LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te övmek ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

adb

 • Kılıç.
 • Kesmek.
 • Sövmek.
 • Yardımcı.

adye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.
 • Yalan söylemek.
 • Sövmek.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

dess

 • Yavaş yağan yağmur.
 • Acıtıcı derecede dövmek.
 • Def'etmek.

haft

 • Dövmek.

hamd

 • Medih, övmek.Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri.

hamd ü sena etmek / hamd ü senâ etmek

 • Hamd etmek ve övmek.

hers

 • Tokmak ile dövmek.
 • Mersin ağacı.
 • Arslan.
 • Kedi.

hess

 • Dövmek.
 • Kırmak, ufalamak.

hevre

 • Dövmek.
 • Çok fazla yemek.

hezz

 • Vurmak, dövmek.
 • Isırmak.

iglinta'

 • Vurmakla ve sövmekle üstün gelip galebe etmek.

ikrah-ı mülci / ikrâh-ı mülcî

 • Mülcî ikrâh. Bir kimseyi ölümle veya bir uzvunu (organını) yok etmekle, şiddetli dövmekle veya bütün malını telef etmekle (zarar vermekle) korkutarak rızâsı dışında bir işi zorla yaptırmak.

kasaid / kasâid

 • Kasideler; kâfiyeli olarak büyük şahsiyetleri övmek için yazılan şiirler.

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kaside-i şerife

 • Şerefli kaside; on beş beyitten az olmayan ve büyük bir şahsı övmek için yazılan şiir.

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

kerkeç

 • Eskiden muhasara olunan kaleleri tazyik etmek ve top ve tüfekle dövmek için dışarısına yapılan kule ve tabyalar.

lakab

 • Bir kimseyi övmek veya yermek (kötülemek) için takılan adlar.

lasv

 • Sövmek, şetm etmek.

lats

 • Dövmek.
 • şiddetle basmak.

medayih-i bahire / medayih-i bâhire

 • Çok açıktan birisini veya bir şeyi övmek, medhetmek.

medh / مدح

 • Birisinin iyiliğini, iyi vasıflarını söylemek. Övmek.
 • Övgü. (Arapça)
 • Medhedilmek: Övülmek. (Arapça)
 • Medhetmek: Övmek. (Arapça)

medha

 • Övmek, medhetmek.

medhetmek

 • Övmek.

methetmek

 • Övmek.

naat

 • Peygamberimizi övmek için yazılan şiir.

nahl

 • Bal arısı.
 • Bedelsiz bir şey vermek veya bedelsiz verilen şey.
 • Sövmek, iftira etmek.

nehz

 • Vurmak. Dövmek.
 • Haykırmak.

radd

 • Süt ile pişmiş hurma.
 • Vurmak, dövmek.

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

refiş

 • Ağaç kürek.
 • Dövmek.

sabsaba

 • Dövmek.
 • Ateş etmek.
 • Kahramanlık göstermek, bahadırlık etmek.
 • Çok inceltmek.

sahk

 • Dövmek.
 • Ezmek.
 • Eski kaftan, eski elbise.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

sehl

 • (Çoğulu: Sühul) Beyaz pamuk bezinden olan elbise.
 • Nakit, para. nakit akçe.
 • İpliği bir kat bükmek.
 • Ezmek.
 • Dövmek.

sena / senâ / ثنا

 • Medihle tarif. Medhetmek, övmek.
 • Övgü. (Arapça)
 • Senâ etmek: Övmek. (Arapça)

sena etmek / senâ etmek

 • Övmek.

şetm / شتم

 • Sövmek, azarlamak, küfretmek.
 • Bir kimseye dil uzatmak, sövmek, kötülemek.
 • Küfür, sövgü. (Arapça)
 • Şetm etmek: Küfretmek, sövmek. (Arapça)

ta'zir / ta'zîr

 • Suça ve şahsa göre değişen tenbîh (uyarma), ihtâr, tekdîr ve dövmek gibi cezâlarla cezâlandırma.

tahmid

 • (Hamd. den) Hamdetmek.
 • Medhetmek, övmek.
 • Elhamdülillâh" kelâmının mânasını ifade etmek.
 • Hamd etmek, övmek.

takriz

 • Hayatında bir kimseyi methetmek, övmek.

takyiz

 • Kırılmak.
 • Takdir etmek.
 • Sövmek.

tark

 • Vurmak.
 • Dövmek.
 • Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.
 • Bulanık su.
 • İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu.
 • Vücuttaki gevşeklik.

telahi

 • Birbirine sövmek.

temdih

 • Medhetmek. Çok övmek. Mübalâğa ile medih.

temeddüh

 • Kendi kendini övmek. Kendini beğendirmeğe çalışmak. böbürlenmek.

tesavüb

 • Sövmek, sövüşmek.

tesbih

 • Dâim olmak, süreklilik.
 • Bir kimseyi hayatında sena edip övmek.

tezkiye

 • Doğruluğuna şehadet etmek.
 • Zekât vermek.
 • Zekât almak.
 • Pak ve temiz etmek.
 • Övmek, medhetmek.
 • Birisinin durumu hakkında soruşturmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın