LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İşaretler ifadesini içeren 75 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

a'raz

 • (Tekili: Araz) Arazlar, işaretler, nişanlar, alâmetler.
 • Tesadüfler.
 • Hastalık alâmetleri.
 • Kazalar, felâketler, musibetler.

alaim / alâim

 • İzler. İşaretler, deliller.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat / alâmat / alâmât / علامات

 • (Tekili: Alâmet) İzler, nişanlar, alâmetler, işâretler.
 • Alametler, işaretler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat-ı kıyamet / alâmât-ı kıyamet

 • Kıyametin alâmetleri, işaretleri.

ayat-ı kevniye / âyât-ı kevniye

 • Kâinatta yaratılan varlıkların Cenâb-ı Hakkın varlık ve birliğine olan işaretleri, delil oluşları.

cifir

 • Harflere verilen sayı kıymetiyle ibarelerden geçmişe veya geleceğe ait işâretler çıkarmak, tarih düşürmek.

cifr

 • (Cefr) Harflere verilen sayı kıymeti ile, geleceğe veya geçen hâdiselere, ibarelerden tarih veya isme dâir işaretler çıkarmak ilmidir.

dakik ve amik işarat / dakik ve amîk işârât

 • İnce ve derin işaretler, belirtiler.

delail / delâil

 • Deliller, işaretler.

delail ve emarat-ı haşriye / delâil ve emârât-ı haşriye

 • Haşre ait deliller ve işaretler.

delalat / delâlât

 • Deliller, işaretler.

edille

 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.

ehl-i işarat / ehl-i işârât

 • Çeşitli ifadeler ile geleceğe dair bazı haberleri dolaylı işaretler yoluyla aktaran âlimler.

emarat / emârât / امارات

 • Emareler, nişanlar, işaretler, ip uçları.
 • İşaretler.
 • İşaretler, belirtiler. (Arapça)

emarat-ı haşr / emârât-ı haşr

 • Haşrin belirtileri, işaretleri.

enva-ı işarat-ı gaybiye / envâ-ı işârât-ı gaybiye

 • Gaybî işaretlerin çeşitleri.

erkam

 • Rakamlar. Sayı işaretleri.
 • Yazılar.

fazail-simat

 • Alâmet ve işaretleri faziletten ibaret olan.

hareke

 • Arapça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. (Zamme "ötre" fetha "üstün" kesre "esre" (gibi)
 • Hareket lafzının Arapça terkibde aldığı şekil.
 • Kurân harflerinin okunuşunu belirleyen işaretler.

hizip gülü

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hümeze

 • (Hemz. den) Dürtüştürücü, kırıcı, ısırıcı, sıkıcı.
 • El ve kaş işâretleri ile ayıplama.
 • Bir kişinin ardından ayıplarını söyleyen. Gammaz.

hüve'z-zahir / hüve'z-zâhir

 • O Zâhirdir; her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihaz ve ürünlerle donatıp ve ince nakışlarla süsleyerek mükemmel ve güzel yaratan ve her şeyde varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen, Allah'tır.

ifade-i cebriyye

 • Zoraki ifade.
 • Mat: Cebir işaretleri ile maksadını anlatma.

imaat

 • (Tekili: İmâ) İşaretler. İmâlar.

işarat / işârât / اشارات

 • İşaretler.
 • İşaretler.
 • İşaretler.
 • İşaretler. (Arapça)

işarat-ı celile / işârât-ı celîle

 • Büyük işaretler.

işarat-ı cemal / işârât-ı cemâl

 • Sonsuz güzelliğin işaretleri.

işarat-ı gaybiye / işârât-ı gaybiye

 • Geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler.

işarat-ı hadis / işârât-ı hadîs

 • Hadîsin işaretleri.

işarat-ı hadisiye / işârât-ı hadîsiye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hadîslerinde bulunan işaretler.

işarat-ı harfiye / işârât-ı harfiye

 • Harflerle yapılan işaretler.

işarat-ı harika-i aleviye

 • Hz. Peygamberden (a.s.m.) aldığı derse binaen Hz. Ali'nin (r.a.) harika işaretleri.

işarat-ı haşriye / işârât-ı haşriye

 • Haşrin işaretleri.

işarat-ı i'caziye / işârât-ı i'câziye

 • Mu'cizelik işaretleri.

işarat-ı kesire / işârât-ı kesire

 • Çok işaretler.

işarat-ı kur'ani / işârât-ı kur'âni

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı kur'aniye / işârât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı kur'aniyye / işârât-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'ın işaretleri.

işarat-ı rabbaniye / işârât-ı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın işaretleri.

işarat-ı riyaziye / işarât-ı riyaziye

 • Matematiksel işaretler.

işarat-ı tevafukiye / işârât-ı tevafukiye

 • Tevafuk işaretleri.

işarat-ül i'caz / işarat-ül i'câz

 • İ'caza dair işaretler.

işaratülicaz / işârâtülîcâz

 • Mûcizelik işaretleri.

işaret-i azime-i semaviye / işaret-i azîme-i semâviye

 • Göklerde sergilenen büyük işaretler.

kıyamet alametleri / kıyâmet alâmetleri

 • Kıyâmetin kopmasının yaklaştığına dâir Resûlullah efendimizin haber verdiği büyük ve küçük alâmetler, işâretler.

mana-yı işari-i külli / mânâ-yı işârî-i küllî

 • Kur'ân'ın işaretlerle ifade ettiği mânâların tümü.

mecmua-i işarat / mecmua-i işârât

 • İşaretler mecmuası, kitabı.

menar / menâr

 • Nur yeri. Fener kulesi.
 • Câmi minâresi.
 • Yol işaretleri.
 • Nur, ışık yeri.
 • Yol işaretleri.
 • Fener kulesi.

meratib-i delalat / merâtib-i delâlât

 • Delillerin, işaretlerin mertebeleri.

rasih alim / râsih âlim

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi.

reml-remil

 • Remil, kum falı: bazı işaretlerle gaipten haber verme.

remmaz

 • (Remz. den) İşaretlerle konuşan.

remzşinas

 • Bir maksad anlatan şekil, resim vb. (Farsça)
 • Gizli ve kapalı olarak anlatılan şeyleri ve işaretleri bilen. (Farsça)

rumuz

 • (Tekili: Remz) İşaretler, remizler, ince nükteler, mânası gizli olan işaretler.
 • İşaretler.

rümuz

 • Remizler, işaretler.

rumuz / rumûz / رموز / رُمُوزْ

 • İşaretler, semboller. (Arapça)
 • İnce işaretler.

rumuz-u celal / rumûz-u celâl

 • Sonsuz haşmet ve görkemin işaretleri.

rumuz-u i'caz / rumuz-u i'câz

 • Mu'cizelik işaretleri.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

rumuzat / rumuzât

 • (Tekili: Rumuz) Remizler, işaretler.

rumuzat-ı hayat / rumuzât-ı hayat

 • Hayat belirtileri, işaretleri.

rumuzat-ı hayatiye / rumûzât-ı hayatiye

 • Hayatın belirtileri, işaretleri.

rumuzat-ı kur'an / rumuzat-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın remizleri, ince işaretleri.

şeair / şeâir

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.
 • İşaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

secavend / secâvend

 • Kur'an-ı Kerim'de doğru okunması için yapılan işaretler.Kur'an-ı Azîmüşşan'ı okurken durularak nefes alınacak yerler, âyet sonları ile secavend mahalleridir. (Farsça)
 • Kur'ân-ı kerîmin, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler.
 • Kur'ân-ı Kerim'i doğru okumak için yapılan işaretler.

şifre

 • Gizli ve işaretle yazı usulü. (Fransızca)
 • Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler. (Fransızca)
 • Herkesin anlayamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usulü. (Fransızca)
 • Gizli işaretlerle yazılan yazı.

ta'rif

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.

telvihat / telvihât

 • Telvihler. Kinaye halindeki işaretler.

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

tevafuk-u remzi / tevafuk-u remzî

 • İşaretlerin birbirine denk gelmesi, uygun düşmesi.

tevessüm

 • Bir şeyin işaretlerine bakarak iyice anlamak.
 • Bir işaret, belirti ortaya çıkma, görünme, bir şeyi işaretlerinden hareketle bilme, iyice anlama.

ulema-i rasihin / ulemâ-i râsihîn

 • Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn ve her bakımdan onlara tâbi olan müctehidler, tefsîr ve hadîs âlimleri ve tasavvuf büyükleridir.

umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmeyen ve çeşitli işaretler yoluyla aktarılan işler, durumlar.

zahir / zâhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.
 • Açık, görünen, dış görünüş, insanın dış görünüşü.
 • Fıkıh usûlü ilminde; sevk edilmediği, kendisi için buyrulmadığı mânâ, açı

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın