LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İkili ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

azizan / azîzan

 • Azizler. Kelimenin sonundaki ân takısı Arabça'da ikilik, Farsça'da çokluk ifâde eder.
 • "İki azîz (velî)" mânâsına İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden Ali Râmitenî hazretlerine verilen lakab.
 • Büyükler, evliyâ. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa Kalbindeki dünyâ düşüncesini s

cild

 • Deri.
 • Meşin.
 • Kitab kabı.
 • (Masdar olarak) Kitabın dikilip kap geçirilmesi.
 • Bir büyük kitabın bölündüğü kısımların her biri.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

destek

 • Bir şeyin yıkılıp devrilmemesi için, o şeye vurulan payanda, dayanak. (Farsça)
 • Küçük el. (Farsça)
 • Yün ve pamuk gibi şeyleri eğirmeye yarıyan âlet. (Farsça)

ehad

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hiç bir yönden benzeri olmayan, tek olan, ikilik tasavvur edilmeyen, hiç bir şeye muhtaç olmayan.

enbuh

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)

ensab

 • (Tekili: Nasb) Dikili taşlar. Müşriklerin, yanında kurban kestikleri putlar.

fey-i zeval

 • Güneşin garba doğru dönmesinin başlaması, Güneş tam ortada gibiyken yerde dikili olan şeylerin gölgeleri batıdan doğuya dönüp kısalmakta son bulduğu zamandır. Bundan sonra öğle namazı vakti başlar.

hank

 • (Hınk) Boğmak. Boğazını sıkıp öldürmek. Boğazı sıkılıp boğulmak.

hannane / hannâne

 • Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî'de dikili bulunan hurma kütüğü.

harab-ı alem / harab-ı âlem

 • Âlemin yıkılıp bozulması.

harab-ı arz

 • Yeryüzünün yıkılışı.

harabiyet

 • Yok oluş, yıkılış.
 • (Harabî) Yıkılma. Yıkılış. Parçalanıp dağılış. Zillet ve sefalet içinde

harabiyet-i sed

 • Seddin yıkılışı, yok oluşu.

hıyaban

 • Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki tarafı ağaçlı muntazam yol. (Farsça)
 • Ortasından su akan ağaçlık yer. (Farsça)
 • Tahrân'da büyük bir caddenin adı. (Farsça)

ihdaf

 • Gelip çatmak. Karşısına dikilip durmak. Hedef olmak.

ihtilaf

 • (Hulf. den) Anlaşmazlık, uyuşmazlık, karışıklık, ikilik.
 • Birisinin halifesi olmak.

ihtinak

 • (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma.

imkan-ı harabiyet / imkân-ı harabiyet

 • Yıkılıp yok olma ihtimalini taşıma.

inşikak-ı asa / inşikak-ı asâ

 • Değneğin kırılması.
 • Mc: İhtilaf, karışıklık, ikilik. Birliğin bozulması.

intisab

 • (Nasb. dan) Dikilip durmak.
 • Yükseğe kaldırmak.
 • Bir mansaba tayin olunmak.
 • Gr: Kelimenin mansub olması

işguh

 • Yere yıkılış, yüz üstü kapanış. (Farsça)

isneyniyyet

 • İkilik, ikiden ibaret olma.

ıstıham

 • Ayak üstüne dikili durmak.

istimlal

 • (Melâl. den) Can sıkılıp usanma, melâl getirme.

kagşar

 • Yıkılmak üzere. Yıkılıp harabolmaya yüz tutmuş.

kesafet

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.

ketumiyyet

 • Ketumluk. Ağız sıkılığı. Sır vermemeklik.

kıyamet / kıyâmet

 • Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman.
 • Mc: Büyük belâ.
 • Fazla sıkıntı.
 • Dünyanın yıkılıp son bulması.

levh-i mahv

 • Mahvolma levhası, bir şeyin harab oluşu ve yıkılışını gösteren manzara.

levh-i mahv, isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu gösteren mânevî levha, yaz boz tahtası.

levh-i mahv-isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu kaydeden mânevî levha, İlâhî kudretin yaz boz tahtası.

merdümgirizane

 • Kalabalıktan sıkılıp yalnızlık isteyerek.

merkuz / merkûz / مركوز

 • Dikili, dikilmiş. (Arapça)

mesnevi / mesnevî

 • İkilik manzume. Her beyti ayrı kafiyeli olan manzume.

münderisat / münderisât

 • Yıkılıp mahvolmuş olan harâbeler.

münhemir

 • Akıcı, seyyal.
 • Dökülen. Yıkılıp viran olmuş.

müntasıb

 • (Nasb. dan) Direk gibi dikili duran.

müntesıb

 • Bekleyen. Muntazır kimse.
 • Ayak üstüne dikilip duran.

müşareket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.

müsenna / müsennâ

 • Kat kat olan.
 • İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime.
 • İkili olan; meselâ sevginin ikili olanı vatan sevgisi, din sevgisi gibi.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

mütenassıb

 • Dikilen. Ayakta dikilip duran.

nasaib

 • (Tekili: Nasibe) Dikili taşlar.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

şikak

 • Nifak, ikilik, ittifaksızlık.

sünai / sünaî

 • İkili.
 • Gr: Aslî harfi iki harf olan kelime.

tedai / tedaî

 • Birbirini bir iş için davet etmek.
 • Yıkılıp harap olmak.
 • Bir şeyi hatıra getirmek. Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.

tenassüb

 • Dikilip durma.