LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İb kelimesini içeren 126 kelime bulundu...

a'mal-i mükellefin / a'mâl-i mükellefîn / اَعْمَالِ مُكَلَّف۪ينْ

 • İbâdetle yükümlü olanların amelleri.

abid / âbid / عابد

 • İbadet eden.
 • İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden. Çokluk şekli, ubbâd'dır.
 • İbadet eden.

abidane / âbidane

 • İbadet eden gibi.

abide

 • İbâdet eden kadın. (Abide-i zâhide gibi)

aftabe / âftâbe / آفتابه

 • İbrik. Su kabı. (Farsça)
 • Ibrık, su kabı. (Farsça)

azer / âzer

 • İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası.

berahin-i mabudiyet / berâhîn-i mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olmanın delilleri.

büdbüdek

 • İbibik kuşu, çavuş kuşu, hüdhüd. (Farsça)

ca-yı ibret / câ-yı ibret

 • İbret edilecek nokta, ibret verici.

cihan-ı ibret

 • İbret dünyası.

ders-i ibret

 • İbret dersi.
 • İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise.

dimkis

 • İbrişim.

ebresim

 • İbrişim.

ebresimi / ebresimî

 • İbrişimci.

eda-yı ibadet

 • İbadeti yerine getirme.

ehl-i temaşa ve tefekkür / ehl-i temâşâ ve tefekkür / اَهْلِ تَمَاشَا وَ تَفَكُّرْ

 • İbret nazarıyla seyredenler ve düşünenler.

el-evvel

 • İbtidası olmayıp, herşey üzerine sâbık olan.

elh

 • İbadet.

enva-i ibadat / enva-i ibâdât

 • İbadet çeşitleri.

ezel

 • İbtidası ve başlangıcı olmayan, her zaman var olan.

gaye-i ibadet

 • İbadetin gayesi.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

harekat-ı ubudiyet / harekât-ı ubudiyet

 • İbadet hareketleri.

hatır-ı melekani / hâtır-ı melekânî

 • İbâdete, tâate rağbet etmeye dâir insanın kalbine melek tarafından getirilen düşünce. Buna ilhâm da denir.

hazret-i ibrahim

 • İbrahim (a.s.).

hıllet-i ibrahim

 • İbrahim'in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hızır aleyhisselam / hızır aleyhisselâm

 • İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî.

huc-i hüdhüd

 • İbibik ibiği, hüdhüd kuşunun ibiği.

hülasa-ı ubudiyet / hülâsa-ı ubûdiyet

 • İbadetin, kulluğun özü.

i'tikaf / i'tikâf

 • İbâdet niyetiyle câmide bir müddet bulunmak. Îtikâf, nezr (adak) olursa vâcib, Ramazan ayının son on gününde sünnet, bunların dışında herhangi bir zamanda namaz kılmayı beklemek, göz-kulak günâh işlemesin niyetiyle mescidde bulunmak ise müstehâbdır (sevâbdır). Îtikâfa girene mü'tekif denir.

ibadat / ibâdât / عبادات

 • İbadetler.
 • İbadetler.
 • İbadetler.
 • İbadetler. (Arapça)

ibadetgah / ibadetgâh / ibâdetgâh / عبادتگاه

 • İbadet edilen yer.
 • İbadet yeri.
 • İbadet yeri, mabet. (Arapça - Farsça)

ibadethane / ibadethâne / ibâdethâne / عبادت خانه

 • İbadetgâh. Allah'a ibadet edilen yer. (Farsça)
 • İbadet edilen yer.
 • İbâdet yapmak için toplanılan yer.
 • İbadet evi.
 • İbadet edilecek yer. (Arapça - Farsça)

ibadetkar / ibadetkâr / ibâdetkâr

 • İbâdet eden.
 • İbadet yapan. İbadete düşkün. (Farsça)
 • İbadetli, ibadet eden.

ibahiyyun

 • İbaheciler. Her şeyi mübah sayan bâtıl bir zümre.

ibarat / ibârât

 • İbareler, sözler.
 • İbareler, metinler, yazılar.

ibkaen

 • İbka suretiyle.

ibnü'l-hacer

 • İbn Hacer el-Heysemî'nin (ö.1567) fıkıh esasları üzerine kaleme aldığı eseri.

ibrahim

 • İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. B
 • İbrahim (a.s.).

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ibrahimvari / ibrâhimvârî

 • İbrahim aleyhisselâm gibi.

ibrani / ibrânî

 • İbranice; İbrani diline ait.

ibret-engiz

 • İbret verici.

ibret-feşan

 • İbret saçan; ibretli.

ibretamiz / ibretâmiz / ibretâmîz / عبرت آميز

 • İbret öğreten.
 • İbret verici, ders verici. (Arapça - Farsça)

ibretbahş / عبرت بخش

 • İbret veren, ibreti iktiza eden. (Farsça)
 • İbret verici. (Arapça - Farsça)

ibretbin

 • İbret almış, ders almış. (Farsça)

ibreten / عبرة

 • İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.
 • İbret olsun diye, ibret olarak. (Arapça)

ibretfeşan / ibretfeşân

 • İbret dağıtan, çok mühim ders verici hâdise. (Farsça)
 • İbret saçan.

ibretgah / ibretgâh

 • İbret yeri.

ibrethane / ibrethâne

 • İbret yeri.

ibretnüma / ibretnümâ

 • İbret gösteren. İbret veren. (Farsça)
 • İbret olan, ibret alınan.
 • İbret gösteren.

ibretnümun

 • İbret olan, ders olan. (Farsça)

ibrik / ibrîk / ابریق

 • İbrik, ıbrık, su, şarap gibi sıvı konulan kap. (Arapça)

ibtinaen

 • İbtinâ ederek, mübteni olarak, dayanarak.

ıdric

 • İbrişim kilim.

ihlas / ihlâs

 • İbadet ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetme.

ihlas-ı hakiki / ihlâs-ı hakikî

 • İbadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; gerçek samimiyet.

ihlaslı / ihlâslı

 • İbadet ve davranışlarında sadece Allah'ın rızasını gözeten.

ihtilaf-ı ibadat / ihtilâf-ı ibâdât

 • İbadetlerin farklı farklı olması.

ilahe / ilâhe

 • İbadet edilen bâtıl şey.

ilm-i hal / ilm-i hâl

 • İbadet usullerini, din kaidelerini bildiren kitap.

kahz

 • İbrişim karışıklı beyaz bez.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kanzaa

 • İbik.

kemal-i uluhiyet / kemâl-i ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye layık olmanın, ilâhlığın mükemmelliği.

kıssa

 • İbretli hikâye.
 • İbretli hikâye.

kura'

 • İbâdet eden.

kuvvet-i ihlas / kuvvet-i ihlâs

 • İbadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetmeyle elde edilen kuvvet.

lafz-ı zahir / lafz-ı zâhir

 • İbaresi işitilmekle ancak bilinen, yâni söyleyenin maksadı düşünülmeye muhtaç olmadan derhal mânâsı anlaşılan sözdür. Bunun zıddına hafi denir.

ma'bed

 • İbâdet edilen yer.

ma'bud-u cemil-i zülcelal / ma'bûd-u cemîl-i zülcelâl / مَعْبُودُ جَمِيلِ ذُوالْجَلَالْ

 • İbâdete yegane lâyık, nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

ma'bud-u ezeli / ma'bûd-u ezelî / مَعْبُودِ اَزَل۪ي

 • İbâdete yegane lâyık olup başlangıcı olmayan (Allah).

mabed / mâbed

 • İbadet edilen yer.

mabud / معبود

 • İbadet edilen, ilah.
 • İbadet edilen, (Arapça)

mabud-u baki / mâbûd-u bâkî

 • İbadete lâyık olan ve varlığı hiçbir zaman son bulmayan Allah.

mabud-u mutlak / mâbud-u mutlak / mâbûd-u mutlak

 • İbadete lâyık tek varlık olan Allah.
 • İbadete layık tek varlık olan Allah.

mabudiyet / mâbudiyet / mâbûdiyet

 • İbadet edilmeye lâyık olma.
 • İbadet edilmeye lâyık olma.

mana-yı ibadet / mânâ-yı ibadet

 • İbadet mânâsı, özü, asıl maksadı.

maye-i ibret / mâye-i ibret

 • İbret aynası, ibret levhası.

medar-ı ibret / medâr-ı ibret / مَدَارِ عِبْرَتْ

 • İbret almağa yarıyan.
 • İbret vesilesi.
 • İbret almaya sebeb.

medar-ı ibret ve dikkat / medâr-ı ibret ve dikkat

 • İbret ve dikkat sebebi, vesilesi.

mehasin-i ubudiyet / mehâsin-i ubudiyet

 • İbadetin kazandırdığı iyilik ve güzellikler.

menasık / menâsık

 • İbadet yerleri.

menasik / menâsik

 • İbadet yerleri, görevleri.

mil

 • İbre, ince ve uzun metal çubuk.

millet-i ibrahim

 • İbrahim milleti, tevhid inancını benimseyenler.

millet-i ibrahimiye

 • İbrahim milleti, tevhid inancını benimseyenler.

mirsad-ı ibret

 • İbretle seyretme yeri.

mülhim

 • İbrişimden olan elbise.

müsareat / müsâreat

 • İbâdetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek.

mutekif / mûtekif

 • İbadet için bir köşeye çekilen.

nahur / nâhûr

 • İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası olan Âzer'in asıl ismi.

nasihat

 • İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nefs-i ibadet

 • İbâdetin kendisi.

nemrut

 • İbrahim (a.s.).

nüsük

 • İbâdet. Hac ve umrede yerine getirilmesi lâzım olan işlerin herbiri.

perestişkar / perestişkâr

 • İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.

sahife-i ibret

 • İbret sayfası.

şat-ı ibni mes'ud / şât-ı ibni mes'ud

 • İbni Mes'ud'un keçisi.

şe'n-i uluhiyet / şe'n-i ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye layık olan ilâhlık şanı.

secdegah-ı ubudiyet / secdegâh-ı ubudiyet

 • İbadet edilen yer.

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse

siyera'

 • İbrişimle karışık alaca bez.

ta'at / tâ'at

 • İbâdet. Allahü teâlânın beğendiği, râzı olduğu şeyler. Hasene.

taabbüd / تَعَبُّدْ

 • İbadet etmek. Kulluk etmek.
 • İbadet etmek.
 • İbadet etmek.
 • İbadet, kulluk etmek.
 • İbâdet etme.

taabbüdi / taabbüdî

 • İbadet etmekle ilgili.
 • İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbâdete âit ve müteallik.

taat

 • İbadet etmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, itaat etmek.
 • İbadet etmek. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek. İtaat etmek.

taatgah / taatgâh

 • İbadet yeri. İbadetgâh. (Farsça)

tağut / tâğût

 • İbadet edilen bâtıl şey, put; azgın idareci.

tahsis-i taabbüd

 • İbadeti ve kulluğu sadece Allah için yapma.

tarikat / tarîkât

 • İbadet ve zikirlerle kalben ilerleme yolları.

taruh / târûh

 • İbrâhim aleyhisselâmın asıl, öz babası.

te'liye

 • İbadet ettirmek.

tecelliyat-ı uluhiyet / tecelliyat-ı ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye lâyık olan Cenâb-ı Hakkın isimlerinin varlıklarda eserini göstermesi.

tefdim

 • İbrik ağzına süzgeç koymak.

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tenessük

 • İbadet etmek.

terk-i ibadet

 • İbadet etmeyi terk etme.

u'büd

 • İbadet et (meâlinde emir.)

ubudiyet / ubûdiyet

 • İbadet, kulluk etme.

ucb

 • İbadetiyle gururlanma.

vakahet

 • İbadet.

vazife-i ibadet

 • İbadet görevi.

vazife-i ubudiyet

 • İbadet vazifesi, kulluk görevi.