LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te önceden ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

ahd-i harici / ahd-i haricî

 • Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.

akibet-bini / âkibet-binî

 • Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme. (Farsça)

alivre

 • Elde edildiği vakit teslim edilmek üzere, bir mahsul üzerine önceden yapılan satış.

ata

 • t. Baba veya ecdaddan olan büyük. Önceden gelen.
 • Aynı soyun büyüğü.

avans

 • İlerideki bir alacağa mahsuben önceden verilen para. (Fransızca)

basiret-kar / basiret-kâr

 • Basiretli, ferâsetli, önceden gören. (Farsça)

basiret-kari / basiret-kârî

 • Basiretlilik, önceden görmeklik.

bazı umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmemiş ve îma ve işaret yoluyla belirtilmiş bazı işler.

beyanat-ı sabıka

 • Geçmiş açıklamalar, önceden yapılan izahlar.

dur-endiş

 • Önceden görüp düşünen. Tedbirli. Her şeyin ilerisini evvelden mülâhaza eden. İlerisini düşünen. (Farsça)

eslaf-ı izam / eslâf-ı izâm

 • Önceden gelmiş olan büyük zâtlar.

evvelden

 • Önceden.

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gaybi haber / gaybî haber

 • Önceden bilinmeyenleri bildirme.

ibtidaen

 • Önceden, ilk ve başlangıç olarak.

ihbarat-ı gaybiye / ihbârât-ı gaybîye

 • Önceden bilinmeyen ve görünmeyen âlemden haber vermeler.

kalem-i kader ve kudret

 • Allah'ın olacak hadiseleri önceden bilip takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

mu'cize-i gaybiye

 • Gerçekleri önceden bildirme şeklindeki mu'cize.

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)
 • Tedbirli bir şekilde, herşeyi önceden düşünerek.

mukaddema / mukaddemâ / مقدما

 • Önceden. (Arapça)

mukaddemat-ı ihzariye / mukaddemât-ı ihzariye

 • Bir şeyi hazırlamak için önceden yapılan işler.

mukaddemen

 • Önceden.

mütekaddim

 • Önceden gelen.

müzakere

 • Bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek.
 • Talebenin derse çalışması.

nadas

 • Tarlayı temizleyip otlarını kurutmak için önceden sürüp hazırlama.

namesbuk / nâmesbuk

 • Daha önceden benzeri olmamış.

peşin / پيشين

 • Nakdî para. (Farsça)
 • Önceden, önce. (Farsça)
 • Önceden. (Farsça)

pişhane

 • Balkon. (Farsça)
 • Bir yere gidileceği zaman önceden gönderilen çadır ve yol eşyası. (Farsça)

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

raid

 • Konaklanacak yeri görmek için önceden gönderilen kimse.
 • El değirmeni.

sabıka / sâbıka

 • Önceden işlenmiş suç.

sabıkan / sâbıkan

 • Daha önceden.
 • Önceden.

sabıkan mezkur / sabıkan mezkûr

 • Daha önceden belirtilen.

salifü'l-arz / sâlifü'l-arz

 • Önceden arz edilen; geçmişte arz olunan.

sebkat

 • Önceden geçme, zikredilme.

sebkatiyet

 • Daha önceden olma.

selefiye

 • Önceden yaşamış müslüman büyüklerinin yolu.

sevabik

 • Daha önceden geçmiş olan.

sırr-ı gaybi / sırr-ı gaybî

 • Gizli sır; önceden bilinmeyen sır.

ta'ammüden

 • Bilerek, isteyerek, önceden hazırlayarak yapma.

tasmim

 • Bir şeyi önceden iyice kararlaştırmak. Azimet-i sadıka ile kastetmek.
 • Muhkem kılmak.
 • İnkâr etmek.
 • Endişe edip kaçınmamak.

tavtie

 • Anlatılacak maksadı destekleyecek tarzda önceden bazı sözler söyleme.

tedbir-i hükumet / tedbir-i hükûmet

 • Hükûmetin tedbiri, işleri önceden planlayarak idare etmesi.

umur-u mermuze-i gayr-ı mesmua

 • Daha önceden işitilmeyen ve çeşitli işaretler yoluyla aktarılan işler, durumlar.

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.

va'de

 • Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te'hir etmek, sonraya bırakmak için olan belli vakit.
 • Ecel.
 • Bir iş için önceden tâyin edilen zaman, târih.
 • Ecel.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR