LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İçyüz ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

batın / bâtın

 • İç, içyüz, gizli, sır, derunî.
 • Allah'ın isimlerinden.
 • İç, dâhilî. Gizli. İçyüz. Sır, esrar. Künh ve zâtı itibarı ile gizli. (Zıddı: Zâhir'dir)

batın-ı umur / bâtın-ı umur / bâtın-ı umûr

 • İşlerin içyüzleri, görünmeyen yönleri.
 • İşlerin, hâdiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekûtiyet ve kanuniyet cihetleri.

batınen / bâtınen

 • İçinden olarak. Dâhilen, içyüzünde.

batını / bâtını

 • İçyüzü, içi.

dahil / dahîl

 • Yabancı, sığınan, sığınmış. Muhacir.
 • Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.
 • Evvelâ alâkasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.
 • Edb: Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçe

dahile

 • (Çoğulu: Devâhil) Bir şeyin içi, içyüzü.

derun

 • İçyüz, içyapı.

enderun

 • İç, dâhil.
 • Kalb, içyüz, gönül.
 • Vaktiyle Osmanlı Sarayının iç teşkilâtı.

fahs

 • Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme.
 • Ayırtmak.
 • Bahsetmek.
 • Seyirtmek.
 • Sıçramak.

hakaik-i ahval / hakâik-i ahval

 • Maddî ve mânevî âlemlerdeki hâllerin gerçek mahiyetleri, içyüzleri.

hakaik-ı eşya

 • Varlıkların hakikatı, içyüzü.

hakikat-i alem / hakikat-i âlem

 • Âlemin gerçek mahiyeti, esası, içyüzü.

hakikat-i mevcudat

 • Varlıkların hakikati, gerçek mahiyeti, içyüzü.

hüve'l-batın / hüve'l-bâtın

 • O Bâtındır; bütün varlıkların içyüzlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve herşeyin iç âlemine hükmeden Allah'tır.

i'tinan

 • Bir kimsenin içyüzü meydana çıkma.
 • İnsanın önüne durma.

iftihas

 • Gerçeği ve hakikatını dikkatle araştırma. İçyüzünü iyice tetkik etme.
 • İmtihan etme, deneme.

iktinah

 • (Künh. den) Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma.

keyfiyyet

 • Bir şeyin mâhiyeti, esâsı, içyüzü, nasıl olduğu. "Allah Arş üstündedir" buyurur Rabbimiz Lâkin keyfiyyetini, anlayamaz aklımız.

ma'na

 • (Mânâ) İç, içyüz. Bir sözden veya birşeyden anlaşılan. Lâfzın delâlet ettiği şey.
 • Rüya, düş.
 • Dilemek, irade.

mahiyet / mâhiyet / ماهيت

 • Bir şeyin içyüzü, aslı, esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı.
 • Bir şeyin aslı, esası, içyüzü, özü.
 • Esas, nitelik, içyüz.
 • Asıl, esas, içyüzü. (Arapça)

mahiyet-i hayat

 • Hayatın mahiyeti, esası, içyüzü.

mahiyet-i hayatın / mâhiyet-i hayatın

 • Hayatının mahiyeti, asıl yapısı, içyüzü.

mana / mânâ

 • Anlam.
 • İçyüz.
 • Akla yakın sebep.
 • Rüya, düş.

melekuti / melekûtî

 • Birşeyin aslına, içyüzüne ait.

melekutiyet-i eşya / melekûtiyet-i eşya

 • Varlıkların görünmeyen, içyüzü.

mübayenet-i mahiyet / مُبَايَنَتِ مَاهِيَتْ

 • İçyüzü itibariyle zıtlık, birbirine benzememe.

müstebtın

 • Bir şeyin ledününe, içyüzüne âşinâ olan.

mütehassıs

 • Bir işin hakikatını, içyüzünü çok iyi bilen. Bir meslekte mahir olan.
 • Has ve mahsus olan.

sırr-ı hakikat

 • Gerçeğin sırrı, içyüzü.

tahkik

 • Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak.
 • Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: He

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR