i semaviye / kütüb-ü mukaddese-i semâviye

 • Vahye dayanan kutsal kitaplar—Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerîm.

kütüb-ü salife / kütüb-ü sâlife

 • Kur'ân'dan önce gelen Tevrat, Zebur ve İncil gibi geçmiş semavi kitaplar.

kütüb-ü semaviye / kütüb-ü semâviye

 • Allah'ın gönderdiği kutsal kitaplar; vahiy ile gelen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

kütüb-ü semaviyye / kütüb-ü semâviyye

 • Mukaddes kitaplar. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

lam / lâm

 • Kur'ân alfabesinde yirmialtıncı harf olup, ebcedi değeri otuzdur.

lasani / lâsani

 • Tek, vâhid. İkincisi olmayan.

laza

 • Ateş. Alev.
 • Cehennem'in altıncı katı.

lazım / lâzım

 • Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lâzımdır, gündüz melzumdur. Kur'ân lâzımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur.

lazy

 • Hiçbir dîne inanmıyanlar ile müşriklerin (Allahü teâlâya ortak koşanların) azâb görecekleri, Cehennem'in altıncı tabakası.

leal

 • İnci.

leali / leâli / لئالى

 • (Tekili: Leâl) İnciler. Lü'lüler.
 • İnciler. (Arapça)

leali-feşan

 • İnciler saçan. (Farsça)

lebbeyk

 • Buyurunuz. Emredersiniz.
 • Benim muhabbet ve incizâbım dâim sanadır, başkasına değildir, sıdk ve ubudiyyetim dâim sanadır (gibi mânâlar ifâde eder.)

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

leff ü neşr

 • Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san'atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı

lenger

 • Gemiyi yerinde sâbit kılmak için denize atılan zincir ucundaki büyük demir çapa. (Farsça)
 • Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi. (Farsça)

leyl suresi / leyl sûresi

 • Kur'ân- kerîmin doksan ikinci sûresi.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi.
 • Mübârek gecelerden, Şâban ayının on beşinci gecesi.

leyle-i mi'rac / leyle-i mi'râc

 • Mübârek gecelerden, Resûlullah efendimizin Mîrâca çıktığı Receb ayının yirmi yedinci gecesi.

loça

 • Geminin baş tarafında ve iki yanda demir zincirin geçmesine mahsus delikler.

lokman suresi / lokman sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz birinci sûresi.

lü'lü / لؤلؤ

 • İnci. (Arapça)

lü'lü'

 • İnci.
 • Parlak. Ziyalı. Kıymetli.
 • İnci.

lü'lü'-bar / lü'lü'-bâr

 • İnci yağmuru. İnci yağdıran. (Farsça)

lü'lü'-feşan

 • İnci saçan, inci dağıtan. (Farsça)

lü'lü'-misal

 • İnci gibi.

lü'lü'-paş / lü'lü'-pâş

 • İnci dağıtan, inci saçan. (Farsça)

lü'lü-i lala / lü'lü-i lâlâ

 • Parlak inci.

lü'lü-i meskub

 • Delinmiş inci.

lü'lü-i şehvar / lü'lü-i şehvâr

 • İri inci.

lü'lü-misal / lü'lü-misâl

 • İnciye benzeyen, inci gibi.

luka

 • Meşhur olmuş dört İncil kitabından birisidir. Hz. İsa Aleyhisselâm'dan sonra mühim Hristiyan doktorlarından birisi olan Luka adındaki zatın yazdığı İncil'dir. Bu Zâtın (Mi: 70) yılında vefât ettiği yazılıdır.

luka incili / luka incîli

 • Meşhûr dört İncîl'den biri. Antakyalı papas Luka tarafından yazıldığı için bu ad verilmiştir. Şimdi elde bulunan İncîllerin en yanlış olanıdır.

lülü

 • İnci.

ma'mul

 • (Amel. den) Yapılmış, işlenmiş.
 • Gr: Avamil'in ikinci bâbı.

ma'un suresi / mâ'ûn sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz yedinci sûresi.

maani-i müteselsile / maâni-i müteselsile

 • Zincirleme, peş peşe gelen mânâlar.

maani-i sanevi / maanî-i sânevi

 • İkinci derecedeki mânâlar. İşarî, mecazî, remzî mânâlar gibi.

madrebe

 • Kılıncın ağzı.

maglul

 • Susuz kalmış. Su sıkıntısında bulunan.
 • Eli bağlı. Zincirle bağlanmış kimse.
 • Hapsedilmiş olan.

mahbun

 • Kıtlık için saklanan şey.
 • Edb: İkinci harfi düşürülmüş vezin.

mahkeme-i evkaf

 • İkinci meşrutiyetin ilânından sonra evkaf müfettişliği dairesine verilen ad.

maide suresi / mâide sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin beşinci sûresi.

makale-i ula / makale-i ûlâ

 • Birinci makale.

malkoç

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde akıncıların başı.
 • Akıncı beylerinden meşhur bir hânedan.

masdur

 • Gönderilmiş, yollanmış olan.
 • Göğsü incinmiş veya ağrımış olan.

matta

 • İncil kitaplarından birisinin adı. Tahrif edilmiş dört yüz muhtelif İncil içinden seçilen biri.

mearic suresi / meâric sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmişinci sûresi.

medyum

 • Cinci.

mehmuz-ul ayn

 • Kelime kökündeki ikinci harf "hemze" olursa, o kelimeye denir. Birinci harfi "hemze" olursa ona: Mehmuz-ul fâ; üçüncü harf hemzeli olur ise ona da: Mehmuz-ül lâm denir.

mehrecan

 • Eylül ayının onaltıncı günü.

mektub-u azimü'l-mefhum / mektub-u azîmü'l-mefhum

 • Büyük mânâları ve kavramları içine alan mektup; Yirminci Mektup.

melzum

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ikinci derecede birisi geleni, ayrılmaya engel olunanı; meselâ, oğul melzumdur, babası lâzımdır (mevlûd-vâlid). Tefsir melzumdur, Kur'ân ise lâzımdır.

memsus

 • Massolunmuş, emilmiş.
 • Baldır, incik.

men

 • Ben. (Farsçada birinci şahıs zamiri) (Farsça)

menced

 • (Çoğulu: Menâcid) İnci ve altından olan gerdanlık.

mercuh

 • Kendisine tercih edilen şey, ikinci derecede kalan şey.
 • (Rüchân. dan) Başkası ona tercih edilmiş olan.
 • Fık: Mahkemede hasmından evvel müddeasını isbata salâhiyyetli olmayan şahıs. Evvelâ hak iddiaya salâhiyetli olan râcih, ikinci derecede iddiaya sahib olan ise mercuh olur.

merdüm-azar

 • İnsanları inciten. Halka eziyet veren. (Farsça)

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

mertebe-i sadise / mertebe-i sâdise

 • Altıncı mertebe.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

mesele-i ula / mesele-i ûlâ

 • Birinci mesele.

meşhur hadis / meşhûr hadîs

 • İlk asırda âhâdî (bir Sahabî tarafından rivayet edilmiş) iken, ikinci asırda meşhur olan ve yalanda birleşmeleri mümkün olmayan topluluk tarafından rivâyet edilen hadis.
 • İslâm'ın ilk asrında bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîfler.

meşhur hadis veya hadis-i meşhur

 • Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

mesna

 • İkişer ikişer.
 • Derenin büklüm ve boğaz yeri.
 • Çalgının ikinci teli.

mevamit

 • Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) İncil'deki bir ismi.

mevdune

 • (Mevzune) Altın, inci veya elmasla işlemeli şey. Murassa.

mevlid gecesi

 • Peygamberimiz Muhammed Mustafâ sallallahü aleyhi ve sellemin doğduğu Rebî'ul-evvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gece.

mevlim

 • İncitip acıtan. Elem veren.

mezheb-i ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mezheb-i mercuha / mezheb-i mercûha

 • İkinci derecede tercih edilen mezhep, ekol.

mezheb-i racih ve ekser / mezheb-i râcih ve ekser

 • Çoğunluğun izlediği yol, ekol; birinci derecede tercih edilen yol, metod.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

mi'rac gecesi

 • Leyle-i Mi'rac da denir. Arabî aylardan Receb-i şeri'fin yirmiyedinci gecesidir.

mirkatü's-sünnet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sünnetine uymanın dereceleri, basamakları; On Birinci Lem'a.

mirtac

 • Yarış atlarının beşincisi.

misbahü'l-iman

 • İman lâmbası anlamında Asâ-yı Mûsâ'nın ikinci bölümüne verilen ad.

misvat

 • Ekincilerin sürgüsü.

miyane

 • Ara. (Farsça)
 • Orta, vasat. (Farsça)
 • Helva gibi bazı yemeklerin pişme kıvamı. (Farsça)
 • Ortaya serilen halı. (Farsça)
 • Gerdanlığın ortasındaki büyük inci. (Farsça)

mu'cizat mecmuası / mu'cizât mecmuası

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu'cizelerin anlatıldığı kitap; On Dokuzuncu Mektup ve Kur'ân'ın mu'cize olduğunu ispat eden Yirmi Beşinci Söz.

mu'cizat-ı kur'an / mu'cizat-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın mu'cizeleri, Yirmi Beşinci Söz.

mu'cizat-ı kur'aniye / mu'cizât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın mu'cizeleri, Yirmi Beşinci Söz.

mu'cizatlar

 • Mu'cizât risaleleri; Kur'ân'ın mu'cize olduğunu ispat eden Yirmi Beşinci Söz ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu'cizelerinden bahseden On Dokuzuncu Mektup.

mü'min suresi / mü'min sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırkıncı sûresi. Gâfir sûresi de denir.

mü'temir

 • Berd-i acûz günlerinin beşinci günü.

mu'tezile

 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld
 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

mübteda

 • Baş taraf, başlangıç. Baş.
 • Gr: Cümlenin birinci kısmı. Arabçada isim cümlesinde fâilin bulunduğu kısım. Bu, isimden veya isim yerine geçen fiilden de olabilir.

mücadele suresi / mücâdele sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi.

müceddid-i elf-i sani / müceddid-i elf-i sâni / müceddîd-i elf-i sânî

 • Hicrî ikinci bin yılının müceddidi, yenileyicisi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.).
 • "İkinci bin senesinin müceddidi" demek olan bu tabir, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukî Hazretlerinin nâmıdır.
 • Hicrî ikinci bin yılının yenileyicisi mânâsına İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin lakabı.

mücevherat-ı kur'aniye / mücevherât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın içinde bulunan mânevî inciler.

müdelles hadis / müdelles hadîs

 • Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs.

müdgam

 • (Dagm. dan) Peş peşe gelen iki kelimeden birincisinin son, ikincisinin ilk harflerinin aynı olması.

müemmel

 • Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhammed suresi / muhammed sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk yedinci sûresi.

muharrem

 • Arabi ayların başı, birincisi.
 • Haram edilmiş olan.
 • Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir.
 • Haram kılınmış, tahrim olunmuş.
 • Hicrî yılının birinci ayı.

muharrem gecesi

 • Muharrem ayının birinci gecesi, müslümanların hicrî-kamerî yılbaşı gecesi.

muhatab

 • Söyleyeni dinleyen. Kendisine hitab edilen.
 • Gr: İkinci şahıs.

muheyh

 • Beyincik.

muhtasıd

 • (Hasad. dan) Ekinci, çiftçi. İhtisâd eden, ekin biçen.

mukaddemat-ı isna aşer / mukaddemat-ı isnâ aşer

 • Muhakemat isimli eserin ilk bölümünde yer alan ve on iki mukaddemenin bulunduğu "Birinci Makale" bölümü.

mukaddeme-i istisnai

 • İstisnaî kıyasta birinci önerme, öncül.

mukaddes kitaplar

 • Dört büyük kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukayyed / مقيد

 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.
 • Bağlı, zincire vurulmuş. (Arapça)
 • Kayıtlı. (Arapça)

mükellel

 • (İklil. den) Başında taç bulunan. Taç giymiş olan.
 • Parlak, müzeyyen, süslü.
 • Tacına inci taşları dizilen.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

mülk suresi / mülk sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi.

mümtehine suresi / mümtehine sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmışıncı sûresi.

müncezib

 • Beriye çekilen, cezbedilen. İncizab eden.

münkesir-ül kalb

 • Kalbi kırılmış. İncitilmiş, gücenmiş.

murassaat

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.

müridane / müridâne

 • Tarikata girmiş gibi. Aşk ve incizabla istiyerek, mürid gibi dua ederek. (Farsça)

mürselat suresi / mürselât sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş yedinci sûresi.

mürvarid

 • İnci. (Farsça)

müsebbiha

 • Sağ elin ikinci parmağı. Şehâdet parmağı.

müselsel / مسلسل / مُسَلْسَلْ

 • Zincirleme, ard arda gelen.
 • (Silsile. den) Teselsül eden, birbirine bağlı olan, bir sırada devam eden. Zincir halkaları gibi bir sırada olan.
 • Edb: Bütün mısraları kafiyeli manzume.
 • Silsile halinde, zincirleme.
 • Zincirleme. (Arapça)
 • Zincirleme.

müselselen

 • (Silsile. den) Birbirinin ardından, aralıksız. Teselsül ederek, zincirleme, birbirine bağlı olarak.

müseyleme

 • (Adı: Müseylemet-ül-kezzâb olan) Yalancı Müseyleme, Arabistan'da Asr-ı Saadette Yemame'li bir yalancı, peygamberlik iddia ederek maskara olmuş, Hicri onbirinci yılda öldürülmüştür.

musile

 • Müderrislikte ikinci yüksek derece.

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

müsnedün ileyh

 • Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir)

mustalık gazası

 • Benî Mustalık gazasına Müreysî gazası da denilir. Benî Mustalık, Huzaa'nın bir şubesidir. Müreysî de bunların bir kuyusudur. Benî Mustalık, Resul-i Ekrem'le harb etmek üzere bu kuyu başında toplandıkları için bu sefer bu isimle anılır. Çeşitli râviler, bu gazanın hicrî dört veya beş veya altıncı sen

müstetbeü't-terakip / müstetbeü't-terâkip

 • İşaret, telmih, remiz gibi asıl sözün etrafında bulunan birbirine bağlı ikinci derecedeki mânâlar; çağrışımlar.

müsvedde-i ula / müsvedde-i ûlâ

 • Birinci müsvedde.

mütasarrıfa

 • İnsandaki görünmeyen his organlarının beşincisi; his organları vâsıtası ile elde edilen duyuları ve mânâları karşılaştırıp, yeni mânâlar elde etmeye yarayan kuvvet.

mutavvak

 • (Tavk. dan) Boynu halkalı, zincirli.
 • Boynuna gerdanlık vs. takılmış. Boynuna halka olan.

mütedahilen müteselsil / mütedâhilen müteselsil

 • İç içe girmiş daireler şeklinde zincirleme devam eden; küçükten büyüğe iç içe sıralanmış daireler.

müteezzi / müteezzî

 • Ezâ duyan. Üzgün, incinen. Cefa gören.
 • İncinen.
 • İncinen.

mütehallis

 • (Hulus. dan) Kurtulan, halâs bulan.
 • İkinci olarak başka bir ad takınan. Mahlâs alan.

mütekellim / متكلم

 • Söyleyen, konuşan, nutuk söyleyen.
 • Gr: Söyleyen, birinci şahıs.
 • Konuşan. (Arapça)
 • Birinci tekil şahıs. (Arapça)

mütekellim-i maalgayr / مُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرْ

 • Birinci çoğul şahıs, biz.
 • Birinci çoğul şahıs.

mütekellim-i vahde / مُتَكَلِّمِ وَحدَه

 • Birinci tekil şahıs, "ben".
 • Birinci tekil şahıs.

mütekerrir

 • Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan.
 • Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra.

mütenakız

 • Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, birbirini bozup nakzeder olan. İkinci söylediği sözü, birinci söylediği söze zıt olup uymayan.

müteselsil / متسلسل

 • Birbirini takib eden. Zincirleme, arasız, uzayıp giden.
 • Zincirleme, peşpeşe gelen.
 • Zincirleme, birbirini izleyen, zincir gibi birbirine bağlı olan.
 • Zincirleme.
 • Zincirleme. (Arapça)

müteselsil-i ezeli / müteselsil-i ezelî

 • Başlangıcı olmayan sonsuz bir zincir.

müteselsile

 • Zincirleme olarak, birbirine bağlı şekilde sıralanan.

müteselsilen / متسلسلا

 • Birbirine bağlanmış sıra halinde, zincirleme şekilde.
 • Sıra ile, zincirleme olarak, birbiri peşi sıra.
 • Zincirleme olarak.
 • Zincirleme olarak, birbirinin ardı sıra. (Arapça)

müzaraa

 • Ziraat üzerine yapılan işler, ekincilikle ilgili olarak yapılan işler.
 • Toprağa, çalışmağa ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket.

na'l-tıraş

 • Ağaç ayakkabı yapan kimse. (Farsça)
 • Nalıncı. (Farsça)

nahire

 • Ayın birinci günü.
 • Ayın son gecesi.

nahl suresi / nahl sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on altıncı sûresi.

naim cenneti / naîm cenneti

 • Sekiz Cennet'ten beşincisi.

naşir / nâşir / ناشر

 • Neşreden, yayan, yayıncı.
 • Yayıncı. (Arapça)

nazm

 • Kelimeleri inci gibi yanyana dizmek.

nebe' suresi / nebe' sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

necm

 • (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir.
 • Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi)
 • Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.
 • Belirli vakitte yapılan vazi

nefhat-ül-ba's

 • İsrâfil aleyhisselâmın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve sûr denilen bir âlete ikinci defâ üflemesiyle bütün canlıların dirilmesi.

nefhat-ül-fer'

 • İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopacağına yakın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûr'a birinci defâ üflemesi.

nefs-i mütekellim

 • Gr: Birinci şahıs.

neml suresi / neml sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi yedinci sûresi.

neş'e-i şit-i hüviyet / neş'e-i şît-i hüviyet

 • Cenâb-ı Hakkın Hz. Adem'e, ölen oğlu Hâbil'e mukabil "Allah'ın vergisi, ihsanı" anlamına gelen Şit'i (a.s.) vermesi sevinci.

neş'et-i saniyye / neş'et-i sâniyye

 • İkinci defa vücuda gelme.

neseb

 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri.
 • Vuslat.
 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy, baba soyu, atalar zinciri.

neşriyat / neşriyât

 • Yayınlar, yayıncılık.

neşriyatçılık

 • Yayıncılık.

neşve-i ümit

 • Ümit sarhoşluğu, sevinci.

nev-i müteselsil

 • Varlığı (ana babadan evlâda) zincirleme devam eden tür.

nübüvvet yolu

 • Tasavvufta insanları Allahü teâlânın sevgisine, rızâsına kavuşturan iki yoldan birincisi ve en üstünü. Velî bir zâtın sohbetinde yetiştikten sonra arada sebeb ve vâsıta olmadan feyzin, kalb bilgilerinin asıl'dan yâni Resûlullah efendimizden alındığı yol. Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan ikinci yo

nuh aleyhisselam / nûh aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderildi.

nuh suresi / nûh sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş birinci sûresi.

nuhust

 • Birinci, ilk, evvel. (Farsça)

nuhustin / nuhustîn

 • Birinci, ilk, evvel. (Farsça)

nun

 • Arap alfabesinin yirmi beşinci harfi.
 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

nun-u mütekellim-i maalgayr

 • Birinci çoğul şahıs; biz.

nusayri / nusayrî

 • Eshâb-ı kirâma (Peygamber efendimizin arkadaşlarına) iftirâ eden şîanın kollarından. On birinci imâm olan Hasen bin Ali Askerî'nin adamlarından olduğunu söyleyen İbn-i Nusayr adındaki bozuk inanışlı kimseye uyanlar.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

ömer ibn-i abdülaziz

 • (Hi: 60-101) Emevî Devleti halifelerinden olup Hz. Ömer'in ahfadındandır. Siyaset âleminde bir dâhi ve adâlette bir ikinci Hz. Ömer'di. Malatya'yı Rumlardan yüzbin esir mukabilinde satın aldı. Zehirlenerek şehid edildi. (R. Aleyh)

ömr-ü sani / ömr-ü sâni

 • İkinci ömür; ahiret hayatı.
 • İkinci hayat, âhiret hayatı.

orhan gazi

 • (Mi: 1288 - 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli'ye geçtiler. Türbes

oruç kazası / oruç kazâsı

 • Oruç tutmamayı mubah kılan (dinde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya kasd (bilerek) olmadan orucunu bozan bir kimsenin, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının ilk üç günü hâricindeki zamanlarda gününe gün oruç tutması.

osman

 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere'den ve İslâmiyet için en çok fedakârlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr'den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın üçüncü halifesi ve damadıd

otuz sene halife olan bir zat / otuz sene halife olan bir zât

 • Sultan İkinci Abdülhamid.

pa-bend / pâ-bend

 • Ayak bağı. Köstek. Ayağa vurulan zincir.
 • Engel, mâni.

pa-bend-i terakki / pâ-bend-i terakki

 • İlerlemeğe mâni olan zincir, köstek.

padişah-ı sani / padişah-ı sâni

 • İkinci padişah.

pafersud

 • (Pâ-fersud) Ayağı incinmiş, aşınmış olan. (Farsça)

pasinler cephesi

 • Birinci Dünya Savaşı'nın ilk çıktığı sıralarda Erzurum yakınlarındaki Pasinler yöresinde Ruslar'a karşı açılan cephe.

pay-fersud

 • Ayağı incinmiş, aşınmış. (Farsça)

penciş

 • İncinme. (Farsça)

pencşenbih

 • Beşinci gün. Perşembe. (Farsça)

pencüm

 • Beşinci. (Farsça)

pencümin

 • Beşinci. (Farsça)

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

radife

 • Kıyametteki ikinci Sur'un ismi. (O'nunla bütün ölüler hayat bulurlar.)

rahman suresi / rahmân sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli beşinci sûresi.

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.
 • Arabî ayların yedincisi.

receb ayı

 • Hicrî ayların yedincisi ve mübârek üç ayların birincisi.

receb-i şerif

 • Şerefli olan ve mübarek aylardan birincisi olan Recep ayı; hicrî ayların yedincisi.

recep

 • Hicrî takvime göre yedinci ay.

rek'at-ı saniye / rek'at-ı sâniye

 • İkinci rekât.

rek'at-ı ula / rek'at-ı ulâ

 • Birinci rekât.

remy-i cimar / remy-i cimâr

 • Hac ibâdeti esnâsında Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Minâ'da bulunan ve Cemre adı verilen taş yığınlarına nohut büyüklüğündeki taşları atmak. Buna şeytan taşlama da denilmektedir.

rencide / rencîde / رنج دیده / رَنْج۪يدَه

 • İncinmiş, kırılmış. (Farsça)
 • İncitme.
 • Kırılmış, incinmiş.
 • İncinmiş. (Farsça)
 • Rencîde etmek: İncitmek. (Farsça)
 • Rencîde olmak: İncinmek. (Farsça)
 • İncinmiş.
 • İncinmiş.

rencide etme

 • İncitme.

rencide etmek

 • İncitmek, kırmak.

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

renciş

 • Sızlanış, inciniş, eziyet ve sıkıntı veriş. Keder. (Farsça)

rencur

 • İncinmiş. Sıkıntılı, rahatsız, dertli, hasta. (Farsça)

rencuri / rencurî

 • Dertlilik, rahatsızlık, hastalık. İncinmiş olma. (Farsça)

resve

 • (Çoğulu: Rasa) Kadınların kollarına boncuktan veya inciden yaptıkları kolbağı.

risale-i kıymetdari / risale-i kıymetdarî

 • Çok kıymetli risale; Yirmi Sekizinci Söz.

ruh-ül emin

 • Cebrail Aleyhisselâm'ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh.
 • Allah'ın ism-i azamı.
 • İncil.
 • Kur'an.

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

ruhsat

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • İzin, müsaade; kulların özürlerine binaen, kendilerine bir kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru olan şeyler, yolculukta Ramazan orucunun tutulmaması gibi.

şa'ban

 • (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.

şa'ban ayı / şa'bân ayı

 • Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi.

şa'ban-ı muazzam / şa'bân-ı muazzam / شَعْبَانِ مُعَظَّمْ

 • Üç aylardan ikincisi, kıymeti çok büyük olan şa'bân ayı.

şa'ban-ı şerif / şa'bân-ı şerîf / شَعْبَانِ شَر۪يفْ

 • Üç ayların ikincisi olan şerefli ay.

sa'd bin ebi vakkas

 • Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe ş

sa'sa

 • İnci, sedef.

şaban / şâbân

 • Hicrî takvime göre sekizinci ay.
 • Arabî ayların sekizincisi.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

sabi' / sâbi' / سابع

 • (Sabi'a) Yedi, yedinci.
 • Yedinci. (Arapça)

sabi'an / sâbi'an / سابعا

 • Yedincisi, yedinci olarak. (Arapça)

sabi'aşer / sâbi'aşer

 • Onyedinci.

sabia / sâbia / سَابِعهَ

 • 1/60 ın yedinci kuvveti.

sabian / sâbian

 • Yedincisi.
 • Yedinci olarak.
 • Yedincisi.

sabık harb-i umumi / sabık harb-i umumî

 • Birinci Dünya Savaşı.

sabri-i evvel

 • Birinci Sabri.

sad

 • Kur'an alfabesinin onyedinci harfi olup, ebcedî değeri 90'dır. Noktası olmadığından sâd-ı mühmele adı da verilir.

sad suresi / sad sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz sekizinci sûresi.

sadaka-i fıtır

 • İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın v

sadef

 • Deniz böceklerinin kıymetli kabuğu ve onlardan yapılan şeyler.
 • Sert, parlak ve şeffafa yakın madde. İnci kabuğu.
 • İnci kabuğu, içinde inci bulunan kabuk ambalaj.

sadef-i kefh-misal / sadef-i kefh-misâl

 • Mağara benzeri inci kabuğu.

sadefe

 • (Çoğulu: Suduf-Esdâf) İnci kabuğu.
 • Kulak içi.

sadis / sâdis / سادس

 • Altıncı. (6.)
 • Altıncı. (Arapça)

sadis-aşer

 • Onaltı. Onaltıncı.

sadisen / sâdisen / سادسا

 • Altıncı olarak.
 • Altıncı olarak.
 • Altıncısı.
 • Altıncısı, altıncı olarak. (Arapça)

saf suresi / saf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış birinci sûresi.

safer

 • (Çoğulu: Esfâr) Boş ve hâli olmak.
 • Arabi aylardan ikincisi.
 • Karın içinde durabilen bir yılanın adı.

saff-ı evvel / صَفِّ اَوَّلْ

 • İlk saf, birinci saf.
 • İlk sahabeler.
 • Bir hareket ve cereyanın ilk sahipleri.
 • Birinci saf.

saffat suresi / sâffât sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz yedinci sûresi.

şahdane

 • İri inci tanesi. (Farsça)
 • Kenevir tohumu. (Farsça)

sahib-üt tac / sâhib-üt tâc

 • Tâc, sâhibi, İncil'de mezkur Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismi.

sahife-i ula / sahife-i ûlâ

 • İlk, birinci sayfa.

sahih-i buhari / sahîh-i buhârî

 • Kur'ân-ı kerîmden sonra, doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan meşhur altı hadîs kitâbından birincisi.

şahvar / شاهوار

 • (Şeh-vâr) Şâha, hükümdara yakışacak tarzda, şah gibi. (Farsça)
 • İri ve iyi cins inci. (Farsça)
 • Şah gibi. (Farsça)
 • Büyük inci. (Farsça)

sak

 • Bir şeyin aslı.
 • Topuktan baldıra doğru bacağın incik yeri.
 • Mc: Şiddet.

şakaikünnuman / şakâikünnumân / شقاءق النعمان

 • Gelincik. (Arapça)

samin / sâmin / ثامن

 • Sekizinci.
 • Sekezinci. (Arapça)

saminen / sâminen / ثامنا

 • Sekizinci olarak. Sekizinci derecede.
 • Sekizinci olarak.
 • Sekizincisi.
 • Sekizincisi, sekizinci olarak. (Arapça)

sanevi / sanevî / sânevî / ثانوی

 • İkinci derecede.
 • İkinci. İkinci derecede.
 • İkinci. (Arapça)

sani / sânî / ثانى / ثَان۪ي

 • İkinci.
 • İkinci.
 • İkinci.
 • İkinci. (Arapça)
 • İkinci.

sani aşer / sâni aşer

 • Onikinci.

saniye / ثانيه

 • İkinci.
 • İkinci. (Arapça)

saniyen / sâniyen / ثانيا / ثَانِيًا

 • İkinci olarak. İkinci derecede.
 • İkinci olarak.
 • İkincisi.
 • İkincisi, ikinci olarak. (Arapça)
 • İkinci olarak.

sara

 • Hâlis, saf, katıksız. (Farsça)
 • Hz. İbrahim'in (A.S.) birinci zevcesinin ismi. (Farsça)

sarfe mezhebi

 • Kur'an-ı Kerim'in mu'cize olduğuna dair ikinci mercuh bir mezheb ismi.

şart edatları

 • (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

şaziyye

 • (Çoğulu: Şezâyâ) Kavis, yay.
 • Ağaç kıymığı gibi, bir şeyden kopmuş parça.
 • Kırılan kemikten meydana gelen parçalar.
 • İncik kemiği.

se'ir / se'îr

 • Cehennem'i meydana getiren tabakaların ikincisi. Burada Tevrât'ı değiştirenler yanacaktır.

seb'iyye

 • Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı. Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır.

sebbabe

 • Şehâdet parmağı. Sağ elin baştan ikinci parmağı.

secde suresi / secde sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz ikinci sûresi.

şecere-i risalet

 • Peygamberlik ağacı, Hz. Âdem'den gelen peygamberlik zinciri.

şedde

 • Birinci hamle.

sefer

 • (Safer) Arabi ayların ikincisinin ismi.

şefif

 • Soğuktan incinmek.
 • Soğuk.

şehadet kelimesi / şehâdet kelimesi

 • Kelime-i şehâdet, İslâm'ın beş şartından birincisi. "Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" mübârek sözü.

şehdanec

 • İncinin irisi ve iyisi.
 • Kendir otunun tohumu.

seher

 • Tan. Sabah olmağa başladığı vakit.
 • Fık: İkinci fecirden biraz evvel olan vakit.

sekar

 • Cehennem'i meydana getiren tabakalardan üçüncüsü. Burada İncîl'i değiştirenler azâb görecektir.

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

selasil / selâsil / سلاسل

 • (Tekili: Silsile) Silsileler.
 • Zincir gibi olanlar. Zincirler.
 • Sıradağlar.
 • Zincirler. (Arapça)

selasil-i resail / selâsil-i resâil

 • Mektup silsileleri, mektup zincirleri.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

selsele

 • Ulaştırmak, vardırmak.
 • Zincir örmek.

semavi kitab / semâvî kitab

 • Hak dinlerin kitapları. Semâvî kitapların bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Şist (Şit) aleyhisselâma otuz suhuf İdris aleyhisselâma, on suhuf İbrâhim aleyhisselâma indirildi. Mushaflar; Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebur kitabı Dâvûd aleyhisselâma, İncîl kitabı Îsâ aleyhisselâma ve Kur'

semavi kitaplar / semavî kitaplar

 • Gökle ilgili kitaplar, Kur'ân-ı Kerim, Tevrat, İncil, Zebur.

şems suresi / şems sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan birinci sûresi.

senet

 • Hadis naklinde Hz. Peygambere varıncaya kadar uzanan isimler zinciri.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

şerid

 • Şerit, zincir.

şeşüm / ششم

 • Altıncı, sâdis.
 • Altıncı. (Farsça)

sevani

 • (Tekili: Saniye) Saniyeler.
 • İkinci derecede şeyler.

şezerat

 • (Tekili: Şezre) İşlenmeden mâdenin içinden toplanılan altın parçaları.
 • Süs olarak kullanılan altın ve inci tâneleri.

şezr

 • Altın mâdeninden toplanan altın ufağı.
 • İnci parçaları.

şezre

 • (Çoğulu: Şezerât-Şüzur) İşlenmemiş ham altun.
 • Süs için asılan inci ve altun.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam.
 • Aşere-i Mübeşşere'nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir'in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır.
 • Çok doğru olup, hiç yalan söylememek.

sidre

 • Ağaca teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi.
 • Yedinci kat gökte olduğu rivâyet edilen bir makam.

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

sidret-ül-münteha / sidret-ül-müntehâ

 • Yedinci kat semâda (gökte) Arş'ın sağında bulunan ağaç. Bu hususta değişik rivâyetler vardır.

sidretü'l-münteha / sidretü'l-müntehâ

 • Yedinci kat gökte olduğu rivâyet edilen ve Cebrail'in (a.s.) çıkabildiği en son makam.

şifa ayet-i kerimeleri / şifâ âyet-i kerîmeleri

 • Kur'ân-ı kerîmdeki altı şifâ âyeti. Tevbe sûresi on dördüncü âyetinin sonu, Yûnus sûresi elli yedinci âyetinin ortası, Nahl sûresi altmış dokuzuncu âyetinin orta kısmı, İsrâ sûresi seksen ikinci âyetinin baş tarafı, Şuarâ sûresinin sekseninci âyeti, Fussilet sûresi kırk dördüncü âyetinin ortası.

sıfat terkibi

 • Sıfat tamlaması. Meselâ: "Kâmil insan" kelimeleri bir sıfat terkibidir. Burada Türkçe ifâdeye göre "kâmil insan" terkibinden birinci kelime sıfat (belirten), ikinci kelime ise mevsuf (belirtilen) dir. Farsça kâideye göre "insan-ı kâmil" diye söylenir.

sıka'

 • Kadınların, kirlenmemesi için başörtülerinin üstüne örttükleri ikinci örtü.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

şıkk

 • (Şikk) İslâmiyetin zuhurundan biraz önce yaşamış iki kâhinin adıdır. Bunlardan eskisi Arablarda ilk kâhindir. Acaib bir mahluk olup, alnının ortasında yalnız bir gözü (veya alnını ikiye ayıran bir alev) vardı. El Yaşkarî adındaki ikinci Şıkk, Satih ile birlikte devrinin en meşhur kâhiniydi. Satih'te

silsile / سلسله / سِلْسِلَه

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.
 • Zincir.
 • Zincir, zincirleme, ard arda gelen.
 • Zincir.
 • Zincir. (Arapça)
 • Hanedan. (Arapça)
 • Sıradağ. (Arapça)
 • Dizi. (Arapça)
 • Zincir.

silsile-i acibe

 • Hayret verici haller ve durumlar zinciri, dizisi.

silsile-i berahin / silsile-i berâhin

 • Deliller zinciri.

silsile-i cevahir

 • Cevherler zinciri.

silsile-i diyanet

 • Din zinciri.

silsile-i dua

 • Dua zinciri.

silsile-i ef'al

 • Fiiller zinciri.

silsile-i efkar / silsile-i efkâr / سِلْسِلَۀِ اَفْكَارْ

 • Fikirler zinciri.
 • Fikirler zinciri.

silsile-i enbiya

 • Peygamberler zinciri.

silsile-i esbab

 • Sebepler zinciri.

silsile-i eşya

 • Varlıklar zinciri.

silsile-i felsefe

 • Felsefe zinciri.

silsile-i felsefe ve hikmet

 • Hikmet ve felsefe zinciri.

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

silsile-i hakaik

 • Gerçekler zinciri.

silsile-i hasenat / silsile-i hasenât / سِلْسِلَۀِ حَسَنَاتْ

 • İyilikler zinciri.
 • İyilikler zinciri.

silsile-i i'caz

 • Mu'cizelik zinciri.

silsile-i icaz-ı i'cazi / silsile-i îcâz-ı i'câzî

 • Mu'cize olan veciz ifadeler zinciri.

silsile-i ihsanat / silsile-i ihsânât

 • İyilikler zinciri.

silsile-i ilim

 • İlim silsilesi, zinciri.

silsile-i kainat / silsile-i kâinat

 • Kâinat halkası, varlıklar zinciri.

silsile-i keramat / silsile-i kerâmât

 • Kerâmetler zinciri.

silsile-i keramet / silsile-i kerâmet / سِلْسِلَۀِ كَرَامَتْ

 • Kerametler zinciri, peş peşe gerçekleşen kerametler.
 • Kerâmet zinciri.

silsile-i mahlukat / silsile-i mahlûkat

 • Yaratıklar zinciri.

silsile-i mevcudat / silsile-i mevcûdât / سِلْسِلَۀِ مَوْجُودَاتْ

 • Varlıklar zinciri.
 • Varlıklar zinciri.

silsile-i mevhumat / silsile-i mevhûmât

 • Kuruntular zinciri.

silsile-i neseb

 • Soy zinciri.

silsile-i nübüvvet

 • Peygamberlik zinciri.

silsile-i nübüvvet ve diyanet

 • Din ve peygamberlik zinciri.

silsile-i nur

 • Nur zinciri.

silsile-i nurani / silsile-i nurânî

 • Nurlu halka, zincir.

silsile-i rivayet

 • Birinin diğerine nakletmesiyle gelen rivayet, nakil zinciri.

silsile-i şuunat / silsile-i şuûnât

 • İşler zinciri.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

silsile-i tefekkürat / silsile-i tefekkürât

 • Tefekkürler zinciri.

silsile-i vücud-u ilmi / silsile-i vücud-u ilmî

 • İlim halinde olan varlıklar zinciri.

silsile-i zerrat / silsile-i zerrât

 • Zerreler, atomlar zinciri.

silsileli

 • Zincirleme, peşpeşe.

simt

 • (Çoğulu: Sümut) Boncuk veya inci dizilmiş iplik.

sipahi

 • Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ed

siyah dutun bir meyvesi

 • On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı'nda yer alan bir bölüm.

sôfistaiyye / sôfistâiyye

 • Mîlâddan önce beşinci asırda Yunanistan'da ortaya çıkan felsefî bozuk bir fırka, topluluk.

son harb-i umumi / son harb-i umumî

 • İkinci Dünya Savaşı.

stratosfer

 • Atmosferin ortalama 30 km. kalınlığındaki ikinci tabakası. (Fransızca)

şu'be

 • Bölük, bölüm.
 • Dal, budak.
 • İkinci derecedeki kollar. Kol.

şuara suresi / şuarâ sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi altıncı sûresi.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

sugra

 • (Suğra) Daha küçük, pek küçük.
 • Man: Hadd-i asgarın bulunduğu cümle. Birinci kaziyye. Küçük önerme.

sultan süleyman han

 • (Hi: 900-974) Osmanlı Padişahlarının onuncusu, İslâm Halifelerinin yetmişbeşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğludur. Avrupa-vari bir kısım kanunlar yapılmasına vesile olduğundan Kanuni nâmı ile de tanınır. Padişahlık yılları Osmanlı Devletinin en haşmetli devri olup, Avrupa, Asya Osmanlıların e

sultan-ı mahlua / sultan-ı mahlûa

 • Tahtından indirilmiş Sultan; İkinci Abdülhamid.

sultan-ı mazlum / sultan-ı mazlûm

 • Suçsuz Sultan; İkinci Abdülhamid.

sultan-ı sabıka / sultan-ı sâbıka

 • Önceki Sultan, padişah; İkinci Abdülhamid.

sür'ub

 • Gelincik adı verilen hayvan.

şura suresi / şûrâ sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk ikinci sûresi.

suret-ül infitar

 • Kur'an-ı Kerim'de seksenikinci Sure olup Mekkidir.

sürur-u ruh

 • Ruhun süruru, sevinci.

şütürdil / شتردل

 • Deve huylu, kinci, inatçı. (Farsça)
 • Kinci. (Farsça)

şuur-u iman

 • İman şuuru, bilinci.

şuur-u kainat / şuur-u kâinat

 • Evrenin şuuru, bilinci.

şüzur

 • (Tekili: Şezre) Süs eşyası olarak kullanılan altun veya inci gibi şeyler.
 • İşlenmemiş madenin içinden toplanan altın parçaları.

ta'niye

 • İncitmek.

ta-i evvel / tâ-i evvel

 • Birinci "tâ" harfi.

tab'a-i ula / tab'a-i ûlâ

 • Birinci baskı.

tabiat-ı sani / tabiat-ı sâni

 • İkincisinin yapısı.

tabiat-ı saniye / tabiat-ı sâniye

 • İkincil yapı; ikinci derecede kalan yapı, dünya görüşü.

tahdiş

 • (Hadeş. den) Kurcalamak. Tırmalamak.
 • İncitmek.
 • Kaşımak.

tahdis-i nimet / tahdîs-i nimet

 • Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek.
 • Şükür maksadıyla Cenab-ı Hakkın verdiği nimetleri anlatma, sevincini ve şükrünü bildirme.

tahl

 • Dalak ağrısından incinmek.
 • Bozulmak, değişmek.

tahrim suresi / tahrîm sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi.

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

talak suresi / talâk sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış beşinci sûresi.

tali / tâlî / تالى

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.
 • İkinci derecede.
 • İkinci derecede, sonradan gelen.
 • İkincil. (Arapça)

tansiyon

 • Kan basıncı.

tarid

 • Kovulmuş, uzaklaştırılmış, sürülmüş, çıkarılmış.
 • Bir kimsenin birinci çocuğundan sonra doğan ikinci çocuğu.

tarihçe-i hayat-ı saniye

 • İkinci hayatın tarihçesi.

tarık suresi / târık sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen altıncı sûresi.

tarik-ı evvel / tarîk-ı evvel

 • Birinci yol.

te'nib

 • Ayıplamak.
 • İncitmek.

teb'an

 • Bir şeye bağlı olarak; bir şeye bağlı olduğu şeyi dikkate alarak ikinci derecede bakmak.

teban / tebân

 • İkinci derecede.

tebareke suresi / tebâreke sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi.

tebbet suresi / tebbet sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on birinci sûresi.

tebe-i tabiin / tebe-i tabiîn

 • Tabiînden olan birisinden (yâni ikinci derecede olarak) hadis nakletmiş olan. Veya Tabiîn olanlardan ders almış, onlara uymuş müslümanlar.

tebrih

 • (Çoğulu: Tebârih) İncitmek. Eza vermek.

tebrik

 • Bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "Bârekellâh" diye sevincini bildirmek. Mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmek.

tecazüb

 • Birbirine karşı duyulan yakınlık.
 • İncizab etme. Çekme.

teceşşüm

 • İncinmek.
 • Zahmetli şeyleri seçmek.

tecşim

 • İncitmek.
 • Teklif etmek.

tedlis

 • Yumuşatmak. Bir şeyi mülâyim ve kaygan yapmak.
 • İnciyi şeffaf etmek.

teezzi

 • İncitme.
 • İncitme.

tefekkük

 • Zincir halkası gibi birbirinden ayrılma.

tefennün-i fi-l ibare / tefennün-i fi-l ibâre

 • Bir defa söylenilmiş olan bir sözü ikinci defa söylemek icabederse, o aynı kelimeyi tekrarlamamak için başka kelime veya sözle aynı mânâyı ifade etme san'atı.

tehiyyat / tehiyyât

 • Namazın ka'delerinde yâni birinci ve ikinci oturuşlarında okunan Ettehiyyâtü duâsı.

tekasür suresi / tekâsür sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz ikinci sûresi.

tekbir-i zevaid / tekbîr-i zevâid

 • Bayram namazlarında birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra üç, ikinci rek'atte zamm-ı sûreyi okuyup rükûa gitmeden önce de üç kerre olmak üzere alınan altı vâcib tekbir. Zevâid tekbiri.

tekvir suresi / tekvîr sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen birinci sûresi.

temmuz

 • İkinci Meşrutiyet'in (Hürriyet) ilân edildiği tarih olan 23 Temmuz 1908 (Rumî 10 Temmuz 1324).

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.

tercih ehli / tercîh ehli

 • Hanefî mezhebinde, dînî hükümleri bildiren fıkıh âlimlerinin beşinci tabakasında bulunan ve ictihâd (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden dînî hüküm çıkarma) gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebin kavillerinden (sözlerinden) ve hüküml erinden sahîh ve evlâ (en iyi) olanı seçen mukall

terviye günü

 • Zilhicce ayının sekizinci günü. Arefe'den önceki gün. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gün.

teselsül / تسلسل

 • Zincirleme, ard arda gelme.
 • Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme.
 • Ulaştırma.
 • Man:
 • Zincirleme devam etme, ard arda gelme.
 • Burhân-ı tatbîk delîli ve benzerlerinde, Allahü teâlânın varlığının lâzım olduğunu isbat etmekte kullanılan delillerden biri. Hâdislerin (sonradan var olan şeylerin) birbirinin varlığına sebeb olarak geriye doğru sonsuza kadar zincirleme birbiri ardı sıra gitmesi.
 • Zincirleme. (Arapça)

teselsül eden

 • Zincirleme devam eden, peşpeşe gelen.

teselsül-ü ilel

 • İlletlerin zincirleme devam etmesi. Sebeblerin teselsülü.
 • Sebeplerin zinciri, arka arkaya gelmesi.

teselsülat / teselsülât

 • (Tekili: Teselsül) Zincirlemeler. Zincirleme gitmeler.

teselsülen

 • Zincirleme olarak.

teşrik günleri

 • Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Bayramın birinci gününe yevm-i nahr (nahr günü), ikinci ve üçüncü günleri de kurban günü olduğundan hepsine birden "eyyâm-ı nahr" denir. Ondan evvelki güne Arefe günü denir. Ramazân-ı şerîf bayram ında arefe yoktur. Arefe, kurban bayramına mahsus

teşrin

 • Eskiden yılın on ve onbirinci aylarına verilen ortak isim.
 • Rumi takvime göre yılın on ve on birinci aylarına verilen isim.

tetabu-u izafat

 • Bir çok kelimenin birbirine muzaf ve muzafün ileyh olması. Zincirleme isim takımı. (İhtizazat-ı esvat-ı beşeriye misalinde olduğu gibi.)

teyettün

 • İncir yemek.

tezyinat-ı lafziyye / tezyinât-ı lafziyye

 • (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san'atlar. Cinas, seci' gibi.

tin / tîn

 • İncir.
 • İncir.
 • İncir.

tin suresi / tîn sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan beşinci sûresi.

tiryak-ı marazi'l-bid'a / tiryâk-ı marazi'l-bid'a

 • İslâmiyet'in aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve sünnete aykırı mânevî hastalıkların ilâcı, panzehiri; On Birinci Lem'a.

tıval-ı mufassal

 • Kur'an-ı Kerim'de 49'uncudan 85'inciye kadar olan sureler.

tur suresi / tûr sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli ikinci sûresi.

üçüncü maksad

 • Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfında yer alan bölüm.

ukud suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in beşinci suresi olan Mâide Suresinin diğer bir ismi.

ukul-ü aşere / ukûl-ü aşere

 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl; birincisi Allah'ın yarattığı akıl, diğerleri de ondan türemiş akıllar.
 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl (Onlara göre birinci akıl Allah'ın yarattığı akıldır, diğerleri ise, her biri, sırasıyla bir sonrasını türetmiştir.).

ula / ûlâ / اولى

 • Birinci, ilk, evvel.
 • Eskiden vezirlikten sonra gelen sivil rütbe.
 • İlk, birinci.
 • İlk, birinci. (Arapça)

umumi harpler / umumî harpler

 • Bütün dünyayı olumsuz olarak etkileyen savaşlar; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları.

unsur-u belagat / unsur-u belâgat

 • Belâgat unsuru, Muhâkemât'ın ikinci makâlesi.

üstad-ı sani / üstad-ı sâni

 • İkinci üstad.

üştürdil / اشتردل

 • Kinci, fesatçı, hasedçi. (Farsça)
 • Kinci. (Farsça)

üştürhu

 • Deve huylu. Kinci, hased eden. (Farsça)

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

vaka'

 • Yufka bulut.
 • Taş.
 • Yerin taşlı olmasından ayak incinmek.
 • Cefa, eza.
 • Vurma, darp.

vakıa suresi / vâkıa sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli altıncı sûresi.

vatan-ı sani / vatan-ı sânî

 • İkinci vatan. Sonradan yerleşilen yer.

vedud

 • Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak. (Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: "Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları, muhabbettendir." demişler.)

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

vezir-i a'zam

 • Pâdişahın vekili olan birinci vezir. Sadrazam. Başvekil.

voyvoda

 • Reis, subaşı, ağa gibi çeşitli mânalara gelen bir tabirdir.Voyvodalık Osmanlılarda Milâdi onyedinci asırda başlamıştır. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları uhdelerine tevcih olunan eyalet ve sancakların mülhak kazalarına halkın isteğiyle yerlilerin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederl

yasin suresi / yâsin sûresi / yâsîn sûresi

 • Kur'ân'ın otuz altıncı sûresidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz altıncı sûresi.

yazdehüm

 • Onbirinci. (Farsça)

yevm-i ahir / yevm-i âhir

 • Âhiret günü. Îmân edilmesi lâzım olan altı şeyden beşincisi. Arkasından gece gelmeyen gün. Bu zamânın başlangıcı insanın öldüğü gündür.

yevm-i nahr

 • Kurban kesme günü. Zilhicce ayının onuncu yâni kurban bayramının birinci günü. On birinci ve on ikinci günleri de kurban kesme günü olduğundan hepsine birden eyyâm-ı nahr denildi.

yevm-ül hamis

 • Perşembe günü. Beşinci gün.

yezid

 • (Hi: 26-64) Hz. Muaviye'nin (R.A.) oğlu ve Emeviye Devletinin ikinci halifesi. Şam'da doğdu. Zamanında Kerbelâ hâdise-i elîmesi meydana geldi.

yirmi ikinci nur deryası

 • Yirmi İkinci Söz.

yuhanna

 • Hz. İsa'nın (A.S.) havarilerinden birisidir. İncillerden birisini yazmıştır. İbranicede Yahya mânasına gelir. Yuhannes, Ohannes, Con (Fr.: Jan) denir.
 • Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki havârîden biri. İbrânî dilinde Yahyâ demektir.Rumca'da Yohannes, İngilizce'de Can, Fransızca'da Jan denir. Dört İncîl'i yazanlardan biridir. Îsâ aleyhisselâmın teyzesinin oğlu idi. Yüz senesinde Efes'te öldü. Hır istiyanlar, on ikinci ayın yirmi yedisinde y

yuhanna incili

 • Dört incilden birisi, Hz. İsa'nın (a.s.) havarilerinden Yuhanna tarafından yazılan İncil Hz. İsa'ya indirilen kitap.

yusuf suresi / yûsuf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on ikinci sûresi.

zamir-i mütekellim

 • Birinci tekil şahıs, ben.

zariyat suresi / zâriyât sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli birinci sûresi.

zayh

 • İncir ağacı.

ze

 • Kur'an alfabesinde onbirinci harftir ve ebcedi kıymeti 7'dir.

zebib

 • Kuru üzüm. Kuru incir.
 • Yılan veya akrep gibi hayvanların zehiri.

zencir / zencîr / زنجير

 • Zincir. (Farsça)
 • Zincir. (Farsça)

zencir-bend

 • Zincire vurulmuş, zincirle bağlı mânasına gelir. Eskiden azılı katiller ve deliler, zincirle bağlandıkları için bu tâbir meydana gelmiştir. (Farsça)
 • Edb: Her mısranın son kelimesi, bir sonra gelen mısraın ilk kelimesini teşkil etmek şekliyle meydana getirilen manzumelere verilen addır. Divan (Farsça)

zencirbend / zencîrbend / زنجيربند

 • Zincire vurulmuş. (Farsça)
 • Zencîrbend edilmek: Zincire vurulmak. (Farsça)

zenciri / zencîrî / زنجيری

 • Zincirli. (Farsça)
 • Zincirlik deli. (Farsça)

zerra'

 • Ekinci, çiftçi.

 • Kur'an-ı Kerim alfabesinde onyedinci harftir. Ebcedî değeri: 900'dur.