LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İnancla ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

akaid / akâid / عقائد

 • Akideler, inançlar.
 • Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri.
 • İnançlar, akideler. (Arapça)

akaid-i beşer

 • İnsanların inançları.

akaid-i insaniye

 • İnsanlığa ait inançlar.

akaidi / akaidî

 • İnançla ilgili, iman esaslarıyla ilgili.

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

daire-i akaid

 • İnançların, itikatların dairesi.

ehl-i kelam / ehl-i kelâm

 • Konusu daha çok inançla ilgili olan kelâm ilmiyle uğraşanlar.

hamiyet-i cahiliye / hamiyet-i câhiliye

 • Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. (Farsça)
 • Cenab-ı Hakk'ın ve Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. (Farsça)

hurafat / hurâfât / خرافات

 • Hurafeler, batıl inançlar. (Arapça)

hurufilik / hurûfîlik

 • Acem yahûdisi Fadlullah-ı Hurûfî'nin v.796 (m. 1393) kurduğu bozuk yol. Küfür ve sapık inançları sebebiyle Timur'un oğlu Mîrânşâh tarafından öldürülmüştür.

i'tikadat / i'tikadât

 • (Tekili: İ'tikad) İnanışlar. Bağlanışlar ve inançlar.

i'tikadi / i'tikadî

 • İtikad ve inançla alâkalı.

itikadat / itikadât / itikâdât / اعتقادات

 • İnançlar.
 • İnançlar. (Arapça)

itikadat-ı umumiye

 • Çoğunluğun, genelin inançları.

itikadi / itikadî

 • İnançla ilgili.

itikadiyat / itikadiyât / اعتقادیات

 • İnançla ilgili şeyler. (Arapça)

ma'nevi / ma'nevî

 • Mânâya, rûha ve gönüle âit olan, inançla ilgili. Maddî olmayan.

maalim

 • (Tekili: Ma'lem) Dinî inançlara, itikadlara dair mes'eleler.
 • İzler. Nişanlar. Eserler.

mu'tekadat-ı hissiye / mu'tekadât-ı hissiye

 • His ve duyulara ait kanaatler ve onlardan doğan inançlar.

ülfet

 • Bir topluluğun din ve dünyâ düşüncelerinde inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk, yakınlık kurmak, kaynaşmak.

usulü'd-din allameleri / usûlü'd-din allâmeleri

 • Kelâm âlimleri, mütekellimler; Allah'ın zât ve sıfatlarından, peygamberlik, âhiret ve inançla ilgili diğer meselelerden İslâmî esaslar dâiresinde bahseden âlimler.