LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te öni ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

abdurrahman bin avf

 • Aşere-i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya-yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden kaybetmişti. Medine'ye ve Habeşistan'a hicret edenlerdend

ahreb

 • Çok harap, perişan, yıkık.
 • Kulağı yarık kimse.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

bid'

 • Birden dokuza kadar veya üçten ona; yahut da onikiden yirmiye kadar olan sayılar. Birkaç.
 • Gecenin bir kısmı.

burc

 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

bürid

 • Oniki mil.

cedi

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

cezair-i isna aşer / cezâir-i isnâ aşer

 • Ege Denizindeki oniki adalar.

delv

 • (Delve) Kova. Su koyulan ve kuyudan su çekilen bakraç.
 • Oniki burçtan birinin adı.

dü-vazdeh

 • Oniki. (Farsça)

düvazdeh / düvâzdeh / دوازده

 • Oniki. (Farsça)

eflatuniye

 • Eflâtuna göre olan felsefe, düşünüş (Plâtonizm). Çok ileri veya parlak devir.

hamız-ı fahim / hâmız-ı fahim

 • Kim: Karbonik asit.

hamız-ı karbon / hâmız-ı karbon

 • Kim: Karbonik asit.

hareket-i dahil / hareket-i dâhil

 • Tar: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye medreselerinin binasından sonra onikiye çıkarılan tarik-i tedris (okutma yolu) silsilesinin dördüncü mertebesindeki müderrislerine verilen bir ünvandır.

hatt

 • Sınır. Çizgi. Hudud.
 • Yazı. El yazısı.
 • Nâme. Mektup.
 • Gençlerde yeni çıkan bıyık veya sakal.
 • Çizgi gibi uzanan belirsiz hafif yol.
 • Deniz yalısı.
 • Gemilerin hareketteki istikameti.
 • Parmağın onikide biri olan bir ölçü.
 • Ferman, buyruk

havariyyun / havâriyyûn

 • Hz. İsa'nın oniki kişiden ibaret olan ashabı.

hicri tarih / hicrî tarih

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) Mekkeden Medine'ye hicret ettiği günü başlangıç olarak alan tarih. Milâdi ve Rumi tarihler gibi oniki ay esasına dayanan hicri sene, Muharrem adı verilen ayla başlar, zilhicce ile sona erer. Oniki ayın adları şunlardır: Muharrem, safer, rebiül-evvel, rebiül-âhi

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

iltiva-yi em'a / iltiva-yi em'â

 • Tıb: Bağırsağın kendi üzerine helezoni biçimde kıvrılması.

isna aşer

 • Oniki.

isna'aşer / isnâ'aşer / اثنى عشر

 • Oniki. (Arapça)

kadem

 • Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu, yarım arşın.
 • Uğur.

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kantar

 • Ağırlık ölçüsü âleti.
 • Binikiyüz dinar, onikibin okiyye, yüz okiyye gibi hudutsuz bir vezindir.
 • Kırk okka.

kümmi / kümmî

 • Konik. Koni biçiminde olan.

mah

 • (Meh) Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. (Farsça)
 • Gökteki ay. Kamer. (Farsça)

maharit

 • (Tekili: Mahrut) Mahruti şekilller. Koniler.

mahrut / mahrût / مخروط

 • Geo: Tabanı daire olup, yan kenarları bir noktada birleşen geometrik şekil, koni.
 • Koni.
 • Koni.
 • Koni. (Arapça)

mahrut-u nakıs / mahrût-u nâkıs

 • Kesik koni şeklinde.

mahruti / mahrutî / mahrûtî / مَخْرُوطِي

 • Koni şeklinde.
 • Mahrut şeklinde olan. Altı daire ve üstü sivrilerek bir noktada birleşen, huni şeklinde olan. Konik.
 • Konik.
 • Konik.

mahrutiyyet

 • Mahrutilik, konik olma hâli.

meh

 • Ay. Kamer. (Farsça)
 • Senenin onikide biri. Ay. (Farsça)

mia-i isna-aşer / miâ-i isnâ-aşer

 • Oniki parmak bağırsağı.

minkar-ı mahrut

 • Gagaları konik biçimde ve kuvvetli olan kuşlar. (Serçe, karga gibi)

mıntıkat-ül büruc

 • Burçlar mıntıkası. Coğ: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

mürahaka

 • Büluğ çağına, oniki yaşına yaklaşmak.

mürahik

 • Büluğ yaşına yaklaşmış erkek çocuk. Büluğ yaşına, yani oniki yaşına girip de baliğ olmayan erkek çocuğa denir. On beş yaşına kadar baliğ olmasa yine bu isim verilir. Kız çocuğuna ise: Mürâhika denir.

müstemleke / مستملكه

 • Sömürge, koloni. (Arapça)

müzmin / مزمن

 • İyice yerleşmiş, kronik.
 • Kronik, süreğen. (Arapça)

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

ratl

 • (Ratıl) Eskiden kullanılan sıvı ölçüsü olup bâzı yerlerde yüzotuz dirhem sayılmıştır. Bâzen oniki kıyyedir. Kıyye kırk dirhemdir.

sanavber

 • Kozalak, koni şeklinde.

sanavberi / sanavberî

 • Kozalak biçiminde. Koni şeklinde.

sanevberi / sanevberî

 • Koni biçiminde olan.

sani aşer / sâni aşer

 • Onikinci.

yusuf

 • Hz. Yakub'un (A.S.) oniki oğlundan en küçüğü idi. Babası kendisini çok severdi. Gördüğü bir rüyayı babası tabir ederek peygamber olacağını ve bütün kardeşlerinin kendisine itaat edeceklerini söyledi. Kardeşleri kendisini kıskandıkları için bir hile ile izini kaybetmek istediler ve bir kuyuya attılar

zeyn-ül abidin

 • (Zeynel âbidîn) Lügat mânası: İbadet edenlerin zineti.
 • (Hi: 38-94) Oniki İmamın dördüncüsü olan zât (R.A.). Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın torunu olan Hazret-i Hüseyin'in ortanca oğlu. Asıl adı: Ali'dir. Tâbiînin büyüklerindendir. Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. (Rahmetull