LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te çarp ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

a'mal-i erbaa / a'mâl-i erbaa

 • Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.)

ahna

 • Çapraz ve birbirine zıt işler. Çarpık, eğri şeyler.

ahnef

 • Ayakları çarpık ve eğribüğrü olan.

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini
 • Tersine dönen, vuran, çarpan. Akseden.

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

aks-endaz

 • Çarpıp duran. (Farsça)

aks-i sada / aks-i sadâ

 • Sesin bir yere çarpıp geri gelmesi. Yankı. Çok evvelden söylenen bir hakikatın sonradan tekrar edilmesi.

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

asga

 • Öğrenmeğe çok hevesli.
 • Çarpık suratlı.

asib / âsib

 • Musibet, belâ, âfet, felâket. (Farsça)
 • Çarpışma. (Farsça)

bed-endam

 • Endâmı bozuk, biçimsiz, çarpık. (Farsça)

bediy

 • Çok âşikâr, göze çarpan.
 • Çölde sahrada oturan.

beraber mi-zenend her şey / beraber mî-zenend her şey

 • Herşey berâber söylüyor, çarpıyor, konuşuyor.

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berhem-zened

 • Birbirine çarpıyor. Beraber çarpıyor. Birlikte çalışıyor. (Farsça)

bistar

 • Çarpık, eğri. Gevşek. (Farsça)

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

çağlar

 • Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su. Şelâle, çağlayan.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cereng

 • Kılıç veya topuzun çarpmasından çıkan ses. Zil veya çan sesi. (Farsça)

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

cezr

 • Kök, asıl, temel. Bünyâd.
 • Kesmek.
 • Mat: Kendi misline darbolunmakla (çarpılmakla) bir sayı meydana getiren rakam (Kare kök). Üç, dokuzun cezri'dir. Dokuz, üçün meczuru'dur.
 • Derya, deniz.
 • Arı kovanından bal almak.
 • Ay ve güneşin câzibesi te'siri ile deniz

da-ül-kalb / dâ-ül-kalb

 • Tıb: Kalb hastalığı, yürek çarpması.

daraban / darabân / ضربان

 • Vurma, vuruş. Çarpış, çarpıntı, çarpma.
 • Çarpıntı. (Arapça)
 • Vuruş. (Arapça)

daraban-ı kalb

 • Kalb çarpıntısı, kalbin vuruşu.

darabat / darabât

 • (Tekili: Darbe) Vuruşlar. Çarpmalar. Vurmalar.

darb / ضَرْبْ

 • (Çoğulu: Durub-Edrub) Vurmak, vuruş, çarpmak.
 • Beyan etmek.
 • Seyretmek.
 • Nev, cins.
 • Benzer, nazir.
 • Eti hafif olan.
 • Çarpma işlemi.
 • Vurma, çarpma.
 • Çarpma.

darb etmek

 • Çarpmak.

darbe

 • (Çoğulu: Darabât) Vuruş, vurma, çarpma.
 • Musibet, belâ, âfet, felâket.

darben

 • Döğerek, vurarak.
 • Çarparak.

darib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.

düello / دُوئَلْلُو

 • İtl. Hakareti tamir için iki kişi arasında hususan Avrupa'da ve şâhitler önünde yapılan silâhlı çarpışma.
 • Hakareti tâmir maksadıyla iki kişi arasında ve şâhitler önünde yapılan silâhlı çarpışma.
 • Şahitler önünde iki kişinin silahlı çarpışması.
 • Şâhidler huzurunda iki kişinin silahlı çarpışması.

eledd

 • Sert çarpışan kimse. Metin.
 • Hakkı kabul etmeyen, inatçı adam.

esna-i tesadüm

 • Ask: Çarpışma anı, müsademe zamanı, vuruşma esnası.

guş-zed

 • Kulağa çarpan, işitilen. (Farsça)

habt

 • Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek.
 • Yanılmak, unutmak, hatâ etmek.
 • Fesada vermek.
 • Hiç umulmayan birisinden yardım istemek.
 • Cin çarpmak.

hafakan / خفقان

 • Sıkıntı. Kalb çarpıntısı. Iztırab.
 • Yürek çarpıntısı. (Arapça)

hafık

 • Ufkun nihayeti. Şark veya garb tarafı.
 • Vuran, çarpan, çırpınan.

halecan / halecân / خلجان

 • Titreme. Kalb çarpıntısı. Heyecan.
 • Titreme, çarpıntı.
 • Kalbin çarpıntısı.
 • Çarpıntı. (Arapça)

halecan-ı kalb

 • Kalb çarpıntısı.

harb

 • İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Mat: Çarpım. Çarpmak işinin neticesi. 5 sayısı 2 sayısıyla çarpılırsa, çıkan 10 sayısı, hâsıl-ı darbdır.
 • Çarpma işleminin sonucu.

helecan

 • Titreme, heyecan, kalp çarpıntısı.

i'tifar

 • Yere vurma. Kavrayıp yere çarpma. Üzerine atılıp kavrama.

ihtilac

 • Seğirtme.
 • Çarpıntı, çarpma.
 • Etler gevşeyip büzülme.
 • Havale nöbeti.

ihtilacat

 • (Tekili: İhtilâc) İhtilaclar, çarpıntılar, seğirtmeler.

ihtilacat-ı asabiye

 • Asabî çarpıntılar.

in'ikas / in'ikâs

 • Aksetme, tersine çevrilme.
 • Işık veya sesin bir şeye çarpıp geri gelmesi.
 • Aynada parlak şeyde eşyanın temessülü.
 • Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

ısda'

 • (Sadâ. dan) Yankı. Aks-i sada. Sesin bir yere çarpıp dönmesiyle duyulan ikinci ses.

istiare-i mekniye

 • (Kapalı istiare) Teşbihin temel unsurlarından yalnız benzetilenle yapılan istiare. Meselâ: Merhum Mehmed Akif'in:Şu karşımızda mahşer kudursa, çıldırsa,Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz.Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz...beyitlerinde düşman k

ıstıdam

 • İki şeyin birbirine şiddetli çarpması.

ivec

 • Eğrilik, çarpıklık, yanlışlık.
 • Hakkı ve hakikatı eğri büğrü heveslerle tahrif etmek, gayr-i müstakim şekle getirmek.

ka'kaa

 • Silâh çatırtısı. Kılınç veya süngü gibi silâhların birbirine çarpmasından çıkan ses.

kec

 • Eğri, çarpık. (Farsça)

kej

 • Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi. (Farsça)

kerrat

 • Kerreler. Defalar. Çarpım cetveli.

kesir darbı

 • Bölme işleminde paydanın çarpılarak büyütülmesi.

la'net

 • Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.

lafk

 • İki şeyi birbirine çarpma.

lakve

 • Ağız çarpılması.

lamme

 • Cin çarpması. Çarpıklık.
 • Yaramaz nesne.

let

 • Dayak, kötek. (Farsça)
 • Dövme, vurma. (Farsça)
 • şiddetle çarpma. (Farsça)

ma'reke

 • Muhârebe meydanı, çarpışma yeri.
 • Çarpışma. Kıtal. Cenk.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

madrub

 • Vurulmuş. Döğülmüş. Çarpılmış. Darbolunmuş.
 • Damgalanmış.
 • Mat: Darbedilen (çarpılan) sayı.

madrubeyn

 • Mat: Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri.

magavir

 • (Tekili: Mugâvir) Kıtal eden, harbeden, çarpışan.

mahkum etme / mahkûm etme

 • Cezaya çarptırma.

manzur / منظور

 • Bakılan. (Arapça)
 • Dikkat çeken. (Arapça)
 • Manzur olmak: Görülmek, göze çarpmak. (Arapça)

mareke / mâreke

 • Çarpışma yeri, çarpışma.

masdum

 • Çarpılmış. Kendisine vurulmuş.

masra'

 • Çarpışma, ölme.
 • Güreş meydanı.

mazrub / مضروب

 • (Zarb. dan) Zarbolunmuş. Çarpılmış. Dövülmüş.
 • Basılmış, damgalanmış.
 • Mat: Çarpılan.
 • Dövülen. (Arapça)
 • Çarpılan. (Arapça)

mazrubeyn

 • Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri.

mik'ab

 • Geo: Küb.
 • Mat: İki defa kendisi ile çarpılan sayı.

muakabe

 • Bir kimseyi cezalandırma. Cezaya çarpma.

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Çarpışma, dövüşme.
 • Çarpışma.

mübareze etmek

 • Karşı koymak, çarpışmak.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

mücadele / mücâdele

 • Savaşma, çarpışma.

mücahede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu

mücahid / mücâhid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz
 • Allah yolunda din düşmanları ile çarpışan, cihâd eden.

mücahidin / mücahidîn

 • (Tekili: Mücahid) Mücahidler. Cihad edenler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çalışan, çarpışanlar.

muhanna

 • Çarpık, bükük, eğri.
 • Kınalanmış.

mün'akis

 • Akseden, geri dönmüş, bir yere çarpıp geri gelen.

münhaniye

 • Eğilmiş, eğri ve çarpık olan. Bükülmüş.
 • Geo: Eğri çizgi. Hatt-ı münhani.
 • Eğri, çarpık.

münharif

 • (Harf. den) İnhiraf eden, yoldan çıkmış. Eğilmiş, çarpık. Usulünden çıkmış, sağlam olmayan.
 • Tecviddeki mânâsı için "İnhirâf"a bakınız.
 • Geo: Dört kenarlı, fakat hiçbir kenarı birbirine müsâvi ve müvâzi (eşit ve paralel) olmayan şekil. Sadece iki kenarı birbirine müvâzi (parale
 • Yoldan çıkmış, çarpık.

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat / müsâdemât

 • (Tekili: Müsademe) Vuruşmalar, birbirine çarpmalar. Müsademeler.
 • Çarpışmalar.
 • Çarpışmalar, vuruşmalar.

musademat-ı azime / musademat-ı azîme

 • Büyük çarpışmalar, çalkantılar.

müsademat-ı azime / müsademat-ı azîme

 • Büyük çarpışmalar.

musademe

 • Çarpışma, çatışma.
 • İki şeyin birbiriyle çarpışması. Çarpışmak. Vuruşmak.

müsademe / مصادمه / müsâdeme / مُصَادَمَه

 • Çarpışma.
 • (Çoğulu: Müsademat) Vuruşma, birbirine çarpma.
 • Silâhlı çarpışma.
 • Çarpışma, vuruşma.
 • Çarpışma. (Arapça)
 • Çatışma. (Arapça)
 • Çarpışma.

müsademe-i efkar / müsademe-i efkâr

 • Fikirlerin çarpışması, muhtelif fikirlerin birbirine karşı söylenişi.

müsadim

 • Çarpışan.
 • Çarpışan, vuruşan.

mutaredat

 • (Tekili: Mutarede) Saldırmalar, vuruşmalar, çarpışmalar.

mutarede

 • (Çoğulu: Mutaredat) (Tard. dan) Saldırma, vuruşma, çarpışma.

müteavvic

 • Eğilmiş, eğri, çarpılmış, çarpık.

mütelatım

 • (Mütelatıma) Birbirine çarpan, çarpışan, çalkalanan. Dalgalı.

mütesadim

 • (Sadme. den) Birbirine çarpışan, birbirine çarpıp vuran.

nakur

 • Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir. Nakr; vurmak ve didiklemek mânalarına geldiği gibi, boru çalmak mânasına da gelir. Çünkü boru çalındığı zaman, içinden hava tazyiki ile didiklenmiş olacağı gibi, dışından da o ses, çarptığı kulakları didikleyeceği cihetle boruya "minkar" mânasıyla alâk

peşrev

 • (Aslı: Pişrev) Önde giden. (Farsça)
 • Türk müziğinde bir saz eseri. (Farsça)
 • Güreşten önce pehlivanların ellerini birbirine veya dizlerine çarparak ve biraz sıçrayarak yaptıkları oyun. (Farsça)
 • Bir çeşit ok. (Farsça)

reddet

 • Güzellikler arasında nazara çarpan çirkinlik.
 • Bir defa reddediş.

rezm

 • Cenk, muharebe, çarpışma, savaş. (Farsça)

sademat / صدمات

 • Sadmeler, çarpmalar, darbeler. (Arapça)
 • Musibetler. (Arapça)

sadme / صدمه

 • Bir vuruş, çarpma, vurma, çatma.
 • Birden bire patlama.
 • Ansızın başa gelen musibet.
 • Darbe, çarpma.
 • Çarpma, vurma, tokuşma. (Arapça)
 • Musibet. (Arapça)

saika-zede

 • Yıldırım çarpmış. (Farsça)

saikanın isabeti

 • Yıldırımın çarpması.

şeddad

 • Kâfir.
 • Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

şerar

 • "Şerir" den mastardır ve yaramazlık mânâsına gelir.
 • İnsanın yüzüne çarpan ses.

sulh-perver

 • Sulhçu. Dâimâ sulh ve sükun isteyen. Harp ve çarpışmak istemeyen. Barışsever. (Farsça)

ta'riz / ta'rîz / تعریض

 • Laf çarpma, dokundurma, taşlama. (Arapça)

tasfik-i esnan

 • Soğuktan dişlerin birbirine çarpması.

tebellüd

 • Ağır, tembel olma.
 • Bir şeye tahassür ve teessüf etme. Pişmanlıktan dolayı "hay meded" diye ellerini birbirine çarpma.
 • Yere düşme.

telatum / telâtum

 • Birbiri ile çarpışmak, vuruşmak. (Deniz dalgaları gibi)
 • Birbirine şamar vurmak.
 • Vuruşma, çarpışma.
 • Vuruşma, çarpışma.

temayül

 • (Çoğulu: Temayülât) Meyletmek. Bir cihete iltifat etmek. Bir tarafa eğilmek.
 • Bir yana çarpılmak.
 • Bir yana veya bir kimseye fazla taraftarlık ve sevgi göstermek.

tesadüm / tesâdüm / تصادم

 • Vuruşma. Şiddetle çarpışma.
 • Çarpışma.
 • Müsademe, şiddetli çarpışma, savaşmak.
 • Çarpışma, tokuşma. (Arapça)
 • Tesâdüm etmek: Çarpışmak, tokuşmak. (Arapça)

tesadüm-ü efkar / tesadüm-ü efkâr

 • Fikirlerin çarpışması.
 • Fikirlerin çarpışması. Münazara.

teşemmüs

 • (Şems. den) Güneşleme, güneşe çıkma.
 • Güneş çarpması.

ukus

 • (Tekili: Aks) Akisler, yankılar, çarpmalar.

ulemaü's-su / ulemâü's-sû

 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar veya baskılar karşısında hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

ulemaü's-su' / ulemâü's-sû'

 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar uğruna hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

zavahir

 • (Tekili: Zâhir) Görünüş. Dış görünüş.
 • Göze çarpan yerler. Yüksek yerler.

zede

 • (Zed) Birleşik kelimeler yapılarak, "vurulmuş, çarpılmış, tutulmuş" manalarına gelir. Meselâ: Musibet-zede : Musibete uğramış. (Farsça)
 • "Vurulmuş, çarpılmış, tutulmuş" mânâsında son ek.

zedegan / zedegân

 • (Tekili: -zede) Tutulmuşlar, çarpılmışlar, uğramışlar mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

zened

 • (Hâl sigası Zeden masdarından) Vuruyor, çarpıyor, tutuyor (meâlinde). (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın