LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÅŸila ifadesini içeren 128 kelime bulundu...

a'dad / a'dâd / اعداد

 • (Tekili: Aded) Adetler. Sayılar.
 • "Aded"in çoğulu. Sayılar.
 • Sayılar. (Arapça)

a'şari / a'şarî

 • Ondalığa âit. Öşür hesapları nev'inden. On sayıları. Ondalık.

acbüzzeneb

 • Ölümden sonra dirilişin tohumu sayılan madde.

addedilen

 • Sayılan.

ahad / âhâd

 • Birler. Birden dokuza kadar olan sayılar.
 • "Ehad'in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

ahlak

 • (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine

ahval

 • (Tekili: Hâl) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri.

alemgir / âlemgir / âlemgîr / عالمگير

 • Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden. (Farsça)
 • Dünyayı fetheden. (Arapça - Farsça)
 • Dünyaya yayılan. (Arapça - Farsça)

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

aşerat

 • (Tekili: Aşere) On sayıları.

aşere

 • On'lar, on sayıları.

avret

 • Gizlenmesi gereken, dinen görünmesi haram sayılan organlar.

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

bid'

 • Birden dokuza kadar veya üçten ona; yahut da onikiden yirmiye kadar olan sayılar. Birkaç.
 • Gecenin bir kısmı.

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

cifir

 • Harflere verilen sayılarla mânâlar çıkarma ilmi.

cuki / cûkî

 • Hindistan'da yayılan ve bozuk bir yol olan Brahmanizmin, cûk denilen dört rûhânî sınıfından birine mensûb olan kimse. Hind kâfirlerinin dervişlerine verilen ad.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

ecvef

 • Ortası boş. Kof.
 • Mc: Boş kafalı. Çok cahil.
 • Gr: Ortasında harf-i illet sayılan elif, vav, yâ harfleri bulunan fiil kökü.

emr-i itibari / emr-i itibarî

 • Gerçekte olmadığı halde var sayılan olgu, meridyenler gibi.

emr-i vehmi / emr-i vehmî

 • Maddi bir varlığı olmayan, ancak itibar edilen, varsayılan olgu; meridyen çizgileri ve maddedeki çekim kanunu gibi.

erkam-ı aşere

 • Sıfır da dahil olduğu birden dokuza kadar olan sayılar.

eyyamün ma'dudat

 • Kurban bayramının son üç günü.
 • Sayılan günler.
 • Ramazan-ı Mübârekin sayılı günleri.

fakir

 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

farazi / farazî / فَرَض۪ي

 • Farzedilen, varsayılan.
 • Hayalî, varsayılan.
 • Var sayılan.

farz

 • İslâmiyette mazeret olmadıkça yapılması mecburi olan, terkedilmesi günah sayılan Tanrı buyruğu.
 • Zarurî, lüzumlu.

farziye

 • (Çoğulu: Farziyyât) Bazılarına göre kabul edilir sayılan. Mevhum ve itibarî olan. Aslı isbat edilmemiş hüküm.

ferş

 • Döşeme, yayma.
 • Yayılan şey.
 • Seccade, hasır,
 • Yeryüzü, kır, sahra.

fuhşiyat / fuhşiyât

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler; Dinen yasaklanan ve haram sayılan davranışlar.

gane / gâne

 • Bazı sayıların sonlarına eklenerek "lik" halinde sıfatlar yapılır. (Meselâ: Cihâr-gâne: f. Dörtlük.) (Farsça)

gavaşi / gavaşî

 • (Tekili: Gaşiye) Kıyametler.
 • Örtü. At takımından sayılan bir nevi örtü.

gir / gîr

 • (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir. (Farsça)

had ü hesaba gelmeyen

 • Sayılamayacak kadar çok olan.

hadd-i mevhum

 • Gerçekte olmadığı halde var sayılan bir sınır.

hades

 • Yeni olmak. Eskiden olmayıp sonradan görülmek.
 • Taze. Yiğit. Genç.
 • Fık: Abdest almayı icabettiren hal. Bazı ibadetlerin yapılmasına mâni olan ve necaset-i hükmiye sayılan hal.
 • Pislik.

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hafıza-pira / hâfıza-pirâ

 • Hafızayı süsleyen. (Farsça)
 • Uğur sayılarak ezberlenen şey. (Farsça)

hasra gelme

 • Sayılamayan.

havamis-i süleymaniye

 • Tar: Süleymaniye Medresesini teşkil eden medreselerden beşinin müderrisine verilen ünvan. İlk zamanlarda havamis namı altında beş medrese ve beş aded de müderris bulunurken daha sonraları müderrislerin sayıları arttırılmış ve bundan dolayı "havamis" kelimesi de "hamise"ye kalbolunmuştur. Havamis med

hıdırellez

 • Yazın başlangıcı sayılan altı Mayıs günü. (Rûmî senede Nisan ayının yirmi üçüncü günü.)

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hücciyet

 • İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma.

i'tibarat

 • (Tekili: İ'tibar) İ'tibarlar, şeref ve haysiyetler.
 • Var sayılan şeyler, faraziyeler.

i'tikar

 • Birbirine karışıp sayılamama.

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

ilhad / ilhâd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan, müctehid âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri ve müslümanlar arasında yayılan îmân bilgilerine uymamak, doğru yoldan ayrılmak küfre (îmânsızlığa) sebeb olan inanış.

intişar eden

 • Yayılan.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

itibari / îtibarî / itibârî / اعتباری

 • Var sayılan.
 • Göz kararı. (Arapça)
 • Var sayılan. (Arapça)

kabadayı

 • Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi.
 • Kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı.

kamara

 • Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar.
 • Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar.
 • Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme.
 • Avrupa devletlerinde millet meclisi.

kavs-ı mevhume / kavs-ı mevhûme

 • Vehmedilen, varsayılan yay; sanal yay.

kefen-i kifaye / kefen-i kifâye

 • Fakir veya çok borçlu olarak vefât etmiş erkek ve kadın için yeterli sayılan ve bedeni örtecek kadar olan kefen.

kesirler

 • Küsürlu sayılar.

küçük günah

 • Fitne çıkarmak, adam öldürmek, zinâ etmek gibi büyük günahlara göre daha küçük sayılan günahlar, yasaklar, mekrûhlar.

Kulleteyn

 • Alıntı:
  "iki kulle" (yaklaşık 13 ton) su. Durağan suyun temiz ("tahir") sayılabilmesi için Şafii mezhebine göre bu kadar olması yeterliydi. Daha az olamazdı. Bu kadar oldu mu, içinde ne bulunursa bulunsun "temiz"di artık. "pislik"lerle dolu bile olsa...

  Turan Dursun, Kulleteyn,
  Akyüz Kitabevi, 1990


kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

layuad

 • Sayısız, sayılamayacak kadar çok.

ma'dud

 • Hesabedilen. Sayılan. Addedilen.
 • Muayyen. Belli.

ma'yuben

 • Kusur ve ayıp sayılarak. Ayıplanarak.

madud / mâdud / mâdûd

 • Addedilen, sayılan.
 • Sayılan.

mahzurat

 • Haram sayılan ve sakınılması gerekli iş ve davranışlar.

makbulin / makbûlîn

 • Makbul sayılanlar.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

mefruz

 • (Farz. dan) Farz olunmuş. Farz hâline gelmiş. Çok lüzumlu. Farz kabilinden olmuş.
 • Var sayılan.

mendub

 • İyilikleri sayılarak arkasından ağlanan ölü.
 • Şeriatçe yapılıp yapılmamasında bir sakınca olmayan ama uygun görülen işler.

menşur

 • Yazılı olarak yayılan, neşredilen.

mer'i / mer'î

 • (Mer'iyye) Riayet edilen, hükmü geçen. Makbul sayılan, hürmet edilen.

meşa'

 • Duyulan, intişar eden, açıklanan, yayılan. Etrafa yayılmış olan.
 • Bölünmeyip ortaklaşa kalmış olan. Müşterek olan.

mevhum / mevhûm

 • Gerçekte olmadığı halde var sayılan.
 • Gerçekte olmadığı halde var sayılan.

mevhume

 • Gerçekte olmadığı halde var sayılan.

miat

 • (Tekili: Mie) Yüzler. Yüz sayıları.

milel

 • (Tekili: Millet) Milletler. Bir millet sayılan topluluklar.
 • Bir din veya mezhebde olan topluluklar.

müennes-i semai / müennes-i semaî

 • Gr: Kelimenin kendisinde müenneslik edatı olmadığı halde, müennes sayılan ve öyle kullanılagelen kelime. Yed, şems... gibi.

mukim / mukîm

 • İkamet eden. Ayakta duran.
 • Okuyan.
 • Bir memlekette devamlı duran.
 • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
 • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet

münbasıt

 • Yayılan, genişleyen.
 • Yayılan, genişleyen.

münbasit / مُنْبَسِطْ

 • Yayılan, genişleyen.
 • İnbisat eden, yayılan, genişleyen. Yaygın, münteşir, yayılmış, açık. Şen.
 • Yayılan.

münfelik

 • (Felak. dan) Açılan, yayılan, görülen.
 • İnfilâk eden, patlıyan.

müntesir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

münteşire

 • Yayılan.

müstatrif

 • (Turfa. dan) Nâdide sayılan.

müstehan

 • Değersiz, alçak, âdi, hakir sayılan.

müstes'ad

 • (Sa'd. dan) Uğurlu sayılan veya uğurlu sayılmış.

müstevli

 • İstilâ eden, ele geçiren, zapteden. Galib olan. Yayılan, her tarafı kaplayan.

mutazavvı'

 • Güzel kokusu etrâfa yayılan.

müteberrik

 • (Bereket. den) Mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu.

mütenessir

 • (Nesr. den) Saçılan, yayılan, dağılan.

müteneşşir

 • Yayılan, dağılan, intişar eden.

necaset / necâset

 • Dinen pis sayılan maddî pislik.

neşrolunan

 • Yayılan, yayımlanan.

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

nüdbe

 • Ölen bir kimsenin iyilikleri, mehasini sayılarak ağlamak.

nüfus-u ehl-i iman / nüfûs-u ehl-i iman

 • İman sahiplerinin kendileri, sayıları.

nüfus-u mü'minin / nüfûs-u mü'minîn

 • Mü'minlerin kendileri, sayıları.

nur-u münbasıt

 • Yayılan, genişleyen nur.

perakende

 • Dağınık. Dağıtma. (Farsça)
 • Azar azar yayılan veya satılan. (Farsça)

rakam

 • Yazı ile işaret, sayıları gösteren işaret.
 • Yazı yazmak.

rakka

 • Dere yanında olup sel geldiğinde üzerine yayılan arazi.
 • Bir yerin adı.

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

sagair / sagâir

 • Küçük günâhlar. Küçük sayılan günahlar.

şahid

 • Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.
 • Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.
 • Melâike-i kiram.
 • Hazır.

şairane / şairâne

 • Şairce. şaire benzer surette konuşmakla. Mevzuu şiir sayılabilecek kadar hoş, lâtif olan şey. (Farsça)

sari kanun / sâri kanun

 • Her şeye geçen, yayılan, her şeyde bulunan; yerçekimi kanunu gibi.

sava / savâ

 • Kutsal sayılan ve Peygamberimizin doğduğu gece kuruyan bir göl.

şehid-i manevi / şehid-i mânevî

 • Mânevî olarak şehit sayılan.

sene-i hicriye

 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın Mekke'den Medine'ye hicreti başlangıç sayılan ve Muharrem 1'den başlayan sene. Bu sene-i Kameriye (kamer yılı), Zilhicce ile biter, 354 veya 355 gün sürer.

şerait-i adiye-i itibariye / şerait-i âdiye-i itibariye

 • Var sayılan, normal, sıradan kurallar.

sereyan-ı seria

 • Sür'atle yayılan, çabuk neşrolan.

sirayet eden

 • Bulaşan, yayılan.

suud

 • Mübarek.
 • Mübarek sayılan yıldızlar.

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

taht-eş şuur

 • Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.

temahhuz

 • (Temahhud) Doğum sancısı çekmek.
 • Hayvanın gebe oluşu.
 • Süt yayıkta yayılarak yağı alınıp safileştirilmesi.
 • Fitne çıkarma.

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

temyiz

 • Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden ayırmak.
 • Yargıtay.
 • Gr: Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hale koymak. Meselâ: "İşrune dirhemen" (yirmi dirhem) ve "Retle zeyten" (Bir retl zeytin yağı) tâbirlerinde "dirhemen" ve "zeyten" gibi.
 • <

tevatürat / tevatürât

 • (Tekili: Tevatür) Tevatürler, ağızdan ağıza dolaşıp yayılan haberler.

tevatüren

 • Ağızdan ağıza yayılarak. Tevatür suretiyle.

türk

 • Türkler, Asya'nın en büyük ve en meşhur milleti olup, Turan milletlerindendir. Türkler en evvel Sibirya ile Çin arasında olan Altın Dağı taraflarında yaşamışlar ve oradan defalarca güney ve batıya doğru yayılarak Çin'de ve Türkistan memleketlerinde fetihler yapmışlardır.Türkler eskiden beri iki şube

uluf

 • (Tekili: Elf) Binler, bin sayıları.
 • Ülfet ve ünsiyete ziyade meyyal ve alışkan olan.

umur-u itibariye / umur-u itibâriye / umûr-u itibariye

 • İtibârî işler; öyle sayılan işler.
 • Varsayılan emirler, saymaca işler.

vaftiz

 • (Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.

vaziyet-i mevhume

 • Olmadığı halde varsayılan vaziyet, durum.

vehmi / vehmî

 • Varsayılan, olmadığı halde var kabul edilen.

vehmiye

 • Varsayılan, olmadığı hâlde var tasavvur edilen.

yaktin / yaktîn

 • Kabak, kavun ve karpuz gibi dalları yerde yayılan bir nebat adı.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

zekat / zekât

 • İslâm'ın beş şartından biri. Dînen zengin sayılan müslümanın nisab miktârındaki zekat malının belli zamanda belli miktârını zekat niyeti ile ayırıp emr edilen müslümanlara vermesi.