LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çis ifadesini içeren 683 kelime bulundu...

a'deb

 • Erkeklerden arkadaşı ve yardımcısı olmayan.
 • Bir boynuzu kırık hayvan.

acemi

 • İşin yabancısı, tecrübesiz.

adliye ve dahiliye vekaleti / adliye ve dahiliye vekâleti

 • Adalet ve İçişleri Bakanlığı.

afyon müddeiumumisi / afyon müddeiumumîsi

 • Afyon Savcısı.

ahiret / âhiret

 • İnsanın ölümü ile başlayan ebedî (sonsuz) hayat. Âhirete îmân, inanılması lâzım olan altı esastan beşincisidir.

ahlak-ı vahşiyane / ahlâk-ı vahşiyâne

 • Ahlâkî yapı açısından son derece vahşi olma.

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

akkam / akkâm

 • Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam.
 • Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe.
 • Çadır mehteri.

aks-i nakiz / aks-i nakîz

 • Antitez, karşısav; biri diğerinin zıttı olan iki terimden, ikincisini oluşturan düşünce veya önerme.

akzer

 • Necis ve murdar nesne.

al-i imran / âl-i imrân

 • İmran soyundan gelenler. (İmran ikidir. Birisi: Hz. Musa ve Harun'un (A.S.) babaları olan İmran ibn-i Yashür ibn-i Lâvi ibn-i Yakub ibn-i İshak ibn-i İbrahim'dir (A.S.) İkincisi: Hz. Meryemin babası olan İmran ibn-i Metan ki, bu da Süleyman ibn-i Dâvud ibn-i İşa neslinden, bunlar da Yahuda ibn-i Yak

alem-i cismaniyat / âlem-i cismâniyât

 • Cismânî varlıkların bulunduğu âlem, varlıklar dünyası.

alem-i eşbah / âlem-i eşbâh

 • "Şebah"tan:
 • Cisimler âlemi, varlıklar âlemi.
 • Hayaller âlemi."Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesad

 • Cismani âlem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fâni âlem.

alem-i mülk / âlem-i mülk

 • Görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i mülk ve şehadet / âlem-i mülk ve şehadet

 • Gözle görünen maddî ve cismanî âlem.

aliyy-ül a'la

 • En üstün, birincilerin birincisi. En yüksek. Pek iyi.

allah

 • İnsanı, dünyayı, kâinatı, görülen veya görülemiyen bütün varlıkların yaratıcısı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünki yaratılmamıştır ve varlığı devamlıdır, sonsuzdur. Hiç bir şey yokken o yine vardı. Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ve diğer sıfatları da sonsuzdur. O herşeyi ve

alotropi

 • Kimya bakımından bir değişiklik olmadığı halde bir cismin ayrı hususiyetler göstermesi hali. Meselâ : Kırmızı ve beyaz fosfor arasında, birleşim farkı yoktur. Buna rağmen renklerinin ayrı oluşu bir alotropi halidir.

animizm

 • Sosy: Ruhları İlâh sayan batıl bir din. Ruhlar cisimler gibi Allah'ın mahlukudur. Onun emirlerine tâbidir.

anka

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.

anka-yı muğrib

 • İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

antropoloji

 • yun. İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. İnsan biyolojik özellikleri açısından incelendiğinde biyolojik antropoloji, cemiyet halinde yaşıyan bir varlık olması açısından incelendiğinde sosyal antropoloji veya kültür antropolojisi, insanın mahiyeti, diğer varlıklardan farkı, hayatının mânası, düny

arazi-i miriyye / arâzi-i mîriyye

 • Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac toprağı iken sâhibi ölüp, hiç mîrasçısı bulunmayan topraklar. Arâzi-i Memleket, Arâzi-i Emîriyye de denir.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arki / arkî

 • Balık avcısı.

asabiyeten

 • Milliyet ve soy açısından.

asar / asâr

 • Yağcı, yağ satıcısı.

ases / عسس

 • Gece bekçisi. (Arapça)

asistan

 • Profesör veya hekim yardımcısı. (Fransızca)

astronom

 • yun. Kozmoğrafya âlimi, felekiyat ile uğraşan, gök cisimleri hakkında bilgi edinmeye çalışan.

astronomi

 • Gökteki cisimleri inceleyen ilim.

atalet kanunu

 • Fiz: Duran bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hareket edemez; ve hareket hâlindeki bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hızını ve yönünü değiştiremez.

ateş-i hecr

 • Firak ateşi, ayrılık acısı.

atıf / âtıf

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

avalim-i ulviye ve ruhiye ve cismaniye / avâlim-i ulviye ve ruhiye ve cismâniye

 • Yüce âlemler, ruh âlemleri, cismânî âlemler.

avvac

 • Fildişi satan. Fildişi işçisi.

ayet-i mücesseme / âyet-i mücesseme / آيَتِ مُجَسَّمَه

 • Cisimleşmiş âyet.
 • Cisimleşmiş ayet.

ayine-i marifet / âyine-i marifet

 • Marifet aynası; san'atçısını (Allah'ı) tanıtan ayna.

ayn

 • Birşeyin kendisi.
 • Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan yâni tartılabilen her şey, madde, cisim.
 • Alış-verişte, belli, meydanda, mevcut ve hâzır olan veya hâzır olmayıp da bulunduğu yeri, cinsi, miktârı belli edilen mal.
 • İnsanın zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal

azazil

 • Şeytan. (İblisin bir adı) Şerlerin temsilcisi.

bac-ban / bâc-bân

 • Geçiş vergisi tahsildarı. Bac toplayan memur. (Farsça)

bac-güzar / bâc-güzar

 • Vergi veren, haraç veren. (Farsça)
 • Geçiş parasına tâbi. (Farsça)

bag-ban

 • Bahçıvan, bağcı. Bahçe bekçisi. (Farsça)

bagşe

 • (Çoğulu: Buguş) Çisenti yağmurdan biraz fazlaca olan yağmur.

bani-i zülcemal / bâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyin yapıcısı olan Allah.

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

baroskop

 • Cisimler üzerine havanın yaptığı basıncı gösteren âlet. (Fransızca)

baytar

 • Hayvan tedavicisi, veteriner.

bekçi-i iman

 • İman bekçisi.

bellet

 • (Çoğulu: Bilel) Cisimlerin yüzeyinde olan yaşlık, ıslaklık.

ben-van

 • Harman, tarla, ekin bekçisi. (Farsça)

berniş

 • Romatizma ağrısı, mafsal sancısı. (Farsça)
 • Karın ağrısı, sancısı. (Farsça)

beşen

 • Uzun boy. (Farsça)
 • Beden, cisim. (Farsça)
 • Taraf, uç, kenar. (Farsça)

beyne'l-ecram

 • Gök cisimleri ve yıldızlar arasında.

biganesin / bigânesin

 • İlgiyi kesmişsin, yabancısı olmuşsun, habersizsin.

bilasale / bilasâle

 • Aracısız, vasıtasız.

bu'd

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.

buhar

 • Suyun buğu haline gelmiş şekli.
 • Seyyal, lâtif cisim.

buhari-işerif / buhârî-işerîf

 • İslâm dîninde Kur'ân-ı kerîmden sonra en kıymetli, en üstün kitap. Kütüb-i sitte adı verilen meşhur altı hadîs kitabının birincisi.

büluğ

 • Erginlik. Olgunluk. Çocukluk devresini tamamlayıp ergenliğe geçiş. Ergenliğe ulaşan genç, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi farzlarla mükellef (yükümlü) olur.
 • Yaklaşıp çatma.

ca'mus

 • (Çoğulu: Ceâmis) Pis, necis.

ca's

 • Pis, necis.

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

cailu'n-nur / câilu'n-nûr

 • Nûr'un yaratıcısı.

cehennem-i cismani / cehennem-i cismanî

 • Cismen, bedenen yaşanacak olan cehennem azabı.

çeki

 • Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü.

cemad / cemâd

 • Cansız ve kurumuş olmak.
 • Yağmur yağmayan yer.
 • Sütü olmayan deve.
 • Donmuş, katı cisim.
 • Cansız cisim.

cemadat / cemâdât

 • Katı cisimler, cansızlar.
 • Cansız cisimler.

cemadi / cemadî

 • Ruhu olmayan, cansız madde. Câmid cisim. (Farsça)

cemal-i mücerred / cemâl-i mücerred

 • Cismânî olmayan, yalın, soyut güzellik.

cemaziye'l-ahir / cemâziye'l-âhir

 • Hicrî aylardan altıncısı.

cemaziyel ahir

 • Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

cemaziyel evvel

 • Arabi ayların beşincisidir.
 • Bir kişinin mazisi, geçmişi.

cemre

 • Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır. Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve üçüncüsüne Cemre-i Akabe adı

cenab-ı halık / cenâb-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah.

cenab-ı hallak-ı alem / cenâb-ı hallâk-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı olan, çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

cercis

 • (A.S.) : (Circis) Taberi tarihine göre: İsâ Aleyhisselâmdan sonra gelmiş ve Filistinde yaşamış ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir. Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve mu'cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine dev

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

cevher-i ferd

 • Zerre, en küçük cisim. Atom.

cevzeki / cevzekî

 • Koza satıcısı.

cezbe / جذبه

 • Coşku. (Arapça)
 • Kendinden geçiş. (Arapça)

cifir muvafakatleri

 • Cifir ilmi açısından ortaya çıkan uyumlar, denklikler.

cihan-ban / cihan-bân

 • Cihanın bekçisi, dünyanın koruyucusu olan. Allah. Hükümdar. (Farsça)

cihetinden

 • Açısından.

cimah

 • Binicisi zabtedemediğinden, atın serkeş olup binicisini istememesi.

circis

 • (Bak: Cercis)

cirim / جِرِمْ

 • Büyük cisim.
 • Cisim.

cirm / جرم

 • Vücud, ten, cüsse, hacim, büyüklük.
 • Cansız cisim.
 • Yıldız.
 • Cisim.
 • Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır?
 • Cismin kapladığı yer, hacim. (Arapça)

cirm-i azim / cirm-i azîm

 • Büyük cisim.

cirm-i sema / cirm-i semâ

 • Gök cismi.

cisim

 • (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.

cism / جسم

 • Cisim.
 • Cisim, madde. (Arapça)
 • Vücut, beden. (Arapça)

cism-i arz

 • Dünyaya ait cisim, beden.

cism-i arzi / cism-i arzî

 • Dünyaya ait cisim, beden.

cism-i beşeri / cism-i beşerî

 • İnsan cismi, bedeni.

cism-i devlet

 • Devletin cismi, bedeni.

cism-i has

 • Özel cisim, özel bünye, beden.

cism-i maddi / cism-i maddî

 • Maddî cisim, beden.

cism-i mübarek

 • Peygamberimizin mübarek cismi, bedeni.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

cism-i muhammedi / cism-i muhammedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in pâk ve temiz cismi, bedeni.

cism-i muhkem

 • Sağlam cisim, yapı.

cism-i natık / cism-i nâtık

 • Söz söyleyen cisim. Konuşan cisim. İnsan.

cism-i nurani / cism-i nuranî

 • Nuranî cisim sahibi.

cism-i sanevberi / cism-i sanevberî

 • Çam kozalağı şeklinde olan cisim; kalb.

cism-i velayet / cism-i velâyet

 • Velîlik bedeni, cismi.

cism-i vücud

 • Vücut cismi, şekli.

cism-i zihayat / cism-i zîhayât / جِسْمِ ذِي حَيَاتْ

 • Hayat sahibi cisim.

cismani / cismanî / cismânî / جسمانى / جِسْمَان۪ي

 • (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı.
 • Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak.
 • Cisimle ilgili.
 • Cisim ile ilgili. (Arapça)
 • Bedensel. (Arapça)
 • Cisme âit.

cismaniye-i nebatiye

 • Bitkisel olan cismî yapı, cisimsel bünye.

cismaniyet

 • Cismânilik. Maddi beden sahibi olmak hâli.
 • Cisim olma hâli.

cismen / جِسْمًا

 • Cisim itibariyle, cisim olarak. Vücutça, bedence.
 • Cisimce.
 • Cisimce.

cismiyet

 • Cisim olma; Allah'ı cisimleştirme, şekil verme.
 • Cisimlik.

cu'mus

 • Pis, necis.

cümad-el-ahire / cümâd-el-âhire

 • Arabi ayların altıncısının adı.

cümad-el-ula / cümâd-el-ûlâ

 • Arabi ayların beşincisi. Cemazi-yel-evvel.

cümade / cümâde

 • Arabi ayların beşinci ve altıncısının adı.

cürcani / cürcanî

 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

cüses

 • (Tekili: Cüsse) Cüsseler, gövdeler, bedenler, cisimler, kalıplar, cesetler.

cüseym

 • Cisimcik. Küçük cisim.

cüseymat

 • (Tekili: Cüseym) Küçük cisimler, cisimcikler.

cüsman

 • Organlarla birlikte vücudun tamamı.
 • Her nesnenin cismi ve cesedi.

cüsum

 • (Tekili: Cisim) Cisimler. Ecsam.

cüsur

 • (Tekili: Cisr) Köprüler.

cüz-i layetecezza / cüz-i lâyetecezzâ

 • Bir daha bölünmeyen en küçük parça. En küçük cisim parçası. Tecezzisi kabil olmayan. Atom. Yani parçalansa, maddîlikten çıkıp kanun-u İlâhî ile bir nevi kuvvete inkılâb eder.

cüz-ü layetecezza / cüz-ü lâyetecezzâ

 • Bir daha bölünemeyen en küçük parça, en küçük cisim parçası, atom.

dabuka

 • Pis. Necis.

daf'

 • Necis, pis.

dahiliye bakanlığı

 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye nazırı / dahiliye nâzırı

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

dahiliye vekaleti / dâhiliye vekâleti / دَاخِلِيَه وَكَالَتِي

 • İçişleri Bakanlığı.
 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye vekili / dâhiliye vekîli / دَاخِلِيَه وَكِيلِ

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

dai-yi sıdkı / dâî-yi sıdkı

 • Doğruluğun çağırıcısı, gerekçesi (Peygamber Efendimiz'in bir ismi de Dâî'dir).

daire-i nazar

 • Görüş dairesi, bakış açısı.

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

dar-ül-celal / dâr-ül-celâl

 • Sekiz Cennet'in birincisidir.

dar-ül-karar / dâr-ül-karâr

 • Sekiz Cennet'in sekizincisi.

darir

 • (Çoğulu: Edirrâ) Kör, a'mâ.
 • Nefis.
 • Cismin bakiyyesi.
 • İri vücutlu fakir kişi.

daye / dâye

 • Çocuk hizmetçisi. Çocuğa süt veren. Dadı. Mürebbi.
 • Dadı, çocuk bakıcısı.

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

dellal-ı nübüvveti / dellâl-ı nübüvveti

 • Peygamberliğin ilâncısı.

dellal-ı saltanat / dellâl-ı saltanat

 • Saltanatın ilancısı.

dellal-ı saltanat-ı ilahiye / dellâl-ı saltanat-ı ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın saltanatının, sınırsız egemenliğinin ilâncısı.

dellal-ı saltanat-ı rububiyet / dellâl-ı saltanat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye saltanatının ilancısı.

devir dairesi

 • Denizde geminin çeşitli hızla ve muhtelif dümen açısı ile çizdiği dâire.

devr-i batıl / devr-i bâtıl

 • Man: Kısır devir. Bir hükmü ikinci bir hüküm ile, bunu da birincisi ile isbatlamaya çalışma yolu.

dıhrıs

 • (Çoğulu: Dehâris) Terzilerin kullandığı tiriz denen cisim.

dilşikar / dilşikâr / دل شكار

 • Gönül avcısı. (Farsça)

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dinen

 • Dinî olarak, din açısından.

disiplin

 • Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. (Fransızca)
 • Nizam ve intizam te'mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. (Fransızca)

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

dürr-i misal / dürr-i misâl

 • Misâlin incisi. İnci misâlinde, misâlin parlağı. (Farsça)

dürr-i yekta-yı mercan / dürr-i yektâ-yı mercan

 • Eşsiz mercan incisi.

ebu zerr-i gıffari / ebu zerr-i gıffarî

 • İlk İslâm olanların beşincisi olup ilimde İbn-i Mes'ud hazretlerine müsavi sayılırdı. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâmdan 281 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hazreti Ali Kerremallahu Vechehu kendisine "İlim dağarcığı" lâkabını vermiştir. Hi: 31'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. (R.A.)

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

ebz

 • Ürkme, korkma. Kaçma, kaçış.
 • Aniden, birdenbire ölmek.

ecim

 • Bir şeye çok devam etmekten usanç gelme.
 • Suyun necis olup bozulması.
 • Birini istemediği hâle koymak.

ecram / ecrâm

 • Gök cisimleri, yıldızlar.

ecram u ecsam / ecrâm u ecsâm

 • Cansız varlıklar ve cisimler.

ecram-ı kainat / ecram-ı kâinat

 • Kâinattaki kütleler; cisimler.

ecram-ı semaviye / ecrâm-ı semâviye

 • Gök cisimleri, yıldızlar.
 • Gök cisimleri.

ecram-ı semaviyye / ecrâm-ı semâviyye / اجرام سماویه

 • Gök cisimleri, yıldızlar.
 • Gök cisimleri.

ecram-ı ulviye / ecrâm-ı ulviye

 • Gök cisimleri, gökteki büyük cisimler.

ecram-ı ulviye ve süfliye

 • Yerdeki ve gökteki büyük cisimler.

ecsad

 • (Tekili: Cesed) Cesedler. Cisimler. Tenler. Vücudlar.

ecsam / ecsâm / اجسام

 • (Tekili: Cisim) Cisimler.
 • Cisimler, bedenler.
 • Cisimler.
 • Cisimler. (Arapça)
 • Vücutlar. (Arapça)

ecsam-ı camide-i seyyare / ecsâm-ı câmide-i seyyâre

 • Gezici ve cansız gök cisimleri.

ecsam-ı hayvaniye / ecsâm-ı hayvaniye

 • Hayvan cisimleri, bedenleri.

ecsam-ı kesife

 • Saydam olmayan, katı cisimler.

ecsam-ı latife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nûrâniye

 • Gözle görünmeyen nurânî cisimler.
 • Lâtif ve nurlu cisimler.

ecsam-ı muhtelife / ecsâm-ı muhtelife

 • Muhtelif cisimler.

ecsam-ı namiye / ecsam-ı nâmiye / ecsâm-ı nâmiye

 • Büyüyüp yetişen cisimler. Nebat gibi büyüyenler.
 • Büyüyen cisimler, gelişen varlıklar.

ecsam-ı nurani / ecsâm-ı nuranî

 • Nurlu cisimler.

ecsam-ı nuraniye / ecsam-ı nurâniye

 • Nurlu cisimler.

ecsam-ı sakile / ecsâm-ı sakîle

 • Ağır cisimler.
 • Ağır cisimler.

ecsam-ı şeffafe

 • Şeffaf cisimler, saydam maddeler.

ecsam-ı selase nazariyesi / ecsâm-ı selâse nazariyesi

 • Üç cisim nazariyesi.

ecsam-ı seyyare / ecsâm-ı seyyare

 • Gezici cisimler.

ecsam-ı ulviye

 • Ulvi cisimler.

ecsam-ı uzviye

 • Organik cisimler, organlara ait cisimler.

ednas

 • (Tekili: Denes) Pislikler, necisler, kirler.
 • En aşağılar, âdi ve bayağı kişiler.

ekran

 • Üzerine bir cismin hayalinin aksettirildiği saydam olmayan düz satıh.

el-eys

 • Vücud. Varlık. Büyük cisim.

elektroliz

 • Fiz: Birleşik bir cismi elektrik vasıtasıyla elemanlarına ayırma işi.

elem-i şefkat

 • Şefkat acısı.

elem-i ye's

 • Ümitsizlik acısı.

emr-i nisbi / emr-i nisbî

 • Kıyas ile olan emir. Öncekilerine veya diğerlerine göre olan iş veya emir veya hâdise. İllet-i tâmme istemiyen ve vücud-u haricisi bulunmayan emir.

encas

 • (Tekili: Necis) Pisler. Necis şeyler.

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

erdan / erdân

 • "Beden"in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.

eşbah

 • (Tekili: Şebâh) Şahıslar, cisimler, vücudlar.
 • Büyük kapılar.
 • Uzaktan görünen karaltılar, hayâller.
 • Renk, levn.

eskişehir müddeiumum

 • Eskişehir Başsavcısı.

evla

 • Daha iyi, birincisi, başta gelmesi lâzım geleni.

evvela / evvelâ

 • Birincisi, önce.

eyyam-ı şer'iye / eyyâm-ı şer'iye

 • Kur'ân'daki ölçülere uyan günler; gökyüzünde her cismin kendi etrafında dönmesiyle gün, bağlı olduğu sistem etrafında dönmesiyle de yine ona ait sene oluşur. Meselâ Sirius yıldızının bir günü ise bin senedir.

fadır

 • (Çoğulu: Füdr) Zayıf.
 • Âciz, güçsüz.
 • Yaşlı dağ keçisi.

fecaat

 • Felâket, yürekler acısı kötü durum.

felek

 • Gök cisminin yörüngesi.

felsefe hikmeti

 • Felsefe ilmi ve bakış açısı.

ferhud

 • Dağ keçisinin dişisi.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

fiil-i müteaddi / fiil-i müteaddî

 • Gr. geçişli fiil.

firak / firâk / فراق

 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık acısı. (Arapça)

firar / firâr / فرار

 • Kaçmak. Kaçış.
 • Kaçış, kaçma. (Arapça)
 • Firâr etmek: Kaçmak. (Arapça)

firdevs cenneti

 • Sekiz Cennet'in altıncısı.

furkan-ı cismani / furkan-ı cismânî

 • Cisim haline gelmiş, hakkı batıldan ayıran Kur'ân gibi Allah'ı tanıttıran kâinat kitabı.

garb

 • (Çoğulu: Gurub) Güneşin battığı taraf. Batı.
 • Sığır derisinden yapılan büyük kova.
 • Sakaların su koydukları büyük tulum.
 • Atıldıktan sonra bulunmayan ok.
 • Yürügen at.
 • Nasır acısı (gözde olur).
 • Göz yaşı.
 • Göz yaşının geldiği damar.
 • Ke

garib-üd diyar / garib-üd diyâr

 • Memleketin yabancısı.

geckar / geckâr

 • (Gecger) Kireçle badana yapan. Kireç sıvacısı. (Farsça)

gufr

 • (Çoğulu: Egfâr) Dağ keçisinin oğlağı.
 • Hastanın iyi olduktan sonra yine üzülüp hasta olması.

gürcü

 • Güney Kafkasya'nın Gürcistan ahalisinden olan ve Gürcüce konuşan kimse.

güriz / گریز

 • Kaçış. (Farsça)

güzar

 • Geçiş, geçme. (Farsça)
 • Beceren, halleden, yapan. (Farsça)
 • Geçiren, geçirici mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dem-güzar : Zaman geçiren, vakit öldüren. (Farsça)

güzar-ı ba-şitab / güzar-ı bâ-şitab

 • Hızla geçiş.

güzariş

 • Geçiş, geçme. (Farsça)

güzer

 • Geçiş, geçme.
 • Geçici, geçen.

güzeran / güzerân

 • Geçen, geçici. (Farsça)
 • Geçme. Geçiş. (Farsça)
 • Geçme, geçiş.

güzername

 • Geçiş tezkeresi. (Farsça)

güzeşt / گذشت

 • Geçme, geçiş. Geçen. (Farsça)
 • Geçiş. (Farsça)
 • Hoşgörü. (Farsça)

güziniş / güzîniş

 • Seçiş, seçme. (Farsça)

habes

 • (Tekili: Habis) Kötüler. Alçaklar. Pisler.
 • Necaset denilen ve maddeten pis şeyler (Necis veya necaset-i hakikiye de denir.)

haccar / حجار

 • Taş işçisi, taş işinde çalışan, taşçı.
 • Taş işçisi, taşçı. (Arapça)

hace-i alem / hâce-i âlem

 • Âlemin, kâinâtın mürşidi, rehberi, yol göstericisi mânâsına Resûlullah efendimize mahsûs bir ünvan.

hacim

 • Oylum, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.

hacise

 • (Çoğulu: Hevâcis) Merak, kalbe gelen endişe.

hacm

 • (Hacim) Bir cismin kapladığı yer. Cirm. Cüsse.
 • Emmek. Massetmek.

hademesiz

 • Hizmetçisiz.

hadim-i hak / hâdim-i hak

 • Hak ve hakikat hizmetçisi.

hadim-i islam / hâdim-i islâm

 • İslâmın hizmetçisi, İslâm dinine hizmet eden kimse.

hadim-i kur'an / hâdim-i kur'ân

 • Kur'ân hizmetçisi.

hadim-i nebevi / hâdim-i nebevî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) hizmetçisi.

hadimü'l-furkan / hâdimü'l-furkan

 • Hak ile batılı, doğru ile yanlışı tam olarak ayıran ve farkettiren Kur'ân'ın hizmetçisi, ilân edicisi.

hakikat-i cismaniye

 • Gerçek cisim özelliği.

halaskar-ı islam / halâskâr-ı islâm

 • İslâmın kurtarıcısı.

halife-i arz

 • Yeryüzünün halifesi, yöneticisi.

halık-ı alem / hâlık-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı Allah.

halık-ı alem hazretleri / hâlık-ı âlem hazretleri

 • Âlemin yaratıcısı olan yüce Allah.

halık-ı arz / hâlık-ı arz

 • Yerin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı ef'al / hâlık-ı ef'âl

 • Fiillerin yaratıcısı.

halık-ı hakiki / hâlık-ı hakikî

 • Bütün varlıkların gerçek yaratıcısı olan Allah.

halık-ı hakim-i rahim / hâlık-ı hakîm-i rahîm

 • Her şeyin yaratıcısı olan, her şeyi hikmetle yaratan ve herbir şeye özel rahmet ve merhamet tecellîsi olan Allah.

halık-ı kadir / hâlık-ı kadîr

 • Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

halık-ı külli şey / hâlık-ı küllî şey

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı mutlak / hâlık-ı mutlak

 • Bütün kâinatın sınırsız güç ve kudretiyle mutlak yaratıcısı olan Allah.

halık-ı rahman-ı rahim / hâlık-ı rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

halık-ı semavat ve arz / hâlık-ı semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı vahid / hâlık-ı vâhid

 • Bir ve tek olan, her şeyin yaratıcısı Allah.

halık-ı zişan / hâlık-ı zîşan

 • Şan sahibi, her şeyin yaratıcısı Allah.

halik-ı zülcelal / hâlik-ı zülcelâl

 • Büyüklük sahibi ve herşeyin yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

hallak-ı alem / hallâk-ı âlem

 • Âlemlerin yaratıcısı olan Allah.

hamele-i arş ve semavat / hamele-i arş ve semâvat

 • Arş'ın ve göklerin taşıyıcısı olan melekler.

hamele-i arş ve yer ve gök

 • Arş'ın, yerin ve göğün taşıyıcısı.

hamisen / hâmisen / خامسا

 • Beşincisi. (Arapça)

hanin / hanîn

 • Ayrılık acısıyla inleme.

har-ı firkat / hâr-ı firkat

 • Ayrılık acısı.

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

harbiye / حربيه

 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

harekat-ı ecram / harekât-ı ecrâm

 • Gökcisimlerinin hareketleri.

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

haris-i vatan / hâris-i vatan

 • Vatanın koruyucusu, vatanın bekçisi.

harsek

 • Küçük cisim.

harun

 • Musa Peygamber'in (A.S.) yardımcısı ve büyük kardeşi.
 • Bağdad Abbasî Halifelerinden Harun-ür Reşid.

haşeviyye

 • Allahü teâlâyı mahlûklara,yaratıklarına benzeten, madde, cism diyen bozuk fırka, topluluk.

haşr-i cismani / haşr-i cismanî / haşr-i cismânî / حَشْرِ جِسْمَان۪ي

 • Cisimle, cesedle dirilme. Bedenlerin ve vücudların haşri.
 • Ölüleri cisimleriyle dirilterek toplama.

hata

 • Yarış atlarının sekizincisi.

hatib-i rabbani / hatib-i rabbânî

 • Allah'ın bir hutbecisi, Onun adına koşan.

hatır-ı nefsani / hatır-ı nefsanî / hâtır-ı nefsânî

 • Tas: Dünya ve nefis muhabbetinin cismanî kuvvete galebesi.
 • Kötülükleri istiyen nefs tarafından kalbe getirilen düşünce. Buna hâcis denir.

havari / havârî / حَوَار۪ي

 • İsa aleyhisselâmın yardımcısı.
 • Hz. Îsânın on iki yardımcısından herbiri.

havariyun / havâriyûn

 • Hz. İsâ'nın (a.s.) yardımcısı ve sahabesi olan on iki kişinin hepsine birden verilen ad.

hayrat

 • (Tekili: Hayr) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır olan, başkası için şer olabilir. İsraf ve sefâhet

hayyal

 • (Hayl. den) At terbiyecisi, at yetiştiren.

hayyiz

 • Yer.
 • Cihet, yön.
 • Mekân. Vüs'at. (Cismin kapladığı hacim)

hazin-i cennet / hâzin-i cennet

 • Cennet bekçisi.

hazine-i hassa-i rahmet nazırı / hazine-i hassa-i rahmet nâzırı

 • İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi.

hazinedar

 • Hazine bekçisi.

hazinedar-ı binazir / hazinedar-ı bînazîr

 • Eşsiz hazine bekçisi

haziyy

 • Mertebeli, değerli kişi.
 • Yarış atlarının sekizincisi.

hazret-i cercis

 • Cercis (a.s.).

hazret-i resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hem-matla'

 • Güneş ve ay gibi gök cisimlerinin ufakta doğdukları yerin veya zamanların aynı oluşu. Aynı meridyen üzerinde olup ay ve güneşi aynı saatlerde gören ülkeler.

hemze-i vasıl / هَمْزَۀِ وَصْلْ

 • Geçiş hemzesi.

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

heşeme

 • (Çoğulu: Heşemât) Dağ keçisinin oğlağı.

hevacis

 • (Tekili: Hâcise) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler.

heves-i mütecessim

 • Cisimleşmiş heves.

heyula / heyûlâ

 • Eski felsefecilere göre, cisimlerin aslı kabûl edilen madde.

hezecat

 • (Tekili: Hezec) Yağmur çisiltisi. Yağmur sesi.

hezheze

 • Cisimlerin, hava yahut başka bir şey dokunmasiyle titremesi.

hicran / hicrân / هجران

 • Ayrılık, ayrılık acısı.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık acısı. (Arapça)

hicran-ı ebedi / hicrân-ı ebedî

 • Ebedî hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hicran-ı layezali / hicrân-ı lâyezâlî

 • Bitmeyen hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hissiyatça

 • Duyguları açısından.

hizlan

 • (Hezlan) Yalnız başına kalıp zelil olmak, yardımcısız kalmak.
 • Muhafaza ve rahmet-i İlâhiyeden mahrumiyet.

hulul

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

humar

 • Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden sonra gelen baş ağrısı.
 • Sersemlik.
 • Bir şeyin acısı burnundan gelmesi.

hur'

 • (Çoğulu: Hurü') Kuş tersi, necis.

hüsran / hüsrân

 • Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem. Mahrumiyet acısı.
 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, ziyan.
 • Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.
 • Zarar, umduğunu bulamama acısı.

hutam / hutâm

 • Kuru cisim kırıntısı.
 • Yumurta kabuğu.
 • Çerçöp.

huzur-u resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bizzat huzuru.

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

iffet-i mücessem

 • Cisimleşmiş iffet, namus; edep ve haya timsali.

iffet-i mücesseme

 • Cisimleşmiş iffet, namus; edep ve haya timsali.

ihsan-ı halık / ihsan-ı hâlık

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı.

ihtilaf-ı metali'

 • Güneş, ay gibi gök cisimlerinin ufukta doğdukları yerin farklı oluşu.

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ıky

 • Yemek yemezden evvel çocuğun karnından çıkan necisi.

illizyon

 • Lât. Cisimleri yanlış idrak etme. Meselâ su borusunu yılan gibi görme.

illüzyon

 • Cisimleri yanlış idrak etmek.

imam-ı ali rıza

 • (Hi: 153 de Medine-i Münevvere'de doğmuştur.) Eimme-i İsnâ Aşer'in yedincisidir. İmam-ı Musa Kâzım'ın oğludur. Tus; yani Meşhed'de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A.)

imam-ı muhammed bakır / imam-ı muhammed bâkır

 • (Hi: 75-117) Hz. İmam Zeynelâbidin'in oğlu, Hz. İmam-ı Hüseyin'in torundur. Hz. İmam-ı Ca'fer-i Sadık'ın babasıdır. On iki imamın beşincisidir. Büyük bir âlim ve en meşhur velilerdendir (K.S)

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

incas

 • (Necis. den) Pisleme, necisleme.

ırgat

 • (Rumca) Rençber, işçi.
 • Yapı işçisi. Amele.
 • Gemilerde demir zincirini toplamak için ve binalarda bazı ağır şeyleri kaldırmak için zincirlerle çevrilmiş, ufki bucurgat.

işba'

 • Doyurmak, açlığı gidermek. Doymak.
 • Fiz: Bir sıvının içinde, belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması.
 • Edb: Arap nazmında, kafiye veya vezin zaruretinden dolayı kelimeye bir harf ilâve etme.

ısparta müddeiumumisi / ısparta müddeiumumîsi

 • Isparta Cumhuriyet Savcısı.

istibdal / istibdâl

 • Değiştirmek. Hâkimin harâb olmuş vakıf binâsını satıp, semeni (bedeli) ile başkasını alarak mütevellîye (vakfın idârecisine) teslim etmesi.

itibarıyla / itibârıyla

 • Açısından.

itibariyle

 • Açısından.

itizal / itizâl

 • Mu'tezile, "Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bir mezhep.

izzet-i rütebi / izzet-i rütebî

 • Rütbeden gelen izzet; rütbe ve makam açısından çok büyük ve üstün olma.

jelatin

 • Tıbda ve fotoğrafçılıkta kullanılan şeffaf, renksiz ve kokusuz bir cisim. Hayvanların kemik ve kıkırdak gibi kısımlarından elde edilir. (Fransızca)
 • Bir cins kâğıt. (Fransızca)

ka'b

 • Topuk kemiği, ayak bileği, aşık kemiği.
 • Mc: Şan, şeref, mecd, büyüklük.
 • Geo: Sekiz yüzlü, sekiz köşeli (mükâb) cisim.

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kaderiye

 • "Kul fiilin yaratıcısıdır" diyen sapık mezhep.

kahban / kâhban

 • Harman bekçisi. (Farsça)

kainat sahibi / kâinat sahibi

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

kainat sultanı / kâinat sultanı

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve Sultanı Allah.

kainatın sahibi / kâinatın sahibi

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

kalfa

 • Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 • Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı.
 • Bir san'atta usta ile çırak ara

kamçı-yı teşvik

 • Teşvik kamçısı, unsuru.

kanken / kânken

 • Madenci. Maden kazıcısı. (Farsça)

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

karbon

 • Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.

karlayl

 • (Thomas Carlyle) (Hi: 1210-1298) İskoçya'da doğmuş, Londra'da ölmüştür. İskoç tarihçisi ve filozofudur. Babası dindar bir duvarcı ustası idi, oğlunu papaz yapmak istiyordu. Onun dinî şüpheleri papaz olmasına mâni oldu. Yedi sene manevî mücahededen sonra imanî mes'elelerde istikrar elde edebilmiştir.

kasavet-i mücesseme

 • Tecessüm etmiş kasavet; cisim gibi somut hâle gelmiş kalp katılığı.

kaside-i kader

 • Kader kasidesi; yaratıcısının medhine lâyık, İlâhî takdir ve ölçülerle yaratılmış bir kaside gibi olan varlıklar.

katel

 • Nefs. Cismin bakiyyesi.

katt

 • Katı bir cismi yontma, enine kesme.
 • Saçın kıvırcık olması.
 • Narhın, fiatın fazla olması.

kaziye-i mahsusa

 • Man: Mevzuu yalnız bir fertten ibaret olup da hüküm onun üzerine olan kaziyyedir. Buna Kaziye-i şahsiyye dahi denir. "İstanbul en büyük şehirlerin birincisidir" gibi.

kaziye-i şartiyye-i muttasıla

 • Man: Mevzu ile mahmulü birer cümle olmakla, birinde bir şeyin üzerine olunan hüküm, diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan kaziyyedir. (Eğer bir cisim ağır ise, bir yere yerleştirilmedikçe düşer gibi.)

kedkede

 • Ağır ağır seğirtmek.
 • Katı bir cisme dokunmaktan çıkan ses.

keffe

 • (Çoğulu: Kifef) Terazi kefesi.
 • Her yuvarlak cisim.
 • (Çoğulu: Ükef) El ayası.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kenet

 • (Esâsı: Kinet) İki sert cismi birbirine bağlamak için çakılan iki ucu kıvrık madeni parça.

kes-i bikesan / kes-i bîkesan

 • Kimsesizlerin yardımcısı.

keyfiyet

 • Nitelik, bir şeyin nasıl olması.
 • Bir olayın geçişi.
 • Madde, iş.

keyfiyetçe

 • Özellik, nitelik açısından.

kibr-i san'at-meal / kibr-i san'at-meâl

 • San'at açısından büyüklük.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

kimya

 • Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu.
 • Edb: Aşk.
 • İlâç.
 • Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzu

kın'ar

 • Dağ keçisinin semiz ve büyük olanı.

kıyas-ı istisnai / kıyas-ı istisnaî / kıyas-ı istisnâî

 • Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar" gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur" gibi.
 • Bir kıyasın sonucunun aynı yahut karşıt halinin öncüllerde hem anlam hem de şekil bakımından bulunmasıyla meydana gelen kıyas; meselâ, "mıknatıs bu cismi çekiyor; o halde bu cisim demirdir" cümlesi gibi.

kıymet-i ruhiyece

 • Ruhsal özelliklerin değeri, zenginliği açısından.

kudret-i fatıra / kudret-i fâtıra

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın kudreti.

kur'an hadimi / kur'ân hâdimi

 • Kur'ân'ın hizmetçisi, ilan edicisi.

küre

 • (Kürre yanlıştır) Yuvarlak cisim.
 • Şeklin sathındaki bütün noktalar merkeze aynı uzaklıktadır. Dünya da yuvarlak olduğundan "Küre-i arz" denilmiştir. "Küre-i zemin" de denir.

küreyvat

 • Kandaki küçük yuvarlak cisimler. Küçük küreler.

kurmud

 • Dağ keçisinin erkeği.

kürtaj

 • Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi.

küşad

 • (Küşât) Açış. İlk açılış merasimi. (Farsça)
 • Açma, fethetme. (Farsça)
 • Yeni yapılan resmi bir yapının ilk defa olarak açılması. (Farsça)

küşadetmek

 • Açmak. Açış merâsimi.

kütle

 • (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe.

kütle-i nariye / kütle-i nâriye

 • Yanan ve ışık veren gök cismi.

kuvve-i an-il-merkeziye

 • Merkezkaç kuvvet. Cisimlerin kendi mihveri üzerine hareketi zamanında merkezinde hâsıl olan kuvvete denilir. Merkezde dönen bir tekerleğin etrafında yapışık veyahut üstünde taşıdığı cisimlerin etrafa yayılıp dağılmasıyla bu kuvvetin mevcudiyyeti anlaşılır.

kuvvet

 • Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin hâricindedir.)

lafz-ı mücessem / lâfz-ı mücessem / لَفْظِ مُجَسَّمْ

 • Cisimleşmiş kelime.
 • Cisimleşmiş kelime (varlıkların her biri).

lasani / lâsani

 • Tek, vâhid. İkincisi olmayan.

latif

 • Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip.
 • Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden.
 • Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen.
 • Çok lutf edici.
 • Derin, gizli.

lazım / lâzım / لازم

 • Gerekli. (Arapça)
 • Geçişsiz. (Arapça)

leclac

 • Sözü tutuk söyliyen.
 • Satranç oyununun icatçısı.
 • Bir harfi iki kere söyliyen.

lemsiyet

 • Bir cisme veya bir mâdene parmakla dokunmaktan gelen his.

letafet

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.

lev'a

 • (Çoğulu: Leveât) Gönül acısı, kalb acısı. Yürek yanıklığı.

lev'a-i kalb

 • İç yanıklığı, gönül acısı.

levg

 • Ağızda bir cismi çiğneyip sonra dışarı tükürmek.
 • Yalamak.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi.

lütf-u mücessem

 • Cisimleşmiş lütuf.

ma'dum-ül cisim

 • Cismi olmayan.

maarif nazır vekili

 • Millî Eğitim Bakan Yardımcısı.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya
 • Madde.
 • Maya, cevher.
 • Cisim.

madde-i aciniye

 • Hamur gibi yoğurulmuş cisim.

madde-i meşhure

 • Herkesçe eşyanın yapı taşı olarak bilinen unsur, madde, cisim.

madde-i musavvire

 • Tıb: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli madde. Protoplazma.

maddeten

 • Cismen. Madde ve cisim olarak.
 • İş olarak, iş ile.
 • Gözle görülür ve elle tutulur şekilde.

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

maddiyat

 • (Tekili: Maddiyet) Maddi ve cismâni şeyler. Gözle görülüp elle tutulur cinsten şeyler.

maddiyet

 • (Çoğulu: Maddiyât) Gözle görülüp elle tutulan şey. Cismâni.

mahluk / mahlûk

 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.

mahlul

 • Çözülmüş, dağılmış. Hallolmuş, erimiş.
 • Murisi ölen sahipsiz mal. Mirasçısı bulunmayıp hükümete kalan miras.

mahlulat

 • Mirasçısı olmadığı için evkâfa veya hükümete kalan miraslar.

makam-ı ebcedi / makam-ı ebcedî

 • Bir cümlenin ebced hesabı açısından konumu, sayısal değeri.

makta'

 • Kesilen yer, kat'edilen yer, kesinti yeri.
 • Uzun bir cismin enliğine kesildiği yerin görünüşü.
 • Edb: Her manzumenin, hususen gazellerin ve kasidelerin ilk beytine matla', son beytine makta' denir; makta'da şâirin ismi bulunur.

mal / mâl

 • İnsanın arzuladığı, ihtiyâç, yâni lâzım olunca, kullanmak için saklanabilen ayn, yâni madde, cisim.

malik / mâlik

 • Sâhib olan, mülk edinen.
 • Cehennem meleklerinin en büyüğü, âmiri, bekçisi.

mamhuran

 • Adilcevaz, Patnos, Erciş ve bilhassa Beytüşşebab havalisinde meskun olan bir aşiret ismi.

marifetaşina / mârifetâşinâ

 • Marifetin yabancısı olmayan.

maşıta / mâşıta / ماشطه

 • Kadın makyajcısı, kadın kuaförü. (Arapça)

maslahat-ı millet nazarında

 • Milletin faydası açısından.

mayiat / mâyiât

 • (Tekili: Mâyi') Akıcı cisimler. Su halinde bulunan, akan şeyler.

mazaz

 • Musibet, felâket ve belâ acısı.
 • Acıma, üzülme, kederlenme.

maziz / mazîz

 • Musibet ve belâya uğramış. Felâket acısına giriftar olmuş.

mecved

 • Doymaya yakın olmak.
 • Yağmur taneleri değmiş cisim.

mefdere

 • Dağ keçisinin durağı.

mehdi-i al-i resul / mehdî-i âl-i resul

 • Resulullah'ın neslinden gelen, âhir zamanın en büyük mürşidi, hidâyete sevk edicisi.

mehdi-i resul / mehdî-i resul

 • Resulullah'ın neslinden gelen, âhirzamanın en büyük mürşidi, hidâyet edicisi.

mekanik

 • Lât. Cisimlerin hareketleriyle alâkalı hâdiseleri inceleyen ilim. Mihanikiyetten bahseden kitap.
 • Makina. Makina aksamının hey'et-i mecmuası.
 • Kafa yormaksızın el veya makina ile yapılan.

melik

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Zâtında, sıfatlarında, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey varlığında ve varlıkta kalmasında O'na muhtaç olan, her şeyin sâhibi, yaratıcısı.
 • Pâdişâh, hükümdar.

merkez-i devr

 • Hareket eden bir cismin, etrafında devrettiği nokta.

merşa'

 • Her hayvanın yavuzu ve yırtıcısı.
 • Otu çok olan yer.

merşe

 • Yuvarlak cisim.

mesmur

 • Cismen ufak olmakla beraber, sinirleri kuvvetli olan adam.

mets

 • Necisle atmak.

mevadd

 • (Tekili: Madde) Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler.
 • Kısımlar.
 • Kanunlar. Kaideler. İşler. Hususlar.
 • Söz ve beyana sebeb olan mevcudat. Her şeyin aslı, mayası.

mevcudat-ı cismaniye / mevcûdât-ı cismâniye / مَوْجُودَاتِ جِسْمَانِيَه

 • Cisim sahibi varlıklar.

mevcudat-ı hariciye

 • Maddî ve cismanî varlıklar.

mevkuf satış / mevkûf satış

 • Sözleşme, alıcı ve verici açısından İslâmiyet'e uygun olduğu hâlde; başkasının hakkı karışmış olan alış-veriş.

meyl-i cinsiyet

 • Tür ve cins yakınlığı açısından meyletme.

mezi

 • İlm-i Halde: Kadınla oynamak veya şehvetle yanına gelmek gibi hâllerde erkeğin tenasül cihazında zuhur eden yapışkan renksiz akıcı cisim. (Bu hâl abdesti bozar, gusül icab ettirmez)

mi'rac / mi'râc / مِعْرَا جْ

 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.
 • Peygamberimizin (asm) Cenab-ı Hakk'ın huzuruna cismen ve ruhen yükselmesi.

mikroskop

 • Gözle görülmeyecek kadar küçük cisimleri, çok defa büyük göstermeye yarayan âlet. (Fransızca)

mimar / mîmar

 • Bina tasarımcısı.

mirtac

 • Yarış atlarının beşincisi.

mu'tezile

 • Aklı ön plâna alan ve "kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diyerek, ehl-i sünnetten ayrılan fırka. Bunlara kaderiyeciler de denir, önderleri Vâsıl b. Ata'dır.
 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

müceddid-i elf-i sani / müceddid-i elf-i sâni / müceddîd-i elf-i sânî

 • Hicrî ikinci bin yılının müceddidi, yenileyicisi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.).
 • Hicrî ikinci bin yılının yenileyicisi mânâsına İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin lakabı.

mücerredat

 • Cismî olmayan, soyut kavramlar.

mücessem / مُجَسَّمْ

 • Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş.
 • Cisimleşmiş, maddî şekle bürünmüş.
 • Cisimlenmiş, cisimli.
 • Cisimleşmiş.

mücessem lafz-ı manidar / mücessem lâfz-ı mânidâr

 • Cisimleşmiş, bir kimlik kazanmış anlamlı lâfız.

mücessemat

 • (Tekili: Mücesseme) (Cisim. den) Katı nesneler, cisimler.
 • Geometrik cisimler. Üç boyutlu geometri cisimleri.

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.
 • Allahı bir cisim gibi tasavvur eden sapkın.

müddeiumumi muavini / müddeiumumî muavini

 • Başsavcı yardımcısı.

müdgam

 • (Dagm. dan) Peş peşe gelen iki kelimeden birincisinin son, ikincisinin ilk harflerinin aynı olması.

müemmel

 • Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi.

muharrem

 • Arabi ayların başı, birincisi.
 • Haram edilmiş olan.
 • Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir.
 • Haram kılınmış, tahrim olunmuş.

muhat

 • Burundan akan sümük.
 • Sümük gibi ve yapışkan cisim.

mühre

 • Cilâ için kullanılan küçük yuvarlak cisim. Deniz böceği kabuğu. (Farsça)
 • Her nevi yuvarlak cisim. (Farsça)
 • Billurdan yapılı küçük kap. (Farsça)
 • Çekiç. (Farsça)
 • Cam boncuk. (Farsça)
 • Omurga kemiği. (Farsça)

muid / muîd

 • Yardımcı. Mubassır.
 • Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı.
 • Geri çevirtici.
 • Bir şeyi âdet edinmiş olan.
 • Tecrübeli. Hâzık.
 • Güçlü. Kuvvetli.
 • Arslan.
 • Gazâ ve cihad eden kimse.

muin-i zalim / muîn-i zâlim / مُع۪ينِ ظَالِمْ

 • Zalimin yardımcısı.

muin-i zalimin / muîn-i zâlimîn

 • Zâlimlerin yardımcısı.

muinsiz

 • Yardımcısız.

mukız-ı vicdan / mûkız-ı vicdan

 • Vicdanın uyarıcısı, vicdanı uyandıran ikaz eden.

mülk ve melekut / mülk ve melekût

 • Görünen cismânî ve görünmeyen mânevî âlemler.

mümessil / ممثل

 • Temsilci. (Arapça)
 • Sınıf temsilcisi. (Arapça)

mümit / mümît

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Ölümü yaratan, ruh bulunan cisimden rûhu alan, öldüren.

münevviru'n-nur

 • Bütün nurlar ve nurlu varlıklar Kendisinden feyiz alan Nurların Nurlandırıcısı, Allah.

münezzehiyet-i kudret

 • Kudret ve güç açısından eksiği, noksanı ve kusuru olmama hâli.

mürebbi-i ervah / mürebbî-i ervah

 • Ruhların terbiyecisi.

mürebbi-i nüfus

 • Nefislerin terbiyecisi.

mürekkebat / mürekkebât

 • Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan.

mürşid-i alem / mürşid-i âlem

 • Dünyanın, kâinatın yol göstericisi.

mürur / mürûr / مرور

 • Geçme, geçip gitme, geçiş. (Arapça)
 • Mürûr etmek: Geçmek. (Arapça)
 • Mürûr eylemek: (Arapça)
 • Geçmek. (Arapça)
 • Uğramak. (Arapça)

mürur ve ubur / mürur ve ubûr

 • Geçiş ve gelip geçme.

müsebbibü'l-esbab

 • Sebeplerin yaratıcısı olan Allah.

müşebbihe

 • Allahü teâlâyı cisim ve varlıklara benzeten, Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri görünen lugat mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının olduğunu iddiâ eden bozuk fırka.

müslim

 • Mûteber ve güvenilir olduğu bütün İslâm âlimleri tarafından kabul edilen, Kütüb-i sitte denilen altı hadîs kitâbının ikincisi.
 • Allahü teâlânın, peygamberi Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla gönderdiklerine îmân edip, O'nun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimse.

mütasarrıfa

 • İnsandaki görünmeyen his organlarının beşincisi; his organları vâsıtası ile elde edilen duyuları ve mânâları karşılaştırıp, yeni mânâlar elde etmeye yarayan kuvvet.

mutavassıt nev'

 • Evrim teorisindeki ara geçiş türü, iki ayrı türden doğan melez.

mute harbi

 • Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet e

müteaddi / müteaddî

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)
 • Zulmeden, saldıran.
 • Geçişli fiil.
 • Gr. geçişli, etken.

mütecessim

 • Şekillenen, cisimlenerek görünen, gözle görünen.
 • Cisimlenen.

mütemahhız

 • Fitne çıkaran.
 • Doğum sancısı çeken.

mütemessil

 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

müteşahhıs / مُتَشَخِّصْ

 • Şahıs haline gelen, cisimlenen.

mütevelli / mütevellî / متولى

 • Vakıf idarecisi.
 • Bir vakfın üst yöneticisi. (Arapça)

mutezile

 • "Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bâtıl bir mezhep.

muvafakat-ı cifri / muvafakat-ı cifrî

 • Cifir ilmi açısından ortaya çıkan uyum.

nahçir

 • Av hayvanı. Sayd. (Farsça)
 • Av yeri. (Farsça)
 • Yaban keçisi. (Farsça)

nahhat

 • Marangoz. Doğramacı. Ağaç oymacısı. Taş yontucusu.

naib-ül am / naib-ül âm

 • Cumhuriyet müddei-i umumisi. Cumhuriyet savcısı.

naim cenneti / naîm cenneti

 • Sekiz Cennet'ten beşincisi.

nakib / نقيب

 • Şeyh yardımcısı. (Arapça)
 • Reis vekili. (Arapça)

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

natır

 • (Nâtur) Bekçi. Bağ ve bostan bekçisi.

nazar / نظر

 • Bakış. (Arapça)
 • İlgi gösterme, iltifat etme. (Arapça)
 • bakış açısı. (Arapça)

nazar-ı adalet

 • Allah'ın sınırsız adaletiyle her varlığa adaletle muamele etmesi; zerre kadar da olsa her şeyin hakkını vermesi, haksızı cezalandırması açısından.

nazar-ı kur'ani / nazar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın bakış açısı.

nazar-ı şari / nazar-ı şâri

 • İlâhî bakış; İslâmî hükümleri bildiren Allah'ın bakış açısı.

nazırsız / nâzırsız

 • Gözlemcisiz.

nazur

 • (Çoğulu: Nevâzır) Gece bekçisi.

necv

 • (Çoğulu: Nicâ) Yüzmek.
 • İki kişi arasında olan sır.
 • Karından çıkan necis.

nefs u cism

 • Kişinin kendisi ve cismi.

nefs-i cismani / nefs-i cismanî / nefs-i cismânî / نَفْسِ جِسْمَانِي

 • Cisimleşmiş nefis, beden.
 • Cismin kendisi, beden.

nekahet / نقاهت

 • Hastalıktan sonraki tehlikeli geçiş dönemi. (Arapça)

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nesimi küre / nesîmî küre

 • Atmosferi olan küre, yerküre gibi atmosferi olan gök cismi, gezegen.

neyyir

 • (Nur. dan) Nurlu, parlak, ışıklı cisim.
 • Yıldız. Cisim halindeki nur.
 • Güneş, şems.

neyyireyn

 • Cisimlenmiş iki nur, yâni: Güneş ile Ay.

nezzam-ı hakiki / nezzam-ı hakikî

 • Kâinatın ve bütün varlık âleminin gerçek düzenleyicisi ve düzen koyucusu olan Allah.

nokta-i nazar / نقطهء نظر / نُقْطَۀِ نَظَرْ

 • Bakış açısı.
 • Görüş açısı, bakım.
 • Bakış açısı.

noktainazar

 • Bakış açısı, görüş.

nübüvvet yolu

 • Tasavvufta insanları Allahü teâlânın sevgisine, rızâsına kavuşturan iki yoldan birincisi ve en üstünü. Velî bir zâtın sohbetinde yetiştikten sonra arada sebeb ve vâsıta olmadan feyzin, kalb bilgilerinin asıl'dan yâni Resûlullah efendimizden alındığı yol. Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan ikinci yo

nuh aleyhisselam / nûh aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderildi.

nur-u mütecessim

 • Cisimleşmiş, maddî yapıya bürünmüş nur.

nutk-u iftitahi / nutk-u iftitahî

 • Açış nutku.

osman

 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere'den ve İslâmiyet için en çok fedakârlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr'den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın üçüncü halifesi ve damadıd

pasban / pâsban / پاسبان

 • Nöbetçi, gece bekçisi, bekçi. (Farsça)
 • Bekçi, gece bekçisi. (Farsça)

pasdar

 • Gece bekçisi. (Farsça)

pasvan

 • Gece bekçisi. (Farsça)

pedagog

 • Yun. Çocuk terbiyecisi, mürebbi.

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret / پَرْدَه دَارِ دَسْتِ قُدْرَتْ

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.
 • Allahın kudret elinin perdecisi (sebebler).

peri

 • Cisimleri çok lâtif ve görünmez olan hoş mahluk. (Farsça)
 • İnsana muhabbet eden, muvahhid ve müslim lâtif mahluk. (Farsça)
 • Mc: Güzel insan. Güzel kimse. (Farsça)

pineduz

 • Yamacı.
 • Ayakkabı tamircisi, eskici.

pir / pîr

 • Yaşlı, ihtiyar. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Bir tarikatın kurucusu. (Farsça)
 • Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi. (Farsça)
 • Reis; herhangi bir meslek veya sanatın kurucusu, başlatıcısı.

put

 • Allah'tan başka tapılan herşey.
 • Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim.

rahmet-i mücesseme

 • Allah'ın sonsuz rahmetinin maddî cisim haline gelmiş hali olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

rasathane

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.
 • Arabî ayların yedincisi.

receb ayı

 • Hicrî ayların yedincisi ve mübârek üç ayların birincisi.

receb-i şerif

 • Şerefli olan ve mübarek aylardan birincisi olan Recep ayı; hicrî ayların yedincisi.

reci'

 • Necis, pislik. Terslemek.

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

resm-i geçit

 • Askerî bir kıt'anın yahut bir mektebin talebelerinin gösteri mahiyetinde geçişi. Geçit resmi.

reşş

 • Serpmek, püskürtmek.
 • Serpinti, serpintili yağmur, çisilti.

resul

 • Allah'ın elçisi.

resul-i ekrem / resûl-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i kerim / resul-i kerîm

 • Allah'ın çok şerefli ve değerli elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i rahman / resul-i rahmân

 • Rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i sadık

 • Her haliyle doğru olan, sözleri ve hareketlerinde en küçük yalan olmayan Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-u ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem (a.s.m.)

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

rezban

 • Bağ bekçisi, bağcı. (Farsça)

rıdvan / رضوان

 • Memnunluk, razılık, hoşnudluk.
 • Cennet'in kapıcısı olan büyük melek.
 • Cennet kapıcısı olan melek.
 • Razılık, hoşnutluk.
 • Cennet. (Arapça)
 • Cennetin kapıcısı. (Arapça)

rihme

 • (Çoğulu: Ruhum-Rihâm) Yağmur çisintisi.

rikk

 • (Çoğulu: Rikâk-Rekâik) Yağmur çisintisi.

riks

 • Adam topluluğu.
 • Pis, necis.

rücz

 • Devenin mak'adında olan bir hastalık.
 • Pis, necis.
 • Azap.
 • Put, sanem.

ruh-u mütecessit

 • Cisimleşmiş ruh, ceset giymiş ruh.

ruhani / ruhanî

 • Cisim olmayıp gözle görülmeyen cin ve melâike gibi bir mahluk. Ruha ait. Ruhtan meydana gelmiş, melek.
 • Madde ile alâkalı olmayan, mânevi, ruh âlemine mensub olan.
 • Ruha ait, ruhla ilgili, gözle görülemeyen, cismi olmayan.

rütbeten

 • Rütbe ve değer açısından.

şa'ban

 • (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.

şa'ban ayı / şa'bân ayı

 • Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi.

şa'ban-ı muazzam / şa'bân-ı muazzam / شَعْبَانِ مُعَظَّمْ

 • Üç aylardan ikincisi, kıymeti çok büyük olan şa'bân ayı.

şa'ban-ı şerif / şa'bân-ı şerîf / شَعْبَانِ شَر۪يفْ

 • Üç ayların ikincisi olan şerefli ay.

sa'd bin ebi vakkas

 • Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe ş

şaban / şâbân

 • Arabî ayların sekizincisi.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

sabi'an / sâbi'an / سابعا

 • Yedincisi, yedinci olarak. (Arapça)

sabian / sâbian

 • Yedincisi.
 • Yedincisi.

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

sadakat / sadâkat

 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.

sadakatçe

 • Bağlılık açısından.

sadin

 • (Çoğulu: Sedene) Kapıcı. Perdedar.
 • Kâbe hizmetçisi.

sadisen / sâdisen / سادسا

 • Altıncısı.
 • Altıncısı, altıncı olarak. (Arapça)

safer

 • (Çoğulu: Esfâr) Boş ve hâli olmak.
 • Arabi aylardan ikincisi.
 • Karın içinde durabilen bir yılanın adı.

şahab

 • Gökteki ışıklı cisim.

sahib-i kainat / sahib-i kâinat

 • Evrenin ve herşeyin yaratıcısı ve sahibi Allah.

sahih-i buhari / sahîh-i buhârî

 • Kur'ân-ı kerîmden sonra, doğru oldukları, bütün İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilmiş olan meşhur altı hadîs kitâbından birincisi.

şahıs

 • (Çoğulu: Eşhâs) Kişi, kimse. İnsanın cismanî hey'eti.
 • İnsanın uzaktan görülen karaltısı.

sakb

 • (Çoğulu: Sukub) İnce, uzun.
 • Ev ortasında olan direk.
 • İçi boş olmayan kuru cisme vurmak.
 • Yakınlık.

şakul

 • (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.

saminen / sâminen / ثامنا

 • Sekizincisi.
 • Sekizincisi, sekizinci olarak. (Arapça)

sani-i hakiki / sâni-i hakikî

 • Her şeyin gerçek anlamda san'atkârı ve yaratıcısı olan Allah.

saniyen / sâniyen / ثانيا

 • İkincisi.
 • İkincisi, ikinci olarak. (Arapça)

şap

 • (Şep) Kim: Antiseptik bir cisim olup alüminyum ve potasyum sulfatından mürekkep, tadı buruk ve suda tuz gibi erir bir cisim.
 • Hayvanların ağız ve ayaklarında görülen ateşli, salgın bir hastalık ismi.

şarik

 • (Çoğulu: Şevârık) Güneş.
 • Parlak cisim.

sarram

 • Ham deri satıcısı.

şart edatları

 • (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi

şat-ı ibni mes'ud / şât-ı ibni mes'ud

 • İbni Mes'ud'un keçisi.

se'ir / se'îr

 • Cehennem'i meydana getiren tabakaların ikincisi. Burada Tevrât'ı değiştirenler yanacaktır.

seb'iyye

 • Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı. Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır.

şebah

 • (Çoğulu: Eşbâh) Cüsse, cisim, ceset. Şahıs. Karaltı.

şebzindedar

 • (Şeb-zindedâr) Geceleri çalışan, gece vakti işle meşgul olan. (Farsça)
 • Gece bekçisi. (Farsça)
 • Geceleri uyumayıp ibadet eden. (Farsça)

secavend / secâvend

 • Kur'ân-ı kerîmin, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler.

seciye-i avra

 • Bir gözü kör olan seciye; olaylara sadece şahsî çıkar açısından veya sadece dünyevî açıdan bakan seciye, huy.

secla'

 • Karnı büyük kadın. (Müz: Escel)
 • Her büyük cisim.

sefer

 • (Safer) Arabi ayların ikincisinin ismi.

şeffaf

 • Işığa mâni olmayan, ışık geçiren parlak cisim. Saydam.
 • Saydam, bakıldığı zaman arkasındaki cisim görülen.

şefi'-ül müznibin / şefi'-ül müznibîn

 • Günahkârların şefaatçısı Hazret-i Muhammed. (A.S.M.)

şefi'-ül ümem

 • Ümmetlerin şefaatçısı Hz. Muhammed (A.S.M.)

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • "Cezâ gününün yâni kıyâmet gününün şefâat edicisi" mânâsına Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm.

şefiü'l-müznibinin varisi / şefiü'l-müznibînin vârisi

 • Âhiret âleminde günahkârların bağışlanması için şefaatte bulunacak olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mirasçısı.

şefiülmüznibin

 • Günah işleyenlerin şefaatçısı.

şefkaten

 • Şefkat açısından.

şehadet kelimesi / şehâdet kelimesi

 • Kelime-i şehâdet, İslâm'ın beş şartından birincisi. "Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" mübârek sözü.

sehf

 • Maktulün can çekişirken olan ıztırabı, acısı.

sekban

 • Köpek besleyicisi. (Farsça)
 • Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. (Farsça)
 • Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. (Farsça)
 • Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.) (Farsça)

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.

semavat ve arzın halıkı / semâvât ve arzın hâlıkı

 • Yer ve göklerin yaratıcısı olan Allah.

sermesti / sermestî

 • Sarhoşluk, kendinden geçiş.

sevik

 • (Çoğulu: Esvika-Sevik) Kavut adı verilen kavrulmuş un. Kavut satıcısına "sevvâk" denir.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam.
 • Aşere-i Mübeşşere'nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir'in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır.
 • Çok doğru olup, hiç yalan söylememek.

şihab / şihâb

 • Şahap, akanyıldız, gök cismi.

silhem

 • Bir kimsenin cisminde değişiklik olması.

sofestai / sofestaî

 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar

sofestailer / sofestâîler

 • Kâinatın yaratıcısını kabul etmemek için herşeyi, hatta kendilerini dahi inkâr edenler.

şuab

 • (Tekili: şu'be) şubeler. Kollar, bir cisimden ayrılan çatallar.

subr

 • Her cismin tek kenarı ve yoğunluğu.
 • Ufak taşlı yer.

süftece

 • (Çoğulu: Süfâtic) İçi kovuk boş cisim.
 • Bir yerden bir yere armağan olarak gönderilen şey.
 • Yol korkusundan emin olmak için tâcirlere borç olarak verilen para.

sükut-u ecram / sükût-u ecram

 • Gök cisimlerinin sessiz hali.

sülah

 • Necis, pis.

sulbiyet

 • Katılık, sertlik. Taş gibi olmak.
 • Cisimlerin katı hâli.
 • Mc: Duygusuzluk.

sultan süleyman han

 • (Hi: 900-974) Osmanlı Padişahlarının onuncusu, İslâm Halifelerinin yetmişbeşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğludur. Avrupa-vari bir kısım kanunlar yapılmasına vesile olduğundan Kanuni nâmı ile de tanınır. Padişahlık yılları Osmanlı Devletinin en haşmetli devri olup, Avrupa, Asya Osmanlıların e

suret-i cismaniye / suret-i cismâniye

 • Cisme ait şekil; bedenî görünüş.

sürm

 • (Çoğulu: Esrem) Necisin çıktığı yer.

suzer

 • (Çoğulu: Suzerât) Necis, pis, murdar.

ta'yis

 • Görmeden bir cismi eliyle aramak.

ta'zir

 • Kusur ve özür etme.
 • Aslı olmayan özürler beyan etme.
 • Necis bulaştırmak.

ta'ziye

 • Yeni ölen birisinin yakınlarının acısını paylaşır söz söylemek, teselli etmek. Baş sağlığı dilemek. "Allah sabr-ı cemil ihsan etsin" diye söylemek.

taberi / taberî

 • (Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid) (Hi: 224 - 310) İslâm tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan'da doğmuş, 7 yaşında Kur'anı hıfz edip bütün ömrünü ilme vakf etmiştir. Babasının adına izafetle Ceririye adlı bir fıkıh mektebi kurmuştur. İbn-i Cerir-et Taberî adı meşhurdur. Kur'an-ı Kerimin bü

tabiat-ı sani / tabiat-ı sâni

 • İkincisinin yapısı.

tafes

 • Kir, necis.

tahalhul

 • (Halhal. dan) Ayağa bilezik takma.
 • Bir cismin hacminin büyümesi, şişmesi.
 • Hava cereyanı olması.

tahayyüz

 • (Hayz. den) Yer tutmak, yer almak.
 • Ehemmiyet kazanmak.
 • Fiz: Herhangi bir cismin boşlukta yer alması.

takvir

 • Bir cismi yuvarlak kesmek.

talh

 • Necis bulaşmak, pislik bulaşmak.
 • Havuz dibinde kalan tortu.
 • Kene böceği.

tali

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.

tall

 • Çiğ, kırağı. İnce yağan yağmur, çisinti. Şebnem.
 • Helâk etmek, iptal.
 • Güzel, lâtif şey.
 • Şiddet.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

taşş

 • Yağmur çisintisi.

tavvaf

 • Kâbe'yi ziyaret ve tavaf eden.
 • Resmî dairelerde gece bekçisi.
 • Çok tavaf eden.

taziyane-i ta'zib

 • Azab vermek, azablandırmak kamçısı.

taziyane-i teşvik / tâziyâne-i teşvik

 • Teşvik kamçısı.

tazyik

 • Daraltmak, sıkıştırmak.
 • İcbar etmek.
 • Sıkıntı ve ızdırab vermek.
 • Zorlama, baskı.
 • Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine ve hem de yanlarına; ga

te'ziyane-i tazip / te'ziyâne-i tâzip

 • Ceza ve azap kamçısı.

tecessüd

 • Cisimleşme; batıl dinlerde, Allah'ın herhangi bir maddi varlık şekline bürünmesi, yaratıklarından birinin bedenine girmesi şeklinde inanılan batıl bir Allah inancı.

tecessüdiyet

 • Cisimleşmiş olma.

tecessüm / تجسم / تَجَسُّمْ

 • Cisimleşme.
 • Cisim şekline girmek. Maddeleşmek. Göz önüne gelmek. Mücessem olup görünmek. Cisimleşmek.
 • Cisimleşme, cisim hâlinde görünme.
 • Cisimleşme, şekillenme. (Arapça)
 • Tecessüm etmek: Cisim halinde ortaya çıkmak. (Arapça)
 • Cisimlenme.

tecessüm-ü maani / tecessüm-ü maânî

 • Mânâların cisimleşmesi, somutlaşması.

tecsim

 • (Cisim. den) Vücudlu gösterilme. Cisimlendirme. Vücud gösterme.
 • Cisimlendirme, vücud verme.
 • Cisimlendirme.

tecsimat / tecsimât

 • (Tekili: Tecsim) Vücutlu göstermeler, cisimlendirmeler.

teellüb

 • Cem'olmak, toplanmak.
 • Dağ keçisinin erkeği.

teellüm-ü firak

 • Ayrılık acısı.

teleskop

 • Gök cisimlerini görmek için kuvvetli dürbün. (Fransızca)

temahhuz

 • (Temahhud) Doğum sancısı çekmek.
 • Hayvanın gebe oluşu.
 • Süt yayıkta yayılarak yağı alınıp safileştirilmesi.
 • Fitne çıkarma.

temessül

 • Benzeşmek. Cisimlenmek.
 • Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek.
 • Bir kıssa veya atasözü söylemek.
 • Temessül etmek:
 • Cisimlenmek.
 • Benzeşmek.
 • Özümlemek.

tencis

 • Necis hale getirme, pisleme.

terbiye

 • Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.

tersil

 • Secisiz nesir yapmak.

teselli etmek

 • Acısını dindirmek.

teselli vermek

 • Avutmak, acısını dindirmek.

teşevvüş-ü fikri / teşevvüş-ü fikrî

 • Fikir açısından karışıklığa düşme.

teşkilatça / teşkilâtça

 • Yapı ve şekillendirme açısından.

tetimme-i tarif

 • Tanımın tamamlayıcısı, devamı.

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

tiflis

 • Gürcistanda bir şehir.

tilmiz-i avrupa

 • Avrupa öğrencisi; Batı felsefesinden ders alan, hayata bu gözle bakan öğrenci.

timsal-i mücessem / timsâl-i mücessem

 • Cisimleşmiş, maddî yapıya bürünmüş örnek, nümune.

ubur / ubûr / عبور

 • Geçiş. (Arapça)

udi / ûdî / عودی

 • Ud sanatçısı. (Arapça)

üffe

 • Necis, pis.

ukul-ü aşere

 • Bazı eski felsefecilere göre kâinatı idare eden on akıl; birincisi Allah'ın yarattığı akıl, diğerleri de ondan türemiş akıllar.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

ulülemr

 • Müslümanların idarecisi.

unsur

 • Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
 • Umumdan ayrılan kısım.
 • Tam olan şeyin her bir parçaları.
 • Madde, esas, kök. Element.

ürviyye

 • (Çoğulu: Ervâ-Erâvi) Dağ keçisinin dişisi.

üstad-ı ezeli / üstad-ı ezelî / üstâd-ı ezelî

 • Cenab-ı Hak. Bütün ilim ve bilgilerin, marifetlerin öğreticisi. Alîm-i Mutlak ve Hakîm-i Ezelî.
 • Varlığının başlangıcı olmayan ve bütün ilimlerin öğreticisi olan Allah.

üyel

 • (Çoğulu: Eyâyil) Dağ keçisi.

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

vak'a-nüvis

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde, zamanın hâdiselerini kaydetmekle vazifeli olan resmi devlet tarihçisi. (Farsça)

vali / vâlî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyin mâliki (sâhibi), yaratıcısı, bütün işler tasarrufunda olan, her şey O'nun irâdesi, hükmü ile olan.

varis-i istidad / vâris-i istidad

 • Kabiliyetin mirasçısı.

varis-i muhammedi / vâris-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) vârisi, mirasçısı.

vasati saat / vasatî saat

 • Hakiki güneşe tâbi olmak üzere, muntazam hareket ettiği tasavvur olunan mevhum bir güneşin, o yerin nısfun nehârından (meridyeninden) arka arkaya iki defa geçişi arasındaki zamanın yirmi dörtte biri.

vasıtasız

 • Aracısız.

vech-i tatbik

 • Uygulama yönü, açısı.

vekil-i dahiliye

 • İçişleri Bakanı.

vezir

 • Padişah yardımcısı.

vezirsiz

 • Yardımcısız.

vezn-i mahsus

 • Özgül ağırlık. Bir cismin bir santimetre küp hacmindeki parçasının ağırlığı.
 • Edb: Nazmın veya kelimenin belli kalıplarından her biri. Nazmın ahenk ölçüsü.

vücud / vücûd

 • Varlık. Var olmak. Bulunmak.
 • Cesed, cisim, ten, gövde.
 • Varlık, var olmak, bulunmak, cesed, cisim, ten, gövde.

vücud-u harici / vücud-u hâricî

 • Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya.

yaversiz / yâversiz

 • Yardımcısız.

yevm-i ahir / yevm-i âhir

 • Âhiret günü. Îmân edilmesi lâzım olan altı şeyden beşincisi. Arkasından gece gelmeyen gün. Bu zamânın başlangıcı insanın öldüğü gündür.

yezek

 • Bekçi, gece bekçisi. (Farsça)

zat-ı cismaniye / zât-ı cismaniye

 • Cisimden ibaret varlık, zât.

zat-ul hareke / zât-ul hareke

 • Kendi kendine hareket eden cisim. Aslında hareketli olan cisim. Otomatik.

zelefe

 • (Çoğulu: Zulef) Pâk ve ruşen nesne, parlak ve temiz cisim.
 • Kaypak, düz yer.

zeveban etmek

 • Fiz: Sıcaklığını artırarak bir cismin, katı hâlden sıvı hâline geçmesi. Erimiş olması.