LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İlaç ifadesini içeren 310 kelime bulundu...

acaib-i seb'a-i alem / acâib-i seb'a-i âlem

 • Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi. (Çin seddi bunlardan biridir.)

acib / acîb

 • Hayret veren. Şaşılacak şey.
 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

acibe / acîbe / عجيبه

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.
 • Şaşılacak şey. (Arapça)

acibü'ş-şekil / acîbü'ş-şekil

 • Hayret edilecek şekil, şaşılacak şekil.

acube / acûbe

 • Şaşılacak şey.

afyon

 • İlaç.

agreb-ül garaib / agreb-ül garâib

 • Şaşılacak şeylerin en garibi.

ağuş / âğûş

 • Kucak, sığınılacak yer.

ahal

 • Birşeye yaramıyarak atılacak olan şey, çerçöp. (Farsça)

akaid / akâid

 • Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu. İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri.

akakir

 • (Tekili: Akkar) Tıb: İlaç yerine kullanılan nebâtî kökler.

akide / akîde

 • İnanılacak şey.

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

akul

 • İshalden kurtaran bir ilâç.

ale / âle

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen çiçek. (Farsça)

ale-l-acaib

 • Tuhaf şey, şaşılacak şey.

alek / âlek

 • İlaç için kullanılan ve "Hint Sünbülü" adı verilen bir çiçek. (Farsça)

ampul

 • İçinde elektrik akımı yardımıyla ışık vermeye yarayan bir iletken bulunan, havası boşaltılmış olan cam şişe. (Fransızca)
 • İçinde sıvı ilâç bulunan, ağzı kızdırılarak kapatılmış küçük şişe. (Fransızca)

ar / âr

 • Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.

arsa

 • (Çoğulu: Arasât) Bina yapılacak boş arazi parçası. Üzerindeki binası yıkılmış veya yapıya tahsis olunmuş yer.

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

ayb

 • Kusur ve utanılacak şey.
 • Ayıp, utanılacak kusur.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bedel-i nüzul / bedel-i nüzûl

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi.

beşme

 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan yollu kumaş. (Farsça)
 • İşlenmemiş ham deri. (Farsça)
 • Göz ilâcı. (Farsça)

betkiş

 • Atılacak okların içine konulup omuza asılan mahfaza. Ok mahfazası, okluk. (Farsça)

beyariş

 • Çare. Tedbir. Deva, derman. İlâç, tiryak. (Farsça)

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


bücr

 • Şaşılacak, taaccüb edilecek şey.
 • Şer, kötü, iyi olmayan.

bülaceb / بوالعجب

 • Şaşılacak şey. (Arapça)

ca-yi penah / câ-yi penah

 • Sığınılacak yer.

ca-yı taaccüp / câ-yı taaccüp

 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

çare / çâre / چاره

 • Tedbir. (Farsça)
 • Çare. (Farsça)
 • İlaç, derman. (Farsça)

cebban

 • Sahrâ. Bayram namazını kılacak yer.
 • Mezarlık.

cem'iyyetgah / cem'iyyetgâh

 • Toplantı yeri, toplanılacak yer. (Farsça)

cem-i mükesser

 • Gr: Cemi yapılacağı zaman müfredinin şekli bozularak yapılan cemi. Kaide dışı yapılan, kaideye uymadan yapılan cemi. Kitab; kütüb, gibi.

dar-ül aman / dâr-ül amân

 • Sığınılacak, korunulacak yer.

daru / dârû / دارو

 • İlâç, deva, tiryak. (Farsça)
 • İlaç. (Farsça)

daru-hane

 • İlâç satılan yer, eczahane. (Farsça)

debbağhane

 • Hayvan derilerinin kullanılacak duruma getirilme işleminin yapıldığı yer.

dehşet

 • Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak.

derman / dermân / درمان / دَرْمَانْ

 • İlâç, tiryak. (Farsça)
 • Çare-i necat, kurtuluş sebebi. (Farsça)
 • Tâkat, güç, kuvvet. (Farsça)
 • İlâç, tâkat, güç.
 • İlaç, çare, güç.
 • İlaç. (Farsça)
 • Çare. (Farsça)
 • Güç. (Farsça)
 • İlaç, çare.

deva / devâ / دوا / دواء / دَوَا

 • İlâç, çare. Hastalığın iyi olmasına sebeb olan gıda.
 • İlâç, çare.
 • İlaç.
 • İlaç.
 • İlaç. (Arapça)
 • Çare. (Arapça)
 • İlaç.

deva-i şafi / devâ-i şâfî

 • Şifa veren, iyileştiren ilâç.

deva-saz

 • Çâre bulan, ilâç tertip eden. (Farsça)

deva-yı ezhan / devâ-yı ezhân / دَوَايِ اَذْهَانْ

 • Zihinlerin ilacı.

deva-yı illet / devâ-yı illet / دَوَايِ عِلَّتْ

 • Hastalığın ilâcı, çaresi.
 • Hastalığın ilacı.

deva-yı ma'nevi / devâ-yı ma'nevî / دَوَايِ مَعْنَوِيَه

 • Ma'nevî ilaç.

devaen / devâen

 • İlaç olarak.
 • İlaç olsun diye.

devai / devaî

 • (Devâiye) İlâç cinsinden. İlâca âit ve müteallik. Devaya dâir.

dimam

 • Çocukların yüzlerine sürülen ilâç.
 • Sevap.

diryak

 • Tiryâk, ilâç.

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

doz

 • Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı.
 • Tıb: Bir hastaya bir defada veya bir günde verilecek ilâç miktarı.
 • Ölçü, miktar.

eacib / eâcib

 • (Tekili: U'cube) Çok tuhaf ve acaib, şaşılacak şeyler.

eacib-i dehr / eâcib-i dehr

 • Dünyanın ve zamanın çok şaşılacak yerleri, şeyleri.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.

ecza / eczâ / اجزا

 • Parçalar. (Arapça)
 • İlaç hammaddeleri. (Arapça)

eczacı

 • İlaç yapan ve satan kimse.

eczahane / eczâhâne

 • Eczacı dükkanı. Ecza dolabı. İlaç satılan mağaza. (Farsça)
 • İlaç yapılıp satılan işyeri.

eczahane-i rahmet-i alem / eczahane-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir neticesi olarak bütün mânevî hastalıkları tedavi edecek ilâçların bulunduğu eczahane.

edeb

 • Güzel hallere ve huylara sâhib olma ve utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme hâli.
 • Namazda müstehab ve mendup olan şeyler.
 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

edviye / ادویه / اَدْوِيَه

 • (Tekili: Devâ) İlâçlar, devâlar.
 • Devalar, ilaçlar.
 • İlaçlar, devalar. (Arapça)
 • İlaçlar.

edviye-i kur'aniye / edviye-i kur'âniye / اَدْوِيَۀِ قُرْاٰنِيَه

 • Kur'ân'ın devâları, ilâçları.
 • Kur'ân'a ait ilaçlar.

edviye-i müessire

 • Te'sirli ilaçlar.

edviye-i ruhaniye / edviye-i rûhâniye / اَدْوِيَۀِ رُوحَانِيَه

 • İnsan ruhunu tedavi eden ilaçlar.
 • Ruha âit ilaçlar.

efid

 • (Eftid) : Medhedici, öven, sena eden. (Farsça)
 • Hayret edilecek, şaşılacak, taaccüb edilecek şey. (Farsça)

ehl-i sünnet

 • Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O'nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan müslümanlar, sünnîler.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

el-aceb

 • Acayip, Şaşılacak şey. Tuhaf şey.

elfaz-ı garibe / elfâz-ı garîbe

 • Şaşılacak, tuhaf sözler.

enasiya

 • Bir mürekkeb ilâç.

erkah

 • (Tekili: Rükh) Rükhler, sığınılacak yerler, sığınaklar, siperler.

esa

 • Merhem, tiryak, ilâç.

esi

 • (Çoğulu: Esât) İlaç yapmak.

evagi

 • (Tekili: Agıye) Bahçe, tarla ve bostanları sulamak için açılan arklar, su akıtılacak yerler.

evzar

 • (Tekili: Vizr) Ağırlıklar. Yükler.
 • Mc: Günahlar.
 • (Vezer) Kal'alar, kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler.
 • Üstünlükler, galebeler.
 • Dağlar.

eyker

 • İlâç yapılan bir ot.

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni
 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

fenn-i tıb

 • Tabiblik, doktorluk. Maddi hastalıklara ilâç ve şifa bulmağa çalışan ilim.

feraiz / ferâiz

 • Bir kimse vefât edince, bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilim, mîrâs hukûku.
 • Farzlar. Farîzanın çokluk şekli.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garaip / garâip

 • Şaşılacak şeyler.

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gibet / gîbet

 • Bir kimsenin, yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, hareketiyle göstermek veya îmâ etmek. Dedi-kodu.

gulan

 • Tadı ekşi olan ilâçlar.

habb

 • Tane, çekirdek.
 • Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç.
 • Buğday tanesi veya buna benzer tohum.

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Şaşılacak, garib olaylar.

halet-i ihtizar

 • Can çekişme hali, sakınılacak hal.

hanbeli mezhebi / hanbelî mezhebi

 • Ehl-i sünnetin amelde (yapılacak işlerde)ki dört hak mezhebinden biri.

hanefi mezhebi / hanefî mezhebi

 • Ehl-i sünnetin amelde (yapılacak işlerde)ki dört mezhebinden biri.

hanut

 • Ölüyü, bozulup kokmaması için ilaçlama.

harbak

 • Yarmak.
 • Kat'etmek, kesmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Deva, ilâç.

harikat / hârikat

 • (Tekili: Hârika) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler.

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.

haşir meydanı

 • Öldükten sonra yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanılacak yer, meydan.

haşirdeki mizan

 • Haşir meydanındaki amelleri tartan terazi; insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanmasının ardından günah ve sevapların tartılacağı İlâhî terazi.

havz

 • Suya girme.
 • Sakınılacak işe girişmek.
 • Başlamak.

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

hırz

 • Melce'. Sığınılacak yer.
 • Tılsım. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmesine dair yazılı duâ.
 • Fık: Bir malın âdet üzere muhafazasına mahsus yer.
 • Muhafaza etmek.

hukne

 • Tıb: Şırınga.
 • Şırınga edilen ilâç.

humre

 • (Çoğulu: Humur) Küçük seccade.
 • Namaz kılacak yer.
 • Küçük hasır parçası.
 • Güzelleşmek için kadınların yüzlerine sürdükleri şey.

i'tikad / i'tikâd

 • Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), Allahü teâlâ tarafından, bildirdikleri şeylerin hepsine inanma veya inanılacak şeyler.

i'tikadda mezheb / i'tikâdda mezheb

 • Îmân edilecek, inanılacak husûslarda tâbi olunan, uyulan yol.

ihtilacat

 • (Tekili: İhtilâc) İhtilaclar, çarpıntılar, seğirtmeler.

iksir / iksîr / اِكْس۪يرْ

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile
 • Tesirli ilaç.
 • Çok tesirli ilaç.
 • Tesîrli ilaç.

iksir-i azam / iksir-i âzam

 • Her derde devam olan büyük ilâç.

iksir-i hayat / iksir-i hayât

 • Hayat verici güçlü ilâç.

iksir-i nurani / iksir-i nuranî / iksîr-i nurani / اِكْس۪يرِ نُورَان۪ي

 • Her derde devâ olan nurlu ve tesirli ilâç.
 • Nurlu tesîrli ilaç.

ilac / ilâc / علاج

 • İlaç. (Arapça)
 • Tedavi. (Arapça)
 • Çare. (Arapça)

ilac na-pezir / ilac nâ-pezir

 • Tedavisi mümkün olmayan, ilâç kabul etmeyen. (Farsça)
 • İmkânsız, çaresiz. (Farsça)

ilac-pezir

 • Çaresi bulunabilen. (Farsça)
 • Tedavi edilebilen, ilâç kabul eden. (Farsça)

ilahiyyat / ilâhiyyât

 • İnanılacak şeylerden bahseden kelâm ilminin; Allahü teâlânın varlığı, zâtı, sıfatları ve fiillerinden (işlerinden) bahseden bölümü.

ilm-i usul

 • Bir işin nasıl yapılacağının yöntemini gösteren ilim, metodoloji, yöntembilim.

ilticagah / ilticagâh

 • Sığınılacak yer. Sığınacak şey. Sığınak. (Farsça)

imsas

 • (Mass. dan) Emdirme, emdirilme.
 • Tıb: Suda erimiş ilâcı şırınga etmek.

isti'lac

 • (İlâc. dan) İlaç isteme.

istinsar

 • Burna su veya başka bir ilâç çekip temizleme.
 • Püskürme.

istitbab

 • (Tıbb. dan) Doktora başvurma, kendini hekime gösterme.
 • İlâç arama.
 • Çare isteme, derdine devâ arama.

itticar

 • Ticaret yapma.
 • İlâç kullanma.

kamha

 • Kasap merhemi adı verilen ilaç.

karavana

 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

karur

 • Duş yapılacak soğuk su.

kenef

 • (Çoğulu: Eknâf) Yön, taraf.
 • Sığınılacak yer. Korunulacak mekân.
 • Tuvâlet, helâ, ayakyolu.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kimya / kimyâ

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu
 • Bir ilim kolu, ilaç.

kitabet / kitâbet

 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.

komprime

 • Toz halinde iken sıkıştırılıp ufak hap haline getirilmiş ilaç. (Fransızca)

kuhl

 • Göz ilâcı.
 • Göze çekilen sürme.

kültür

 • Her türlü fikir, san'at ve âdet varlıklarının hepsi. (Fransızca)
 • Bir kimsenin umumi bilgi seviyesi. (Fransızca)
 • Terbiye. (Fransızca)
 • Ziraat. (Fransızca)
 • Tıb: Tecrübe veya ilâç yapmak için mikrop besleme ve çoğaltma. (Fransızca)

ledüd

 • (Çoğulu: Elidde) Hastanın ağzına dökülen ilâç.
 • Çok husumet, şiddetli düşmanlık.

levha

 • Üzerinde yazı veya resim bulunan, duvara asılacak kâğıt.
 • Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı.

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

lihaf

 • (Çoğulu: Lühuf) Örtünecek ve sarınılacak şey.
 • Yorgan. Sargı.
 • Kabuk, zar.

ma'dil

 • Sapılacak yer. Ma'dul.

maab

 • Ayıp, eksiklik.
 • Ayıp şey, utanılacak nesne, ayıp yeri.

maad

 • Dönüp gidilecek yer.
 • Ahiret.
 • Dönüş, geri gidiş.
 • Dünya'dan sonraki hayat.
 • Gaye, amaç, ulaşılacak yer.

maatıf

 • (Tekili: Ma'tıf ve Mı'taf) Gözlenilecek veya bakılacak yerler.

macun / mâcun

 • Hamur kıvamındaki ilâç.
 • Hamur gibi yoğurulmuş şey.
 • Karışım halinde ilaç.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

magasil

 • (Tekili: Magsel ve Magsil) Gusülhâneler, yıkanılacak yerler.

mahazir

 • (Tekili: Mahzur) Korkulacak ve sakınılacak şeyler. Maniler, engeller.

mahfil

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.

mahkeme-i kübra

 • Öldükten sonra, âhiretteki ve Allah (C.C.) huzurundaki mahkeme. Bütün insanların muhakemesinin huzur-u İlâhiyede yapılacağı yer.

mahrec

 • Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı.
 • Ağızdan harflerin çıktığı yer.

mahrek

 • (Mahrak) Yakılacak yer. Bir şeyin yandığı yer.

mahrukat

 • Yakılacak madde. Yanan şeyler.

mahrukàt / mahrûkàt

 • Odun kömür gibi yakılacak şeyler.

mahşer

 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.

mahzur

 • Sakınılacak, korkulacak şey, engel, sakınca.

makil / makîl

 • Öğle uykusuna yatılacak yer. Kaylule yeri. Rahat edecek yer. Kuşluk uykusu.

maksim

 • (Çoğulu: Makasim) Taksim edilecek, dağıtılacak yer.
 • Suyun kollara ayrılma yeri. Masluk, savak.

mas'ad

 • (Çoğulu: Masâid) Yukarı çıkılacak yer. Suud yeri.

masir / masîr

 • (Çoğulu: Masâyi) (Sayruret. den) Sürüp giden.
 • Karargâh.
 • Suyun aktığı yer.
 • Rücu etmek, dönüp gitmek.
 • Dönüp varılacak yer.

mataf

 • (Çoğulu: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer.

mataif

 • (Tekili: Matâf) (Tavaf. dan) Tavaf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yerler.

matbuh

 • (Çoğulu: Matâbih) (Tabh. dan) Kaynatılmış veya haşlanmış (ilâç).
 • Pişirilmiş yemek.

matbuhat

 • (Tekili: Matbuh) Kaynatılmış veya haşlanmış ilâçlar.
 • Pişirilmiş yemekler.

maun / mâun

 • Malın zekatı.
 • Kendisinden faydalanılacak şey, eve gerekli olan şeyler.

mazca'

 • (Madca) Yatılacak yer. Mezar, kabir.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

me'va

 • Mekân. Varılacak yer. Mesken.
 • Sığınacak yer.

meab

 • Dönülecek yer. Sığınılacak yer. Melce'.

mead / meâd

 • Varılacak yer, âhiret.

mearic

 • (Tekili: Mi'rac) Mi'raclar. Merdivenler. Çıkılacak yerler.
 • Çıkılacak yerler.

meclis

 • Oturulacak, toplanılacak yer.
 • Görüşülecek bir mes'ele için bir araya gelmiş insan topluluğu.
 • Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina.

mecma'

 • Toplanılacak yer. Kavuşulan yer.

mecma-ı aher / mecma-ı âher

 • Başka bir toplanma yeri, öldükten sonra âhirette toplanılacak olan mahşer yeri.

meferr

 • Kaçılacak yer.

mehdi / mehdî

 • Kıyâmete yakın geleceği, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen ve İslâmiyet'i ve adâleti yeryüzüne hâkim kılacak olan mübârek zât.

mehreb

 • Sığınılacak yer.
 • Ürküp kaçma.

melaci'

 • (Tekili: Melce) İlticâ edilecek ve sığınılacak yerler.

melaz

 • Sığınılacak yer. Melce'.

melce' / مَلْجَأْ

 • Sığınılacak yer. Halas olacak, kurtulacak yer.
 • Sığınılacak yer.

melhed

 • Kabrin çukur açılacak yeri.

menfer

 • Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer.

menkab

 • (Çoğulu: Menâkıb) Dağ arasında olan yol.
 • Dar yol.
 • Güzel hareket ve fiil.
 • Delik açılacak yer.

merci / mercî

 • Başvurulacak, sığınılacak yer.

merci'

 • Merkez. Kaynak. Baş vurulacak yer. Müracaat edilecek yer. Dönülecek yer. Sığınılacak yer.
 • Söylenen sözün kendine fayda verdiği kimse.

merci-i hakiki / merci-i hakikî

 • Gerçek başvurulacak, sığınılacak yer.

merciiyet

 • Müracaat yeri olma; sığınılacak yer, makam hâlinde olma.

merhem

 • Melhem. Deriye, yaraya sürülen ilâç.
 • Mc: Acıyı teskin eden şey.
 • Kederi, derdi gideren.
 • Deriye, yaraya sürülen ilâç.
 • Yara ilacı.

merhemsaz / merhemsâz

 • Çare bulan. Merhemci, ilâç yapan. (Farsça)

mertebe-i uzma-yı tevhid / mertebe-i uzmâ-yı tevhid

 • Tevhid hakikatlerine ulaşmada varılacak olan en büyük mertebe.

meşati / meşatî

 • (Tekili: Meştâ) Kışlıklar. Kış mevsiminde barınılacak yerler.

meşta

 • (Çoğulu: Meşâti) (Şitâ. dan) Kış mevsiminde barınılacak yer. Kışlık otlak, kışla.

meta

 • Satılacak mal, eşya.
 • Sermaye.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

miskata

 • Düşürtücü ilâç veya sebep.

mişvar

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.

mu'cibe

 • Taaccüb edilecek, şaşılacak şey.

mualecat

 • Tedâviler, ilâç kullanmalar.
 • Bir hususta çalışmalar.

mualece

 • Tedavi; hastaya ilâç verme.
 • Bir hususa çalışıp devam etmek.
 • Hastaya bakmak. İlâç kullanmak, ilâç vermek.
 • Bir işe teşebbüs, bir işe girişmek.

muarrık

 • (Arak. dan) Tıb: Terletici ilâç.

müdavat

 • Deva bulma. Hastaya bakma. İlâç bulma. Tedavi etme.

müdavi / müdavî

 • Tedavi eden. İyileştirmeğe hizmet eden. İlâç veren.

müdirrat / müdirrât

 • (Tekili: Müdirr) İdrar verici ilâçlar.

muhaddir

 • Uyuşturucu ilâç.

muhaddirat

 • (Tekili: Muhaddire) Uyuşturucu ilâçlar.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhammir

 • Kızdırıcı ilâç.

muharrit

 • İshâl verici bir ilâç.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukarrih

 • (Çoğulu: Mukarrihât) Yara açan ilâç.

mukarrihat

 • (Tekili: Mukarrih) Yara açmakta kullanılan etkili ilâçlar.

mukavvi / mukavvî

 • Takviye eden. Kuvvetlendiren. Kuvvet veren. Takviye eden ilâç.

mukayyiat

 • (Tekili: Mukayyi) Kusturucu ilâçlar.

mülattıf

 • (Lutf. dan) Bir iyilikle gönül alan. Taltif eden.
 • Yumuşatıcı (ilâç).

mülattıfat

 • (Tekili: Mülattıf) Yumuşatıcı ilâçlar.

mülteca

 • (Lec'. den) Sığınılacak ve iltica edilecek yer. Melce'.

mumya

 • Uzun müddet çürümemesi için ilâçlanmış ölü. İnsan ve hayvan ölüsünün kurusu. (Farsça)
 • Çok zayıf (kimse). (Farsça)
 • Çürümesin diye ilaçlanmış ölü.

münevvim

 • Uyutucu. Uyku veren ilâç.

munzicat / munzicât

 • Yaranın iltihabını yok edici, irinini akıtıcı (ilâçlar).

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

mürkıd

 • Uyutucu ilâç.

müsebbitat

 • Uyuşturucu, bayıltıcı, dondurucu ilâçlar.

müsennede

 • Arka yastığı, arkaya dayanılacak yer.

müshil

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.

müshilat / müshilât

 • (Tekili: Müshil) İshal veren, bağırsakların temizlenmesine yardımcı olan ilâçlar.

müsta'ceb

 • Şaşılacak olan.

müstahleb

 • Süt gibi beyaz ve sübye tarzında hazırlanmış, süt haline getirilmiş ilâç.

mütedavi

 • (Devâ. dan) Kendi kendine ilaç yapan. Tedâvi eden.

mütehayyer

 • Hayrette kalınan şey, şaşılacak şey.
 • Şaşılacak.

mütekaşşi'

 • (Kaş'. den) Balgam çıkaran hasta.
 • Balgam söktüren ilâç.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nasil

 • Kıl dökücü ilâç.

natul

 • İlaçlarla kaynatıp mâlül kişinin az az başına dökülen su.

nazargah / nazargâh

 • Bakılacak yer.

nişimengah / nişimengâh

 • Durak, yurt. Toplanılacak yer. (Farsça)

nüşu'

 • İlâç içirmek.

nüşuk

 • Buruna çekilen ilâç, toz, enfiye vs.
 • Buruna çekme.

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

pan

 • Yun. "Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır. Meselâ: Panzehir : Zehire karşı ilâç.

panzehir

 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilaç.

plan

 • Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi. (Fransızca)

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

rakim

 • Yazılmış nesne. Yazı yazılacak levha.
 • Ashab-ı Kehf'in mağarasının bulunduğu dağ; veya bazılarınca mağaranın bulunduğu dere; veya Ashab-ı Kehf'in başka bir ismi.
 • Ashab-ı Kehf'in isim ve kıssalarının yazılı bulunduğu kitabe.

rezail / rezâil

 • (Tekili: Rezile) Utanılacak çok fena işler, alçakça hareketler.
 • Rezillikler, utanılacak şeyler.

rezalet / rezâlet

 • Utanç verici şey. Utanılacak hal.
 • Alçaklık, rezillik.
 • Maskaralık.
 • Arsızlık.
 • Utanılacak hâl ve iş.

ruşengir

 • Cilâcı, parlatıcı.

saut

 • Enfiye gibi burna çekilen ilâçlar.

sayakıle

 • (Tekili: Saykal) Cilâ yapanlar, cilâcılar.
 • Cilâ âletleri.

şayan-ı hayret

 • Şaşmağa değer. Hayret edip şaşılacak şey.

secdegah / secdegâh

 • Namaz kılınıp secde edilecek yer. İbadet yapılacak yer. (Farsça)
 • Namaz kılınıp secde edilecek yer, ibadet yapılacak yer.

sedd-i rasin-i istinad / sedd-i rasîn-i istinad

 • Dayanılacak çok sağlam ve sarsılmaz sed, engel.

seff

 • Dokumak.
 • Yapmak.
 • Ahzetmek, almak.
 • Toz haline getirilmiş ilâç.
 • İlâcı toz haline getirme.

şefi'

 • Şefaat eden.
 • Satılacak bir mal için satın almada üstünlük hakkı olan.

sefuf

 • İlâçlar, devâlar, mâcunlar.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

şeni'

 • Kötü, fena, utanılacak ayıp.

şermende

 • Utanmış, mahcub. Utanılacak bir iş yapan. (Farsça)

sevab

 • Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
 • Hayır, hayırlı iş, Allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

şifahane-i ecza

 • Şifâ verici ilâçlar deposu.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)

sulfato

 • Kinin, sıtma ilacı.

sümne

 • Kadınların şişmanlamak için kullandıkları bir ilâç.

şurub

 • Sulu ve şekerli ilaç.

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

tabh

 • Pişirme. Pişirilme.
 • İlâç kaynatma.

tahnit / تحنيط

 • Mumyalamak. Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilâçlamak.
 • İlaçlama. (Arapça)

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

taklidi iman / taklîdî îmân

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden anlamadan, yalnız başkasından işiterek inanma, îmân etme.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

tavtie

 • Anlatılacak maksadı destekleyecek tarzda önceden bazı sözler söyleme.

tayy-i zeman / tayy-i zemân

 • Zamânın dürülmesi. Allahü teâlânın izniyle uzun zamanda yapılacak bir işi çok az zamanda yapma.

tedavi

 • İlâç verme. İyileşmesi için bakma.
 • Hastalığı iyi etme tarzı.

tedviye

 • (Devâ. dan) İlâç verme.
 • Kuş kanadının fısıltısı.
 • Tedviye etmek: İlaç vermek.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

tenbih

 • (Çoğulu: Tenbihât) Göz açtırmak.
 • Gafletten ikaz etmek. Faaliyetini arttırmak.
 • Sıkı emir vermek.
 • Bir işin yapılacağı hakkında yapılan nasihat.

teşkilat-ı esasiye / teşkilât-ı esasiye

 • Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

tıbb

 • Tabiblik, doktorluk.
 • Her şeyi gereği gibi bilmek.
 • Rıfk. Suhulet.
 • İrade.
 • Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak.
 • Şan.
 • Şehvet.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

tırrak

 • Tiryak, ilâç.
 • Afyon.

tiryak / tiryâk / تِرْيَاقْ

 • Panzehir. Zehirlenme veya hastalıklardan hemen şifâ bulmağa vesile olan ilâç.
 • Tesirli ilaç, panzehir.
 • Güçlü derman, ilâç.
 • İlaç, panzehir.
 • İlaç.

tiryak-ı acip

 • Hayret verici ilâç.

tiryak-ı kudsi / tiryak-ı kudsî

 • Kutsal ilâç.

tiryak-ı marazi'l-bid'a / tiryâk-ı marazi'l-bid'a

 • İslâmiyet'in aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve sünnete aykırı mânevî hastalıkların ilâcı, panzehiri; On Birinci Lem'a.

tiryak-ı meşrutiyet / tiryâk-ı meşrutiyet

 • Meşrutiyet ilâcı.

tiryak-ı nafi / tiryak-ı nâfi

 • Faydalı, tedavi edici ilaç.

tiryak-ı şafi / tiryak-ı şâfi

 • Şifalı, şifa verici güçlü ilâç.

tiryak-misal / tiryâk-misâl

 • İlâç gibi.

tiryaku marazı'l-bid'a

 • İslâmiyetin aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve Sünnete muhalif manevî hastalıkların ilâcı, panzehiri.

tiryaku marazi'l-bid'a

 • İslâmiyetin aslında olmayıp, sonradan dine sokulan, Kur'ân ve sünnete muhalif mânevî hastalıkların ilâcı.

turfe

 • Görülmemiş, tuhaf, yeni şey. Şaşılacak şey.

turfe-kar / turfe-kâr

 • Garip şeylerle uğraşan. Şaşılacak şeyler yapan. (Farsça)

u'cube / u'cûbe / اعجوبه

 • Acayip, şaşılacak şey. (Arapça)

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

ucab

 • (Uccâb) Çok şaşılacak fazla gülünç olan şey.

ucbe

 • Acaib ve şaşılacak şey.

ucube / ucûbe

 • Şaşılacak şey.

üfkuhe

 • Şaşılacak şey.

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.
 • Dayanacak, inanılacak şey.
 • Güvenilecek yer, kimse.

umuhet

 • Yapılacak işte tereddüt gösterme, tutulacak yolda duraklama.

üşgule

 • Uğraşılacak iş. Meşguliyet.

vaki / vâkî

 • (Vikaye. den) Saklayan, koruyan, vikaye eden, esirgeyen.
 • Önleyici tedbir veya ilaç.

vakud

 • Odun, kömür gibi yakılacak şeyler.

vazife

 • Görev, yapılacak iş.

vazıh / vâzıh

 • Açık, ayan, âşikâr. Besbelli. Kapalı olmayan.
 • Edb: Vuzuhlu söz. Bir okunuşta mânâsı anlaşılacak ifâde.

vezer

 • Sarp dağ. Sığınılacak yer. Kale. Hisar.
 • Galib olmak.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

zaruriyyat-ı din / zarûriyyât-ı din

 • İnanılacak ve yapılacak işlerle ilgili, âlim ve câhil herkesin bilmesi lâzım olan din bilgileri.

zerk

 • Hile. Riya. İki yüzlülük.
 • Şırınga yapmak, iğne ile vücuda ilâç vermek.

zımad

 • (Çoğulu: Zamâid) İlâç.
 • Merhemle yaraya sarılan sargı, bez.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın