LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te özl ifadesini içeren 835 kelime bulundu...

bain talak / bâin talak

 • Boşamada kullanılan sözleri söyler söylemez, evliliği sona erdiren boşama.

misak / mîsâk

 • Söz verme, sözleşme, andlaşma.
 • Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâma ve bütün zürriyetine (ondan gelecek insanlara); "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye hitâb buyurması, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye cevab vermeleri.
 • Yemîn ile kuvvetlendirilen söz verme.

a'meş

 • Gözünün yaşı durmayıp akan.
 • Tomlaç gözlü.

a'şa

 • Gözleri dumanlı olan adam.
 • Çeşitli yüzyıllarda yaşamış olan birkaç Arap şairinin adı.
 • Gece vakti gözleri görmeyen kimse.

a'ver / اعور

 • Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)
 • Tek gözlü. (Arapça)

a'yan / a'yân / اعيان

 • (Tekili: Ayn) Gözler.
 • Bir yerin ileri gelenleri.
 • Meclis âzaları. Senato âzaları.
 • Muayyen ve müşahhas olan şeyler.
 • Altınlar.
 • Kaymakam.
 • İleri gelenler, eşraf, sosyete. (Arapça)
 • Gözler. (Arapça)

a'yen

 • Büyük ve iri gözlü.
 • Bakılan yer.
 • Çok açık, pek belli, bâriz.

a'yün / اعين

 • (Tekili: Ayn) Gözler, aynlar.
 • Çeşmeler, pınarlar. Menba'lar.
 • Gözler. (Arapça)
 • Pınarlar. (Arapça)

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

ab-ı zen

 • Küçük havuz. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Yumuşak, lâtif sözlerle hatır alan ve bu manâda emir. (Bak : Avzen) (Farsça)

adem-i tarassut

 • Gözlemlememe.

adese-i ayniyye

 • Gözleme merceği.

afak / âfâk

 • Ufuklar; dış dünya, gözle görülen âlemler.

afaki / afakî

 • Kâinat ve içindeki hâdiselere âid. Nefsin haricindeki âleme dair.
 • Kıymetsiz sözler ve meseleler. (Enfüsinin zıddı.) (Objektif)

agber

 • Çok tozlu.

agtaş

 • Karanlık.
 • Zayıf gözlü.

ahd

 • Söz verme, sözleşme, ahit.

ahd ü misak / ahd ü misâk

 • Yemin, anlaşma, sözleşme. (Farsça)

ahdi / ahdî

 • Ahde âid, sözleşmeye dâir.

ahfeş

 • Küçük gözlü, zayıf bakışlı.
 • Yalnız gece gören kimse.
 • Üç büyük Arab âliminin lâkabı.
 • Bulutlu günde görüp bulutsuz günde görmeyen.

ahraz

 • (Ahrad) Kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü.

ahrez

 • Gözleri dar ve küçük olan.

ahsar

 • Pek kısa, daha kısa, daha özlü, daha veciz.

ahu

 • Ceylân. (Farsça)
 • Gözleri çok güzel olan. Çok güzel göz. (Farsça)
 • Gazâl. (Farsça)
 • Mc: Dilber. Mahbub. (Farsça)

ahver

 • Akıllı.
 • İri gözlü güzel.
 • Müşteri yıldızı. (Jüpiter)
 • Beyaz yüzlü, güzel gözlü adam.

ahz-ı misak

 • Sözleşme.
 • Yemin etme.

ahzer

 • Devamlı gözünü kırpan adam.
 • Ufak gözlü olan kimse.

akbel

 • Eğri gözlü.
 • Kabiliyetli kimse.
 • En çok beğenilen

akd / عقد

 • Anlaşma, sözleşme.
 • Anlaşma, sözleşme. Nikâh, hibe (bağış), vasiyet, alış-veriş gibi işlerde taraflardan birinin teklifi, diğerinin kabûlü ile gerçekleşen sözleşme.
 • Anlaşma, sözleşme.
 • Bağlama, düğümleme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi
 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

akd-i uhuvvet / عَقْدِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik sözleşmesi, anlaşması.
 • Kardeşlik sözleşmesi.

akid / âkid

 • Söz, sözleşme.
 • Aralarında sözleşme yapanların herbirisi.

akıdeyn / âkıdeyn

 • Anlaşma veya sözleşme.

aksu

 • Gözlerde görülen bir hastalık. (Türkçe)

akval / akvâl / اقوال

 • (Tekili: Kavl) Sözler, kaviller.
 • "Kavl"in çoğulu. Kaviller, sözler.
 • Sözler.
 • Sözler, konuşmalar.
 • Sözler. (Arapça)

akval-i hakimane / akval-i hakîmâne

 • Hikmet sahiblerine yakışır sözler. (Farsça)

alamet-i zahire / alâmet-i zâhire

 • Gözle görülen belirti.

alat-ı basariye / âlât-ı basariye

 • Gözle alâkalı gözlük, dürbün gibi optik âletler.

alem-i mana / âlem-i mânâ

 • Mânâ âlemi; maddî gözle görünmeyen mânevî âlem; rüya ve keşif âlemi.

alem-i mülk ve şehadet / âlem-i mülk ve şehadet

 • Gözle görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i ruhani / âlem-i ruhanî

 • Maddî yapısı olmayan ve gözle görülemeyen ruh âlemi.

alem-i şuhud / âlem-i şuhud

 • Gözle görünen âlem, dünya.

arman / آرمان

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)
 • Özlem. (Farsça)
 • Sıkıntı. (Farsça)

aşa

 • (Çoğulu: Aşâ-Aşvâ) Gece gözlerin görmeyip gündüz görmesi.

ashab / ashâb

 • Peygamber efendimizi sağlığında peygamber iken bir ân gören, eğer âmâ ise (gözleri görmüyorsa) bir ân konuşan büyük ve küçük müslümanlar. Tekili sâhib'dir.

ashab-ı şuhud

 • Görülmeyen âlemlerdeki hakikatleri gözlemleyebilen kişiler.

aşık-ı didar-ı pak / âşık-ı didâr-ı pâk

 • Temiz yüzün âşıkı.
 • Edb: Evvelce ordularda, kışlalarda, köy odalarında ve mahalle kahvelerinde gerek kendinin, gerek başkalarının sözlerini sazla dile getiren kimse; halk şâiri.

asum

 • Obur, açgözlü, arsız.

asveb-i akval / asveb-i akvâl

 • Kavillerin en muhkemi, sözlerin en doğrusu.

ateşdem / âteşdem / آتش دم

 • Acı sözlü. (Farsça)

atraf

 • (Tekili: Tarf ve Taraf) Gözler.
 • Taraflar. Kenarlar.

avra

 • Şaşı. Kör kadın. Tek gözlü.
 • Mc: Kör fikir.
 • Çirkin ve kabih söz.
 • Sâdece dünyayı düşünüp âhireti unutan.

ayet-i tekviniye / âyet-i tekvîniye

 • Maddî alemde gözle görülen âyet.

ayn-i vahid / ayn-i vâhid

 • Tek gözlü.

aynelyakin / aynelyakîn

 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.

azar / âzâr

 • Kötü sözle incitme.

azırra

 • (Tekili: Zarir) Körler, âmâlar, gözleri görmiyenler.

azmend

 • Haris, açgözlü, tamahkâr, cimri. (Farsça)

azur

 • (Azver) Açgözlü. Hırslı. Tamahkâr. Cimri. Hasis. (Farsça)

babü's-sin / bâbü's-sin

 • Sözlük ve lügatlerde "sin" harfinin bulunduğu bölüm, Sin maddesi.

bakiyat-ı salihat / bâkiyat-ı salihat

 • Ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler.

baky

 • Bakmak, nazar.
 • Muntazır olup yol gözlemek.

bamukavele / bâmukâvele / بامقاوله

 • Sözleşme ile, sözleşmeli. (Farsça - Arapça)

basair

 • (Tekili: Basiret) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler.
 • Kalb duyguları.

bedçeşm / بدچشم

 • Kötü gözlü. (Farsça)

bednigah / bednigâh / بدنگاه

 • Kötü gözlü, kötü bakışlı. (Farsça)

bel'am

 • Terbiyesiz, açgözlü, obur.
 • Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail'i kandıran Bel'am bin Baura adında birinin adı.

belagat

 • İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.

belagat-ı i'caz ve icaz / belâgat-ı i'câz ve îcâz

 • Bir mânâyı az sözle ve başkasının yapmaktan aciz kalacağı mükemmellikte, tam yerinde ifade etme san'atı.

beliğ / belîğ

 • Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan.
 • Kâfi derecede olan. Yeter olan.
 • Belagâtçi; belâğat ilminin inceliklerini bilen, maksadını noksansız ve güzel sözlerle anlatabilen kimse.

berr

 • Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.
 • Kara, toprak.

besbes

 • (Çoğulu: Besâbis) Herze. Mânasız, saçma sözler.

bevah

 • Aşikâr, meydanda, belli. Herkesin gözleri önünde.

bevarik

 • (Tekili: Bârika) Şimşek ve yıldırım parıltıları.
 • Parıltılar, gözleri kamaştırıcı olan şeyler.

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

biaynelyakin / biaynelyakîn

 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.
 • Gözle görürcesine kesin bilerek.

biaynilyakin / biaynilyakîn

 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.

billahi / billâhi

 • "Allahü teâlâya yemîn ederim" mânâsına, yemîn sözlerinden biri.

bisinoz

 • yun. Pamuk işçilerinde görünen, pamuk tozlarının sebebiyet verdiği bir akciğer hastalığı.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

buye

 • Özleme, hasret.

cahi / cahî

 • (Cahiye) Aşikar, aleni, açık, meydanda ve herkesin gözleri önünde olan.

cahız / câhız

 • Asıl ismi Amr İbn-ül Bahr olan ve gözünün hadekası çıkık olduğu için bu isimle anılan büyük bir Arab edibi.
 • Patlak gözlü adam.

cahma'

 • Gözleri büyük ve çok kırmızı olan kadın.

cahzem

 • Gözleri büyük olan kimse.

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

cem'iyet

 • Tenasüp ve tezat gibi söz san'atları yoluyla birbirine uyan veya zıt olan sözleri bir arada bulundurma san'atı.

cerbeze / جَرْبَزَه

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku
 • Süslü sözlerle aldatma.
 • Aldatıcı sözlerle kandırma.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

çerh

 • Çark. Dolap. (Farsça)
 • Felek. Talih. (Farsça)
 • Dingil üzerine dönen. (Farsça)
 • Gök. (Farsça)
 • Def. (Farsça)
 • Zenberek. (Farsça)
 • Mancınık. (Farsça)
 • Elbise yakası. (Farsça)
 • Ok yayı. (Farsça)
 • Çakır gözlü doğan kuşu. (Farsça)

çeşm-dar

 • Bekliyen, gözliyen. (Farsça)

çeşman / çeşmân / چشمان

 • (Tekili: Çeşm) Çeşmler, gözler.
 • Gözler. (Farsça)

cevab-ı mucez / cevab-ı mûcez

 • Kısa ve özlü cevap.

cevabat

 • (Tekili: Cevâb) Cevablar. Sorulan sorulara verilen karşılıklar. Mukabil sözler.

cevami-ül kelim / cevâmi-ül kelim

 • Lâfızları az, mânâsı çok kelâmlar, sözler, ibâreler, fıkralar.

cevamiu'l-kelim

 • Az sözle çok mânâ içeren kelâmlar, ibâreler.

cevamiü'l-kelim / cevâmiü'l-kelim

 • Özlü sözler, vecizeler.

cevamiülkelim / cevâmiülkelîm

 • Zengin mânâlı sözler.

cidal

 • Sözle mücadele. Ateşli konuşma. Niza.
 • Muharebe. Cenk. Kavga.

ciddiyat

 • Hakiki sözler. Ciddiyetler.

cihad

 • (Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. Din için çalışmak. Erkân-ı imâniye ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve imânı takviye için cehd ve gayret etmek. Şeriat-ı Garrâ'nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah'ı i'l

cilbend

 • Büyük cüzdan. Evrak koymaya mahsus birçok gözlere ayrılmış cüzdan şeklinde çanta ki, koltuk altına alınır.

cin

 • Ateşin alev kısmından yaratılan, her şekle girebilen; evlenme, yeme-içme, çoğalmaları bulunan ve gözle görülmeyen varlıklar. Fârisî dilinde cine peri denir.

çipil

 • Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse.
 • Çepel.

cuham

 • İnsanı zayıflatan ve gözleri irinleten bir hastalık.

cümel

 • (Tekili: Cümle) Cümleler. Birden fazla anlama gelen sözler. Mecmular.

cümle-i tefsiriye

 • (Cümle-i müfessire) "Yâni, meselâ" gibi sözlerle başlayıp önceki cümleyi açıklayan cümle.

cürub

 • Beddualar, bed ve kötü dualar, fenâ sözler.

da'ussıla / dâ'ussıla / داء الصله

 • Yurdunu özleme, köyünü özleme. (Arapça)

daüssıla / dâüssıla

 • Vatan özlemi.

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

deha-yı a'ver / dehâ-yı a'ver

 • Tek gözlü dehâ, Süfyan ve Deccalizm gibi.

demagoji

 • yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze.
 • Güzel sözlerle halkı kandırma siyaseti.

deriyye

 • Avcıların gizlenip av gözledikleri yer.

dest-keş

 • Gözleri görmeyen bir kimseyi ellerinden tutup dolaştıran. (Farsça)
 • Kazanç. Kâr. (Farsça)
 • Yay gibi elde kolaylıkla idare olunabilen şey. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)
 • Bir işten vazgeçen. (Farsça)

dideban / dîdebân

 • Gözcü, gözleyen.

didegan / dîdegân / دیدگان

 • Gözler. (Farsça)

dik-ı elfaz / dîk-ı elfaz

 • İfadelerdeki, sözlerdeki darlık, yetersizlik.

diku'l-elfaz / dîku'l-elfaz

 • Sözlerin ve ifadelerin bir mânâyı aktarmada yetersiz kalışı, lâfız darlığı.

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

diyeke

 • (Tekili: Dîk) Dîkler, horozlar.

dua-yı kavli / duâ-yı kavlî

 • Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır.

dua-yı kavli-i ihtiyari / dua-yı kavlî-i ihtiyarî

 • Bilinçli olarak yapılan sözlü dua.

duhan-ı mübin

 • Aşikâre duman. (Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmaktadır. Birisi: İbn-i Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre; şiddetli açlık ve kaht seneleridir. Çünkü çok aç olan kimseye, gerek gözlerinin za'fından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerinde havanın fenalığından, semâ dumanlı görünür

dürer-bar / dürer-bâr

 • İnciler yağdıran.
 • Mc: Çok kıymetli ve güzel sözler söyleyen.

dürr-efşan

 • İnci serpen. Söylediği sözler inci olan ağız. (Farsça)

durub-i emsal / durûb-i emsâl / ضروب امثال

 • Atasözleri. (Arapça - Farsça)

durub-u emsal / durub-u emsâl / durûb-u emsal / ضروب امثال

 • Meşhur sözler. Darb-ı meseller. Ata sözleri.
 • Atasözleri.
 • Darb-ı meseller, ata sözleri.
 • Atasözleri.

durubuemsal / durûbuemsâl

 • Atasözleri.

ebatil / ebâtil / اباطل

 • Saçma sapan sözler, ipe sapa gelmez şeyler. (Arapça)

ebecc

 • Patlak gözlü adam.

ebhak

 • Bir gözlü.

ebhal

 • (Buhl. den) En hasis, çok cimri, daha tamahkâr.
 • Büyük gözlü.

ebhas

 • Gözlerinin üstünde veya altında bir miktar yumruca et parçası olan kişi.

ebkar / ebkâr

 • (Tekili: Bikr) Bekârlar.
 • Mc: Evvelce kimsenin söylemediği sözler.

ebrec

 • Gözünün akı çok olan güzel gözlü kimse.

ebsar / ebsâr / ابصار

 • (Tekili: Basar) Gözler. Dikkat sahipleri. Görücüler.
 • "Basar"ın çoğulu. Gözler, görme hassaları.
 • Gözler.
 • Gözler. (Arapça)

ebu-d derda

 • Uveymir adı ile de meşhurdur. Ashab-ı kirâmın âlim ve hakîmlerindendi. Peygamberimiz: "Uveymir, Ümmetimin hakimlerindendir" buyurmuştur. Uhud'dan itibaren bütün muharebelerde bulunmuştur. 179 hadis rivâyet etmiştir. Hikmetli sözlerinden birisi şudur: "Âlim olmayınca insan müttaki olamaz, bir âlim âm

ecsam-ı latife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nuraniye

 • Gözle görünmeyen nurânî cisimler.

ed'ac

 • Gözleri kara renkte ve büyükçe olan.
 • Pek siyah şey.

edebiyat

 • Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san'atı. Bu san'atla uğraşan ilim kolu.
 • Edebiyata âit yazıları toplayan kitap.Edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemek

edebiyat yapmak

 • Mc: Güzel ve uzun uzun sözlerle mevzu dışına çıkarak konuşmak.

edyak

 • (Tekili: Dîk) Dîkler, horozlar.

efaik

 • (Tekili: Efike) Yalanlar, dolanlar, düzme sözler. İftiralar.

efayik

 • (Tekili: Efike) Uydurma, düzme, asılsız, yalan sözler. İftiralar.

efkar-ı saibe / efkâr-ı sâibe

 • Maksada uygun fikirler, doğru sözler.

egalit

 • (Tekili: Uglute) İnsanı yanıltacak hatalı sözler, yanlış kelâmlar.

ehadis / ehâdîs

 • Hadisler. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) sözleri, hareketleri ve emirlerini bildiren hakikatler.
 • Hadîs-i şerîfler. Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de bir şey demedikleri, mâni olmadıkları şeyler. Hadîs'in çokluk şeklidir.
 • Peygamberimizin sözleri.

ehadis-i kudsiye / ehâdis-i kudsiye

 • Peygamber Efendimizin doğrudan Cenâb-ı Haktan naklettiği Kur'ân dışındaki sözler.

ehadis-i nebeviye / ehâdîs-i nebeviye

 • Hz. Peygamber tarafından söylenen sözler.

ehl-i ihtisas ve müşahede

 • Görünmeyen âlemlere ait hakikatleri bizzat gözleyen ve bu konuda uzmanlaşan kimseler.

ehl-i keşf

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif ve keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hal ve hareketlerin kendilerinde görüldüğü velî zâtlar ve mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve velayet / ehl-i keşif ve velâyet

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip olan veli zâtlar (k-ş-f;.

ehl-i tahkik ve keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar.

ehl-i velayet ve şuhud / ehl-i velâyet ve şuhud

 • Mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip insanlar, velîler.

ekavil / ekâvîl / اقاویل

 • (Tekili: Akvâl) Kaviller, sözler.
 • Sözler. (Arapça)

ekavil-i batıla / ekavil-i bâtıla

 • Bâtıl sözler, doğru olmayan sözler.

ekavil-i kazibe / ekavil-i kâzibe

 • Uydurma ve yalan sözler.

ekazib

 • Yalanlar, kizbler, yalan ve uydurma sözler, asılsız kelâmlar.

elbette

 • (Te'kid edâtı) Kat'i veya kat'iye yakın hükümlerde kullanılır. Yazılı sözlerde daha çok "elbet" şeklinde geçer.

elfaz / elfâz / الفاظ

 • Lafızlar, sözler.
 • (Tekili: Lafz) Lafızlar. Sözler. Lügatlar.
 • Kelimeler, sözler.
 • Sözler.
 • Sözler, lafızlar. (Arapça)

elfaz-ı cemile

 • Güzel sözler.

elfaz-ı garibe / elfâz-ı garîbe

 • Şaşılacak, tuhaf sözler.

elfaz-ı ilahiye ve nebeviye / elfâz-ı ilâhiye ve nebeviye

 • İlâhî lâfızlar ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözleri.

elfaz-ı küfr / elfâz-ı küfr

 • Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler.

elfaz-ı tahmidiye / elfâz-ı tahmidiye

 • Allah'ı öven ve Ona şükürlerini sunan sözler.

elfaz-ı tazimiye / elfâz-ı tâzimiye

 • Övücü, yükseltici sözler.

emre

 • Ak gözlü, beyaz gözlü.

enzar / enzâr / انظار

 • Bakışlar, gözler. (Arapça)

enzar-ı mahlukat önünde / enzâr-ı mahlûkat önünde

 • Bütün varlıkların gözleri önünde.

eracif / erâcif

 • Uydurma, yalan sözler.
 • Uydurma sözler.

eracif ve ekazib / eracif ve ekâzib

 • Yalan ve uydurma sözler.

erbab-ı siyer

 • Peygamberimizin (a.s.m.) hayatı, ahlâkı, sözleri ve yaşayışı hakkında kitap yazanlar, İslâm tarihçileri.

ersad

 • (Tekili: Rasad) Rasadlar, gözlemler, gözetlemeler, gözlemeler.

esahh

 • En sahîh, en sıhhatli, en doğru olan. Bir mes'elenin hükmü hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (sözlerinden, ictihadlarından) en doğru olanı. "Esahh" sözü, "sahîh, doğru" sözünden daha kuvvetlidir.

esatir / esâtîr / اساطير

 • Mitoloji. (Arapça)
 • Uydurma sözler. (Arapça)

escer

 • Kırmızı gözlü kimse.
 • Su biriken yer.

eşhel

 • Kırmızı ile karışık koyu mavi, elâ.
 • Elâ gözlü adam.

eşkar

 • Mavi gözlü ve sarı tenli kimse.
 • Yelesi ve kuyruğu kırmızı olan sarı at.

eşkel

 • Gözlerinin akı kırmızılı olan adam.
 • Beyaz koyun.

eşter

 • Yırtlak gözlü.

evceh-i akval / evceh-i akvâl

 • Sözlerin en uygunu, kavillerin en münasebetlisi.

evliya / evliyâ

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.

fakr u istiğna

 • Fakirlik ve tok gözlülük; muhtaç olunmasına rağmen kimseden bir şey istememe.

fasid akd / fâsid akd

 • Aslı İslâmiyet'e uygun olduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan her çeşit sözleşme.

fazazet

 • Sertlik, kabalık, kötü sözlülük.

feragat

 • Tok gözlülük. Hakkından vaz geçmek, bir şey istememek. Şahsî dâvasından vaz geçmek.
 • Boşalmak, hâlî olmak.

ferheng / فرهنگ

 • Kültür. (Farsça)
 • Sözlük. (Farsça)

fesh

 • Alış-veriş veyâ başka bir akdi (sözleşmeyi) bozma veya böyle bir akdin bozulması.

fettah / fettâh

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarına hayır kapılarını, dileklerine kavuşmak istiyen kullarına kapalı kapıları açan, peygamberlerini düşmanlarının elinden kurtarıp, memleketlerin fethini müyesser (kolay) kılan; evliyâsına (sevdiği kullarına) melekûtünün (gözle görülmeyen

feylesof

 • Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatıp, yaldızlı, heyecanlı sözlerle inandırmaya çalışan kimse. Felsefeci.

fi'l-i kavli / fi'l-i kavlî

 • Kavli fiil, sözle yapılan eylem.

fuhşiyat / fuhşiyât

 • Çirkin, ayb şeyler, sözler.

gamz

 • Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak.
 • Çene veya yanak çukurluğu.

gamze

 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.

gayb / غایب

 • Gizli olan, gözle görülmeyen şey.
 • Belirsiz, bilinmeyen şey.
 • Gözle görülmeyen, gizli. (Arapça)
 • Kayıp. (Arapça)

gazra

 • Ucuzluk.
 • Hayır.
 • Özlü balçık.

geda-çeşm

 • Dilenci gözlü, yoksul gözlü. (Farsça)
 • Mc: Aç gözlü, gözü doymaz. (Farsça)

geda-çeşmane

 • Açgözlülükle, açgözlücesine. (Farsça)

gerd-alude / gerd-âlûde

 • Toza toprağa bulaşmış, tozlu topraklı. (Farsça)
 • Mc: Maddiyatı olan kimse, paralı, zengin. (Farsça)

gerdalud / gerdâlûd / گرد آلود

 • Tozlu. (Farsça)

gına

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.

girişme

 • İşve, naz, cilve. Gözle kaşla işaret. (Farsça)

gubar-alud / gubar-âlud

 • Tozlanmış, toza bulanmış. tozlu. (Farsça)

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

gubaralud / gubârâlûd / غبار آلود

 • Tozlu. (Arapça - Farsça)

güftar

 • Sözler, lâkırdılar. (Farsça)

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

gürisneçeşm

 • Pinti, cimri, hasis. Aç gözlü. (Farsça)

güzide-suhen / güzîde-suhen

 • Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan. (Farsça)

haber

 • Herhangi bir konuda alınan yazılı veya sözlü bilgi.
 • Sünnet, hadîs-i şerîf.
 • Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i tâbiînden bildirilen söz.

hadil / hâdil

 • (Hadl. den) Aşağıya sarkıtılmış.
 • Gözlerinde ve ağzında çıban olan deve yavrusu.

hadis / hadîs

 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mani olmadıkları şeyler.

hadis-i kudsi / hadîs-i kudsî

 • Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Cenâb-ı Haktan "Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur" diyerek rivayet ettiği (naklettiği) Kur'ân-ı Kerîm dışındaki sözler.

hadis-i müftera / hadîs-i müfterâ

 • Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbiyle inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

hakgu / hakgû / حق گو

 • Doğru sözlü. (Arapça - Farsça)

hakikat / hakîkat

 • Bir şeyin aslı, mahiyeti.
 • Gerçek, doğru.
 • Sadakat kadirbilirlik. Sözlük anlamıyla söylenen söz.

hakikat-gu

 • Doğru sözlü. Doğru konuşan. (Farsça)

hakim-i ruhani / hâkim-i rûhânî

 • Rûhânî hâkim; gözle görülmez idareci.

halif / hâlif

 • Yemin ederek sözleşenlerden herbirisi.
 • Yeminli, sözleşen.

hallakıyet-i umumiye / hallâkıyet-i umumîye

 • Bütün varlıklar âleminde gözlemlenen Allah'ın yaratıcılık özelliği.

hallat

 • Yersiz ve münâsebetsiz sözler konuşan.
 • Ortalığı karıştıran.

haltıyyat

 • Yersiz ve münasebetsiz sözler.

hamdele

 • Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O'ndan memnûnum demektir.

hamiş

 • Mektubun altına sonradan yazılan sözler. Hâşiye.

hana

 • Yaramaz ve boş sözler konuşmak.

haris / harîs / hâris

 • Aç gözlü, çok hırslı.
 • Hırslı, açgözlü.

hasret / حسرت

 • Özleyiş. İç çekme. Bir şeyi çok isteyip, arzulayıp ona kavuşamamaktan gelen üzüntü.
 • Özleyiş.
 • Özleyiş.
 • Özlem. (Arapça)
 • Hasret çekmek: Özlem duymak. (Arapça)

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hasret-keşane

 • Hasret çekene yakışır surette. Özleyenler gibi. (Farsça)

haşvi / haşvî

 • Mânâsız sözler söyleyen, saçma sapan konuşan.
 • Haşve benziyen.

haşviyyat

 • Söz arasında, lüzumsuz, fazladan olan sözler.

hatib

 • Hitâbeden. Söz söyleyen. Cemaate, topluluğa karşı güzel söz söyleyen kimse.
 • Câmi'de müslümanlara dini nasihatlar ve güzel sözlerle hitâbeden vazifeli zat.

hatib-i beliğ

 • İnsanlara son derece derin ve hikmetli sözler söyleyen hatip.

hatıb-ı leyl

 • Geceleyin odun toplayan kimse.
 • Mc: Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan adam.

havadis

 • (Tekili: Hâdise) Yeni hâdiseler, yeni sözler.
 • Alâka ile karşılanan haberler.

havaiyyat

 • Havâi şeyler ve sözler.

havale / havâle

 • Borçlunun, alacaklıya, borcumu falan kimseden al deyip, alacaklının, bu teklife, sözleşme yerinde râzı olması. Ciro etme.

havarık-ı zahire

 • Gözle görülebilen harikalar.

havas

 • (Çoğulu: Ahvâs) Çukur ve kısık gözlü olmak.

havra

 • (Ahver'in müennesidir.) Çok beyaz veya çok beyaz gözlü. Ahu gözlü kadın.

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

hayide-gu / hayide-gû

 • Değersiz sözler söyleyen kimse. (Farsça)
 • Değersiz şiirler yazan kimse. (Farsça)

hazine-i hassa-i rahmet nazırı / hazine-i hassa-i rahmet nâzırı

 • İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi.

hazra'

 • Küçük ve dar gözlü kadın. (Müz: Ahzer)

hebve

 • Toz.
 • Tozlu yol.

herzederay

 • Mânâsız ve saçmasapan sözler konuşan. (Farsça)

herzegu / herzegû

 • Saçma sapan konuşan, lüzumsuz ve mânâsız sözler söyleyen.

herzekar / herzekâr

 • Saçma sapan konuşan, mânasız sözler söyleyen. (Farsça)

herzevat

 • (Tekili: Herze) Herzeler, mânâsız ve boş sözler.

hevacir

 • (Tekili: Hâcire) Günlerin en sıcak olan anları.
 • Göçenler, göç yapanlar, hicret edenler.
 • (Hücr) Hezeler, hezeyanlar, boş ve mânasız sözler.

hevb

 • Yol, tarik.
 • Ateş alevi.
 • Karışık sözlü kimse.

hezeliyat / hezeliyât

 • Ciddi olmayan sözler, saçmalamalar.
 • (Tekili: Hezl) Ciddi olmayan sözler. Saçma sapan konuşmalar. Deli saçması.
 • Ciddi olmayan sözler.

hezeyan

 • Kötü sözler. Soğuk şakalar.
 • Sayıklama. Saçma sapan konuşma.

hiddis / hiddîs

 • Çok sözlü, çok konuşan.

hıfz-ül lisan

 • Dili, günah ve lüzumsuz olan sözlerden korumak. Kötü ve fena sözlerden dilini muhafaza etmek. (İhtiyaçtan fazla söz söylememek mendubdur.)

hikemiyat / hikemiyât

 • Hikmetler, hikmetli sözler.

hikemiyyat

 • Hikmet ve felsefeye âit söz ve düşünceler. Yeni yeni bilgiler veren kıssalar, ibret verici hâdiseler bildiren yazılar, sözler.

hikmet

 • Nübüvvet (peygamberlik).
 • Faydalı ilim.
 • Edeb, ahlâk ve nasîhat ile ilgili güzel sözler.
 • Gizli sebep, fâide.
 • Fıkıh ilmi, helâl ve harâmı bildiren din ilmi.
 • İlm-i Ledünnî, mânevî ilim.
 • Peygamber efendimizin sünneti.

hilf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Sözleşme, söz verme.
 • Yardımlaşma, dayanışma. Birlik maksadıyla ittifak.
 • Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

hınziyan

 • Faydasız ve mânasız sözler konuşan.

hırs / حِرْصْ

 • Aç gözlülük. Tamahkârlık.
 • Kızgınlık.
 • Şiddetli istek, arzu.
 • Azgınlık.
 • Şiddetli istek ve arzu, açgözlülük.
 • Aç gözlülük, aşırı düşkünlük.
 • Şiddetle, açgözlülükle isteme.

hırs-ı dünya

 • Dünyaya karşı gösterilen açgözlülük.

hitabiyat

 • Hitabet (etkileyici konuşma) ile ilgili sözler.

hitabiyyat

 • Hitabolunarak söylenen sözler.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hıyar / hıyâr

 • Hayırlılar.
 • (Çoğulu: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.
 • Serbest olma. Yapılan bir akdden yâni sözleşmeden vazgeçebilmek hakkı.

hıyre-çeşm

 • Kamaşık ve donuk gözlü. (Farsça)
 • Cesur, atılgan. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)
 • Utanmaz, hayâsız, arsız. (Farsça)

hoşbeş

 • Selâmsabah, hatır sorma, birbirine rastlayan iki ahbab arasında söylenilen ilk sözler.

hücerat

 • (Hücürat-Hücrât) Hücreler. Hüceyreler. Gözler, odacıklar.

hücr

 • (Çoğulu: Hevacir) Fuhş, hezeyan, kötü sözler.

hücrat

 • (Tekili: Hücre) Hücreler, gözler, odacıklar.

hücum

 • Saldırma. Hamle ile ileri atılmak.
 • Sert sözle birine çatmak, karşı çıkmak.

hücürat

 • (Tekili: Hücre) Hücreler, odacıklar, gözler.

hur

 • (Tekili: Ahver) Ahu gözlüler. Gözleri iri ve siyah kısmı pek siyah; beyaz kısmı pek beyaz olan kızlar.
 • Cennet kızları, huriler.

hur-i in / hur-i în

 • Cennet'te âhu gözlü çok güzel kızlar.

hurafat

 • Aslı, esası olmayan sözler ve rivayetler, hurafeler.

hurafe / hurâfe

 • Dîne, fenne, akla uymayan sözler ve işler.

huran

 • (Tekili: Hur) İri gözlü. (Farsça)
 • Cennet kızları. (Farsça)

hurde-bini / hurde-bînî

 • Gözle görülmeyecek derecede küçük. Mikroskopik.

huri

 • (Ahver ve Havrâ kelimelerinin çoğulu) Ahu gözlüler. Gözlerinin akı karasından çok olan, pek güzel ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemiyecek derecede güzel olan Cennet kızları.

huri'l-in / hûri'l-în

 • Güzel gözlü Cennet kızı.

hursend

 • Kısmetine râzı olan, kanaatkâr, tokgözlü. (Farsça)

hursendane

 • Kanaatkârâne, tokgözlülükle. (Farsça)

hursendi / hursendî

 • Tokgözlülük, kanaat edicilik. Göz tokluğu. (Farsça)

huşşa'

 • (Haşi') Huşu içinde olanlar. Gözleri korku ve saygı ile düşkün bir hâlde olanlar.

hutbe

 • İlâhi emir ve nehiyleri cemaate beyan ve ihtar etmek. Cuma veya bayram namazlarında müslümanlara hatibin İlâhi ve şer'i emirleri hatırlatan sözleri. (Hatib, bu hutbeyi söylemeye Halife veya İslâm Devlet Reisinden vazife ve salâhiyet almıştır.)

i'caz-ı icazi / i'câz-ı îcâzî

 • Az sözle çok şey ifade etme mu'cizesi.

ibarat / ibârât

 • İbareler, sözler.

ibhamat

 • (Tekili: İbham) Mübhem şeyler, açıklanmayan mes'eleler, üstü kapalı sözler.

ibrahim desuki / ibrahim desukî

 • Büyük âlim ve mutasavvıflardan olup büyük makam sâhibi bir zâtdır. Pek meşhur ve çok güzel sözleri ve mev'izaları vardır. 676 tarihinde 43 yaşında Şam'da vefat etmiştir. (K.S.)

ibtaliyyat

 • İşe yaramıyan, boş sözler.

icab / îcâb

 • İhtiyaç.
 • Teklif, bir sözleşme için alıcı veya satıcı tarafından ilk söylenen söz.

icaz / icâz / îcâz / îcaz / ايجاز / ایجاز

 • (İycâz) Edb: Az söyle çok şey anlatmak. Sözü muhtasar söylemek. Çok mânaya gelen kısa cümlenin hâli. Mâruf ve müteârif olan cümleden kısa bir cümle ile maksadı ifâde san'atı.Böyle sözlere mucez, veciz veya vecize denilir.
 • Sözü kısa söyleme.
 • Az sözle çok mânâ anlatma.
 • Az sözle çok mânâ anlatma.
 • Vecizlik, az sözle çok mânâlar ifade etme.
 • Az sözle anlatma.
 • Veciz anlatma, özlü söyleme. (Arapça)

icaz-ı bittakdir

 • Maksadı az sözle ifade etmekle beraber fazla olan etraflı mânaların zuhurudur.

icaz-ı i'cazi / îcâz-ı i'câzî

 • Kur'ân'ın mu'cizeliğini gösteren vecizliği, özlü söz şeklindeki ifade tarzı.

icaz-ı kur'ani / îcâz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın vecizliği, az sözle çok mânâlar anlatması.

icaz-ı mu'ciz / îcâz-ı mu'ciz

 • Mu'cizeli vecizlik; mu'cizeli bir şekilde az sözle çok mânâlar ifade etme.

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icazdarane / icâzdârâne

 • Az sözle çok mânâ anlatırcasına.

icazkar / îcazkâr

 • Îcazlı, az sözle çok mânâlar anlatan, veciz.

icazkarane / îcazkârâne

 • Vecizeli bir şekilde, az sözle çok mânâlar ifade ederek.

icazlı / îcazlı

 • Az sözle çok mânâlar anlatarak, özlü sözlü.

icmalen

 • Kısaca. Özlüce. İcmali ve hülâsa olarak.

icmali / icmâlî

 • Kısa, özlü.

iddiaiyyat

 • (Tekili: İddiaî) İddia ile ilgili. Şahidi olmayan sözler.

ifadat / ifâdât

 • İfadeler, sözler.

ifta / iftâ

 • Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

iftihariyyat

 • İftihar yoluyla söylenen sözler.

iftiras

 • Fırsat gözlemek. Fırsatı ganimet bilmek.

igfaliyyat

 • Yanıltıp aldatmak için söylenen sözler.

iglakat

 • (Tekili: İglak) Muğlak yapmalar.
 • Karışık ve anlaşılmaz sözler.

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

igrakiyyat

 • Aşırı büyültmelerle ve mübâlâğalarla söylenen sözler.

ıhaze

 • (Çoğulu: İhâzât-İhâz) Su birikip toplanacak yer.
 • Bir kimsenin kendisi veya sultanı için hıfzedip gözlediği yer.

ıhdar

 • Kendini gözlemek.
 • Bir yerde durmak, ikâmet.

ıhlamur

 • Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç.
 • Ihlamur ağacından yapılmış.

ihtilakıyyat

 • Yalanlar, aslı olmayan sözler. Uydurma sözler.

ikamet / ikâmet

 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.

iknaiyyat

 • İknâ etmek veya râzı etmek için söylenilen sözler.

ıkvaliyyat / ıkvâliyyât

 • Söylenmediği hâlde söylendi diye iddiâ edilen sözler. Lüzumsuz iddialar.

ilas

 • Kinâyeli ve iğneleyici sözler söyleme.

ilkaat

 • Zararlı sözlerle şaşırtmak.
 • Bırakmalar, terk etmeler.

ilm-i hadis / ilm-i hadîs

 • (İlm-i Rivayet - İlm-i Ahbâr - İlm-i Âsâr) Resulüllah'ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef'ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl-i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis-i şeriflere bazan İlm-i Hadis-ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözlerini, işlerini ve görüp de mâni olmadığı şeylerden bahseden ilim.

iltifat / iltifât

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...
 • Lütfetme, gönül alma, güzel sözle okşama.

iltifatat-ı fazılane / iltifâtât-ı fâzılâne

 • İyilik ve ihsan sahibinden gelen iltifatlar, hoş sözler.

ilzam / ilzâm

 • Susturma, sözle üstün gelme, yenme.

ilzamiyat

 • Bir kimseyi ilzam edip susturmak için söylenen sözler.

iman-ı gaybi / îmân-ı gaybî

 • Allahü teâlânın zâtı, sıfatları, âhiret, melekler, Cennet, Cehennem, Mîzân, Sırat gibi gözle görülmeyen şeylere görmeden inanmak.

imla

 • Doldurma, doldurulma.
 • Yazı yazma. (Dikte)
 • Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
 • Müddeti mühlet vererek uzatma.

in / în

 • İri ve güzel gözlüler.

indiyyat

 • (Tekili: İndî) Birinin kendince uydurduğu şeyler. Bir kimsenin kendi görüş ve inanışına göre söylediği sözleri.

inşaiyyat

 • (Tekili: İnşâi) İşitilmemiş ve duyulmamış sözlerden yapılan cümleler.

insan-ı kamil / insan-ı kâmil

 • Kemâle ermiş, olgun insan. İslâmiyet'in emrettiği bütün emirleri yapan, yasaklardan sakınan, Peygamber efendimizin güzel ahlâkıyla ahlâklanan, hareketleri ve sözleri hep Allahü teâlânın ilhâmı ile olan üstün insan.

intihaz

 • Fırsat bilip kaçırmamak. Fırsat gözlemek.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.
 • Bekleme, gözleme.

intizaren

 • Bekleyerek, gözleyerek.

ırabet

 • Yaramaz sözler söylemek, fuhşiyyat.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

irşadat / irşâdât

 • Nasihatler, doğru yolu gösteren sözler.

irsal-i mesel

 • Konuşurken meşhur hikmetli sözleri kullanmak.

irticali / irticâlî

 • Sözlü konuşma.

irticaliyyat

 • Düşünmeden, içinden doğarak söylenen sözler.

irtikab

 • Bekleme, gözleme.
 • Ümit etme, umma.

işaret-i hadisiye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözlerinin işaret ettiği mânâ, vermiş olduğu işaret.

ism-i tafdil

 • "En üstün, daha üstün, daha iyi" gibi karşılaştırma ve üstünlük ifâde eden sözler.

isnad

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.

isnadiyyat

 • İsnad ile ilgili düşünceler.
 • Aslı esası olmadığı halde birisine isnad edilen sözler.

ısr

 • Ahd. Sözleşme. Yemin.
 • Kulakta küpe deliği.
 • Şiddetli ahkâm ve teklifler.
 • Altındakini yerinde tutan ağırlık, bağ.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

istigbar

 • (Gubar. dan) Tozlaşma.

istiğna / istiğnâ / استغنا

 • Kimseye muhtaç olmama. (Arapça)
 • Eyvallah etmeme. (Arapça)
 • Tokgözlülük. (Arapça)

istihdam

 • Bir hizmette kullanmak, hizmete almak, hizmet ettirmek.
 • Edb: Bir çok mânâsı olan bir kelimenin her mânâsına muvâfık kelime söylemek. Meselâ: "Avcınızın attığı da, sözleri de saçma idi" cümlesinde olduğu gibi.

istihlal

 • Yeni ay'ı gözleyip görmek. Hilâlin görünmesi.
 • Kılıcın kınından sıyrılıp görünmesi.
 • Edb: Bir ifadede birbirine benzer, seci'li ve kâfiyeli sözlerin söylenmesi.
 • Çocuğun doğar doğmaz hemen ağlamağa başlaması.
 • İyi ve hayırlı bir başlangıca delâlet etmek.

istisna' / istisnâ'

 • Ismarlama. Bir san'at sâhibinden belirli bir işin, belirli özelliklerde yapılmasını istemek. Meselâ bir terzi ile kumaşı ve benzeri malzemeleri ondan olmak üzere bir kat elbise dikmesi için sözleşme yapmak.

istitradiyat

 • (Tekili: İstitrad) İstitrad şeklinde söylenen sözler.

istiva / istivâ

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih, yâni görülen, ilk anlaşılan mânâların verilmesi akla ve dîne uygun olmayıp günâh olan ve bu sebeble tevîl etmek yâni uygun olan mânâları vermek îcâb eden kapalı sözlerden biri.

iştiyak

 • Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.
 • Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

iştiyak-ı vatan

 • Vatan özlemi.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

ittifak

 • Beraber hareket için sözleşmek. İttihad ve muvafakat etmek. Söz birliği etmek. Anlaşmak.(İttifak hüdâdadır, hevâda ve heveste değil.)

ittifakat

 • (Tekili: İttifak) İttifaklar, sözleşmeler, ittihadlar.

ittifaki / ittifakî

 • (İttifakiyye) Birleşmeye, sözleşmeye, ittifaka veya uyuşmaya ait. Tesadüfle, rastgele.

izafet-i maklub

 • Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb-ı meh: Meh-tâb: Ay ışığı. Çeşm-i âhu: Ahu-çeşm: Ceylân gözlü. Nazar-

kabul / kabûl

 • Almak, râzı olmak. Alış-veriş, kirâlama, nikâh gibi sözleşmelerde yapılan teklife rızâ göstermek.

kah / kâh

 • Köşk, kasır. (Farsça)
 • Tek oda. Bir gözlü oda. (Farsça)
 • Yüksek binâ. (Farsça)

kahin / kâhin

 • Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı.
 • Âlim.

kalen

 • Sözle.

kàlen

 • Sözle.

kalen ve fiilen

 • Sözle ve fiille.

kali / kalî

 • Sözle.

kalli

 • Sözlü. Dil ile. (Türkçe)

kamet / kâmet

 • Kalkmak, ayakta durmak; farz namazlardan önce okunması sünnet olan ve ezana benzeyen sözler.

kamus / kamûs / قاموس

 • Büyük sözlük.
 • Sözlük. (Arapça)

kamus-i arabi / kamus-i arabî

 • Arapça lügat kitabı, Arapça sözlük.

kamus-i osmani / kamus-i osmanî

 • Osmanlıca sözlük.

kamus-i türki / kamus-i türkî

 • Türkçe lügat kitabı, Türkçe sözlük.
 • Şemseddin Sâmi'nin yayınladığı Türkçe lügat.

kanaat

 • Aç gözlü olmayıp hırs göstermemek. Kısmetinden fazlasına göz dikmemek. Helâl ile yetinip haramı istememek. Az şeyi de olsa kısmetine razı olmak.

kaş / kâş

 • Çok istek, arzu, özleme. (Farsça)

kaşağı

 • Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet.
 • İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.

kaşki

 • "Keşke, ne olurdu" gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder. (Farsça)

kavil

 • Söz, sözleşme.

kavl

 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Konuşulan söz. Söz cümlesi.
 • İtikad, delâlet.
 • Tarif.
 • İlham.

kavlen / قَوْلاً

 • Sözle.
 • Sözle.
 • Sözlü olarak.

kavlen ve fiilen

 • Sözle ve davranışla.

kavli / kavlî

 • Sözlü olarak.
 • Sözle alâkalı. Söz niteliğinde.

kavli dua / kavlî dua

 • Sözle yapılan dua.

kavliyyat

 • Kaviller, kuru lâflar, boş sözler.

kecçeşm

 • Şaşı gözlü. Gözü şaşı olan. (Farsça)

kehail

 • (Tekili: Kehil) Sürmeli gözler. Sürme çekilmiş gözler.

kehhal

 • Gözlere sürme süren.
 • Göz doktoru.

kehila

 • Gözleri yaradılıştan sürmeli olan kadın.

kehribar

 • Cevher saçan.
 • Güzel sözler söyleyen.

kelam-ı kibar / kelâm-ı kibâr / كلام كبار

 • Büyük, akıllı, veli ve meşhur zâtların güzel, veciz ve çok kıymetdâr olan sözleri ve kelâmı.
 • Büyük insanların özlü sözleri.

kelamat-ı hikmet / kelâmât-ı hikmet

 • Hikmet kelimeleri, sözleri.

kelami / kelâmî

 • Söz ve kelâma ait. Sözle alâkalı.
 • Sözle ilgili, söze ait.
 • Kelamcılar yolu.

kelimat

 • (Tekili: Kelime) Kelimeler, kelâmlar, sözler.

kelimat-ı hikmet

 • Hikmetin kelimeleri; Allah'ın her bir varlığı belirli gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde yaratma sıfatının kelimeleri, sözleri.

kelimat-ı kur'aniye / kelimât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın kelimeleri, sözleri.

kelimat-ı rabbaniye / kelimât-ı rabbâniye

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın kelimeleri, sözleri.

kelimat-ı takdiriyye

 • Takdir edici sözler.

kelimat-ı tesbihiye ve zikriye / kelimât-ı tesbihiye ve zikriye

 • Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve Allah'ı anmak için kullanılan kelimeler, sözler.

kemal-i zuhur / kemâl-i zuhur

 • Son derece açık olma; gözlerin görme sınırını aşacak şiddette açık ve meydanda olma.

keramet-i aleniye

 • Açık, gözle görünür kerâmet.

kıfve

 • Kuyruk.
 • Fuhuş sözle iftira etmek.

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

kilem

 • (Tekili: Kelime) Kelimeler, kelâmlar, sözler.

kinaiyat / kinâiyat

 • Bir şeyi temsille ve dolaylı olarak anlatan sözler.

kinaiyyat

 • (Tekili: Kinâye) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.

kinaye lafızlar / kinâye lafızlar

 • Birkaç mânâda kullanılan kelimeler. Hem boşamada hem de başka yerde kullanılan sözler.

kırkıs

 • Küçük üvez.
 • Köpeği çağırmak.
 • Yüzük yapılan özlü balçık.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kırzam

 • Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.

kitabet / kitâbet

 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.

kıvra'

 • Horozların birbiriyle döğüşmesi.

klasör

 • Tasnif işlerinde kullanılan, gözlere ayrılmış dolap veya çekmece. (Fransızca)
 • Geniş mukavva dosya. (Fransızca)

küçük sözler

 • Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık.

küfr-i hükmi / küfr-i hükmî

 • İslâmiyet'in îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söylemek ve işleri yapmak.

küfr-i mutlak

 • Hiç bir imâni hükmü olmamak, dine âit hiç bir hakikatı, Allah'ın varlığına âit hiç bir delili kabul etmemek. İhsan ve inayet-i İlâhiyyeye karşı şükür etmiyerek fiilen ve kavlen inkâr etmek. ("Neuzü billâh" dine söğmek gibi) Küfr-ü icabettiren bazı çirkin sözlere de "küfür" denilmiştir.

küfriyat / küfriyât

 • İnkâr ve inançsızlığa sebep olan işler, sözler.

küfriyyat

 • Küfre sebep olan işler ve sözler.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kurret-ül a'yun

 • Gözlerin nuru.
 • Çok sevilen ve göz aydınlığına sebeb olanlar.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

lafızperest / lâfızperest

 • Kelimenin mânâsından çok, sözlerine önem veren ve kelimenin dış şekliyle çok meşgul olan kimse.

lafzen / lâfzen

 • Sözle.

lafzi / lafzî / lâfzî / لَفْظ۪ي

 • Sözlü.
 • Sözle ilgili.
 • Sözle, kelimeyle ilgili.

lafziye / lâfziye

 • Sözle ilgili olan.

lagviyyat

 • (Tekili: Lagv) Lağvlar. Boş sözler.

lagy

 • Avaz, ses, savt.
 • Yaramaz fuhuş sözler.

laha

 • Boş ve faydasız sözler konuşmak.
 • Ekmeği ıslatıp yemek.
 • Gıda.
 • Aldatıp kandırmak.
 • Karnın sarkık ve sülpük olması.

lahva

 • Abes, bâtıl sözleri çok söyleyen, boş konuşan kadın. (Müz: Elhâ)

laklakıyyat

 • (Tekili: Laklaka) Faydasız, boş lâkırdılar; mânâsız sözler.

latif / latîf

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Lütf ve ihsân edici, dâimâ güzel muâmelede bulunan.
 • Yumuşak, hoş, güzel, nâzik. Âdem oğlu aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar, Gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.
 • Gözle görülmeyen.

lebbeyk

 • Hac, umre veya her ikisini yapmak üzere niyyet ederken yâni ihrâma girerken başlayıp, Mina'da Cemre-i akabede (büyük cemrede) şeytan taşlanırken atılan ilk taşla söylemesi son bulan mübârek sözler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk innelhamde venni'mete leke vel-mülke

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

ledg

 • (Teldag) Yılan veya akrep sokması.
 • Mc: Sözle birini incitmek.
 • Ekşilik.

lehfan

 • Kalbi yanık, hasret çeken. Özleyen.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

lisan-ı hakimane / lisân-ı hakîmâne

 • Son derece hikmetli sözler söyleyen dil.

lisan-ı kal / lisân-ı kal

 • Söz dili, sözle anlatım.

lokman hekim / lokman hekîm

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri ve ahlâkî, tıbbî sözleri ile tanınmıştır. Peygamber Davud (A.S.) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir. Peygamber veya veli olduğu hususunda ihtilaf vardır.

lübub

 • (Tekili: Lübb) Her şeyin hâlisleri. Özler.

lugat / lûgat

 • Kelime. Söz.
 • Her milletin dili.
 • Lügat kitabı, sözlük.
 • Lügat, sözlük, kelimelerin anlamlarını kısaca bildiren kitap.

lügat

 • Bir dilin kelimelerini belli bir sıralama içinde, mânâlarıyla beraber ihtiva eden kitap, sözlük.

lugat / lugât / لغات / لغت

 • Sözlük. (Arapça)
 • Kelimeler. (Arapça)
 • Söz. (Arapça)
 • Sözlük. (Arapça)
 • Kelime. (Arapça)

lugatname / lûgatname

 • Sözlük.

ma'hed

 • (Çoğulu: Maâhid) Sözleşilen ve antlaşma yapılan yer. Buluşma yeri.

ma'hud

 • Ahdolunmuş, bilinen, sözleşilen.
 • Sözü geçen.

ma'kul ilimler / ma'kûl ilimler

 • His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri.

ma'nevi miras / ma'nevî mîrâs

 • Âlem-i emrdeki (gözle görülmeyen âlemdeki) şeyler yâni îmân, mârifet (tanıma, bilme), rüşd (doğru yolda olmak) gibi nîmetler (güzellikler, iyilikler).

maahid

 • (Tekili: Ma'hed) Buluşma yerleri. Anlaşma yapılan ve sözleşilen yerler.

maani-i lüğaviye / maâni-i lüğaviye

 • Lügat mânâları, kelimelerin sözlük anlamları.

maatıf

 • (Tekili: Ma'tıf ve Mı'taf) Gözlenilecek veya bakılacak yerler.

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

maddeten

 • Cismen. Madde ve cisim olarak.
 • İş olarak, iş ile.
 • Gözle görülür ve elle tutulur şekilde.

maddiyat

 • (Tekili: Maddiyet) Maddi ve cismâni şeyler. Gözle görülüp elle tutulur cinsten şeyler.

maddiyet

 • Gözle görülür, elle tutulur şey.
 • (Çoğulu: Maddiyât) Gözle görülüp elle tutulan şey. Cismâni.

maddiyyat

 • Gözle görülür, elle tutulur şeyler.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

mahiyat-i mümkine / mâhiyât-i mümkine

 • Varlıkları mümkün olan şeylerin özleri.

mahiyyat

 • Mahiyetler, özler.

mahsus ve meşhud

 • Hissedilir ve görülür olma, elle tutulur, gözle görülür hale getirme.

mahsusat / mahsusât

 • Gözle görülen, hisle anlaşılan şeyler. (Ma'kulât'ın zıddı)
 • Gözle görülür şeyler.

mahudiyet-i zikriye / mâhudiyet-i zikriye

 • Zikredilen belirlilik; sözle ifade edilmiş olan bilinip tanınma niteliği.

makame

 • (Çoğulu: Makamât) Meclis.
 • Topluluk, cemaat, cemiyet, kalabalık.
 • Nutuk tarzında söylenen sözler.

makavil

 • Sözler. Kaviller. Lisânlar. Diller.

maktem

 • Tozlu yer.

malaya'niyyat / mâlâya'niyyât

 • Faydasız boş sözler, boş konuşmalar, faydasızlık.

mana-yı kelimat / mânâ-yı kelimat

 • Kelimelerin ve sözlerin mânâları.

mana-yı lügavi / mânâ-yı lügavî

 • Lûgat, sözlük anlamı.

manevi alem / mânevî âlem

 • Maddeden olmayan, maddî gözle görünmeyen âlem.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

manzum

 • Ölçülü, mizanlı, tertibli.
 • Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi).
 • Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.

mazamin / mazamîn

 • (Tekili: Mazmun) Mânâlar, mefhumlar, kavramlar.
 • Ödenmesi gereken şeyler.
 • Cinaslı, nükteli sözler.

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

mazi-i şuhudi / mazi-i şuhudî

 • Gözle görünen veya görmüş gibi bilinen bir şeyi anlatan fiil sigası, kipi. "Nuri geldi" gibi.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

meani-i elfaz / meâni-i elfaz

 • Sözlerin ve ifadelerin mânâları.

mecmu-u kelam / mecmu-u kelâm

 • Sözlerin tamamı.

mecruh

 • Yaralı. Yaralanmış.
 • Huk: İnandırıcı sözlerle çürütülmüş fikir, davâ.

medami'

 • Göz yaşları.
 • Gözler.

medd-i nazar etmemek

 • Bakışlarını yöneltmemek, gözlerini dikmemek.

mekatı'

 • Makta'lar; sözlerin sonları.

melek

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.

melekut alemi / melekût âlemi

 • Gözle görülmeyen âlem, ruh ve mânâ âlemi. Buna yalnız Melekût da denir.

mer'i / mer'î

 • Görmeğe âid. Görünür olan. Gözle görülen. Manzara.
 • Riayet edilen, saygı gösterilen.
 • Yürürlükte olan, gözle görülen.

mer'iyyat

 • (Tekili: Mer'î) Gözle görülen şeyler.

merviyat

 • (Tekili: Mervi) Rivayet olunmuş şeyler. Kulaktan kulağa söylenerek gelmiş olan sözler.

mesaj

 • Sözle veya yazı ile gönderilen haber. (Fransızca)
 • Bir devlet adamının veya makam sahibi şahsiyetin, diğer bir şahsiyete veya cemaate gönderdiği yazılı haber. (Fransızca)

mesel / مثل

 • Örnek. (Arapça)
 • Özlü söz. (Arapça)
 • Öğretici hikaye. (Arapça)

meşhud / meşhûd / مشهود

 • Şahit olunan, görülen, gözlemlenen.
 • Görülmüş, gözlenmiş. (Arapça)
 • Meşhûd olmak: Görülmek, gözlenmek. (Arapça)

meşhudat / meşhudât / meşhûdât

 • Gözlemler, görülen şeyler.
 • Görünenler. Seyredilenler. Hislerimizle ve gözlerimizle görüp bildiğimiz ve bazı evliyanın keşfen gördükleri.
 • Yapılan gözlemler.

meşhudatça

 • Gözlemce.

meşhudiyyet

 • Gözle görüş. şâhid oluş. şâhidlik.

meşmeşiye

 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

metn-i ehadis / metn-i ehâdis

 • Hadislerin metni, sözleri.

mevaid / mevaîd

 • Verilen sözler, vaadler.

mevasik

 • Mevsuk şeyler. Misaklar. Ahd ü peymanlar. Yeminler. Sözleşmeler.

mevkuf satış / mevkûf satış

 • Sözleşme, alıcı ve verici açısından İslâmiyet'e uygun olduğu hâlde; başkasının hakkı karışmış olan alış-veriş.

mevsık

 • İtimad etmek. Emniyet etmek. İnanmak.
 • Yemin. Sözleşme.

mevsuk-ul kelim

 • Sözlerine inanılır. Söylediği şeylere itimad edip güvenilir.

mevzuat

 • (Uydurma hadisler) Yalan olduğu halde Hz Peygambere dayandırılan uydurma sözler.

meydan-ı muaraza

 • Sözle mücadele meydanı.

mihzar

 • Mânâsız ve saçma sapan sözler konuşan.

mikroskop

 • Gözle görülmeyecek kadar küçük cisimleri, çok defa büyük göstermeye yarayan âlet. (Fransızca)

mindel

 • Hırslı, doymaz ve açgözlü insan. Yırtıcı kimse.
 • Zorba, eşkiya.

minzar

 • Ayna. Bakma âleti. Gözlük.

mirsad / mirsâd / مرصاد

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.
 • Gözlemevi, gözlem yeri. (Arapça)

mirsad-ı tefekkür

 • Tefekküre sebep olan gözlem.

misak / misâk / mîsak / ميثاق

 • Anlaşma. Sözleşme. Yeminleşme. Verilen söz.
 • Sözleşme, anlaşma.
 • Sözleşme.
 • Sözleşme.
 • Sözleşme. (Arapça)

misak-ı ezeli / mîsak-ı ezelî

 • Bezm-i elest veya Kalû-Belâ ile de tabir edilir; ezelî sözleşme; Allah ruhları yarattıktan sonra, onlara.

misak-ı ezeliye / misâk-ı ezeliye

 • Ezelde gerçekleşen sözleşme; bütün ruhların kendilerini yaratan Allah'a iman ve emirlerini yerine getireceklerine dair yaptıkları yemin.

mu'temed

 • Sözüne güvenilir kimse.
 • Müctehîd âlimlerin dînî bir mevzûdaki sözlerinden esas alınan kavl (söz), ictihad.

muakıd / muâkıd

 • Sözleşen.

muakid

 • Birbiriyle akid yapan, sözleşen.

muaraza / muâraza

 • Bir şeyden yan verip sapmak.
 • Biri ile yarışmak.
 • Birbirine karşı gelmek. Sözle karşılıklı mücadele. Söz mücadelesi.
 • Sözle mücadele.

muaraza-i bil-huruf

 • Söz, yazı veya fikir ile birisine karşı gelmek. Sözlü mücâdele.

muaraza-i bilhuruf / muâraza-i bilhuruf

 • Harflerle mücadele, yazılı ve sözlü mücadele.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

mübareze

 • Sözle çekiştirme. Kavga. Cidal. Döğüşmek.

mübrim

 • (Mübrime) Zorlıyan, zorlayıcı.
 • Mânâsız ve boş sözlerle can sıkan kimse.
 • İki katlı yapan.
 • Cür'et eden.

mücareze

 • Saçma ve iyi olmıyan sözlerle lâtife yapma.

mucez / mûcez / موجز

 • Kısaca; kısa ve özlü.
 • Derli toplu, özlü. (Arapça)

muciz / mûciz

 • Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni.
 • Kısa ve özlü ifade.
 • Kısa, fakat çok mânâlı, özlü.

mücmel

 • Kısa ve az sözle anlatılmış, öz. Kapalı ifade. (Çoğulu) Mücmelat.

müftabih / müftâbih

 • Müctehid âlimlerin ictihadlarının (kavillerinden, sözlerinden) kendisiyle fetvâ verilen.

müftera hadis / müfterâ hadîs

 • Peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb'ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbi ile inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri.

mugabber

 • Tozlu nesne.

mugalata / mugâlata

 • (Galat. dan) Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek. Doğruya benzer yanlış sözler. Safsata. Hatalı ve yanlış söz. Demagoji.
 • Man: Vehimlerden terekküb eden kıyastır.
 • Safsata, demagoji; aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme.

mugber

 • (Gubar. dan) Gücenmiş, darılmış, küskün.
 • Tozlanmış, tozlu.

muhaddis

 • Hadis ilminin bir çok usul ve füruunu bilen zât. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) hâl ve sözlerini bize nakleden ve hadis ilminin mütehassısı.

muhammed-ül-emin / muhammed-ül-emîn

 • "Doğru sözlü ve güvenilir" mânâsına Peygamber efendimizin lakabı.

muhannes

 • İşlerini, sözlerini, hareketlerini ve şeklini kadınlara benzeten erkek.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Doğru sözlü haber verici, peygamber.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

mühmelat

 • (Tekili: Mühmel) Anlamsız ve mânâsız boş sözler.

muhtasar / مختصر

 • Kısa, özlü. (Arapça)

mukaddemat / mukaddemât

 • Önsözler, başlangıçlar.

mukaddimat

 • (Tekili: Mukaddime) Mukaddimeler. İlk gelenler. İlk sözler.

mükatebe / mükâtebe

 • Yazışma, mektuplaşma, birbirine yazma, köle ile yapılan azatlık sözleşmesi.

mukavelat / مقاولات

 • Sözleşmeler. (Arapça)

mukavele / mukâvele / مقاوله

 • Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek.
 • Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt.
 • Sözleşme.
 • Sözleşme, yazılı sözleşme.
 • Sözleşme.
 • Sözleşme, yazılı sözleşme.
 • Sözleşme. (Arapça)

mukavelename / مقاوله نامه

 • Sözleşme metni. (Arapça - Farsça)

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

müktehil

 • (Kuhl. dan) Kendi gözlerine sürme çeken.
 • Otluk veya çimenle yemyeşil olan.

mümasaha

 • Sözle birbirine yumuşak davranma.

mümtaziyet

 • Ayrılık, ayrı vasıf sahibi olmak, ayrı ve üstün vasıflılık. Yüksek vasıf sâhibliği.
 • Edb: İfadenin diğer sözlerden daha güzel ve farklı olması.

münakaşa

 • Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes'eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek.

muntazar

 • Ümid ile gözlenen. Beklenen. Gözetilen.

muntazır

 • Bekleyen. Gözleyen. Birisinin gelmesini bekleyen.

muntazırin / muntazırîn

 • (Tekili: Muntazır) Bekliyenler, gözliyenler. İntizar edenler.

mürabata

 • Bağlamak.
 • Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.

mürtekıb

 • (Rükub. dan) Bekleyen, gözleyen, uman.
 • Göz hapsine alan.

müşacere

 • Sözle karşılıklı çekişme. Kavga, niza.
 • Birbirine ağaçla vurma.

müşacir

 • Sözle nizâ eden, kavga eden.

müşahedat / müşâhedât / müşahedât / مشاهدات

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.
 • Gözlemler.
 • Gözlemler.
 • Gözlemler. (Arapça)

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

müşahedat-ı vakıa / müşahedat-ı vâkıa

 • Olgular, gerçekler üzerinde yapılan müşahedeler, gözlemler.

müşahede / müşâhede / مشاهده / مُشَاهَدَه

 • Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek.
 • Muayene, kontrol.
 • Görme, gözlem.
 • Gözlem.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Müşâhede edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Müşâhede olunmak: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Görme, gözlemleme.

müşahede eden

 • Gören, gözlemleyen.

müşahede edici

 • Gözlemci.

müşahede edilen

 • Gözlemlenen.

müşahede etme

 • Seyretme, gözlemleme.

müşahede etmek

 • Görmek, gözlemlemek.

müşahedet

 • Gözlem, deney, tecrübe.

müşahedeten / müşâhedeten

 • Gözlemle.
 • Gözlemle.

müşahedetullah

 • Varlıklar üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını gözlemleme.

müşahitlik

 • Gözlemcilik.

müsalemet / müsâlemet

 • Uyuşmak; fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münâkaşa etmemek; sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, barışmak istemek.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müstagni

 • (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı.
 • Gerekli ve lüzumlu bulmayan.

müstağni

 • Tok gözlü, çekingen, başkalarından bir şey beklemeyen.

müşterek lafız

 • Sözlük anlamıyla birden fazla anlama gelen kelime. Meselâ: "Yüz" gibi.

müt'a nikahı / müt'a nikâhı

 • Şâhidsiz olarak bir kadına belli miktarda para verip, belli bir zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

mutarassıd

 • Gözleyen. Tarassud eden.

mütecessim

 • Şekillenen, cisimlenerek görünen, gözle görünen.

mütefeyhık

 • Çok sözlü, kibirli kimse.

mütegamızin / mütegamızîn

 • (Tekili: Mütegamız) Birbirine göz ucu ile işaret edenler, gözle işaretleşenler.

mütehannin

 • Özleyen, göreceği gelen.

mütehassir / متحسر

 • (Hasr. dan) Özleyen, hasret çeken. Mahrum kalan. İsteğine erişemiyen.
 • Hasret çeken, özleyen.
 • Özlem duyan. (Arapça)

mütehassirane / mütehassirâne

 • Özleyerek, hasret çekerek.
 • Özleyerek, hasret çekerek. (Farsça)
 • Özleyerek, hasret çekerek.

mütelehhif

 • (Çoğulu: Mütelehhifîn) (Lehef. den) Hasret çeken. Özleyen. Yanıp yakılan. Hüzünlü olan.

mütelehhifane / mütelehhifâne

 • Özleyerek, hasret çekerek. Kaygılı, tasalı olarak, yanıp yakılarak. (Farsça)

müterakkıb

 • (Rükub. dan) Gözleyen, bekleyen.

müteşabihat / müteşâbihât

 • Edebî sanatlarla ifade edilmesi sebebiyle mânâsı kapalı olan sözler, âyet ve hadîsler.

müteşahhıs

 • (Şahs. dan) Şahıslanan, gözle görünür hâle gelen.
 • Şahsı farkedilmiş olan.
 • Şahsını tanıyan.
 • Gözle görünür hâle gelen, şahsı fark edilmiş olan, ayırt edilmiş olan.

mütevaid

 • Birbirine söz veren. Sözleşen.

mütevaidin / mütevaidîn

 • (Tekili: Mütevâid) Sözleşenler, vaidleşenler, birbirlerine söz verenler.

muttali olan

 • Bir bilgiye ulaşan, gözlemleyen.

muvaade

 • Sözleşme, va'dleşme.

müvaade

 • Vâdeleşmek, sözleşmek.

müvaheka

 • Vâdeleşmek, sözleşmek.

muzaaf iştiyak

 • Kat kat, şiddetli özlem.

müzarea şirketi / müzârea şirketi

 • Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda) aralarında paylaşmak üzere, kurulan şirket.

na-bina

 • (Çoğulu: Na-binayan) Kör, a'mâ, gözleri görmez. Anadan doğma kör.

na-meşhud

 • Gözle görülmemiş, şâhit olunmamış. (Farsça)

nakş-ı kelami / nakş-ı kelâmî

 • Sözle ilgili nakış, süs, söz dokusu.

nakz

 • Bozmak. Çözmek. Kırmak.
 • Bir sözleşmeyi yok saymak.
 • Kalın bir şeridi çözüp dağıtmak.
 • Parmaklarda veya âzâda oynak yerler.
 • Kiriş.
 • Palan. Deri.
 • Bozmak, çözmek, kırmak, bir sözleşmeyi yok saymak.

namzed

 • (Nâm-zed) İsteyen veya istenilen kimse. (Farsça)
 • Sözlü. Nişanlı. (Farsça)
 • Bir vazifeye tayin edilmesini isteyen veya istenilen kişi. Aday. (Farsça)

nasreddin hoca

 • (Mi: 1208 -1284) Mizahlı, güldürücü sözleri ile meşhur bir zâttır. Akşehir, Sivrihisar Medreselerinde okumuş, Selçuklular zamanında yaşamıştır.

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

nazırlık / nâzırlık

 • Gözlemcilik, gözeticilik.

nazırsız / nâzırsız

 • Gözlemcisiz.

nazm-ı ilahi / nazm-ı ilâhî

 • Allahü taâlâ tarafından yanyana dizilen mübârek sözler, Kur'ân-ı kerîm.

nazragah / nazragâh

 • Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü. (Farsça)

necel

 • Büyük gözlülük. İri gözü olmak.

necs

 • (Neces) Pis ve murdar olan, habes. şer'an pis olup gözle görülen şey.
 • Pis, murdar olan, şer'an pis olup gözle görülen şey.

nedg

 • Kılıçla veya sözle taan etmek, çekiştirmek.

nehem

 • (Nehim - Menhum) Aç gözlü oluş. şikemperver olmak. Doymak bilmemek. Bir şeye çok düşkün, şehvetli, haris.

nehim

 • Aç gözlü, doymaz.
 • Yırtıcı.
 • Arslan kükremesi.

nekabet / nekâbet

 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

nekre-gu / nekre-gû

 • Tuhaf hikâyeler fıkralar anlatan. Gülünç sözler söyleyen. (Farsça)

nemime / nemîme

 • Söz götürme. Lâf taşıma. Bir kimse aleyhindeki sözleri ifsad maksadıyla kendisine eriştirme.
 • Söz götürme, taşıma, kişi aleyhindeki sözleri ona eriştirme, koğuculuk etme.

nermgu / nermgû

 • Yumuşak sözlü. (Farsça)

neşriyat-ı kazibe / neşriyât-ı kâzibe

 • Yalandan, uydurma sözler.

nigahban / nigâhban

 • Bekçi. Gözcü. Gözleyen.

nikah / nikâh

 • Evlilik için yapılan akit, sözleşme. Evlenecek müslüman bir erkek ile kadının şâhidler huzûrunda ben seni zevceliğe (hanımlığa) aldım, diğerinin de kabûl ettim demesi.

nikah-ı müt'a / nikâh-ı müt'a

 • Şâhidsiz olarak, bir kadınla belli para verip, belli zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

nikat / nikât

 • (Tekili: Nükte) Nükteler. İnce mânâlar.
 • İnce mânâlı, şakalı ve zarif sözler.

niza-i lafzi / niza-i lafzî

 • Boşuna çene yarıştırma. Sözle yapılan kavga.

nota

 • Özlü düşünce, not.

nüket

 • (Tekili: Nükte) Nükteler. Herkesin anlayamıyacağı ince mânâlı ve zarif sözler.

nükhet

 • Râyiha. Ağız kokusu.
 • Günahlı sözler. Hoş olmayan günah olan söz, kelime.

nüktedan / نكته دان

 • Zarif insan, nükteli sözler bilen. (Arapça - Farsça)

nutk

 • (Nutuk) Söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet.
 • Dervişlerce büyüklerin manzum sözleri.

pakt

 • Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma. (Fransızca)

peyam-ı hasret

 • Hasret, özleyiş haberi.

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.

pür-gubar / pür-gubâr

 • Çok tozlu. Toz içinde. (Farsça)

rahim

 • Hafif sesli, lâtif sözlü kız.

rasad / رصد / رَصَدْ

 • Gözleme, gözetme, gözlem.
 • Pusu tutma.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Gözetleme. (Arapça)
 • Rasad edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Rasad etmek: (Arapça)
 • Gözlem yapmak. (Arapça)
 • Gözetlemek. (Arapça)
 • Gözlem.

rasadgah / rasadgâh

 • Bekleme yeri, gözetleme yeri. Gözlemevi. (Farsça)

rasadhane / رصدخانه

 • Gözlemevi. (Arapça - Farsça)

rasadi / rasadî / رصدی

 • Gözlemle ilgili. (Arapça)

rasat ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

rasathane / rasathâne

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.
 • Gözlem evi.

rasd

 • Yol gözlemek.

rasıd

 • (Çoğulu: Râsıdân) (Rasad. dan) Gözleyen, gözeten, rasad eden. Dikkatle bakan.

rasıdan / rasıdân

 • (Tekili: Râsıd) Dikkatle bakıp gözliyenler, rasad edenler.

rassad / رصاد

 • (Rasad. dan) Rasad eden. Dikkatle gözleyen.
 • Gözlemci, gözlem yapan. (Arapça)

rastgu / râstgû / راست گو

 • Doğru sözlü. (Farsça)

ratb-ül lisan / ratb-ül lisân

 • Yumuşak sözlü. Mülâyim lisanlı.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

rekabet

 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.

rende

 • Tahtaların yüzlerini pürüzlerden kurtarıp dümdüz etmek için marangozların kullandıkları âlet. (Farsça)
 • Mutfakta peynir, soğan, havuç gibi şeyleri ufalamak için kullanılan tenekeden veya ona benzer maddelerden yapılan âlet. (Farsça)

resul-i sadık

 • Her haliyle doğru olan, sözleri ve hareketlerinde en küçük yalan olmayan Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

rıd'

 • Yardımcı, muavin.
 • Gözleyici.

rivayet tefsiri / rivâyet tefsiri

 • Kur'ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me'sur veya naklî tefsir de denir.

riya-yı mütecessid / riyâ-yı mütecessid

 • Beden giymiş ve gözle görülür hale gelmiş gösteriş.

röntgen

 • Röntgen adında bir Alman âliminin 1896' da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır.
 • Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek.

ruhani / ruhanî

 • Cisim olmayıp gözle görülmeyen cin ve melâike gibi bir mahluk. Ruha ait. Ruhtan meydana gelmiş, melek.
 • Madde ile alâkalı olmayan, mânevi, ruh âlemine mensub olan.
 • Ruha ait, ruhla ilgili, gözle görülemeyen, cismi olmayan.

ruhaniler / ruhanîler

 • Maddî yapısı olmayan ve gözle görülemeyen ruh âlemine ait varlıklar.

ruhaniyat / ruhâniyât

 • Maddî yapısı olmayan ve gözle görülemeyen ruh âleminin varlıkları.

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

sadık / sâdık

 • Doğru sözlü.
 • Bağlı.
 • Velî, Allahü teâlânın sevgili kulları.
 • Doğru, yalan ve uydurma olmayan. Doğru sözlü, sözünde duran.

sadik

 • Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.

sadık-ul kavl

 • Doğru sözlü.

sadıkülkavl / sâdıkülkavl / صادق القول

 • Doğru sözlü. (Arapça)

safha

 • Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri.
 • Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
 • Kısım.
 • Bir şeyin düz yüzü.
 • El ayası.
 • Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri.
 • Yazılmış ve yazılabilir sahife.

safsatiyat / safsatiyât

 • Safsatalar, yalan ve yanlış şeytâni sözler.

şahid-i adil / şâhid-i âdil

 • Doğru sözlü şâhid.

şahid-i adil ve sadık / şahid-i âdil ve sadık

 • Adâletli ve doğru sözlü şâhit.

şahid-i adl / şâhid-i adl

 • Âdil şahid, doğru sözlü şahid.

şahid-i sadık / şâhid-i sâdık

 • Doğru sözlü şahit, tanık.

şahsiyyat

 • Kişinin şahsına, kendine ait sözler.
 • Birinin kendine ait münasebetsiz sözleri.

salat u selam / salât u selâm

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Essalâtü ves-selâmü aleyk

salavat-ı tayyibe / salâvât-ı tayyibe

 • Varlıkların ibadet ve duaları, Allah'ı tesbih ve takdis eden güzel sözleri.

şarid

 • Tutunup beğenilmiş ve yayılmış şiirler.
 • Şiir tarzındaki ata sözleri.

şartname

 • Bir sözleşmede olan şartların yazıldığı resmi kâğıt. (Farsça)

şatahat / şatâhat

 • Mânevi sarhoşluk.
 • Kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler.
 • Mânevî sarhoşluk hâlindeyken söylenen dengesiz sözler.

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

şeas

 • Toz.
 • Tozlu olmak.
 • Yayılmak, münteşir olmak.
 • Dirilmek.

şecere-i kelimat

 • Sözler ağacı.

seciye-i avra / seciye-i avrâ

 • Tek gözlü seciye. Dünyaperestlik.

seciye-i uvera / seciye-i uverâ

 • Tek gözlülerin -yâni sadece bu dünyayı düşünenlerin, âhireti görmeyenlerin- seciyesi.

şehla / şehlâ / شهلا

 • Hafif şaşı. (Arapça)
 • Ela gözlü. (Arapça)

şekerleb / شكرلب

 • Tatlı dudaklı. (Farsça)
 • Şirin sözlü. (Farsça)

selamet-i kal / selâmet-i kal

 • Doğru sözlülük.

selem

 • İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması. Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme. Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu

selit

 • Kahredici, galebe edici.
 • Susam yağı.
 • Kötü sözlü şerli kimse. Ağzı bozuk.
 • Zeytinyağı.

sem'-i hikmet

 • Hikmetli sözleri dinlemek. Hikmetten ibret ve ders almak. En hayırlısına tabi olmak.
 • Hikmetli sözleri dinleme.

semi' / semî'

 • İşitilecek şeyleri ne kadar gizli olsa da işiten, hamd ve senâda bulunanların, hamdini işitip mükâfat veren, kullarının duâlarını işiten ve icâbet eden, münâfık ve yalancıların kalbden söyledikleri sözleri işiten mânâsında Allahü teâlânın Esma-i hüsn âsından (güzel isimlerinden).

şereh

 • Tamahkârlık, açgözlülük, şiddetli hırs.
 • İnsanın muhtâc olduğu şeylerin lüzûmundan fazlasını istemesi, şiddetli hırs, tamahkârlık, aç gözlülük.

şerhan

 • Çok tamahkâr, ziyade hırs sâhibi, açgözlü, haris.

sersar

 • Çok sözlü, çok konuşan. Herze ve hezeyan söyleyen.
 • Büyük bir nehrin adı.

sertem

 • Uzun, tavil.
 • Yumuşak sözlü kişi.
 • Hışmını ve gadabını süratle yenen kimse.

şetame

 • Çirkin yüzlü ve yaramaz sözlü olmak.

sevr

 • Osmanlı topraklarını paylaşmayı esas alan sözleşme.

şibh-i akd

 • Akid benzeri. Sözleşme, sözle anlaşma benzeri.

sical

 • Münavebe. Arab ata sözlerinde: "Harp sicaldir" denir. Yani: Bazan galibiyet ve bazan mağlubiyet ile devam eder.
 • (Tekili: Secl) Büyük ve içleri dolu su kovaları.

şiddet-i fakr ve istiğna

 • Şiddetli fakirlik ve tokgözlülük; çok fakir olmasına rağmen kimseden bir şey beklememe.

sıddıkin-i sahabe / sıddıkîn-i sahabe

 • Sadakatli, doğru sözlü Sahabeler.

şifahen / şifâhen / شفاها

 • Sözlü olarak.
 • Sözle, ağızdan. Konuşmak suretiyle.
 • Ağızdan, sözle.
 • Sözlü olarak. (Arapça)

şifahi / şifahî / şifâhî / شفاهى

 • Sözle, görüşerek konuşma.
 • Ağızdan, şifahen, sözlü.
 • Sözlü.
 • Sözlü olarak. (Arapça)

şifahiyat / şifahiyât

 • Ağızdan söylenilen, şifahî olan, sözlü ifadeler.

sifanet

 • Marangozluk.

sıla / صله

 • Yakınlarını ziyarete gitme özlemi. (Arapça)

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

şirket

 • Ortaklık, ortak olmak, iki veya daha çok kimsenin bir mala berâber sâhib olmaları. Bir şeyin birden çok kimseye âit olması, başkasına âit olmaması veya ortakların yazı ile yaptıkları akd, sözleşme.

sırr-ı tesbihat

 • Cenâb-ı Hakkın bütün noksan sıfatlardan uzak ve bütün kemâl sıfatlara sahip olduğunu ifade eden sözlerin sırrı.

siyak

 • Söz gelişi, bir sözün hemen öncesinde geçen sözler.

şuayb

 • Ashab-ı Eyke ile Medyen ahâlisine gönderilen bir peygamberdir. Çok hakikatlı ve güzel sözlerle bu iki kavmi Hakka davet ettiği halde kendisini dinlemediler. Cenab-ı Hak Eykeliler üzerine şiddetli sıcaklık ve Medyen ahalisine de şiddetli sayha ile azab verdi ve onları mahveyledi. Şuayb Aleyhisselâm k

şuhud / şuhûd

 • Şahit olma, gözlemleme.

şuhud-u kevniye

 • Kâinatta görünüp yaşanan şeyler, gözlemler.

şuhudi / şuhudî

 • Açıkça, gözle görür derecede.

suinazar / sûinazar / سوء نظر

 • Kötü gözle bakış. (Arapça - Farsça)

sünnet

 • Yol, kânun, âdet.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler.
 • Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delîlden biri. Hadîs-i şerîfler.
 • Şerîat yâni İslâm dîni.
 • Peygamberimizin sözleri ve hâlleri.

sünnet-i seniyye

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.

suret-i icmali / suret-i icmâlî

 • Kısa ve özlü bir şekil.

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'rizat / ta'rizât

 • (Tekili: Ta'riz) Dokunaklı konuşmalar, sözle dokundurmalar, taş atmalar.

tabakat-ı muhaddisin / tabakât-ı muhaddisîn

 • Resûlullah efendimizin işleri, sözleri ve hâllerini öğreten hadîs ilmi ile uğraşan İslâm âlimlerinin dereceleri.
 • Hadîs âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

tahassür / تحسر

 • Özleme.
 • Özlem, hasret çekme.
 • Özlem duyma. (Arapça)
 • Üzülme. (Arapça)

tahassürane / tahassürâne

 • Hasretle, özlemle.

tahmidat / tahmidât

 • Allah'ı öven ve Ona şükürlerini sunan sözler.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

talak / talâk

 • Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer'î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu kişiyi boşaması.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talakat / talâkat

 • Dil açıklığı. Selâset. Düzgün sözlülük.
 • Güler yüzlülük.
 • Düzgün sözlülük.

talmud / talmûd

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap.

tama / tamâ

 • Açgözlülük, aşırı istek.
 • Hırs, aç gözlülük.

tama' / tamâ' / طمع / طَمَعْ

 • Aç gözlülük, dünyâ malına aşırı düşkünlük.
 • Hırsla istemek. Doymazlık. Aç gözlülük. Çok isteme.
 • Askerî fertlerin maaşları. (Kamus)
 • Aç gözlülük, şiddetli arzu.
 • Aç gözlülük, hırsla isteme.
 • Tamah, açgözlülük. (Arapça)
 • Aç gözlülük.

tama'kar / tama'kâr / طمعكار

 • Aç gözlü. Cimri.
 • Açgözlü. (Arapça - Farsça)

tamah

 • Açgözlülük, hırs.
 • Açgözlülük.

tamahkar / tamahkâr

 • Aç gözlü, cimri.

tamahkarane / tamahkârâne

 • Aç gözlü bir şekilde.

tamahkarlık / tamahkârlık

 • Aç gözlülük, cimrilik.

tamakar / tamâkâr

 • Tamahkâr, açgözlü.

tamakarane / tamâkârane

 • Açgözlü biri gibi.

tarassud / ترصد

 • Gözleme. (Arapça)
 • Tarassud edilmek: Gözlenmek. (Arapça)
 • Tarassud etmek: Gözlemek. (Arapça)

tarassudat / tarassudât

 • Gözlemeler.
 • (Tekili: Tarassud) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.

tarizen / târizen

 • Sözle dokundurarak, dokunaklı söz söyleyerek.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

tasvir etme

 • Birşeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

tatalu'

 • Birbirine bakmak. Gözlemek.

tatvilat / tatvilât

 • (Tekili: Tatvil) Boş, beyhude ve fazla sözler.

tavaud

 • Sözleşmek.

tavtie

 • Anlatılacak maksadı destekleyecek tarzda önceden bazı sözler söyleme.

tayyibat / tayyibât

 • (Tekili: Tayyibe) Bütün güzel sözler, güzel mânalar, harika güzel cemaller.
 • Bütün kâinat yüzünde cemalleri görünen ezelî Esma-i Hüsnâ'nın cilveleri.

te'lif / te'lîf

 • Başkalarının sözlerini kendine mahsus bir sıra ile toplayıp kitâb hâline getirme.

teahüd

 • Sözleşmek. Ahidleşmek.

teahüdat / teahüdât

 • (Tekili: Teâhüd) Sözleşmeler. Ahidleşmeler.

tebkiye

 • (Bükâ. dan) Dokunaklı sözler söyleyip ağlatma.

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tecevvüf

 • İçi boş sözler.

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tefahhuş

 • Fuhşa düşmek, fâhişe olmak. Ahlâksız olmak.
 • Çirkin sözler söylemek.

tefahuş

 • Birbirine çirkin sözler söylemek.

tefennün-i fi-l ibare / tefennün-i fi-l ibâre

 • Bir defa söylenilmiş olan bir sözü ikinci defa söylemek icabederse, o aynı kelimeyi tekrarlamamak için başka kelime veya sözle aynı mânâyı ifade etme san'atı.

tegabbür

 • (Gubâr. dan) Tozlanma.

tehannün

 • Çok arzu ve istek göstermek.
 • Göreceği gelmek. Özlemek.

tehatih

 • Bâtıl, boş ve abes sözler.
 • Tamamlanmamış söz.

tehdin

 • Çocuğu güzel sözlerle susturup avutma. Yalandan yüze gülüp medhetme.
 • Teskin etmek.

tekavül

 • (Kavl. den) Sözleşme.

tekavvülat

 • (Tekili: Tekavvül) Yalan sözler.

tekeffü'

 • Yürürken etrafına bakmadan önünü gözleyerek gitmek.

tekehhul

 • Göze sürme çekme. Suni kara gözlü olma.

tekellümat-ı nebeviye / tekellümât-ı nebeviye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) konuşması, mübârek sözleri.

telaum

 • Muntazır olmak, gözlemek, beklemek.

telbiye

 • "Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ven-ni'mete vel-mülke lâ şerîke leke" sözlerini söylemek.

telebbüd

 • Birbiri üstüne yığılmak.
 • Bir yere gizlenip av gözlemek.

televvüm

 • Muntazır olmak, beklemek, gözlemek.
 • Kabul etmemek.

telhgüftar

 • Acı sözlü. (Farsça)

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

temaşa / temâşâ

 • Görme, gözlem yapma.

temaşa ehli / temâşâ ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşager / temâşâger

 • Seyirci, gözlemci.

tenabüz

 • Ahidlerini bozmak, sözlerinde durmamak.

tengçeşm

 • Açgözlü. (Farsça)

terakkub

 • Bekleme, gözetleme, yol gözleme.
 • Ümit etme.
 • Muntazır olma.

terarih

 • (Tekili: Türrehe) Saçmasapan ve mânâsız sözler.

tercih ehli / tercîh ehli

 • Hanefî mezhebinde, dînî hükümleri bildiren fıkıh âlimlerinin beşinci tabakasında bulunan ve ictihâd (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden dînî hüküm çıkarma) gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebin kavillerinden (sözlerinden) ve hüküml erinden sahîh ve evlâ (en iyi) olanı seçen mukall

tercüman

 • Yazılı ve sözlü metinleri başka bir dile çeviren.

terkin

 • Belli bir saatte ve yerde buluşma için sözleşme.

terşih

 • (Çoğulu: Terşihât) Süzme, sızdırma.
 • Besleyip eğitme, terbiye etme.
 • Edb: Sözü özlü söyleme.
 • Tezyin etmek, süslemek.

teşa'us

 • Tozlu topraklı olmak. Kirlenmek. Paslanmak.

tesbihat / tesbihât

 • Allah'ı öven ve kusurdan yüce tutan sözler ve varlıkların hal diliyle bu anlamı ifade etmesi.

tesbihat-ı ilahiye / tesbihât-ı ilâhiye

 • Allah'ı noksan sıfatlardan yüce tutan sözler.

tesbihat-ı maneviye / tesbihat-ı mâneviye

 • Sözle değil de mânâ ile yapılan tesbihat.

tesbihat-ı rabbaniye / tesbihat-ı rabbâniye

 • Allah'ı öven ve kusurdan yüce tutan sözler.

teşekkür

 • Yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi.
 • Şükür etmek.
 • Birisine karşı "Sağ ol, var ol, ömrüne bereket" gibi söylenen minnet sözleri.

teşrifatçı elfaz / teşrifatçı elfâz

 • Süslü ve abartılı sözler.

teşrik tekbiri / teşrik tekbîri

 • Arefe günü yâni Kurban bayramından önceki gün, sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit her farz namazdan sonra getirilen tekbîr; "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lill ahil-hamd" sözleri.

tev'id

 • (Çoğulu: Tev'idât) Sözle korkutma.

tevbis

 • Köpek yavrusunun gözlerini açması.

tevcih-i kelam / tevcih-i kelâm

 • Sözle işarette bulunmak.
 • Birbirinin zıddı muhtelif mânaya gelebilen kelimeyi sözde kullanmak.

tevhid-i şuhud / tevhid-i şuhûd

 • Görünen ve gözlemlenen herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tezahürat-ı rububiyet / tezahürât-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin gözle görülür olması.

tezyinat-ı lafziye / tezyinat-ı lâfziye

 • Sözle ilgili süslemeler, cinas, seci' gibi anlamdan ziyade kulağa hitap eden söz san'atları.

tilmiz-i avrupa

 • Avrupa öğrencisi; Batı felsefesinden ders alan, hayata bu gözle bakan öğrenci.

türrehat

 • (Tekili: Türrehe) Saçma sapan sözler.

tuti

 • Dudu kuşu. Papağan. İşittiği sözleri ezberleyip, insan sesi taklidini yapan ve söyleyen bir kuş.

ugniye

 • Şarkılar, ilâhiler. Teganni edilen sözler.

uhud

 • (Tekili: Ahd) Ahidler, yeminler, peymanlar, anlaşmalar, sözleşmeler.

uhud-u ilahiye / uhûd-u ilâhiye

 • Cenâb-ı Hak ile yapılan ahidler, Ona verilen sözler.

ur

 • Tek gözlüler.
 • Silâhsız, mühimmatsız olanlar.

usmur

 • (Çoğulu: Asâmir) Döndükçe suyu çıkarıp döken dolap gözleri.

usul bilgileri / usûl bilgileri

 • İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed'in kavillerini (ictihâdlarını, re'ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr, Es-Siyer-us-Sagîr, El-Câmi-ül-Kebîr, Es-Siyer-ül-Kebîr kitablarındaki fıkıh (din) bilgileri. Bu altı kitabı İmâm-ı Muha

uyun / uyûn / عيون

 • (Tekili: Ayn) Gözler.
 • Kaynaklar, pınarlar.
 • Gözler. (Arapça)

uyun-u ehl-i hak / uyûn-u ehl-i hak

 • Hakka taraftar olanların gözleri.

uyun-u mü'minin / uyûn-u mü'minîn

 • Mü'minlerin gözleri.

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vahasreta / vâhasretâ

 • Ah özledim!

vallahi / vallâhî

 • Allahü teâlâya yemin ederim mânâsına, bir sözün, niyyetin, bir işi yapmak veya yapmamak arzûsunun kuvvetli olduğunu gösteren, söylendiği şeye aykırı hareket edildiğinde, yemin keffâreti lâzım gelen sözlerden birisi.

vasvas

 • Kadınların örtündükleri ve ancak gözleri görünecek derecede dar olan yüz örtüsü.

vasvasa

 • Yüz örtüsü.
 • Köpek eniğinin gözlerinin açılması.

vaziyet-i meşhude / vaziyet-i meşhûde

 • Gözlemlenen durum.

veciz / vecîz / وجيز

 • Kısa, öz, derli toplu. Muhtasar olup mufassal olmayan.
 • Az sözle çok mâna ifâdesi.
 • Kısa ve özlü söz.
 • Özlü. (Arapça)

vecize

 • Kısa ve özlü sözler.
 • Edb: İbaresi kısa, mânası geniş olan çok kıymetli söz, özlü söz. Kısa, veciz söz.

vesak

 • Bağ. Rabıta. Yeminleşerek anlaşmak.
 • Sözleşme yeri.

vürka

 • Siyahı galip olan bozluk.

vusuk

 • (Tekili: Visâk ve Vesâk) Bağlar, râbıtalar.
 • Sözleşme yerleri.
 • Andlaşmalar.

vüsuk

 • Bağlar, râbıtalar.
 • Anlaşma ve sözleşmeler.

yakin-i imaniye / yakîn-i imanîye

 • İmanî kesinlik; kesin olan inanç. Gözle görür derecesinde kesin iman.

yed-i beyda / yed-i beydâ

 • Parlak el. Mûsâ aleyhisselâmın mûcize olarak gösterdiği ve koynundan çıkardığında gözleri kamaştıran ve güneş ziyâsı saçan eli.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.

yek-çeşm

 • Tek gözlü.

yek-çeşm deha / yek-çeşm dehâ

 • Tek gözlü olağanüstü zekâ ve akıl; Kur'ân'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen ve sadece dünyevî maksatları gözeten zekâvet ve akıl.

yekçeşm

 • Tek gözlü.
 • Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir.
 • Güneş.

yemin / yemîn

 • Kuvvet. Bir haberi yâhut bir işi yapma veya yapmama husûsundaki azmi, iddiâyı (sözü); vallahi, tallahi şeklinde, Allahü teâlânın ism-i şerîfini anarak veya dînin izin verdiği sözlerle kuvvetlendirmek.

yevm-i misak

 • Sözleşilen gün.
 • Kıyâmet Günü.

zera'

 • Vahşi sığırın buzağısı.
 • Tamâ, hırs, aç gözlülük.

zerre

 • (Çoğulu: Zerrat) Pek ufak parça.
 • Atom.
 • Çok küçük karınca.
 • Güneş ışığında görünen ufacık tozlar.
 • Küçük boylu adam.

zeydiyye fırkası

 • Hazret-i Ali'yi sevdiğini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâma düşmanlık besleyen, onlar hakkında kötü sözler söyleyen şîanın kollarından. On iki imâmın dördüncüsü olan Zeynelâbidîn'in oğlu Zeyd'e tâbi olan ve hazret-i Ali, Eshâbın en efdalidir (üstünüdür); bununla berâber Ebû Bekr, Ömer, Osman'ın (r.anhü

zıhar / zıhâr

 • Erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması harâm yerine; "Sen anam gibisin" veya "Senin sırtın anamın sırtı gibidir" gibi sözlerle benzetmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın