LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ökla ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

aklam

 • (Tekili: Kalem) Kalemler. Oklar. Yayla atılan eski zaman silahlarından biri.

aluk

 • Arzu.
 • Kendi yavrusundan başka yavruyu emzirmek isteyip yine burnuyla koklayıp emzirmeyen deve.
 • Devenin otladığı ot.
 • Süt.

arazi-i müştereke / arâzi-i müştereke

 • Huk: Çokları tarafından tasarruf olunan yer.

bakaya

 • Askerlik için son yoklaması yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen kişiler.
 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

betkiş

 • Atılacak okların içine konulup omuza asılan mahfaza. Ok mahfazası, okluk. (Farsça)

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

buyiden

 • Koklamak, koku almak. (Farsça)

cendere / جندره

 • yun. Tazyik. Baskı, basınç.
 • Dar dere, boğaz.
 • Kalın oklava.
 • Çamaşır ütülemeye mahsus iki ağaç üstüvaneden ibaret alet.
 • Mc: Sıkı ve dar yer.
 • Pres. (Arapça)
 • Basınç, baskı. (Arapça)
 • Oklava. (Arapça)

cess

 • Araştırma, tahkik etme, soruşturma.
 • El ile yoklama.
 • Yapışmak.

çube

 • Oklava. (Farsça)

ebu talha zeyd bin sehl

 • Ashab-ı Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslâmdır. (R.A.)

efdal

 • (Tekili: Fazl) Ziyadeler, fazlalar, çoklar.
 • İhsanlar, ikramlar, iyilikler, meziyetler, hünerler.

ekadih

 • (Tekili: Kıdh) Kıdhlar, oklar.

enbuy / enbûy

 • Koklama, koku alma. (Farsça)

esham

 • (Tekili: Sehm) Oklar.
 • Nasibler, hisseler.

ezlam / ezlâm

 • (Tekili: Zelm) Oklar. Kumar okları.
 • Câhiliye devri Arablarının kullandıkları fal okları.

gabt

 • "Koyun semiz mi" diye el ile yoklamak.

haber-i mütevatir

 • Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis.

hasse-i şemm / hâsse-i şemm

 • Koklama duygusu.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

havass-ı hamse

 • Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama)

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

ihtibar

 • Yoklama. Deneme. Sınama. Tecrübe.

inşak

 • Koklatma. Buruna kokulu bir şey çektirme.
 • Tuzağa veya ağa iliştirme.

iskandil

 • ing. Denizin derinliğini ölçmeğe yarayan ve gemilerde kullanılan bir âlet.
 • Bir şeyin hakikatını anlamağa çalışma. Yoklama, deneme, tecrübe etme.

işmam / işmâm

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.
 • "Şemm"den:
 • Koklatma, koklatılma.
 • Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.
 • Koklatma.

istibar

 • Yoklama, muayene etme.

iştimam

 • Gereği gibi koklamak. Koku duymak.

istimzac

 • Uyuşmak. Beraber karışmak.
 • Birisinin mizacını, huyunu öğrenmeğe çalışmak.
 • Yoklamak. Fikrini, re'yini sormak.

istinkah / istinkâh

 • Araştırma. Ağız koklama.

istinşa

 • Güzel koku koklama.
 • Haber, havâdis araştırma.

istinşak

 • Abdest veyâ gusül esnâsında burun'a (üç defa) su çekmek.
 • Şiddetle koklamak, koklatmak.

istirvah

 • Rahatlama, istirahat etme.
 • Şiddetle koklama.

istişmam / istişmâm

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.
 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.
 • Koklama.

istişmam etme

 • Koklama, hissetme.

istizmar

 • (Zamir. den) Düşüncelerini öğrenme, fikrini yoklama. Maksad ve niyetini anlamağa çalışma.

katl-i am / katl-i âm

 • Bir yerde çoklarının öldürülmesi. Herkesi kılıçtan geçirme. Toptan imha.

kerf

 • Hımarın, bevlini koklayıp başını yukarı kaldırması.

kuvva

 • Güçler, duyular (işitme, koklama güçleri gibi…).

kuvve-i şamme / kuvve-i şâmme

 • Koku alma, koklama duygusu. Burun.

kuzz

 • Yeleksiz oklar.

lamis / lâmis

 • El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden.

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

merami

 • (Tekili: Mermi) Mermi atma yeri. Mermiler.
 • Nişan okları.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

mergub

 • Rağbet edilmiş. Beğenilmiş. Çok kıymet verilen. Çokları tarafından istenen.

meşhur

 • Tanınmış, herkesin bildiği. Çoklarının bildiği.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

mıhlac

 • Yufka oklavası.
 • Yün ve pamuk atacak âlet, hallaç tokmağı.

mirkak

 • Oklava.

muayene

 • Zâhir ve âşikâre olmak, görünmek, belli olmak.
 • Gözden geçirme, yoklama, kontrol etmek.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

muhtebirane / muhtebirâne

 • Yoklar ve denercesine. Tecrübe eder tarzda. (Farsça)

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

müstemzic

 • (Mezc. den) Soran, soruşturan. Fikir yoklayan. Anket için düşüncelerini soran.

mütecessis

 • Meraklı, gizli şeyleri öğrenmeğe çalışan.
 • Casusluk eden, yoklayıp haber eriştiren.

müteşemmim

 • Koklayan, teşemmüm eden.

mütevatirat

 • Mütevatir olanlar. Çoklarının bildiği ve duyduğu haberler, hususlar.
 • Man: Kizb üzerine ittifakları aklen muhal olan bir topluluk tarafından verilen haberle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

necva

 • Gizli fısıltı. İki kişi arasında fısıldamak.
 • Ağız koklamak.
 • İki kişi arasındaki sır.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.

nibal

 • Küçük tepe.
 • (Tekili: Nebl) Oklar.

nişve

 • Koklamak.
 • Bilmek.
 • Haber vermek.

nüşab

 • (Tekili: Nüşabe) Oklar. Temrenli oklar.

nüşk

 • Buruna birşey koymak.
 • Koklamak.

pervas

 • El ile dokunup temas etme, eli ile yoklama. (Farsça)

rakmiyyat

 • Medine yakınında bir yere nisbet edilen oklar.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

rekaket

 • Kekeleme, dil tutukluğu.
 • Sözün kusurlu oluşu. Belagattan mahrum olmak.
 • Zayıf ve ince olmak, yufka olmak.
 • El ile cismin hacmi ve cüssesini anlamak için yoklamak.
 • Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık.

sadak

 • Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete "tirkeş" veya "tirdan" da denilirdi.

sakbe

 • Çadır direği.
 • Oklava.

şamm

 • (şemm. den) Koklayan, koku alan.
 • Koklama duygusu. Burun.

şamme

 • Koklama duyusu.

sebr

 • Denemek, imtihan.
 • Yara, kuyu vesâirenin derinliğini anlamak için yoklamak.

şemm / شَمّ

 • Koku hissetmek, koklamak.
 • Koklamak.
 • Koklama.

şemme

 • Bir defa koklamak.
 • En küçük mikdar.
 • En küçük miktar; bir defacık koklama; Mesnevî-i Nuriye'de yer alan bir bölüm.
 • Koklama.

şevbec

 • Oklava.

sevf

 • Koklamak.

sibar

 • Cerrahların yara yokladıkları mil.

siham / sihâm / سهام

 • (Tekili: Sehm) Oklar.
 • Sehimler, hisseler.
 • Oklar.
 • Oklar. (Arapça)
 • Paylar. (Arapça)

siham-ı kaza

 • Kaza okları.
 • Şâir Nefi'nin eserinin ismidir.

taride

 • Arap çocuklarına mahsus bir oyun.
 • Okları cilâ edip parlattıkları ağaç.

temren

 • Okların ucuna demir veya sarıdan takılan parçaya verilen addır. Menzil oklarına maden yerine kemik takılır ve ona da "soya" adı verilirdi. Temren ile soyanın takılışında fark vardı. Temren oka; ok ise soyaya takılırdı.

tenazul

 • Birbiri ile oklaşmak.

terami

 • Oklaşmak, karşılıklı olarak ok atışmak.

teşam

 • Yılışmak, gülüşmek.
 • Koklaşmak.

teşemmüm

 • (şemm. den) Koklama.

teşmim

 • (Şemm. den) Koklatma. Koklatılma.

verdane

 • Toplu oklava.
 • Koca başlı kertenkele.

verdene

 • Oklava, börekçi merdânesi. (Farsça)
 • Dolap oku. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın