LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÖZÜ ifadesini içeren 1279 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

a

 • Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi.

a'ma

 • Kör. Gözü görmeyen.
 • Manevi körlük, cahillik, bilgisizlik.
 • Yağmur bulutları.

a'meş

 • Gözünün yaşı durmayıp akan.
 • Tomlaç gözlü.

a'raf

 • (Tekili: Arf) Sırt, tepe. Özel manası Cennetle Cehennem arası bir yer. (Arf, herhangi bir yüksek yer demektir ki, bu münâsebetle atın yelesine, horozun ibiğine arf denilmiştir.)

a'razi / a'razî

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey, ilinek; hareket ve koku gibi.

a'ver

 • Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)

a'zar

 • (Tekili: Özr) Özürler, mâniler, bahaneler, engeller.

adet-i islamiye / âdet-i islâmiye

 • İslâmın özüne uygun olarak Müslümanlarca uygulanan âdet, gelenek.

afazi / afazî

 • Tıb: Organlarda bir işleme bozukluğu olmadığı halde, fikri kelime ile anlatamamak hâli. (Fransızca)

aferin / âferin

 • Beğenme sözü.

afk

 • Akılsız olmak. Sözünü tam söylememek.

aft

 • Pelteklikten sözü zorlukla söylemek. Kekemelik.

agmaz-ul ayn

 • (Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil.

ağraz-ı faside / ağrâz-ı fâside

 • Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.

agtem

 • Sözü tutkunarak söyleyen. Kekeme.

ahali nazarında

 • Halkın gözünde.

ahann

 • Sözü burun içinden söyleyen. Burnundan konuşan.

ahde vefa / ahde vefâ

 • Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

ahdi bozmak

 • Sözünde durmamak.

ahidşiken / عهدشكن

 • Sözünden dönen, antlaşmayı bozan. (Arapça - Farsça)

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

ahred

 • Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan.

ahvas

 • (Çoğulu: Ehâvis, Huves) Bir gözü birinden küçük olan.

ahyef

 • Bir gözü gök, diğer gözü siyah olan.

ahzer

 • Devamlı gözünü kırpan adam.
 • Ufak gözlü olan kimse.

akbenek

 • Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıbandan kalan ve görmeyi yavaş yavaş azaltan beyaz benek.

akl-ı selim / akl-ı selîm / عَقْلِ سَل۪يمْ

 • Sağlam, bozulmamış olan akıl.

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

aksam-ı kelamiye / aksâm-ı kelâmiye

 • Sözün kısımları.

ala ruusi'l-eşhad / alâ ruûsi'l-eşhad

 • Şahitlerin gözü önünde.

ala-ruus-ileşhad / alâ-ruus-ileşhad

 • Aleme karşı. Herkesin gözü önünde. Halkın önünde.

alani / alânî

 • Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde.

ale-l-kavl

 • Birinin sözüne, iddiasına göre.

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesâd

 • Oluşumlar ve bozulmalar dünyası, icatlar ve tahripler âlemi.

allak

 • Sözünde durmaz.
 • Hilekâr, kendisine güvenilmesi doğru olmayan.

ama / âmâ

 • Görme özürlü.

aman

 • Yardım dileme sözü.

ameş

 • Gözü zayıf olan, gözü yaşlanıp durmadan akan.

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

araz

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey (ilinek.

arf

 • Güzel koku.
 • Yüksek yer.
 • Atın yelesi.
 • Horozun ibiği.

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

asdika

 • Sâdıklar. Sabık ve sadık dostlar.
 • İçi dışına, sözü işine uygun olanlar.

aşen

 • Her nesnenin aslı ve kökü.
 • Sözü kendi kanaatine göre söylemek.

ashab / ashâb

 • Arkadaşlar, sahipler.
 • Sahabîler
 • Hz. Peygamber'i (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar.

ashab-ı kiram

 • Yüksek şeref sahibi Sahabeler; Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan gidenler.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

asl-ı i'caz / asl-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin aslı; insanları aczde bırakan sözün aslı, esası.

asl-ı şeriat

 • Allah tarafından bildirilen hükümlerin aslı, özü, hakikati.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

asma'

 • Uyanık ve gözü açık (adam)
 • Keskin (kılınç).

aşva'

 • Geceleyin gözü görmeyen kadın veya kız.
 • Önüne bakmayıp her ne olursa basan deve.

atbin / âtbin

 • Sözü doğru faziletli kimse. (Farsça)

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

atf-ı beyan

 • Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

atfetme

 • Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etme, yükleme.

atfetmek

 • Bir işi veya sözü bir kimseye yüklemek, dayandırmak.

ati-l-beyan

 • Aşağıda sözü geçen, aşağıda zikredilen.

atıl / âtıl

 • (Âtıla) İşlemez. Boş. Tenbel.
 • Bozulmuş.

att

 • Sözü tekrar tekrar söylemek.

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

ayin / âyin

 • Gözü değen kişi. Nazarı değen kimse.

ayn'ı tersim

 • Gözü resmetmek, çizmek.

ayn-ı akıl

 • Akıl gözü.

ayn-ür rıza / ayn-ür rızâ

 • Rıza gözü. Kusuru görmeden bakan muhabbet gözü.

ayn-üs sevr

 • Boğa gözü.
 • Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı.

ayn-üs suht

 • Kızgınlık ile bakış, hiddet gözü.

ayna

 • (Çoğulu: În) Gözü güzel ve iri olan.

azir

 • Özür dileyen, özrünün afvedilmesini isteyen.
 • Özür.
 • Sünnet düğünü.

bab / bâb

 • Kapı.
 • Bir kitâbın bölümlerinden her biri.
 • Bozuk bir yol olan Bâbîliğin kurucusu Ali Muhammed'in kendisine verdiği ad.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

bahane / bahâne

 • Vesile. Sebeb. (Farsça)
 • Yalandan özür. (Farsça)
 • Kusur. Noksan. (Farsça)
 • Garaz. (Farsça)
 • Vesile, sebep, özür.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

bahas

 • Deve tırnağı.
 • Ayak eti.
 • Parmak diplerinin ayak tarafındaki etleri.
 • Gözün üstünde veya altında beliren yumruca et.

bahik

 • Tek gözü kör olan adam.

bahka'

 • Gözü çıkmış.

bahsan

 • Bozuk, soluk. (Farsça)
 • Salına salına yürüyen. (Farsça)
 • Kıyafeti bozuk, pejmürde. (Farsça)

bakir / bâkir

 • Tâze. El sürülmemiş. Bozulmamış.
 • Erken.
 • Kullanılmamış, bozulmamış.

basar

 • (Çoğulu: Ebsâr) Görme duygusu.
 • Kalble hissetme. Kalb gözü.
 • Gözün görmesi.
 • İdrak. Fikir.
 • İlm-i Kelâm'da: Kendi şânına lâyık bir vecih ile Cenab-ı Hakk'ın "görme sıfatı"dır. Kâinatta hiçbir şey O'nun görmesinden hâriçte kalamaz.

basar-ı basiret / basar-ı basîret

 • Basiret gözü, feraset; kalbin, hakikati anlayan gözü.

başbuğ

 • t. Osmanlı devrinde başıbozuk veya akıncı kuvvetlerinin kumandanı.
 • Lider.

başıbozuk

 • Bir harp çıktığında orduya süvari veya piyade olarak katılan gönüllü asker. Başıbozuk tâbiri, gelişigüzel ve intizamsız idare tarzına da alem olmuştur. Bir zamanlar bu tâbir, asker olmayan siviller için de kullanılmıştır. (Türkçe)

basir

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.

basiret / basîret / بَص۪يرَتْ

 • Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.
 • İşlerin iç yüzünü görebilme; kalb gözü.
 • Kalb gözüyle görme, sezme.

basiret-i basir / basiret-i basîr

 • Kalp gözüyle gören, anlayan.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

batıl

 • Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muâmele. Meselâ: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi.

batıniyye / bâtıniyye

 • Mecûsîlikteki ve çeşitli bâtıl dinlerdeki inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstermeye çalışan İranlı Meymûn bin Deysân el-Kaddah tarafından kurulan bozuk yol.

bazudiraz / bâzudirâz

 • Kolu uzun olan. (Farsça)
 • Nüfuzlu, sözü geçer. (Farsça)
 • Müdahaleci. (Farsça)
 • Zâlim, zulmeden. (Farsça)

be-kavl

 • Sözüne göre, dediğine göre. (Farsça)

bed-ahd

 • Ahdinde, sözünde durmayan, vefasız. (Farsça)

bed-ahu / bed-âhû

 • Karakteri bozuk, huyu kötü. (Farsça)

bed-cins

 • Cinsi bozuk. (Farsça)

bed-endam

 • Endâmı bozuk, biçimsiz, çarpık. (Farsça)

bed-maye / bed-mâye

 • Soysuz, sütü bozuk.

bed-tıynet

 • Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. (Farsça)

bed-zeban

 • Kötü söz söyliyen, hicveden. Ağzı pis, ağzı bozuk. (Farsça)
 • Kötü dil. (Farsça)

bedad / bedâd

 • Gözükme, zahir olmak.
 • Sayış, sayma.
 • Fırka.
 • Savaşacak akran.
 • Nasib, hisse, pay.

bedahd / بدعهد

 • Sözünde durmayan. (Farsça - Arapça)

bedcins / بدجنس

 • Kötü cinsli, cinsi bozuk. (Farsça - Arapça)

bedel-i ba'z

 • Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.

bedel-i iştim'al / bedel-i iştim'âl

 • Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

bedgüher / بدگهر

 • Kalbi bozuk, mayası bozuk. (Farsça)

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

bedi' ilmi / bedî' ilmi

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar ile sözün süslenmesini öğreten ilim.

bedmaye / bedmâye / بدمایه

 • Ahlâksız. (Farsça)
 • Soysuz. Sütü bozuk. (Farsça)
 • Sütü bozuk.
 • Mayası bozuk. (Farsça)

bedpeyman

 • Verdiği sözde durmayan. Sözünün eri olmayan. Sözünü tutmayan. (Farsça)

bedsirişt / بدسرشت

 • Kötü yaratılışlı, mayası bozuk. (Farsça)

bedzeban / bedzebân / بدزبان

 • Ağzı bozuk. (Farsça)

behailik / behâîlik

 • Müslüman görünüp İslâmiyet'i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah'ın, kurduğu bozuk yol.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

beküsiste

 • Kopuk, kopmuş. Düşük, düşmüş. Gevşek, çözük. (Farsça)

belagat / belâgat

 • Sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.
 • Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesini öğreten edebî ilmin adı.
 • Sözün güzel ve yerinde söylenmesi, bunu öğreten ilim.

belağat / belâğat

 • Sözün düzgün, kusursuz, halin ve makamın icabına göre yerinde söylenmesi.

belagat-ı irşadiye / belâgat-ı irşadiye

 • Doğru yolu göstermek için sözün muhataba ve amaca uygun olarak söylenmesi.

belec

 • Zâhir ve rûşen olmak. Gözükmek.

belha'

 • Bir gözüne sürme çekip, diğer gözünü unutan ve gömleğini ters giyen akılsız kadın.

beliğane / belîğâne

 • Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi.

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berbad

 • Harap. Kötü. Virâne. Bozuk. Perişan. Telef ve helâk olmuş. (Farsça)

bergeşte-hal / bergeşte-hâl

 • İşi bozulmuş, geçimi güçleşmiş, düşkün. (Farsça)

berheme

 • Gözünü kıpırdatmadan bir şeye bakıp durmak.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

beşer kelamı / beşer kelâmı

 • İnsan sözü.

beserüçeşm / بسر و چشم

 • Başüstüne, başım gözüm üstüne. (Farsça)

besmele

 • Bismillâhirrahmânirrahîm sözü.

beyhaki / beyhakî

 • (Hi: 384-458) Büyük hadis ve fıkıh âlimlerinden olup asıl adı Ebubekir Ahmed bin Hüseyn'dir. İmam-ı Şâfii mezhebinde sözü sened yerine geçen büyük bir hadis âlimidir. Kendisi gibi daha birçok faziletli âlimler yetiştiren Beyhak bölgesinin Hüsrevcurd köyündendir. "Kitab-ün Nusus-uş-Şafiî" ile "Kitab-

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

bid'at-ı seyyie

 • Resûlullah'ın ve Eshâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.

bid'atkar / bid'atkâr

 • Bid'at ortaya çıkarıp uygulayan, İslâmın ruhuna ve özüne ters davranışlara taraftar olan.

bikr

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.
 • Bozulmamış, temiz.

bilamazeret / bilâmazeret / بلامعذرت

 • Mazeretsiz, özür bildirmeksizin. (Arapça)

binaguş

 • Kulak tozu. (Farsça)
 • Kulak memesi. (Farsça)

brahma dini / brahma dîni

 • Hindistan'da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.

brehmen

 • Brahmanizm denilen bozuk yola mensûb kimse.

budist

 • Budizm adlı bozuk dîne mensûb olan.

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

bugra

 • Turna kuşu veya turna kuşu sürüsünün önünde uçan turna horozu. (Farsça)

büluc

 • Zâhir olmak, gözükmek. Parlamak, ruşen olmak.

burak

 • Binek. Cennet'e mahsus bir binek vâsıtası. (Kelimenin kökü; (Berk) dir. Burak'ın Hadis-i Şerife göre ta'rifi: "Merkepten büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe ki; ayağını gözünün müntehasına basar." Bu ise bir berk ve elektrik sür'atini anlatır. (E.T. sh: 3150)

burak-ı meşveret-i şer'iye

 • Şer'î meşveret bineği; şeriatın her türlü meselenin çözümünde esas aldığı istişare ve danışma kurulu.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

büzr

 • Herkesin sözünü dinleyen. Dinleyici.

caferiyye / câferiyye

 • Hazret-i Ali'nin torunlarından Ca'fer-i Sâdık'a bağlı olduklarını iddiâ eden, bozuk İmâmiyye fırkasının otuz ikinci kolu.

cahız / câhız

 • Asıl ismi Amr İbn-ül Bahr olan ve gözünün hadekası çıkık olduğu için bu isimle anılan büyük bir Arab edibi.
 • Patlak gözlü adam.

cahud / cahûd

 • (Cahd. dan) İsrarla inkâr eden. Muannidce, isnat edilen bir sözü kabul etmeyen.
 • Yahudi.

camiiyet ve harikiyet-i lafziye / câmiiyet ve harikiyet-i lâfziye

 • Sözün harikalığı ve kapsamlılığı.

camiiyet-i lafziye / câmiiyet-i lâfziye

 • Sözün kapsamlılığı, çok geniş ve genel mânâları içine alması.

camiülkelim / câmiülkelim

 • Sözü az, mânâsı çok olan ifade.

caymak

 • Vazgeçmek. Sözünden dönmek. (Türkçe)

cebriyye

 • Hicrî birinci asrın sonlarında ve ikinci asrın başlarında Cehm bin Safvân tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Buna mürcie fırkası da denir.

cehalet-i avra / cehâlet-i avrâ

 • Tek gözü kör cehalet, insanların hakikatleri görmesini engelleyen cahillik.

cehmiyye

 • Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka.

cel'ab

 • Medine yakınında bir dağ.
 • Gözü çok iyi görmek.

celbiz

 • Kement, ilmik. (Farsça)
 • Gammâz, koğucu, ara bozucu. (Farsça)

cem-i mükesser

 • Gr: Cemi yapılacağı zaman müfredinin şekli bozularak yapılan cemi. Kaide dışı yapılan, kaideye uymadan yapılan cemi. Kitab; kütüb, gibi.

cem-i sahih

 • Gr: Bu cemi yapıldığı zaman müfredinin şekli bozulmaz. İki türlüdür. Cem-i müzekker, Cem-i müennes.
 • Mat: Toplama.

cemal-i zati / cemâl-i zâtî

 • Zâtî güzellik; kendinde ve özünde bulunan güzellik.

cemceme

 • Sözü gizli söyleme, harfleri tâne tâne söyleyip açık beyan edememe.

cenab / cenâb

 • Saygı sözü.

cencene

 • Sözü burun içinden söylemek, genizden konuşmak.

cercar

 • Yaban maydanozu.

ceri'

 • (Cür'et. den) Cesur, yiğit, delikanlı, gözü pek, cesaretli, yılmayan.

ceri'-ül lisan / ceri'-ül lisân

 • Sözünü esirgemiyen, çekinmeden söyliyen.

çeşm-i ahu / çeşm-i âhu

 • Ceylân gözü.

çeşm-i akıl / چَشْمِ عَقِلْ

 • Akıl gözü.

çeşm-i dil / چَشْمِ دِلْ

 • Basiret. Kalb gözü.
 • Kalb gözü.

çeşm-i dil erbabı / çeşm-i dil erbâbı

 • Gönül gözü açık olanlar.

çeşmidil / çeşmidîl

 • Gönül gözü.

cevher

 • Bir şeyin özü, esası.
 • Kıymetli taş.
 • Çelik üzerindeki nakış.
 • Edb: Noktalı harf.
 • Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih.
 • Harflerin noktası.
 • Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka birşeye muh
 • Varlığı için başkasına muhtaç olmayan.
 • Bir şeyin özü.

cevher-i hakikat

 • Hakikatin cevheri, özü.

cevher-i hayat

 • Hayat cevheri; hayatın özü.

cevher-i insaniyet

 • İnsanlığın cevheri, özü.

cevher-i kur'an / cevher-i kur'ân

 • Kur'ân'ın cevheri, özü.

ceyb-i kalb

 • Kalb cebi, gözü.

cezil

 • Bol. Çok.
 • Edb: Peltek ve bozuk olmayan kelime.

cihet-i infikak / cihet-i infikâk

 • Ayrılma, çözülme yönü.

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

ciyet

 • Bozulmuş, değişmiş olan su. Bir yere toplanıp birikmiş olan su.

cuki / cûkî

 • Hindistan'da yayılan ve bozuk bir yol olan Brahmanizmin, cûk denilen dört rûhânî sınıfından birine mensûb olan kimse. Hind kâfirlerinin dervişlerine verilen ad.

cür'et-yab / cür'et-yâb

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek, cür'etkâr. (Farsça)

cür'etkar / cür'etkâr

 • Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek. (Farsça)

cürre

 • Cesur, cesaretli, cür'etkâr, cür'et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan.
 • Uçan her çeşit kuşun erkeği.
 • Bir zira' miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.)

cürsume

 • (Cürsâm) Kök, asıl, temel. Bir tohumun özü. İlk hücrelik.
 • Gırtlak kapağı.
 • Karınca yuvası.

cüzve

 • (Cezve-Cizve) (Çoğulu: Cezey-Cizey) Kalın ağaç parçası.
 • Ateş közü.

da'ca'

 • Gözü çok siyah ve büyük olan kadın. (müz: Edac)

daac

 • Gözün çok siyah ve büyük olması.

dabire

 • Askerin bozulması.

dahs

 • Sözünü fesâhatle açık bir şekilde söylemek.

dall bi'l-işare / dâll bi'l-işâre

 • İşaretle delâlet etme. Sözün işaretle mânâya delâlet etmesi.

dall-bi'l-iktiza / dâll-bi'l-iktizâ

 • İktiza ile delalet etme, sözün gereklilik yolu ile delâlet etmesi.

dall-i bi-l fehva / dâll-i bi-l fehvâ

 • (Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak.

darb-ı mesel / ضرب مثل / ضَرْبِ مَثَلْ

 • Misâl olarak söylenen meşhur söz. Bir hâdiseye binaen söylenen hikmetli söz. Ata sözü.
 • Meşhur söz, atasözü.
 • Ata sözü.
 • Atasözü.
 • Atasözü.

darbımesel / ضرب مثل

 • Atasözü.
 • Atasözü.
 • Atasözü. (Arapça - Farsça)

de'l

 • Aldatmak.
 • Ahdi bozmak, sözü tutmamak.

deber

 • Savaşırken askerin bozulması, bozguna uğraması.

debre

 • (Çoğulu: Deberât-Dibâr-Edbür) Savaşırken askerin bozulması.
 • Bir evlek yer.
 • Vaktinden sonra gelmek.

dega

 • Hile, habislik, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Hilekâr, dolandırıcı, habis. (Farsça)
 • Kalp para, bozuk akçe. (Farsça)

dejenere

 • Bozulma, soysuzlaşma. (Fransızca)
 • Bozulma, soysuzlaşma.

delalet / delâlet

 • İşâret etmek, göstermek. Doğru yolu gösterme.
 • Bir lafzın (sözün) bir mânâyı (anlamı) ifâde etmesi, göstermesi.

delalet-i iltizamiye / delâlet-i iltizamiye

 • Bir lâfzın vazolunduğu mânânın lâzımına zorunlu olarak işaret etmesi. Meselâ "ilâh" sözü zorunlu olarak "doğmamış, doğurmamış" mânâsına işaret eder.

delalet-i kelam / delâlet-i kelâm / دَلَالَتِ كَلاَمْ

 • Sözün delil olması.

delik

 • Hurma ve yağdan yapılan bir yemek.
 • Oğmaç aşı.
 • Rüzgârın yerden savurup tozuttuğu toprak.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

derece-i şuhud

 • Kalp gözüyle görme derecesi.

dereziler / derezîler

 • Anuştekin ed-Derezî adlı bir bâtınî dâî (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Bâtıniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdârı Hâkim bi-emrillah'ın ilâh olduğuna ve onun vezîri Hamza'nın imamlığına inanırlar. Kelimenin do ğrusu Derezî olup, yanlış olarak Dürzü denilmekte

ders-i belagat / ders-i belâgat

 • Belâgat dersi; sözün düzgün, kusursuz olarak hâlin ve makamın icabına göre söylenmesini öğreten ders.

determinant

 • Denklemlerin çözümlerini rahatlıkla bulmaya yarayan matematiksel tablo. (Fransızca)

dide giryan / dîde giryân

 • (Gözü) yaşlı, ağlayan.

diger-gun

 • Değişmiş, başkalaşmış, bozuk. (Farsça)

dihkan

 • (Çoğulu: Dehâkin) Sipâhi.
 • Köy kethüdâsı.
 • Emirlerin tasarrufunda kuvvetli olan, sözü geçen adam.
 • Bezirgân.
 • Acem fellahlarının maslahatgüzarı.

dil-baz

 • Güzel konuşan. Sözü ve işi hoş olan. Gönül eğlendiren. (Farsça)

dil-sir

 • Gözü gönlü tok. (Farsça)

din-i hakkın cevheri

 • Hak din olan İslâmın en değerli cevheri ve özü; iman.

dinde bid'at

 • Peygamber efendimiz ve O'nun dört halîfesi zamânında olmayıp, dinde sonradan ortaya çıkarılan bozuk inanışlar, sevap kazanmak niyetiyle yapılan ibâdetler. Dinde yapılan her türlü değişiklikler, yenilikler ve reformlar.

dirayet

 • Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.

du'ce

 • Gözün büyük ve siyah olması.

dürzi / dürzî

 • Derezîler adlı bozuk fırkaya mensub olan kimse.

e'uzü / e'ûzü

 • E'ûzübillâhimineşşeytânirracîm sözü.

e'zar

 • Özürler. Kusurlar. Bahaneler.

ebrar / ebrâr

 • (Tekili: Berr) Özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. Sâdıklar. İyiler.
 • İyi kimseler. Îmânlarında sâdık (doğru), Allahü teâlânın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar. Teklik şekli berr'dir.

ebrec

 • Gözünün akı çok olan güzel gözlü kimse.

ebu leheb

 • (Ebi Leheb) Asıl adı: Abduluzza'dır. Güneş gibi, âlemleri aydınlatan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın nurundan gözünü kapadı ve küfre hizmete çalıştı, iman etmedi. Peygamberimizin amcası idi. Karısı ve oğulları sırf düşmanlık için çalıştılar. Adı "Alev babası" mânasında olan "Ebu Leheb" kaldı

echam

 • Gözü büyük ve kırmızı olan.
 • (Müe: Cahmâ)

ecim

 • Bir şeye çok devam etmekten usanç gelme.
 • Suyun necis olup bozulması.
 • Birini istemediği hâle koymak.

ecyem

 • Gözü büyük ve kırmızı olan. (Müe: Ceymâ)

edveş

 • Gözü dumanlı adam.

edyan-ı batıla / edyan-ı bâtıla

 • Bâtıl dinler. Bozuk, hükmü hakikatten ayrılmış olan dinler.

ef'ide-i halise / ef'ide-i hâlise

 • Temiz ve saf kalbler. Bozulmamış, tahrib edilmemiş kalbler, gönüller.

efgende

 • Yere atılmış, düşürülmüş. Yıkılmış, yıkık. Bozulmuş, tahrib edilmiş. (Farsça)
 • Biçare, zavallı, düşkün. (Farsça)

efkar-ı faside / efkâr-ı fâside

 • Bozulmuş fikirler.

efsah-ı füseha

 • Sözü düzgün, akıcı ve etkili konuşanların en ileri geleni.

efsed

 • Pek fena, çok bozuk, fazlaca kötü.

efvahi / efvahî

 • Avam sözü, halk kelâmı, ehemmiyetsiz. (Farsça)

egann

 • Sözü burnu içinden söyleyen, burnundan konuşan.
 • Otlu dere.

ehl-i irfan

 • Cenab-ı Hakkı tanıyıp bilen, hak ve hakikatin özüne ve esasına ulaşan, bilgi ve marifet sahibi kimseler.

ehl-i kalb / اَهْلِ قَلْبْ

 • Kalb gözü açık Allah dostları.

ehl-i kıble

 • Kâbeyi kıble edinenler, müslümanım diyenler. İş ve sözünde açıkça küfür görülmeyen dalâlet (sapık) fırkalarında olanlar.

ekhel

 • Gözü sürmeli.
 • Baş ve gövde damarı.

elfirak

 • Ayrılma, ayrılık sözü.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

elhasıl

 • Hasılı, sözün özü, kelâmın lübbü, neticesi, kısası, kısacası. Hülasa-i kelâm, netice-i kelâm, filcümle.

elkıssa

 • Sözün kısası, sözden anlaşıldığına göre, hülâsa.

enfiye

 • Buruna çekilen çürütülmüş tütün tozu.

engel

 • İlik, düğme. (Farsça)
 • Sözü sohbeti çekilmeyen kaba kimse. (Farsça)

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

enzar-ı amme / enzâr-ı âmme

 • Kamuoyu; herkesin gözü önüne sunma.

erbab-ı belagat / erbab-ı belâgat

 • Belagatçılar; sözü düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söyleme san'atını bilenler.

ermas

 • Gözü çapaklı kişi.

ermed

 • Kül rengi, gri. Boz renkli nesne.
 • Gözü ağrıyan adam.

esahh

 • En sahîh, en sıhhatli, en doğru olan. Bir mes'elenin hükmü hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (sözlerinden, ictihadlarından) en doğru olanı. "Esahh" sözü, "sahîh, doğru" sözünden daha kuvvetlidir.

esas-ı faside

 • Bozuk esas, çürük temel.

esas-ı ubudiyet / esas-ı ubûdiyet

 • Kulluğun özü.
 • Kulluğun esası, özü.

esasat-ı faside / esâsât-ı fâside

 • Bozuk esaslar, çürük temeller.

esase

 • Gözucu ile bakma. (Farsça)

esbab-ı fesat ve ifsat

 • Fesat çıkarıcı ve bozucu sebepler.

esbab-ı feshiyye

 • Huk: Bir i'lâmın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler.

esbab-ı ifsat

 • Fesat çıkarıcı ve bozucu sebepler.

esbab-ı nakziyye

 • Bir hükmün daha yüksek bir merci tarafından bozulmasını icâb ettiren sebepler. Bozma sebepleri.

esihha'

 • (Tekili: Sahih) Özürsüz olanlar, sıhhati yerinde ve vücudu sıhhatte olan kimseler.

eşk-alud

 • Gözü yaşlı. (Farsça)

esrar-ı kelam / esrâr-ı kelâm / اَسْرَارِ كَلَامْ

 • Sözün sırları.

eşve

 • Gözü değen kişi.

evn

 • Yab yab yürümek.
 • Vakarlı, sessiz ve ciddi olmak.
 • Heybenin bir gözü.
 • Denk.

evsaf-ı mebhuse

 • Sözü edilen, bahsi geçen vasıflar, nitelik ve özellikler.

ey

 • Hitap sözü.

ezra

 • Çok konuşma.
 • Çok yeme.
 • Sözü düzgün ve pek fasih olan kimse.

faite / fâite

 • Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.

faraza / farazâ

 • Sözün gelişi, söz gelişi, farz edelim ki.

fasid / fâsid / فاسد

 • Bozguncu.
 • Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid.
 • Yanlış olan.
 • Fık: Aslen sahih olup, vasfen sahih olmayan. Yani, kendi nefsinde meşru' iken gayr-i meşru' bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru'iyyetten çıkan şeydir. İbadet hususunda fâsid ile bâtıl aynı şeydir. Meçhul bir şeyi sat
 • Bozuk.
 • Bozan, bozuk.
 • Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl.
 • Aslı İslâmiyet'e uygun olup, sıfatı uygun olmayan muâmele, akid.
 • Bozuk, yanlış.
 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça)

fasid-faside / fâsid-fâside

 • Kötü, fena, yanlış, bozuk.
 • Münafık, fesad çıkaran.

faside

 • Çürük, bozuk.

fasit / fâsit

 • Bozuk.

fasl / فصل

 • Mevsim. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Çözümleme. (Arapça)

fatiha-i kelam / fâtiha-i kelâm

 • Sözün başlangıcı.

faysal

 • Kesin hüküm; karmaşık bir meseleyi kesin hatlarıyla çözümleme, yanlışı doğrudan ayırma.

felekmeşreb

 • Mc: Sözünde durmaz, verdiği sözü tutmaz.
 • Kimine yâr olur, kimine olmaz.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fenn-i bedii / fenn-i bedîi

 • Sözün güzel olması usûl ve kaidelerinden bahseden belâgat ilminin bir bölümü.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

fesad / fesâd / فساد

 • Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek. (Zıddı: Salâh'tır.)
 • Fenalık, kötülük, arabozuculuk. Kargaşalık, karışıklık.
 • Bozukluk, karışıklık.
 • Bozukluk, karışıklık, fitne, anarşi.
 • Fesat, bozukluk, karışıklık.
 • Bozukluk.
 • Fesat, bozukluk. (Arapça)
 • Kötülük. (Arapça)

fesad-ı ahlak / fesad-ı ahlâk

 • Ahlâk bozukluğu.

fesad-ı beşeri / fesad-ı beşerî

 • İnsanlığın fesada girmesi, bozulması.

fesad-ı dimağ

 • Akıl bozukluğu, delilik.

fesad-ı mi'de

 • Mide fesadı, mide bozukluğu.

fesad-ı te'lif

 • Edb: Bir cümlede yapılan tertibin mâna çıkmayacak derecede bozuk ve karışık oluşu.

fesad-ı ümmet / fesâd-ı ümmet

 • Ümmetin fesada girmesi, bozulup iyi özelliklerini kaybetmesi.

fesadat / fesadât / fesâdât

 • (Tekili: Fesad) Bozukluklar. Kötülükler. Karışıklıklar.
 • Bozukluklar, karışıklıklar.
 • Fesatlar, bozukluklar, karışıklıklar.

fesahat / fesâhat / فَصَاحَتْ

 • Sözün açık ve hatasız olması.

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

fesat / فساد

 • Bozukluk, kötülük. (Arapça)

fesh

 • Alış-veriş veyâ başka bir akdi (sözleşmeyi) bozma veya böyle bir akdin bozulması.
 • Bozma, bozulma, dağıtma, dağılma, yürürlükten kalkma.

fesh-i mukavele

 • Mukavelenin bozulması, anlaşmanın feshedilmesi.

fevahiş

 • (Tekili: Fâhiş) Fâhiş işler. Bozuk işler. Kötü ve haram olan işler, ameller.

fevait / fevâit

 • Kasten, bilerek terketmekle olmayıp, dînin kabûl ettiği herhangi bir sebeble, özürle kaçırılmış farz veya vâcib namazlar. Fâitenin çoğuludur.

fezail-i kelamiye / fezâil-i kelâmiye

 • Sözün üstünlükleri.

fezr

 • Yarmak.
 • Ayırmak.
 • Bozup feshetmek.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.

fikr-i fasid / fikr-i fâsid

 • Bozuk fikir, fâsid fikir.

fırak-ı fesadiye

 • Fesat, bozugunculuk çıkaran gruplar.

fırka-i dalle / fırka-i dâlle

 • Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere kendi görüş ve akıllarına göre mânâ vererek, doğru yoldan ayrılıp dalâlete (yanlış ve bozuk yollara) sapmış fırkalardan her biri.

fitne-i ahirzaman / fitne-i âhirzaman

 • Âhirzaman fitnesi; dünyanın son devresinde görülen fitneler, bozulmalar.

fıtrat-ı selime / fıtrat-ı selîme / فِطْرَتِ سَل۪يمَه

 • Bozulmamış yaratılış, karakter.
 • Bozulmamış sağlam yaratılış.

füru-maye

 • Soyu alçak. Kötü soylu. Sütü bozuk.

galat-ı rü'yet

 • Renk körlüğü. Bir rengi, aslından başka renkte görme.
 • Görme bozukluğu.

gamaza

 • Çukur, çukurluk.
 • Sözün anlaşılmasını zorlaştırmak.

gamgama

 • Haykırma. Muharebe edenlerin bağırtısı.
 • Kalb dinlendiğinde işitilen ses.
 • Sözü, belirsiz söylemek.
 • Kalbin bulunduğu yer.

gamtaş

 • Gözü zayıf gören.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gasase

 • (Gasis-Gususe) Davarın zayıf olması.
 • Sözün boş ve faydasız olması.
 • Yaradan irinin akması.

gayr-ı mezkur / gayr-ı mezkûr

 • Zikredilmeyen, sözü edilmeyen.

geda-çeşm

 • Dilenci gözlü, yoksul gözlü. (Farsça)
 • Mc: Aç gözlü, gözü doymaz. (Farsça)

gibet / gîbet

 • Bir kimsenin, yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, hareketiyle göstermek veya îmâ etmek. Dedi-kodu.

güfte / گفته

 • Şarkı sözü.
 • Söz. (Farsça)
 • Şarkı sözü. (Farsça)

gulyabani / gûlyabânî

 • Masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.

gumuz

 • Sözün kapalı ve karışık oluşu.

guş-dar

 • "Kulak tutan." Sözü tam mânasıyla dinleyen, kulak veren. (Farsça)

güsiste

 • Kopmuş, kırılmış. (Farsça)
 • Sökülmüş, çözülmüş, gevşemiş. (Farsça)

guya / gûyâ / گویا

 • Sözümona. (Farsça)

habal

 • Bozulma, düzensizlik. Karma karışıklık.
 • Sıkıntı, hüzün, keder, üzüntü.

haber

 • Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim.
 • Yeni havadis. Ağızdan ağıza nakledilen söz.
 • Peyam. Peygam. Nebe'. İlim ve malumat. Bilgi.
 • Hadis, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın sözü.
 • Edb: Hâdiseyi bildiren fiil veya cümle.
 • Gr: Müsned. Mübtedanın mu

haber-i sadık / haber-i sâdık

 • Doğru haber.
 • Peygamberimizin sözü, hadis.
 • Doğru haber. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sözü. Hadis.

habit / habît

 • Fâsid, yaramaz, bozuk.

habl

 • Bir şeyin bozulması. Noksan olmak.
 • Delirmek.

habt

 • İptal etme, bozma, bozulma.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hadeka

 • Gözün siyahlığı, gözbebeği.

hades

 • (Hads) Sür'atle idrak etmek. Zan ve tahmin eylemek. Fikrini, re'yini bildirmek. Bir sözün mâna ve mefhumunda, bir hususun vaz' ve üslubunda başka tarz tasavvur eylemek.
 • Abdestin bozulması.

hadi / hâdi

 • Hud'a yapan, hileci, aldatıcı.
 • Fena, bozuk.

hadi'

 • Hileci, aldatıcı.
 • Bozuk, fena.

hadid-ül basar

 • Gözü keskin.

hadis / hadîs / hâdis / حدیث

 • Peygamberimizin sözü.
 • Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim.
 • Peygamberimizin sözü.
 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözü.
 • Hadis, Peygamber sözü. (Arapça)

hadisikudsi / hadîsikudsî

 • Mânâsı ilâhî sözü peygamberî olan hadîs.

hadisişerif / hadîsişerîf

 • Peygamberimizin şerefli sözü.

hafeş

 • Gözün küçük olması ve görme kuvvetinin zayıf olması. (Öyle kişiye "ahfeş" derler.)

haft

 • Sâkin olmak.
 • Sözü gizli söylemek.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

hak-i der-i al-i aba / hâk-i der-i âl-i abâ

 • Hz. Peygamber'in (a.s.m.) neslinden gelenlerin ayağının tozu.

hak-i pa-yi alileriniz / hak-i pâ-yi âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zatınızın ayağının tozu, toprağı.

hak-i pa-yi ekremi / hâk-i pâ-yi ekremî

 • Mübarek, değerli ayağın tozu.

hak-i pa-yi zat-ı alileriniz / hâk-i pâ-yi zât-ı âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zâtınızın ayağının tozu, toprağı.

hak-i pay / hâk-i pây

 • Ayağının tozu.

hak-pay / hâk-pay

 • Ayağın tozu, ayağın toprağı. Ayağın batığı toprak. (Farsça)

hakikat / hakîkat

 • Bir lafzın (sözün) asıl mânâsı.
 • Gerçek.
 • Kötülüklerin kalbden tekellüfsüzce, zorlanmadan gitmesinin gerçekleşmesi, fenâ(Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma) mertebesi.
 • Mâhiyet.

hakikat-ı adalet

 • Adaletin özü, gerçeği.

hakikat-i iman ve islam / hakikat-i iman ve islâm

 • İman ve İslâm gerçeği ve onların aslı, özü.

hakikat-i kudsiye-i kur'aniye / hakikat-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal gerçeği, özü.

hakikat-i mahza / hakikat-i mahzâ

 • Bir şeyin özü, esası, tam hakikati.

hakikat-i tarikat

 • Tarikatin özü, tarikatle ulaşılan hakikat ve eşyanın gerçeği.

hakikatin ruhu

 • Gerçeğin ruhu, özü, aslı ve esası.

hakke'l-yakin / hakke'l-yakîn

 • Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hakku'l-yakin / hakku'l-yakîn

 • Hakke'l-yakîn. Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

halavet-i kelam / halavet-i kelâm

 • Sözün güzelliği ve akıcılığı.

halel / خلل

 • Bozukluk. Eksiklik.
 • Başkası tarafından verilen zarar.
 • İki şeyin aralığı. Boşluk. Açıklık.
 • Halel gelmek: Bozulmak, lekelenmek, gölge düşmek.
 • Bozukluk, zarar.
 • Bozukluk. (Arapça)

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozma, bozulma.
 • Bozma. Bozulma. Bozulmuş. (Farsça)
 • Bozulmuş, zarar görmüş.
 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

halelpezir / halelpezîr

 • Bozulan, Halel bulan. Eksik. Fesad kabul eden. Bozuk. (Farsça)

halik / hâlik

 • Helâk olan, yıkılan, bozulan, silinen.

hall / حل

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Çözülme, erime. (Arapça)
 • Çözme. (Arapça)

hall-i müşkilat / hall-i müşkilât

 • Müşkilâtın yenilmesi, zorlukların çözülmesi.

hallolmak

 • Çözümlenmek.

haluf

 • Sütün veya yemeğin bozulması.

hamdele

 • "Elhamdülillah" demenin kısaca ismi. Bu sözün masdar haline getirilip kısaltılması.
 • Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O'ndan memnûnum demektir.
 • Elhamdülillah sözü.

hame

 • Yaş ot demeti, taze ekin destesi, bir sap üzere bitmiş taze ekin.
 • Havası bozuk hastalıklı yer.

hamhama

 • Hımhımlık, sözü genizden söyleyerek konuşma.

haminne

 • Hanım nine sözünün bozulmuş şekli, büyük anne.

hane-suz

 • Ev yakıcı. (Farsça)
 • Mc: Gözü dışarda olan, kendi âilesini düşünmeyen kimse. (Farsça)

hanhana

 • Sözü burun içinden söylemek. Hımhımlık.

hanut

 • Ölüyü, bozulup kokmaması için ilaçlama.

harab / harâb / خراب

 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harab-ı alem / harab-ı âlem

 • Âlemin yıkılıp bozulması.

harafe

 • Aklın bozulması. Delilik.

hasbiye

 • "Hasbünallahü ve nîmel vekil" sözü.

haser

 • Gözün tam görmemesi, göz nurunun zayıf olması.

haşeviyye

 • Allahü teâlâyı mahlûklara,yaratıklarına benzeten, madde, cism diyen bozuk fırka, topluluk.

hasıl-ı kelam / hâsıl-ı kelam / hâsıl-ı kelâm / hasıl-ı kelâm / حاصل كلام

 • Sözün özeti.
 • Sözün özü.
 • Sözün kısası.

hasılı kelam / hâsılı kelâm

 • (Hâsıl-ı kelâm) Sözün kısacası, sözün kısası.

hasr-ı kelam / hasr-ı kelâm / حَصْرِ كَلَامْ

 • Sözü mahsûs kılma.

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Örfen bir şeye ait kılma; örfe göre "el" takısı bazı cins isimleri özel isim derecesine yükseltir. Meselâ, "el-Kitap" sözüyle Kur'ân'ın kastedilmesi gibi.

hass / hâss

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • (Çoğulu: Havass) Hususi. Hâlis. Kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların topluluğu.
 • Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. Umumi olmayıp mahsus olan.
 • Tam ayar olan, yabancı maddelerle karışık olmayan ve içinde bozuk bulunmayan. Tek, münferid.
 • Saf.
 • Tar: Osman

hassa

 • Fil gözü.

hatimenin hatimesi / hâtimenin hâtimesi

 • Sonucun neticesi, son sözün son sözü.

hatm-i mekal

 • Sözü bitirmek, söze son vermek.

hatr

 • Ahdini bozmak, sözünde durmamak.

haver

 • Gözün beyazının çok beyaz ve karasının da çok kara olması.

havla'

 • Gözü şaşı olan kadın. (Müz: Ahvel)

havsa'

 • Bir gözü beyaz, bir gözü siyah olan koyun.

hayf

 • Gözün birisi birine muhalif olmak.

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hazer

 • Gözün dar ve küçük olması.
 • Kabile.
 • Cemaat.

hazım / hâzım

 • İhtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık olan.

heca

 • (Hece) Dilin ve ağzın bir hareketi ile çıkan bir veya birkaç harf. Harflerin sesi. Harflerin seslendirilmesi.
 • Elif-bâ sırasına göre dizili harfler. Bir sözü harfleri ile söylemek.
 • Şekil. Kıyâfet.
 • Yemek.
 • Sükut etmek, susmak.

hem-dest-i vifak

 • Bir fikir ve mes'elede anlaşarak elele vermek, hep birden aynı sözü söylemek.

hendelin / hendelîn

 • Sözü çok olan kimse.

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

herc ü fesadat / herc ü fesâdat

 • Karışıklıklar ve bozukluklar.

herec

 • Sıcaklığın fazlalığından devenin gözünün kararması.

hetk-i hürmet

 • Saygının ortadan kalkması. Şer'an haram olanın bozulması.

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

hicviyye

 • Hicv sözü veya yazısı, taşlama.

hıdane / hıdâne

 • Çocuğu kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmak. İslâm nikâhının bozulmasından sonra (ayrılıkta), çocuğu, selâhiyetli (yetkili) olan kimsenin yâni başkası ile evli olmayan annenin belirli bir yaşa gelinceye (oğlan çocuğu yedi, kız ye tişkin oluncaya) kadar yanında alıkoyması ve terb

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hikmet nazarı

 • Varlıkların fayda, gaye, keyfiyet gibi çeşitli yönlerine ilim ve bilim gözüyle bakma.

hımlak

 • (Çoğulu: Hamâlik) Gözün etrafı.

hımre

 • Bir şeyin bozulup şekil değiştirmesi.

hıns-ı yemin

 • Yemini bozma, sözünde durmama.

hiras

 • Korku. Şaşırıp bozulmak, ürküp çekinmek. (Farsça)

hıristiyanlık

 • Îsâ aleyhisselâmın getirdiği hak din olan Îsevîliğin bozulmuş şekli.

hişamiyye / hişâmiyye

 • Hazret-i Ali'yi sevdiğini iddiâ ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamberimizin arkadaşlarını) kötüleyen şîanın kollarından olan bozuk bir fırka, topluluk.

hişmet

 • Hürmet. Heybet ve utanmak, istihyâ. Bozulup kalmak.
 • Gadap ve şiddet. Hiddet.

hıtab

 • Sözü âşikâre ve yüzüne söylemek.
 • Seninle gayrin arasında olan kelâm.

hitab-ı ezeli / hitab-ı ezelî

 • Ezele ait hitap; başlangıcı olmayan sonsuzluk âleminin hitabı; Allah'ın sözü.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Vefasızlık. İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp oyun etmek.
 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.

hıyreçeşm / خيره چشم

 • Arsız, hayasız. (Farsça)
 • Cesur, gözüpek. (Farsça)

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hoşafın yağı kesilmek

 • Ist: Bozulmak, bir cevap bulamamak, mahcup olmak.

hoşsohbet / خوش صحبت

 • Tatlı sözü, sohbeti tatlı. (Farsça - Arapça)

hükümran / hükümrân

 • Hükmeden, sözü geçen.

hulasa

 • Bir şeyin, bir bahsin özü. Kısaca esası.
 • Bir şeyin, bir sözün özü, özeti.

hulasa-i kelam / hulasa-i kelâm / hulâsa-i kelâm

 • Sözün hülâsası. Sözün özü.
 • Sözün özeti.

hülasa-i kelam / hülâsa-i kelâm

 • Sözün özü, kısası.

hulasa-i kelam / hulâsa-i kelâm / خلاصهء كلام

 • Kısacası, sözün kısası.

hülasa-i kitap / hülâsa-i kitap

 • Kitabın özü, esası.

hülasa-i kur'aniye / hülâsa-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın özü, özeti.

hülasa-i mevcudat / hülâsa-i mevcudat

 • Varlıkların özü, en seçkini Hz. Muhammed (a.s.m.).

hülasa-ı ubudiyet / hülâsa-ı ubûdiyet

 • İbadetin, kulluğun özü.

hülasa-i ubudiyet / hülâsa-i ubudiyet

 • Kulluğun özü, özeti.

hulf

 • Sözünden dönme.
 • Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.

hulf-ül va'd

 • Ahdinden dönmek. Verdiği sözü yerine getirmemek.

hulfetmek

 • Sözünde durmamak.

hulfü'l-va'd

 • Sözünden dönme.

hulfül-vaad

 • Sözünden dönme.

hulfülvaad

 • Sözünden dönme.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

hunne

 • Sözü burun içinden söylemek.

hurdegir

 • Sözün içinde tenkid edilecek noksan arayan. (Farsça)

hurufilik / hurûfîlik

 • Acem yahûdisi Fadlullah-ı Hurûfî'nin v.796 (m. 1393) kurduğu bozuk yol. Küfür ve sapık inançları sebebiyle Timur'un oğlu Mîrânşâh tarafından öldürülmüştür.

hurumiyye / hurûmiyye

 • Bozuk Bâtıniyye fırkasının diğer bir adı. Bu sapık fırkada bulunanlar, birçok haramlara helâl dedikleri için, Hurûmiyye adını almışlardır.

hüsünşiken

 • Güzellik bozucu.

i'mal

 • Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek.
 • Kullanmak.
 • Zabt, idare ve hâkimlik etmek.
 • Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

i'tikad-ı fasid / i'tikad-ı fâsid

 • Bozuk inanç.

i'tiyan

 • Dik dik bakma, gözünü dikme.
 • Yardım etme.

i'tizar / i'tizâr / اعتذار

 • Kusurunu bilerek özür dilemek. Kusurunu beyan edip ve anlayıp af dilemek. (Takdire şayan güzel bir haslettir.)
 • Özür dileme.
 • Özür dileme. (Arapça)

i'var

 • Bir gözünü kör etme, tek göz bırakma.

ibadiyye / ibâdiyye

 • Bozuk fırkalardan olan Hâriciyyenin kollarından biri.

ibahiyye / ibâhiyye

 • İslâmiyet'in haram ve yasak kıldığı şeyleri helâl ve mübâh sayan bozuk bir fırka. Bâtiniyye, İsmâiliyye. Karâmita da denir.

ibhak

 • Gözünü çıkarma, kör etme.

ibham

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.

ibik

 • Horozun başındaki kırmızımsı bir renkte uzanmış et parçası.

ibtal / ibtâl / ابطال

 • Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. (Arapça)
 • İbtâl edilmek: Geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak. (Arapça)
 • İbtâl etmek: Geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak. (Arapça)

ibtisar

 • (Basar. dan) Kalb gözüyle görme. Basiret.
 • Görüp hakikatına varma.

ibtizal

 • Çokluğu sebebiyle bir nimetin kıymetini bilmeyip, hor kullanmak.
 • Devamlı şeklide bir şeyi kullanmak.
 • Edb: Herkesin bildiği bir sözü tekrar etmek. (Mümtâziyetin zıddıdır.)

icab

 • Lâzım. Gerekli. Lüzum. Sebeb olmak.
 • Ist: Akitlerde ilk söylenen söz. Bir mal sahibinin müşteriye karşı, "Bu malımı sana şu kadar paraya sattım" demesidir. Müşterinin de kabul etmesine dair olan sözüne "kabul" denir. Şer'i ıstılahta buna "icâb ve kabul" denir.

icaz / icâz

 • (İycâz) Edb: Az söyle çok şey anlatmak. Sözü muhtasar söylemek. Çok mânaya gelen kısa cümlenin hâli. Mâruf ve müteârif olan cümleden kısa bir cümle ile maksadı ifâde san'atı.Böyle sözlere mucez, veciz veya vecize denilir.
 • Sözü kısa söyleme.
 • Az sözle çok mânâ anlatma.

icaz-ı muhill

 • Sözün istenilen mânayı ifadeye kifayet etmemesi yüzünden mânanın bozulması halidir.

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icazkar / icâzkâr

 • İcazlı, sözü az mânâsı çok.

ictihar

 • Askeri çoğaltma.
 • Meydanda ve gözükür olma. Aşikâr olma.

ida'

 • Fasid olmak. Bozulmak.
 • Helâk olmak.
 • Yardım etmek.

idare-i kelam / idâre-i kelâm

 • Sözü mümkün mertebe yürütmek, işi idare etmek.

iddet

 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.

ifa-yı vaad

 • Sözünü yerine getirmek.

ifade-i naşir / ifade-i nâşir

 • Yayımcının yazar ve eseri hakkındaki sözü.

ifsad edilen

 • Bozulan.

iftariyye

 • İftarlık. İftar için hususi olarak hazırlanmış nevale. Bunlar oruç bozulduktan sonra yemek yenmeden evvel yendiği için bu ad verilmiştir.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişah sarayında, vüzera, eşraf ve âyân konaklarında, davetlilere iftardan sonra diş kirası namıyle verilen bahşi

igdin

 • Bozulmuş, kokmuş, cılık (yumurta).

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

iğmaz-ı ayn / iğmâz-ı ayn

 • Gözünü kapamak.

igtimaz

 • Gözünü kapatma, gözünü yumma. Uyuma.

iham-ı kabih

 • Edeb ve terbiye dışı anlamı bilerek kullanma. Sözü edeb ve terbiyeye aykırı bir mecazî mânâya getirme.

ihhikak

 • Kördüğüm olma.
 • Mc: Sıkışıp kalma. Halledilmeyip çözülmez hale gelme.

ihlal / ihlâl / اخلال

 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ihlal edici / ihlâl edici

 • Bozucu, karıştırıcı.

ihtilaf

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.

ihtilal / ihtilâl / اختلال

 • (Çoğulu: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık.
 • Şerre çalışmak, düzensizlik.
 • Bozukluk, arıza. (Arapça)
 • İhtilal. (Arapça)

ihtilal-i beşer / ihtilâl-i beşer

 • İnsanlıktaki bozukluk, karışıklık.

ihtilal-i nizam

 • Nizamın bozukluğu.

ihtilal-i ruhi / ihtilâl-i rûhî / اِخْتِلَالِ رُوح۪ي

 • Rûhî bozukluk.

ihtilal-i umur / ihtilal-i umûr

 • İşlerin karışıklığı, işlerin bozukluğu.

ihtilalat / ihtilâlat / اختلالات

 • Bozukluklar. (Arapça)
 • İhtilaller. (Arapça)

ıhtimar

 • Mütegayyer olmak, bozulmak, değişmek.

ihtiras / ihtirâs

 • Şiddetli arzu, aşırı heves, istek, gözün ve gönlün doymaması.

ihtisar

 • İcmâl etmek. Sözün kısaltılması. Kısaltmak.
 • Mat: Sadeleştirme, basitleştirme. Hesapta bir tenasübü en küçük haddine indirme.

ihtital

 • Gizli söylenen sözü dinleme. Kulak kabartma.

ikrah-ı gayr-i mülci / ikrâh-ı gayr-i mülcî

 • Mülcî olmayan ikrâh. Bir kimseyi istemediği bir sözü veya işi yapmaya zorlarken tam şiddet kullanmama.

iksar-ı kelam / iksar-ı kelâm

 • Çok söyleme, sözü uzatma, gevezelik etme.

iktisar

 • (Kasr. dan) Sözü kısa kesmek. Kısaltmak.

iktitaf

 • Edb: Sözün özünü almak.
 • Ağaçtan meyve toplamak. Toplanma. Toplama.
 • Bir uğraşma sonucunda faydalanma.

iktiza-i nass / iktizâ-i nass

 • Âyet ve hadîslerin gerektirdiği şey; nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) hükmünün anlaşılabilmesi ve istenilen mânânın ortaya çıkması için sözün tamâmına bakılarak gerekli hükmün taktir edilmesi.

iktizaz

 • Bozulup buruşma.

ıkval

 • Bir kimsenin söylemediği bir sözü, söyledi diye iddia etmek.

ikval

 • Bir kimsenin, söylemediği halde bir sözü söyledi diye iddia etme.

ilh

 • "İlâ âhir" sözünün kısaltılmışı.

ilhad / ilhâd

 • Dinsizlik, inanç bozukluğu.
 • Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.

ilm-i bedi' / ilm-i bedî'

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar yaparak sözün süslenmesini öğreten ilim.

ilm-i meani / ilm-i meânî

 • Sözün hâle uygunluğundan bahseden edebî ilim dallarından biri.

ilm-i münazara

 • Bir meseleyi tartışarak çözümleme ilmi.

iltiak

 • Rengi bozulma, rengi değişme.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

ilva

 • Çevirmek. Baş eğmek. Başı eğilmek.
 • Başkasının sözünü maksadı olmayan başka tarafa çevirmek.
 • Birinin hakkını inkâr eylemek.
 • Bayrağı kaldırmak. Sancak dikmek.

ima / îmâ

 • İşâret etme. Bir özür sebebiyle başını yere koyamayan kimsenin rükû' için biraz, secde için rükû'dan daha çok eğilmesi.

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.

iman-ı mevkuf / îmân-ı mevkûf

 • Ehl-i bid'atin (yanlış, bozuk inançta olanların)îmânı.

iman-ı şühudi / îmân-ı şühûdî

 • Basîret (kalb gözü) ile müşâhede ederek, görerek olan îmân.

imaret kemeri

 • Eskiden medresenin en güçlü, kuvvetli, kıdemli ve sözü dinlenen talebesi hakkında kullanılır bir tabirdi. Ayrıca bu tabir, medrese talebelerinden iaşe işlerine bakmak üzere bir sene müddetle seçilenler hakkında da kullanılırdı. Bunlar, bellerine kemer taktıkları için bu isim verilmişti.

imtihak

 • Bozulma.

inak

 • Sözüne inanılır, itimat edilebilir, mutemed.
 • Müsteşar, müşavir.
 • İstişare, re'y.

incaz

 • (Çoğulu: İncâzât) Yerine getirme. Verilen sözü tutma.

incaz-i va'd

 • Va'dini yerine getirme. Verdiği sözünü tutma.

indiras

 • Zail olma, eseri kalmama, mahvolma. Bozulma.
 • Bozulma; silinme, zâil olma.
 • Bozulma, silinme.

infaz

 • Sözünü geçirme. Bir hükmü yerine getirme.
 • Aldığı emre göre birisini öldürme.
 • Öte tarafa geçirme.

infikak

 • Yerini terk etme. Yerinden ayrılma.
 • Ayrı düşme.
 • Çözülme.

infisad

 • (Fesad. dan) Bozulma, fesada uğrama.

infisah

 • Hükümsüz kalma, fesholma. Bozulma.
 • Bozulma, dağılma.

inhidam-ı kat'iye

 • Kesin hezimet, bozulma.

inhilal / inhilâl / انحلال / اِنْحِلَالْ

 • Çözülüp ayrılma. Dağılma.
 • Erime.
 • Münhal olma.
 • Çözülme, ayrılıp dağılma.
 • Çözülme, ayrışma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)
 • Dağılma, çözülme.
 • Dağılma, çözülme.

inhilal-pezir

 • İnhilali mümkün olan. Dağılabilen. Çözülebilen. Eriyebilen. (Farsça)

inhiraf

 • Doğru yoldan sapma.
 • Dönme.
 • Bozulma. Değişme.
 • Kırıklık.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir.

inhiraf-ı mizac / inhirâf-ı mizac

 • Mizacın bozulması.

inhiraf-ı mizaç

 • Mizacın bozulması, karakter bozukluğu.

inhitak

 • Bozulma, yırtılma.
 • Bekârlığın bozulması. Kızlığı bozulma.

inhizam

 • Basılıp ezilme.
 • Bozulma. Askerin bozulup dağılması.
 • Bozulma, dağılma, yenilme.

inşikak-ı asa / inşikak-ı asâ / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin kırılması.
 • Mc: İhtilaf, karışıklık, ikilik. Birliğin bozulması.
 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

intikaz

 • Bozulma.
 • Çözülme, battal edilme.İNTİMA'Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma.
 • (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma.

irca-i kelam / irca-i kelâm

 • Sözü yine maksada çevirme ve getirme.

iris

 • yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme.
 • İftira etme.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

irtican

 • Adamın işi gücü bozulma.

irtizah

 • Biraz bahşiş alma.
 • Özür dileme.

isare

 • Koparmak, kaldırmak.
 • Tozu havaya kaldırmak.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

ısfirar-ı ayn

 • Gözün sararması.

ısga'

 • Söylenilen bir sözü dinleyip kabul etme ve yapma.
 • Söylenilen bir sözü kulak verip dinleme.
 • Meyl etmek.
 • Eksiltmek.

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

ıslah / ıslâh

 • Terbiye etmek, iyi hâle getirmek.
 • Bozulan bir şeyi eski hâline getirme.
 • İnsanların aralarını düzeltmek, barıştırmak.

islamiyet

 • İslâmlık.
 • İslâm oluş. Teslimiyet, inkıyad, bağlılık, hakka tarafgirlik ve iltizamdır. (İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Münazarat)

isma'

 • İşittirmek, sesini duyurmak, bir sözü istenilen yere ulaştırmak.

isnad / isnâd

 • Dayandırma, sened gösterme.
 • Söylediği sözü bir başkasına dayandırmak, bir şeyi, birisi için yaptı demek.
 • Hadîs ilminde hadîs-i şerîf metninin sırasıyla kimler tarafından nakledile geldiğini bildirme.

isnad-ı mecazi / isnad-ı mecazî

 • Mecazî isnad, bir sözün mecaz anlamını tercih etmek.

isti'fa-yı kusur

 • Özür dileme.

isti'zar

 • Özür ve afv dileme.

istiaze / istiâze

 • "Eûzü billâhi mineşşeyta-nirracîm" sözünü söyleyerek Allah'a sığınma, eûzü çekme.

istidad-ı habis

 • Kötü yetenekli, ruhsal özelliği bozuk.

istifsad

 • (Fesâd. dan) Bir şeyin bozulmasını arzulama, fesâdını isteme.

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

istisare

 • Toz savurma, tozutmak, toz kaldırma.
 • Fesatçılık ve fitnecilik yapmak.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.