LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ömür ifadesini içeren 157 kelime bulundu...

a'mar / a'mâr / اعمار

 • (Tekili: Ömr) Ömürler, yaşayışlar.
 • Mes'ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler.
 • Sinler, yaşlar.
 • Ömürler. (Arapça)
 • Yaşlar. (Arapça)

abdullah

 • Allah'ın kulu.
 • Bu isim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mübarek ve şerefli isimlerindendir. Çünkü, Allah'a itaat ve ibadette, kulluk yapmada devamlı ve en ileride olup bütün ömürlerinde Cenab-ı Hakka maddi manevi bütün hâlâtında itaatttan ayrılmamıştır (A.S.M.). Hem muhterem ba

abus / abûs / عبوس

 • Somurtan, surat asan.
 • Asık yüzlü, somurtkan.
 • Somurtkan. (Arapça)

adalet-i ictimaiyye / adâlet-i ictimâiyye

 • Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi.

ağleb-i ömür

 • Ortalama ömür, hayat süresi.

ahfiye

 • (Tekili: Hıfâ) Örtüler, perdeler, gizli şeyler.
 • Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.

ahger

 • Ateş koru. Yanar halde olan kömür. (Farsça)

akmadde

 • Anatomi: Omuriliğin dış; beynin iç tabakasını meydana getiren sinir lifleri. Beyin hücrelerinin çoğunu, akmadde teşkil eder.

alas

 • Odun kömürü.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

amur

 • (Çoğulu: Âmar) Bekâ mânâsına. Ömür. Her kişinin hayât müddeti.

barut

 • yun. Güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı bir maddedir ki, toz halinde olup, umumiyetle ateşli silahlarda ve taş kırmak gibi işlerde kullanılır.
 • Mc: Çabuk kızan, şiddet ve hiddete kapılan.

beka-i dünyevi / beka-i dünyevî

 • Dünya hayatında devamlılık. Uzun ömür.

bekà-i dünyevi / bekà-i dünyevî

 • Dünya hayatında devamlılık, uzun ömür.

berat gecesi

 • Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.

bitlab

 • Hurma çiçeğinin tomurcuğu. (Farsça)

bücal

 • Ateş koru. (Farsça)
 • Kömür. (Farsça)

bujene

 • Tomurcuk. (Farsça)
 • Henüz açılmamış çiçek. (Farsça)

bür'ume / bür'ûme

 • (Çoğulu: Bür'um - Berâim) Açılmamış tomurcuk gonca çiçek.
 • Gül gılafı.

came-i hayat

 • Hayat elbisesi, ömür.

canfersa / cânfersâ / جان فرسا

 • Ömür törpüsü, yürek tüketen. (Farsça)

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

dad / dâd

 • Adâlet. Hak, doğruluk. (Farsça)
 • İnsaf. (Farsça)
 • Vergi, ihsan, atiyye. (Farsça)
 • Ömür. (Farsça)
 • Sızlanma. (Farsça)

dahk

 • Tere yağı.
 • Bal.
 • Kar.
 • Ağzı yarılmış olan çiçek tomurcuğu.

dakika-i ömr

 • Ömür dakikası.

dendene

 • Mırıltı, homurdanma. Ağır ağır, dudak kıpırtısıyla, yavaş yavaş söylenen söz. (Farsça)

ecel

 • Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek.
 • İleride olacağı şüphesiz olan.
 • Allah'ın takdir ettiği ömür.

ecel-i fıtri / ecel-i fıtrî

 • Her mahlukun yaradılışı itibariyle Cenab-ı Allah (C.C.) tarafından tayin olunan vasati ömrü.
 • Biyolojik ömür.

edvar-ı ömr-ü alem / edvâr-ı ömr-ü âlem

 • Dünyanın ömür devirleri.

ekmam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar. Ağaç çiçeklerinin kapçıkları.

emedd-i a'mar / emedd-i a'mâr

 • Ömürlerin en uzun olanı.

emperyalist

 • Sömürgeci.

enfas-ı ma'dude

 • Sayılı nefesler. İnsan hayatı. Miktarı muayyen olan ömür dakikaları.

engişt

 • Kömür. (Farsça)

eşbu / eşbû

 • Odunluk, kömürlük. Kömür ve odun konulacak yer. (Farsça)

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

esir devri

 • Feodalizm, sömürgecilik dönemi.

fahham

 • Kömürcü.

fahm

 • Kömür, karbon.
 • Kömür.
 • Kömür. Karbon.
 • Susmuş. Nefesi kesilmiş.

fahm-i hayvani / fahm-i hayvanî

 • Hayvan kemikleri yakılarak elde edilen hayvan kömürü.

fahm-i ma'deni / fahm-i ma'denî

 • Mâden kömürü.

fahm-i nebati / fahm-i nebatî

 • Bitkisel kömür.

fahmi / fahmî

 • (Fahmiyye) Kömürümsü, kömürle alâkalı.

fahmiyyet

 • Karbonat. Kömürleşmiş olan şey.

fakare

 • (Çoğulu: Fikar) Omurga kemiği.

farize-i ömür / farîze-i ömür

 • Ömür borcu.

fehim / fehîm

 • Kömür.

fehme

 • (Çoğulu: Fuhem-Fuhum) Kömür.
 • Karanlık.

fıkarat / fıkarât / فقرات

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.
 • Fıkralar. (Arapça)
 • Bölümler. (Arapça)
 • Omurlar. (Arapça)

fıkarat-ı kataniye / fıkarât-ı kataniye

 • Tıb: Bel omurları.

fıkarat-ı rakabiye / fıkarât-ı rakabiye

 • Tıb: Boyun omurları.

fıkra / فقره

 • Yazıda bir bahis.
 • Parağraf.
 • Kanun maddelerinden her bir kısım.
 • Kısa haber.
 • Küçük hikâye.
 • Omurga kemiklerinin her biri.
 • Bend.
 • Kıssa.
 • Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.
 • Fıkra. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Omur. (Arapça)

garran

 • Kükreyen, haykıran. Homurdanan. (Farsça)

gazz

 • (Gadd) Utancından dolayı önüne bakmak.
 • Bir şeyin miktarını eksiltmek.
 • Hurmanın tomurcuğu.
 • Zerafet sâhibi.
 • Yeni buzağı.

gonca / غنجه

 • Açmamış tomurcuk, gonca. (Farsça)

gonce

 • Tomurcuk.
 • Gonca. Tomurcuk. Çiçeğin açılmamış durumu. (Farsça)

gurran

 • Haykıran, gürleyen, homurdayan. (Farsça)

hakikat-i ömr

 • Gerçek ömür.

hayat-ı alil

 • Hasta ömür, hastalıklı hayat.

humeme

 • (Çoğulu: Humem) Kömür.
 • Kara kül.
 • Her ateşte yanan nesne.

i'nac

 • Hayvanı kıç üstü çökertmek. (Omurga kemiği) ağrıma.

ikmam

 • Ağaçların tomurcuklanması. Çiçek tomurcuğu görünmesi.
 • Elbiseye yen yapmak.

imaret / imâret

 • Bayındırlık; bir yerin ömür sürülür, yaşanır hâle getirimesi.

imaret-i arz

 • Yeryüzünün imar edilmesi, ömür sürülür, yaşanır hâle getirilmesi.

isti'mar

 • Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek.
 • Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.

istismar

 • Menfaatine âlet etmek. İşletmek.
 • Kıymetlendirmek. Sömürmek.
 • Sömürü, sömürme.

jügal

 • Kömür. Maden kömürü. (Farsça)

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kaib

 • (Çoğulu: Kevâib) Tomurcuk memeli kız.

kamet-i ömr

 • Ömür boyu. Bütün hayat müddetince.

karbon

 • Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.
 • Bir element, kömür.

kayd-ı hayat

 • Ömür boyunca, yaşadığı müddetçe.

kayd-ı ömr-ü tabii / kayd-ı ömr-ü tabiî

 • Doğal ömür sınırı.

kimam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar.
 • Hayvan ağızlığı. Boyunduruk.

kor

 • t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası.
 • Askeriyede kolordu.

lokman hakim / lokman hakîm

 • Allahü teâlâ tarafından kendisine ilim ve hikmet; akıl, anlayış, idrâk verilen peygamber veya velî. Kur'ân-ı kerîmde ismi zikr edildi. Dâvûd aleyhisselâm zamânında Arabistan Yarımadası'nın Umman taraflarında yaşadı. Uzun bir ömür yaşadıktan sonra ibâ det hâlindeyken Kudüs ile Remle arasında vefât et

madamülhayat / mâdâmülhayat / مادامالحيات

 • Ömür boyu. (Arapça)

mahrukàt / mahrûkàt

 • Odun kömür gibi yakılacak şeyler.

maişet

 • (Ayş. dan) Yaşayış. Yaşama. Ömür.
 • Yaşamaya lüzumlu bulunan maddeler.

manda

 • Sömürge, camız.

mefhum

 • Kömürleşmiş olan.

mefkur

 • (Çoğulu: Mefâkir) Omurga kemikleri kırılmış olan hayvan veya insan.

menun

 • (Menn. den) Kesmek.
 • Vakit, zaman, ömür ve sâireyi kesen mânâsınadır.

mesnun

 • Sünnet olan. Sünnet olmuş olan.
 • Âdet edilen şey.
 • Bilenmiş bıçak.
 • Üzerinden ömürler geçmiş olan.
 • Şekillendirilmiş.
 • Kalıba dökülmüş.
 • Kokusu değişmiş.

muammer / مُعَمَّرْ

 • Ömür süren. Çok yaşamış. Uzun ömürlü, bahtlı.
 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü.
 • Uzun ömürlü, çok yaşayan.

muammerin / muammerîn

 • (Tekili: Muammer) (Ömr. den) Muammerler. Uzun ömürlü kimseler.

müddet-i ömür

 • Ömür süresi.

müebbed

 • Ebedî, sonsuz, ömür boyu.

müebbeden / مؤبدا

 • Ömür boyu. (Arapça)

mufahham

 • (Fahm. dan) Kömürleşmiş, kömür halini almış.

müfehham

 • Kömürleşmiş. Kömür halini almış.

mühre

 • Cilâ için kullanılan küçük yuvarlak cisim. Deniz böceği kabuğu. (Farsça)
 • Her nevi yuvarlak cisim. (Farsça)
 • Billurdan yapılı küçük kap. (Farsça)
 • Çekiç. (Farsça)
 • Cam boncuk. (Farsça)
 • Omurga kemiği. (Farsça)

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

müsta'mer

 • Muhacir yerleştirilerek imar edilen yer.
 • Müstemleke, sömürge.

müsta'merat / müsta'merât

 • (Tekili: Müstâ'mere) (Umrân. dan) Sömürgeler, müstemlekeler.

müsta'mere / مستعمره

 • Sömürge. (Arapça)

müsta'mir

 • İsti'mar eden, bir yere muhacir yerleştirerek orasını mâmur hâle getiren.
 • Müstemlekeci. Sömürgeci.

müstemlekat / müstemlekât

 • Sömürgeler.
 • Sömürgeler.

müstemlekat nazırı / müstemlekât nâzırı

 • Sömürgelerden sorumlu bakan.

müstemleke / مستملكه / مُسْتَمْلَكَه

 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge.
 • Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. Hicret etmişlerle iskân edilmiş yerler. Sömürge.
 • Sömürge.
 • Sömürge, koloni. (Arapça)
 • Sömürge.

müstemlekeci

 • Sömürgeci.

müstemlekecilik

 • Sömürgecilik.

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

nakd-i ömr

 • Ömür sermayesi, hayat sermayesi.

nakd-i ömür / نَقْدِ عُمُرْ

 • Ömür sermâyesi.
 • Ömür sermâyesi.

nevr

 • (Çoğulu: Envâr) Parlaklık.
 • Ağaç çiçeği. Tomurcuk.

nigal / nigâl

 • Ateşli kömür parçası. (Farsça)

nikal / nikâl

 • Ateşli kömür parçası. (Farsça)

ömr / عمر

 • Ömür, yaşama.
 • Ömür. (Arapça)

ömr-i baki / ömr-i bâkî

 • Bâkî, devamlı ve kalıcı ömür.

ömr-ü baki / ömr-ü bâki

 • Devamlı, kalıcı ömür.

ömr-ü bakiye / ömr-ü bâkiye

 • Devamlı ve kalıcı ömür.

ömr-ü ebedi / ömr-ü ebedî

 • Sonsuz ömür; sonsuza kadar devam etme, yaşama.

ömr-ü ebediye / ömr-ü ebedîye

 • Sonsuz ömür, sonsuza kadar devam eden hayat.

ömr-ü fıtri / ömr-ü fıtrî

 • Allah tarafından belirlenmiş ömür süresi.

ömr-ü galibi / ömr-ü galibî

 • Çoğunlukla yaşanılan ömür süresi.

ömr-ü güzeşte

 • Geçmiş ömür. Geçmiş hayat.

ömr-ü hazin

 • Hazin ömür. Hüzünlü hayat.

ömr-ü makbul

 • Makbul, değerli ömür.

ömr-ü manevi / ömr-ü mânevî

 • Mânevî ömür.

ömr-ü mübarek

 • Bereketli, hayırlı ömür.

ömr-ü mukadder

 • Biçilmiş, belirlenmiş ömür.

ömr-ü nazenin / ömr-ü nazenîn

 • Lâtif ömür, nazik hayat.

ömr-ü saadet

 • Mutlulukla geçen ömür, Peygamberimizin altmış üç yıl olan saadetli ömrü.

ömr-ü sani / ömr-ü sâni

 • İkinci ömür; ahiret hayatı.

ömr-ü tavil

 • Uzun ömür.

ömr-ü vasati / ömr-ü vasatî

 • Ortalama ömür süresi.

ömr-ü zail / ömr-ü zâil / عُمْرٌ زَائِلْ

 • Geçici ömür.
 • Geçici ömür, fani hayat.
 • Bitmeye mahkum ömür.

ruz-efzun

 • Uzun ömürlü. (Farsça)

şecere-i ömür / شَجَرَۀِ عُمُرْ

 • Ömür ağacı.

sempati

 • Cana yakınlık, sıcak kanlılık. (Fransızca)
 • Tıb: Her omurilik boyunca olan sağlı sollu yirmi üç boğumdan geçen iki paralel ağ şeklinde sinir sistemi. (Fransızca)

sermaye

 • Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para. (Farsça)
 • Kazanılmış ilim. (Farsça)
 • Hayat. Ömür. (Farsça)

sermaye-i ömür

 • Ömür sermayesi.

sosyal adalet / sosyal adâlet

 • Herkesin, bilgi ve kâbiliyeti ve gördüğü iş nisbetinde çalıştığının karşılığını alması, başkaları tarafından sömürülmemesi.

şükuf

 • Çiçek. Zühre. Tomurcuk. (Farsça)

şükuf-misal

 • Gonca gibi, tomurcuk gibi.

şükufe / şükûfe

 • Tomurcuk.

şükufmisal / şükûfmisâl

 • Tomurcuk gibi.

sulb

 • Sert, katı. Taş gibi olan.
 • Omurga kemiği.
 • Sülâle, zürriyet.

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

sumut

 • Susma, sükut.
 • Somurtma.

taabbüs

 • (Çoğulu: Taabbüsât) Yüz ekşitme, somurtma, surat asma.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

tebessül

 • Somurtma, surat asma. Yüzünü ekşitme.

tefahhum

 • Kömürleşme. Kömür hâline gelme.

tefhim

 • Kömürleştirme.

tekmim

 • Ağaç çiçek verecek vaktinde gılafıyla tomurcuğunu çıkarıp izhâr etmek.

tul

 • Boy.
 • Uzunluk.
 • Ömür ve hayat.
 • Uzamak.
 • Zaman çokluğu.
 • Çokluk, bolluk.

tul-u ömür

 • Ömrün uzunluğu. Uzun ömür.

tul-ü ömür / tûl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

tūl-ü ömür / طُولُ عُمُرْ

 • Uzun ömür.

ubuset

 • Yüz ekşiliği. Çehre çatıklığı. Somurtkanlık.

ucre

 • (Çoğulu: Ucer) Ağaç boğumu.
 • Düğme.
 • Bedenin tomur kabaran yeri.
 • Ayıp.

vakud

 • Odun, kömür gibi yakılacak şeyler.

yehmum

 • Kömür gibi simsiyah olan şey.
 • Zifir ve kara duman.
 • Cehennem ahalisini ihata eden perde.

zaman-ı hayat

 • Ömür süresi.

zırr

 • Gömlek ve kaftan düğmesi.
 • Tomurcuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın