LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çekişme ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

asf

 • Zulüm. Haksızlık.
 • Can çekişme.
 • Emek çekip kâr kazanma.
 • Bir tarafa eğilme.
 • Sür'atle gitme.
 • Rüzgârın kuvvetle esmesi.
 • Taze ekin yaprağı.
 • Ekin taze iken biçme.

bazar

 • Alış-veriş. Ahz ü itâ. (Farsça)
 • Alış-veriş yeri. Pazar. Üstü açık yer ki, hergün veya belirli günlerde herkes satacağını oraya çıkarıp pazarlıkla veya açık artırmayla satar. (Farsça)
 • Fiat kararlaştırılıp alış-verişte uyuşmak için yapılan konuşma veya çekişme, pazarlık. (Farsça)

cedel

 • Konuşmada kavga etme. Niza. Hakkı bulmak için olmayıp, galib görünmek için çekişme. (Diyalektik)
 • Man: Meşhur veya müsellem mukaddemelerden terekküb eden kıyastır.

cedel-gah / cedel-gâh

 • Çekişme yeri. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

cidal / cidâl

 • Kavga, çekişme, münâkaşa.

fuak

 • Can çekişme.
 • Midenin çekilip toplanması.
 • Hıçkırık.

hal-i ihtizar / hâl-i ihtizar

 • Can çekişme, ölüm ânı.

halet-i ihtizar

 • Can çekişme hali, sakınılacak hal.

haletinezi / hâletinezi

 • Can çekişme.

hareket-i mezbuhane / hareket-i mezbuhâne / hareket-i mezbûhâne

 • Can çekişme hâli.
 • Can çekişme hareketi.

haşrece

 • Ölüm anında can çekişmekte olan bir kimsenin çıkardığı hırıltı.

herş

 • Yırtmak.
 • Çekişmek.

heyşe

 • (Çoğulu: Heyşât) Husumet, hasımlık.
 • Çekişmek, nizâ etmek.

hısam

 • Düşmanlık, çekişmek, kavga, mücâdele.

husumet

 • Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek. Dâvacı olmak.

i'nad

 • Dinmeden akma.
 • Çekişme.

ihtizar / ihtizâr / احتضار

 • (İhtidar) Huzura çıkmak. Hâzır olmak.
 • Can çekişmek. Hastanın ölüme hazır olması.
 • Can çekişme. (Arapça)

ihtizar hali / ihtizâr hâli

 • Ölüm sırasında can çekişme hâli.

keşakeş

 • Münâkaşa, çekişme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Sıkıntı, felâket, ıztırab. (Farsça)
 • Tereddüt, kararsızlık. (Farsça)
 • Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. (Farsça)
 • İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından tutup, her birinin kendine doğru çekmesi. (Farsça)

keşmekeş / كشمكش

 • Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme. (Farsça)
 • Kargaşa, çekişme. (Farsça)

lecac

 • (Lecâcet) Çekişme, inad etme, ayak direme (düşmanlıkta). Taannüd.

liha

 • Ağaç kabuğu, kışr.
 • Çekişmek, niza edişmek, kavga etmek.

medar-ı niza / medâr-ı nizâ

 • Kavga, çekişme sebebi.

muaraza / muâraza

 • Çekişme, tartışma, muhalefet.

mübatana

 • Bir mevzu üzerinde karşılıklı çekişme.

mücadele / mücâdele

 • (Cedel. den) İki kişinin bir şey üzerine çekişmesi. Uğraşma. Savaşma.
 • Çekişme, uğraşma, savaşma.

muhakka

 • Çekişme.
 • Hak iddia etme.

muhasama

 • (Muhasamet) (Çoğulu: Muhâsamât) Muhalefet. İki taraf arasındaki düşmanlık. Birbiri ile çekişmek. Birbirine husumet etmek.

muhasımeyn

 • Bir dâvâ veya çekişmede birbirine karşı olan iki kimse.

muhataba

 • Birbirine söz söyleme, hitabetme.
 • Mc: Çekişme.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mümarat

 • Çekişme, tartışma. Mücâdele.

münakaşa / münâkaşa

 • Mücadele. Münazaa. Karşılıklı sözle çekişmek. Bir mes'eleyi sormayı çok ileri götürerek çekişmek.
 • Çekişme, tartışma.

münakaşat / münakaşât

 • (Tekili: Münakaşa) Çekişmeler.

münaza'at / münaza'ât / منازعات

 • Çatışmalar, çekişmeler. (Arapça)

münazaa / münâzaa / مُنَازَعَه

 • Ağız kavgası, mücadele, çekişmek.
 • Ağız kavgası; çekişme.
 • Niza etme, çekişme, kavga.
 • Çekişme.

münazaat

 • Ağız kavgaları, çekişmeler.

münazaünfih / münâzaünfih

 • Niza sebebi, çekişme vesilesi.

münazea / münâzea

 • Çekişme, anlaşmazlık.

müşacere

 • Sözle karşılıklı çekişme. Kavga, niza.
 • Birbirine ağaçla vurma.

müşahha

 • (Müşahhat) Kavga etmek, çekişmek, niza etmek.

müşahhat / müşâhhat

 • Kavga, niza, çekişme.
 • Kavga etmek, niza etmek, çekişmek.
 • Münakaşa, çekişme.

müşareze

 • Çekişme, geçimsizlik, huysuzluk.

nez

 • Can çekişme.

nez' / نزع

 • Çekip koparmak, ayırmak.
 • Can çekişmek.
 • Çekip almak. Kuyudan kovayı çekip çıkarmak.
 • Saymak.
 • Kaldırmak, yok etmek.
 • Can çekişme. (Arapça)
 • Sökme, koparma, zorla alma. (Arapça)
 • Nez' eylemek: Ayırmak, çekip atmak, sökmek, koparmak. (Arapça)

niza / nizâ / نزاع

 • Çekişme, kavga, anlaşmazlık.
 • Kavga, çekişme.
 • Çekişme, kavga.
 • Kavga, çekişme. (Arapça)

niza' / nizâ' / نِزَاعْ

 • Çekişme, kavga.
 • Çekişme.

ref'-i cidal

 • Kavga ve çekişmeye son verme.

rekabet etme

 • Çekişme, yarışma.

se'v

 • Niyet.
 • Vatan.
 • Çekişme, kavga, niza.

sekerat / sekerât

 • Can çekişme anı.

sekerat vakti

 • Can çekişme anı.

sekerat-ı mevt

 • Ölüm sarhoşluğu, can çekişme anı.

sekerat-ül mevt

 • Ölüm halindeki kimsenin kendinden geçmesi, can çekişmesi hali.

sekerat-ül-mevt / sekerât-ül-mevt

 • Ölüm sarhoşluğu, can çekişmesi hâli.

sitiz / sitîz / ستيز

 • (Sitize) Kavga, cidal, çekişme. (Farsça)
 • Kavga. (Farsça)
 • Çekişme. (Farsça)

sitize / sitîze / ستيره

 • Kavga. (Farsça)
 • Çekişme. (Farsça)

taarüz

 • Muaraza edişmek, çekişmek.

tehasüd

 • Hasetleşme, çekişme.

tenazu / tenâzu

 • Çekişme, çatışma.
 • Niza etme, çekişme.

tenazu' / tenâzu'

 • Kavgalaşmak, çekişmek. Birbirine husumet etmek.
 • Çekişme, çatışma.

tesakku'

 • Bir bâtıl nesneyi çekişmek.