LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Çift ifadesini içeren 99 kelime bulundu...

ahvel

 • Bir şeyi çift gören, şaşı.

aliz / âlîz

 • Alihten veya Aliziden fiilinden emirdir. İsm-i fâili Alizende Türkçedeki mânası: Zayıf, cılız. (Farsça)
 • Farsçada: Hayvanın ürküp sıçraması, çifte atması, huysuzluk edip sıçramasına denir. (Farsça)

alizende

 • Çifteli at. (Farsça)

amig

 • Karışık. (Farsça)
 • Hakikat. (Farsça)
 • Mc: Çiftleşme. (Farsça)

amiletan / âmiletân

 • İki ayak, çift bacak.

arazi-i gamire / arâzi-i gamire

 • Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

basarık

 • Çulha tezgâhının ayaklığı.
 • Piyano ayaklığı gibi çifte ayaklık.

belham

 • Çiftçilikte kullanılan saban. Çift sürmeğe yarayan âlet.

berze-gav

 • Tarla sürecek öküz, çift öküzü. (Farsça)

berzger / برزگر

 • Çiftçi. (Farsça)

bevaşe

 • Çiftçilerin harman savurmakda kullandıkları çatal şeklindeki tahta kürek, yaba.

bezr-ger

 • Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (Farsça)

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

cima'

 • Cinsi münâsebet. Çiftleşmek.
 • Zamm etmek.

cüft / جفت

 • Tek olmayan. Eşi olan. Çift. (Farsça)
 • Çift. (Farsça)

cüfte / جفته

 • Benzer, eş, denk, müsavi. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan sağrıs. (Farsça)
 • Hayvan çiftesi. (Farsça)
 • Çifte. (Farsça)

dehakin / dehakîn

 • (Tekili: Dihkan) Köy ağaları.
 • Köylüler, çiftçiler.

dih-gan

 • Ekinci, çiftçi, köylü. (Farsça)

dihçe

 • Küçük köy. (Farsça)
 • Çiftçi, köylü. (Farsça)

dihkan / dihkân / دهقان

 • Çiftçi. (Farsça)
 • Köy ağası. (Farsça)

dü-gane

 • İki adet, iki tane, ikiz. Çift. (Farsça)

dübar

 • İki kat, çift kat, kat kat, katmerleşme. (Farsça)

eliz

 • Sıçrama. (Farsça)
 • Çifte, tekme. (Farsça)

emlet

 • Mülk etmek. Çiftlendirmek, tezvic.

erayis

 • (Tekili: Eris) Çiftçiler, ekinciler.

eres

 • Çiftçilik, çiftçi olma.

eris

 • Çiftçi, çift süren, ekinci.

ezvac / ezvâc / ازواج

 • Çiftler. Zevceler. Nikâhlı karılar.
 • Kocalar.
 • Çiftler. (Arapça)

fakis / fakîs

 • Çiftçilerin kullandığı âletlerden halka gibi bir demir.

falih

 • İsteğine kavuşan. Kurtulan. Felâh bulan.
 • Toprak süren. Çiftçi.

feddan

 • (Çoğulu: Fedâdin) Bir çift öküz.
 • Bir günde bir çift öküzle sürülebilen arazi.
 • Daha çok mısırda yer ölçülerinde kullanılan bir kelime.

felahat / felâhat

 • Çiftçilik, ekincilik, ziraat, haraset.
 • Çiftçilik.

fellah / fellâh / فلاح

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.
 • Çiftçi. (Arapça)

filahat / filâhat / فلاحت

 • Çiftçilik. (Arapça)

filahet

 • Çiftçilik, tarla işleri, rençberlik, çift sürmek.

gabgab

 • (Çoğulu: Gebâgıb) Çifte gerdan çene altı. Şakak.

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

haraset

 • Çift sürme.
 • Sürülen yer. Tarla.
 • Ekincilik, çiftçilik.

haris / hâris / حارث

 • Eken, ekici. Çiftçi.
 • Çiftçi. (Arapça)

haris-i gayur / hâris-i gayur

 • Çalışkan ve gayretli çiftçi.

harras

 • (Harâset. den) Çiftçi, ekinci. Toprağı işleyip ekin eken.

hududname

 • Memleket sınırını belirleyen vesika. Harp veya diğer bir ihtilaf sonunda iki taraf murahhaslarınca yerinde tetkik edilerek tanzim olunan harita ve rapor. (Farsça)
 • Memleket dahilindeki bir çiftlik veya arazinin sınırlarını göstermek üzere yapılmış olan vesika. (Farsça)

husyetan

 • Hayalar, çift haya. Erkeklik bezlerinin her ikisi. (Farsça)

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

iskiz

 • (İskize) Hayvanın sıçrayıp kıç atması. (Farsça)
 • Hayvanın ürkerek attığı çifte. (Farsça)

izdivac

 • Çift olmak, birbirine eş olmak. Meşru nikâhla evlenmek.

kaziye-i şartiyye-i münfasıla

 • Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi.

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

keşaverz

 • Ekinci, çiftçi. Ekinlik. (Farsça)

kiştkar / kiştkâr

 • Çiftçi, ekinci. (Farsça)

leked / لكد

 • Çifte, tepme. (Farsça)
 • Tekme. (Farsça)
 • Çifte. (Farsça)

lekedhar

 • Çifte yiyen. (Farsça)

lekedkub

 • Çifte yiyen. Hayvanların ayakları altında ezilen. (Farsça)

lekedzede

 • Çifte yiyen. (Farsça)

lekedzen

 • Tepme veya çifte vuran. Çifte atan. (Farsça)

lüüme

 • Öküz.
 • Çiftçilikte kullanılan bazı âletler.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire
 • Ramazan-ı şerîf ayında, geceleri çift minâre bulunan câmilerde iki minâre arasına gerilen ve halata (kalın ipe) asılarak kandillerle (lambalarla) yazılan yazı ve şekiller.

mekarib / mekârib

 • (Tekili: Mikreb) Çift sürülen sabanlar.

mesani / mesanî

 • (Tekili: Mesnâ) Bir şeyin tekrarı. İki. Çift. Mükerrer.

meşare

 • Bostan. Tarla.
 • Çiftçiler arasında meşhur olan tahta yer.

mezraa

 • Ziraat olunacak, ekilecek tarla, yer, çiftlik.

mihrat

 • Tennur odunu karıştırdıkları âlet.
 • Çiftçi sabanı.

mikreb

 • (Çoğulu: Mekârib) Çift sürmede kullanılan saban.

muhtasıd

 • (Hasad. dan) Ekinci, çiftçi. İhtisâd eden, ekin biçen.

müsire

 • Çift öküzü.

müzavece

 • (Zevc. den) Çift olmak.
 • Evlenme.

müzevvec

 • (Zevc. den) Çiftleştirilmiş, tezvic edilmiş.

na'leyn

 • Bir çift ayakkabı.
 • Bir çift nalın.

naddahatan

 • Püsküren çifte pınarlar.

papure

 • İki çift öküz koşulan ağır bir cins saban. (Farsça)

renc-ber

 • (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. (Farsça)
 • Çiftçi. (Farsça)

rençber

 • Çiftçi.

resatik

 • (Tekili: Rustâk) Köyler, çiftlikler.

revv

 • Çift, karı-koca, zevc.

rustak

 • (Çoğulu: Resâtik) Köy, karye. Çiftlik.

saban

 • Çiftçilerin toprağı sürmek için kullandıkları bir araç.

sahnan

 • Çifte zil.

şef

 • Çift, baş.

şef'

 • Çift.
 • Kurban bayramı günü.
 • Namazların her iki rek'atı demektir. Dört rek'atlı bir namazın evvelki iki rek'atında Şef'-i evvel, diğer iki rek'atına da Şef'-i Sâni denilir. Üç rek'atlı namazın üçüncü rek'atı da Şef'i sâni'dendir.

sevaim

 • (Tekili: Sâime) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar.
 • Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar.

sifad

 • Hayvanların çiftleşmesi.

tev'em

 • İkiz. Çift doğan çocuklar.
 • Mc: Benzer, eş, mümasil.

tevşih / tevşîh / توشيح

 • Süsleme. (Arapça)
 • Çifte kafiye kullanma. (Arapça)

ucale

 • Misafirlerin yolda yemek için götürdükleri azık.
 • Çiftçilerin azık diye evvelce koyup getirdikleri buğday ve arpa.

useyle

 • Bal gibi tatlı olan küçük bir şey.
 • Çiftleşme, cinsî münasebet.

vaty

 • Ayak altında çiğneme, ezme, basma.
 • Çiftleşme.

verzkar / verzkâr

 • Rençber, çiftçi, işçi. (Farsça)

vitr

 • Tek olan şey. Çift olmayan. Tenha.
 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât namaz.
 • Kurban bayramından bir önceki gün.

ya'lul

 • (Çoğulu: Yeâlil) Beyaz bulut.
 • Su üzerinde peydâ olan kabarcık.
 • Çift hörgüçlü deve.

yealil

 • (Tekili: Ya'lul) Suları berrak ve saf akan göller.
 • Beyaz bulutlar.
 • Su üzerinde meydana gelen kabarcıklar.
 • Çift hörgüçlü develer.

zani / zanî

 • Zina eden, çiftleşen.

zari' / zâri' / زارع

 • (Zer'. den) Ekin eken. Çiftçi.
 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

zay'a

 • (Çoğulu: Zıyâ') Geliri olan bina.
 • Tarla. Çiftlik.
 • Binasız arsa.

zebn

 • Şiddetle def'etmek.
 • Devenin çifte vurması.

zerra' / zerrâ' / زراع

 • Ekinci, çiftçi.
 • Ekici, çiftçi. (Arapça)

zevata

 • İki zat.
 • İki sahib.
 • Çift.

zevc / زوج

 • Çift. İki şeyden meydana gelen.
 • Sınıf, cins, nev'.
 • Karı ve kocanın herbiri.
 • Koca, eş.
 • Çift, eş.
 • Koca. (Arapça)
 • Çiftin teki. (Arapça)

zevceyn

 • Karı ile koca. Kadın ile erkek çift.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın