LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Üns ifadesini içeren 176 kelime bulundu...

ahlat-ı erbaa

 • İnsan vücudunda varlığı kabul edilen dört unsur veya üsareler.

ahşic

 • Zıt ve uygunsuz. (Farsça)

ahşican

 • (Tekili: Ahşic) Zıtlar. Dört unsur. (Toprak, su, ateş, hava.) (Farsça)

ahşig

 • Zıt ve uygunsuz. (Farsça)

akalliyet

 • (Ekalliyet) Azlık. Azınlık.
 • Bir ülkede hâkim unsurların haricinde olan ve ekseriyet teşkil edemiyen insanlar.

alem-i anasır / âlem-i anâsır

 • Unsurlar âlemi; elementler, atomlar dünyası.

alet-i azap / âlet-i azap

 • Azap âleti, sıkıntı veren unsur.

anarşilik

 • Karışıklık, kanunsuzluk.

anarşizm

 • Anarşiyi istiyen tahribci bir nazariye. Anarşistlik. İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet, hukuk düzenlerinin adaletsiz, haksız ve zulüm olduğunu iddia eden ve devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşıyacağı bir düzensizlik istiyenlerin görüşü.

anasır / anâsır / عناصر / عَنَاصِرْ

 • Unsurlar, elementler.
 • (Tekili: Unsur) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler.
 • Unsurlar, elemanlar, kavimler.
 • Unsurlar.
 • Unsurlar, elemanlar. (Arapça)
 • Unsurlar.

anasır-ı arziye / anâsır-ı arziye / عَنَاصِرِ اَرْضِيَّه

 • Dünyadaki unsurlar, elementler.
 • Yeryüzündeki unsurlar.

anasır-ı asliye / anâsır-ı asliye

 • Temel unsurlar, ana maddeler.

anasır-ı erba'a / anâsır-ı erba'a / عناصر اربعه

 • Dört unsur ateş, hava, su, toprak.

anasır-ı erbaa / anâsır-ı erbaa

 • Dört unsur.
 • Dört unsur: Toprak, hava, su, nur (veya ateş).

anasır-ı erbaa-i islamiye / anasır-ı erbaa-i islâmiye

 • İslâmî dört temel unsur (kitap, sünnet, icma, kıyas).

anasır-ı esasiye / anâsır-ı esasiye

 • Esas unsurlar, temel konular.

anasır-ı garaz / anâsır-ı garaz

 • Hınç ve düşmanca niyeti meydana getiren unsurlar, kin sebepleri.

anasır-ı gayr-ı müslime / anâsır-ı gayr-ı müslime

 • Müslüman olmayan unsurlar (azınlıklar).

anasır-ı islamiye / anâsır-ı islâmiye

 • Müslüman unsurlar, milletler.

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye / عَنَاصِرِ كُلِّيَه

 • Büyük unsurlar; toprak, hava, su, ateş.
 • Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar.
 • Umûmi unsurlar.

anasır-ı maneviye / anâsır-ı mâneviye

 • Mânevî unsurlar.

anasır-ı mecruha cerrahı / anâsır-ı mecrûha cerrahı

 • İnsanların mânevî açıdan yaralayan unsunları bertaraf eden mânevî doktor.

anasır-ı muhtelife / anâsır-ı muhtelife

 • Çeşitli unsurlar.

anasır-ı saire / anâsır-ı saire

 • Diğer unsurlar.

anasır-ı seb'a

 • Yedi unsur, esas, madde.

anasır-ı tabayi / anâsır-ı tabâyi

 • Tabiattaki unsurlar; dağ, taş, deniz vs. gibi.

anasır-ı zahiriye / anâsır-ı zahiriye

 • Görünen unsurlar; toprak, ateş, hava, su.

anasır-ıerbe'a / anâsır-ıerbe'a

 • Dört temel unsur. Maddelerin asıllarını teşkil ettiği kabûl edilen dört unsur; toprak, su, hava, ateş.

anese

 • Ünsiyet etmek. Karşılıklı görüşmek, arkadaş olmak, yakınlık göstermek. (Vahşetin zıddı)

aşk-ı kimyevi / aşk-ı kimyevî

 • Fıtrî meyil ve alâka. Kimyevî unsurlar arasında birbirlerine karşı olan cazibe ve birleşme meyelanları ki; birer İlâhi emir ve kanunlardır.Fransızcası: Affinite (afinite) dir.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

baha / bahâ

 • Güzellik. Zariflik.
 • Zinet.
 • İzzet.
 • Bir şeye alışıp ünsiyet etmek.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

basit

 • Birden fazla unsur içermeyen, karmaşık bir yapıya sahip olmayan.

bast fi makam-il-kalb / bast fî makam-il-kalb

 • Nefis makamında ricâ mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir.

besa'

 • Ülfet, alışma, ünsiyet.

bevval-i çeh-i zemzem / bevvâl-i çeh-i zemzem

 • Zemzem kuyusuna işeyen.
 • Mc: Yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz iş yapan.

bilisan-ı anasır / bilisan-ı anâsır

 • Unsurların, elementlerin diliyle.

bilvasıta müteharrik

 • Bir başka unsur aracılığıyla harekete geçen.

çar-balişt / çâr-bâlişt

 • Evvelce padişahların ve makamca büyük olanların üzerlerine oturdukları dört katlı şilte. (Farsça)
 • Dört unsur. (Farsça)

çarta

 • Dünya, âlem, küre-i arz. (Farsça)
 • Dört unsur. (Farsça)
 • Dört teli olan kemençe. (Farsça)

çehar-gane / çehâr-gâne

 • Dört unsur. (Farsça)

cihad-ı manevi / cihad-ı manevî

 • İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak.

cihad-ı maneviye / cihâd-ı mâneviye

 • İlim, fikir, dua gibi mânevî unsurlarla din düşmanlarına karşı mücadele.

cihet-ül vahdet-i ittihad

 • Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas.

deyn

 • Borç, hazır ve mevcûd olmayan mal.
 • Hazır olmayıp, ayrı olarak bulunduğu yeri bildirilmeyen her türlü mal ile hazır ise de ayrı olarak gösterilmeyen kıyemî (çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan) mal.
 • Zekât verecek kimsenin elinde, yanında olmayıp başkasında bul

ecza-i asliye / eczâ-i asliye

 • Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar.

ecza-yı kainat / ecza-yı kâinat

 • Kâinatın unsurları, kısımları.

edm

 • Üns tutmak.
 • İttifak etmek, birleşmek.
 • Islâh etmek.

ehl-i teslis

 • Allah'ı baba, oğul ve mukaddes ruh diye üçlü unsur olarak kabul eden Hıristiyanlar.

ehli / ehlî

 • Munis, alışık. Yabancı olmayan. Kendisi ile ünsiyet edilen.

ekanim-i selase / ekanim-i selâse

 • Üç unsur.

eleman

 • (Lât: Element) Unsur. Bileşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerden biri. Bir bütünün parçaları.

elf

 • 1000 Bin sayısının ismi. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek (mânâlarına gelir).

enes

 • Üns mânasına kullanılır ve vahşetin zıddıdır.

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

erkan / erkân

 • Temel unsurlar, ileri gelenler.

erkan-ı alem / erkân-ı âlem

 • Maddî âlemin temel unsurları.

erkan-ı azime-i kainat / erkân-ı azîme-i kâinat

 • Kâinattaki büyük temel unsurlar, varlıklar.

erkan-ı kainat / erkân-ı kâinat

 • Kâinatı oluşturan temel unsurlar.

esasat-ı teçhiziye

 • Donanım unsurları ve kuralları.

etvar-ı na-layıka / etvar-ı nâ-lâyıka

 • Uygunsuz ve münasebetsiz hareketler.

faktör

 • Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil. (Fransızca)
 • Bir sonucu oluşturan unsurlardan her birisi.

felsefe

 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

garaz-ı külli / garaz-ı küllî

 • Genel hedef, bütün unsurları içine alan kapsamlı gaye.

gayr-ı meşru'

 • Allah'ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.

gayr-ı mülayim / gayr-ı mülâyim

 • Uygunsuz, abes.

halt / خَلْطْ

 • Karıştırma.
 • Uygunsuz söz söyleme.
 • Karıştırma, uygunsuz söz söyleme.

heyet

 • Bir şeyi oluşturan unsunlar, bileşenler, genel yapı.

hınas / hınâs

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.
 • Hünsâlar.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

ilke

 • (Bak: Unsur - Umde - Mebde')

inas

 • (Tekili: Ünsâ) Kadınlar, kızlar.
 • (Üns. den) Alıştırma, ünsiyet ettirme.
 • Görme, bilme.

inşa / inşâ

 • Varlıkları var olan şeylerden, kâinattaki var olan unsurlardan yaratma.

isti'dad / isti'dâd

 • Alışma, ünsiyet.
 • Kabiliyet.

istiare-i mekniye

 • (Kapalı istiare) Teşbihin temel unsurlarından yalnız benzetilenle yapılan istiare. Meselâ: Merhum Mehmed Akif'in:Şu karşımızda mahşer kudursa, çıldırsa,Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz.Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz...beyitlerinde düşman k

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istiare-i temsiliye

 • Temsilî istiare; istiarenin, teşbih unsurlarından "benzetilen" ögesi ile yapılan, benzeyenin teferruatlı olarak tasvir edildiği istiare çeşididir. Temsilî istiarede anlatılan kavram bütün manzumeye veya yazıya işlenmiştir.

istiare-i temsiliyye / istiâre-i temsiliyye

 • Teşbihin esas unsurlarından biri ile yapılan benzetme.

istibdad

 • Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi.
 • Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi

istidad

 • Alışma, ünsiyet etme.
 • Doğrulma.

istinas

 • Alışmak. Ünsiyetli olmak. Vahşiliğin gitmesi. Ürkekliğin kalkması.

ittihad-ı islam / ittihad-ı islâm

 • İslâm birliği. İttihad-ı İslâmın varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak. 2-İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dinî esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek. 3-İslâm devletleri arasında meşveret-i şer'iyeyi yapmak.Bunl

kamçı-yı teşvik

 • Teşvik kamçısı, unsuru.

karbon

 • Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.

kayd

 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kelime

 • Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.

kıyemi / kıyemî

 • Çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan mal.

kompleks

 • Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. (Fransızca)
 • Basit olmayan. Mürekkep. (Fransızca)
 • İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü. (Fransızca)

küll-ü ekber

 • En büyük bütün, en büyük unsur.

Kulleteyn

 • Alıntı:
  "iki kulle" (yaklaşık 13 ton) su. Durağan suyun temiz ("tahir") sayılabilmesi için Şafii mezhebine göre bu kadar olması yeterliydi. Daha az olamazdı. Bu kadar oldu mu, içinde ne bulunursa bulunsun "temiz"di artık. "pislik"lerle dolu bile olsa...

  Turan Dursun, Kulleteyn,
  Akyüz Kitabevi, 1990


kuyudat

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçaları, bütün unsurları.

lazım-ı karib / lâzım-ı karîb

 • Yakınında bulunması gereken ayrılmaz unsur.

madde-i meşhure

 • Herkesçe eşyanın yapı taşı olarak bilinen unsur, madde, cisim.

madde-i tenkit

 • Tenkit unsuru, eleştiri noktası.

me'luf

 • Alışılmış. Ünsiyyet edilmiş.
 • Alışık. Huy edinmiş.

me'lufiyet

 • Alışıklık, ünsiyet.

me'nus

 • Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş.
 • Beğenilmiş. Mergub.

me'nusiyet

 • Alışılmış olma. Alışılma. Ünsiyet edilmiş olma.

mebadi

 • (Tekili: Mebde) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar.
 • Çekirdekler.
 • Prensipler.

mele-i a'la / mele-i a'lâ

 • Kerrubiyyun ve melâike cemaati. En yüksek hey'et. Melekler âlemi. Felekler ve unsurlar.

metbuiyet

 • Diğer unsurların kendisine tabi olma özelliği.

mevalid-i selase / mevâlid-i selâse

 • Üç çocuk; dört unsurun (su, hava, toprak, güneş) birleşiminden meydana gelen madenler, bitkiler ve hayvanlar.

millet

 • Bir dinden olanların topluluğu. Din, dil ve târih beraberliği bulunan insan cemaatı. Sınıf. Topluluk.
 • Bir sülâleden gelenlerin hepsi.
 • Maddi, mânevi bir unsurdan sayılıp beraber yaşayanların hepsi.

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

mübagat

 • Kanunsuz evlenme.

munis

 • Alışılmış. Ehlileşmiş. Cana yakın. Sevimli. Ünsiyyet edilmiş.

munsarif / منصرف

 • Vazgeçen. (Arapça)
 • Munsarif olmak: Vazgeçmek. (Arapça)

münşee

 • (Çoğulu: Münşaât) Müsvedde yazılan kâğıt.
 • Yelkeni çekilmiş gemi.

münselib

 • Münselib olmak: Kalmamak.

münşi

 • Varlıkları kâinattaki unsurlardan tekrar tekrar yaratıp inşâ eden, Allah.

müsaadesiz

 • Uygunsuz, izin vermeyen.

müşevvik-i imtisal

 • Dinin emirlerine sıkı sıkıya bağlanmaya ve yerine getirmeye teşvik eden unsur.

müste'nis

 • Ünsiyet peyda etmiş olan, alışık. Alışılmak istenen.

mutezile / mûtezile

 • Kendi akıllarını temel unsur kabul edip, Kur'ân ve sünneti ona uydurmaya çalışan Ehl-i Sünnet dışı bâtıl bir mezhep.

müvalefe

 • Birbiriyle üns tutmak, dostluk kurmak.

müvanese

 • Üns tutmak, dostluk kurmak.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

na-beca

 • Yersiz, uygunsuz, münasebetsiz. (Farsça)

na-hemvar

 • Eğri, düz olmayan. (Farsça)
 • Uymayan, mutabık gelmeyen. (Farsça)
 • Uygunsuz. (Farsça)

na-meşru

 • Meşru olmayan, şeriat harici. (Farsça)
 • Kanunsuz, uygunsuz. (Farsça)
 • Günah olan şeyler. (Farsça)

na-münasib

 • Münâsebetsiz, yakışıksız, uygunsuz, uygun olmayan. (Farsça)

na-resayi / na-resayî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik. (Farsça)
 • Hamlık. (Farsça)

na-saz

 • Münasebetsiz. uygunsuz, uymaz. (Farsça)

na-sazi / na-sazî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik, uymazlık. (Farsça)

na-sazkari / na-sazkârî

 • Uygunsuz iş yapma, münâsebetsiz iş görme. (Farsça)
 • Zıtlık, uygunsuzluk. (Farsça)

nahis

 • Kıtlık.
 • Yümünsüz, uğursuz.

nahs

 • Uğursuzluk, yümünsüzlük.
 • Bahtsız, uğursuz.

namuvafık / nâmuvafık

 • Uygunsuz.

nizar

 • Korkutup, uygunsuz şeylerden vazgeçirmek için söylenilen söz.

piyade

 • Narin yapılı bir çeşit kayık adıdır. Eskiden ekseriyetle İstanbul ve civarında kullanılan bu kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi.
 • Ask: Orduda tüfekle teçhiz edilmiş olan ve muharip sınıfların asli unsuru bulunan efrada da bu ad verilir. Yaya askeri.
 • Yaya.

prensip

 • Umde. İlk unsur. Temel kanaat, temel düşünce. Temel bilgi (Fransızca)
 • Man: Her çeşit münakaşanın dışında olan. (Fransızca)

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

rükn-ü dahili / rükn-ü dâhilî

 • İçteki esas unsur. Namazın içindeki farz ve şart olan esas.

şevaz

 • Tütünsüz ateş.

silsile-i emsal

 • Benzer unsurların oluşturdukları silsile.

şirket ve kesret

 • Ortaklık ve çokluğa dayalı sistem; bir çok unsurun kurduğu ortaklık, şirket; yani bir işe birçok elin karışması.

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

tabayi'-i esasiye

 • Temel ve esas olan tabiatlar, karakterler, yaradılışlar.
 • Toprak, su, hava gibi veya oksijen, hidrojen karbon, azot gibi unsurların hususiyetleri.

tabayi-i esasiye / tabâyi-i esasiye

 • Esas unsurların özellikleri.

tabir caizse

 • İfadesi uygunsa.

tabiri caiz ise / tâbiri câiz ise

 • İfade edilmesi uygunsa.

tabiri caizse

 • Açıklanması uygunsa.

tamat

 • Mânâsız ve uygunsuz söz. (Farsça)

te'nis

 • Alıştırma, ünsiyet ettirme.

teehhül

 • Evlenme.
 • Ülfet ve ünsiyet eyleme. Ehlileşme.
 • Evlenme, ehlileşme, ülfet ve ünsiyet eyleme.

teennüs

 • (Üns. den) Müennes olma.
 • Kadınlaşma. Kadın gibi hareketlerde bulunma.

tefavüt

 • Farklılık. İki şey arasındaki fark. Uygunsuzluk. Tehâlüf.

tehallüf / تخلف

 • Uygunsuzluk.
 • Kafileden geri kalma.
 • Geride bırakma.
 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)

tehalüf / tehâlüf / تخالف

 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)
 • Farklılık. (Arapça)

tekemmül-ü mebadi / tekemmül-ü mebâdî

 • Bir şeyi netice veren ilk unsur ve sebeblerin ibtidailikten mükemmelliğe doğru gitmesi.

tenkihü'l-menat

 • Menatın (illetin) ayıklanması; kıyasın dört esasından biri olan illetin, hükümle ilgisi olmayan yabancı unsurlardan ayıklanması.

tenvir ve teyid

 • Bir meseleyi aydınlatma ve destekleyici unsurlar ortaya koyma.

teslis / teslîs

 • Üçleme. Hristiyanların sonradan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah'a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk'ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.)
 • Üçleme; Hıristiyanların tanrı üçtür veya tanrı üç unsurdan (Baba-Oğul-Rûh-ul-kudüsten) meydana gelmiştir şeklinde kabûl ettikleri bozuk inanış. Trinite.

ülfet

 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.

uluf

 • (Tekili: Elf) Binler, bin sayıları.
 • Ülfet ve ünsiyete ziyade meyyal ve alışkan olan.

ünsi / ünsî

 • (Ünsiye) Alışmış, ünsiyet etmiş, sokulgan.
 • Arkadaş.

ünsiyyet / انسيت

 • Alışma. (Arapça)
 • Ünsiyyet kesb etmek: Alışmak. (Arapça)

unsur-u akide

 • İnanç unsuru; Muhâkemât'ın üçüncü makalesi.

unsur-u belagat / unsur-u belâgat

 • Belâgat unsuru, Muhâkemât'ın ikinci makâlesi.

unsur-u esasi / unsur-u esasî

 • Temel unsur, temel madde.

unsur-u esasiye

 • Temel unsur, ana maksat.

unsur-u hakikat

 • Hakikat unsuru.

unsur-u hava

 • Hava unsuru.

unsur-u havaiye / unsur-u havâiye

 • Hava unsuru.

unsur-u muhit / unsur-u muhît / عُنْصُرُ مُحِيطْ

 • Her yeri kaplayan unsur.
 • Kuşatıcı unsur, madde.

unsur-u nur

 • Nur unsuru.

unsur-u türab

 • Toprak unsuru.

unsur-u zihayat / unsur-u zîhayat / unsur-u zîhayât / عُنْصُرُذي حَيَاتْ

 • Hayat sahibi, canlı unsur.
 • Hayat sahibi unsur, madde.

unsuri / unsurî

 • Unsurla ilgili.

unsuriyet / unsûriyet

 • Unsurluk, ırkçılık.

üskutuss

 • (Rumcadan) Cevher, asıl, unsur, madde.

vak'a-i hayriye

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve b

vedk

 • Yağmur. Yağmurun damlaması.
 • Alışıp üns ve ülfet etmek. Yakın olmak.