LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Âlâm ifadesini içeren 353 kelime bulundu...

a'lam

 • (Tekili: Alem) Alemler. Alâmetler. İzler. Nişanlar.
 • Bayraklar.
 • Büyük âlimler.
 • Büyük dağlar.

a'lem

 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.

a'raz

 • (Tekili: Araz) Arazlar, işaretler, nişanlar, alâmetler.
 • Tesadüfler.
 • Hastalık alâmetleri.
 • Kazalar, felâketler, musibetler.

abe

 • İşaret, alamet.
 • Cemaat, topluluk.

adet-i islam / âdet-i islâm

 • İslâm âdeti. Küfür alâmeti olmayan ve en az iki müslüman tarafından kullanılan âdetle ilgili şeyler.

ağleb-i ömür

 • Ortalama ömür, hayat süresi.

ahz ü girift

 • Ele geçirme, yakalama.
 • Esir alma.

akar

 • Köşk, yüksek bina.
 • Bâbil vilayetinde bir yer adı.
 • Dehşetli olmak. Yaralamak. Boğazlamak.
 • Korku ve dehşetten kişinin ayakları titreyip dövüşememesi.

akd / عقد

 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

alaim / alâim

 • Alâmetler, belirtiler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alaim-i iman / alâim-i iman

 • İman alâmetleri, belirtileri.

alamat / alâmat / alâmât / علامات

 • (Tekili: Alâmet) İzler, nişanlar, alâmetler, işâretler.
 • Alametler, işaretler.
 • İşaretler, alametler. (Arapça)

alamat-ı kıyamet / alâmât-ı kıyamet

 • Kıyametin alâmetleri, işaretleri.

alamet / alâmet / علامت

 • İşaret, iz, alamet, belirti. (Arapça)
 • Çok iri. (Arapça)

alamet-i gurur / alâmet-i gurur

 • Gurur ve kibiri belli eden alâmet.

alamet-i i'caz / alâmet-i i'câz

 • Mu'cize oluş alâmeti, belirtisi.

alamet-i kübra / alâmet-i kübrâ

 • En büyük kıyamet alâmeti.

alamet-i sukut / alâmet-i sukut

 • Düşme belirtisi, alçalma alâmeti.

alamet-i sürur / alâmet-i sürur

 • Sevinç alâmeti, belirtisi.

alem / علم

 • Sancak. (Arapça)
 • Alem. (Arapça)
 • Nişan, alamet. (Arapça)

alem-i zati / alem-i zâtî

 • Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.

ampirizm

 • (Deneyci felsefe) Her çeşit bilginin kaynağının duyu organlarının kullanılması sonucu kazanılan tecrübe olduğunu, duyu organlarının kullanılmadan hiçbir bilginin akılda yer alamıyacağını savunan felsefe. Akılcı felsefe gibi bu felsefenin de aşırı iddiasının yanlışlığını, tenkitçi felsefe ve psikoloj

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.
 • İşaret, alâmet.
 • Tesadüf.
 • Kaza, felaket.
 • Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

asabat / asabât

 • Baba tarafından olan akrabalar.
 • Şer'an miras alamayan akrabalar.

asal

 • Ahlâk. Karakter.
 • Alâmet, işaret, belirti.

asr

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden

ayet / âyet

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.
 • Eser.
 • Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret.
 • Menzil, mekân.
 • Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. (Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır.)

azeka

 • Alâmet, nişan, işâret.

azk

 • Hurma ağacı.
 • Nişan, alâmet, işâret.

balotaj

 • Bir seçimde herhangi bir adayın, oyların ekseriyetini alamaması hali. (Fransızca)

basar

 • (Çoğulu: Ebsâr) Görme duygusu.
 • Kalble hissetme. Kalb gözü.
 • Gözün görmesi.
 • İdrak. Fikir.
 • İlm-i Kelâm'da: Kendi şânına lâyık bir vecih ile Cenab-ı Hakk'ın "görme sıfatı"dır. Kâinatta hiçbir şey O'nun görmesinden hâriçte kalamaz.

bayrak

 • Devletin belirli alâmetlerini hâvi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak, alem.

belut / belût / بلوط

 • Bot: Meşe ağacı.
 • Meşe ağacının meyvesi olan palamut.
 • Pelit, palamut. (Arapça)
 • Meşe. (Arapça)

beraat-i istihlal / beraat-i istihlâl

 • Güzel başlangıç, iyi alâmet.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

beraatü'l-istihlal / beraatü'l-istihlâl

 • Güzel bir alâmet, başlangıç.

berdaht

 • Pürüzünü giderme. Pürüzsüz yapma. (Farsça)
 • Cilâlama, parlatma. (Farsça)
 • Düzleme, düzeltme. (Farsça)

berike

 • Yırtmak. Paralamak.
 • Un helvası.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

çal

 • İsimlere önden eklenip, onun daima hareket edip oynamakta olduğuna işaret ve delâlet eder. Meselâ: Çal-at : Durduğu yerde de hareket eden at.
 • Bir şeyi şiddetle kapmaya delâlet eder. Meselâ: Çal-yaka: Yakasından kapmak, şiddetle yakalamak.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

cehd / جهد

 • Çalışma, çabalama.
 • Çaba, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cem-i müennes

 • Gr: Müfredinin şeklini bozmadan sonundaki müennes alâmeti olan (e "t") kaldırılıp yerine (ât) getirilir. Müslime(t) : Müslimât gibi.

cerh / جرح / جَرْحْ

 • Yaralama, çürütme.
 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ
 • Yaralama.
 • Yaralama, yaralatma, çürütme.
 • Yaralama. (Arapça)
 • Çürütme. (Arapça)
 • Cerh edilmek: (Arapça)
 • Yaralanmak. (Arapça)
 • Çürütülmek. (Arapça)
 • Cerh etmek: (Arapça)
 • Yaralamak. (Arapça)
 • Çürütmek. (Arapça)
 • Yaralama, bir fikri çürütme.

cerh ve ta'dil / cerh ve ta'dîl

 • Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta'dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açı klaması.

cerh-i amud / cerh-i amûd

 • Bir kimseyi her ne ile olursa olsun, haksız olarak kasden yaralamak.

cerhetmek

 • Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve bâtıl olduğunu isbât edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.
 • Yaralamak, çürütmek.

curh

 • (Curha) Yara. Yaralama.

cürm-ü meşhud

 • Suç üzerinde suçluyu yakalamak. Görülen suç. (Suç üstü)

dabbet-ül arz / dâbbet-ül arz

 • Hadis-i şerifle âhir zamanda olacağı haber verilen ve âhir zaman alâmetlerinden olan bir nevi mahluk.

dabbet-ül-erd / dâbbet-ül-erd

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan.

dabbetü'l-arz / dâbbetü'l-arz

 • Kıyâmet alametlerinden olup topraktan çıkan varlık.

dabbetülarz / dâbbetülarz

 • Âhirzaman alâmeti olan bir yaratık.

damga

 • Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak.
 • İşaret vurulan âlet. Mühür.

deccal / deccâl

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim.

delalat

 • (Tekili: Delâlet) Delâletler, alâmet olmalar,yol göstermeler, kılavuzluklar.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

derd-dest

 • Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz.
 • Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.

derdest / دردست

 • Yakalama. (Farsça)
 • El altında olma. (Farsça)
 • Derdest edilmek: Yakalanmak. (Farsça)
 • Derdest etmek: Yakalamak. (Farsça)

edille

 • (Tekili: Delil) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları.

ehl-i tefrit

 • Tersine aşırı olanlar, bir meselede ortalamanın altında kalanlar.

elvah-ı misali / elvâh-ı misâli

 • Misâlî levhalar, mânevî kopyalama tabloları.

emarat-ı hasene

 • İyi alâmetler.

emare

 • Alâmet, işaret, nişan, iz, ip ucu, belirti.

emere

 • (Çoğulu: İmer) Çöllerde taştan belirlemek için yapılan alâmetler.

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

eser

 • Nişan, alâmet. Çoğulu âsârdır.
 • Haber, hadîs-i şerîf, Eshâb-ı kirâm ve tâbiîne âit iş, söz ve takrirler yâni görüp de mâni olmadıkları hususlar.

eser-i hayat

 • Hayat alâmeti, hayat eseri, hayat belirtisi.

eşrat

 • Nişanlar. Alâmetler. şartlar.

eşrat-ı kıyamet

 • Kıyamet alâmetleri.

eşrat-ı saat / eşrât-ı saat

 • Kıyâmet alâmetleri..
 • Kıyamet alâmetleri.
 • Kıyamet alâmet-leri.

eşratısaat / eşrâtısaat

 • Kıyamet alâmetleri.

eşratü's-saat / eşrâtü's-sâat

 • Kıyamet alâmetleri; kıyamet alâmetlerinin anlatıldığı ve yorumlandığı risale olan Beşinci Şua.

fal-i hayır / fâl-i hayır

 • İyi alâmet ve işaret.

fal-i hayr / fâl-i hayr

 • İyi alâmet ve işaret. Uğur.
 • İyi hâl, iyi alâmet ve işaret.

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

fart

 • İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık.
 • Acele etmek ve ansızın gelmek.
 • Yollara alamet olarak konulan işâret.

fazail-simat

 • Alâmet ve işaretleri faziletten ibaret olan.

fehs

 • Diliyle elini yalamak.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fers

 • Dağıtmak. Saçmak.
 • Ciğer parçalamak.
 • Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak.
 • Atın pisliği. Fışkı.
 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Boyunlamak.

fetk

 • Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek.
 • Yaralamak.
 • İnadetmek.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

füruk

 • (Tekili: Fark) Farklar. Ayırma vasıfları. Alâmetler.

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gir / gîr

 • (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir. (Farsça)

girift

 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)

guşiş

 • Çabalama, uğraşma, çalışma. (Farsça)

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hadş

 • Kaşımak.
 • Tırmalamak.

halb

 • Parçalama, pençeleme.
 • Birinin aklını başından alma.

hamş

 • Kaşımak.
 • Tırmalamak.

harş

 • Kesbetmek, almak.
 • Tırmalamak.

hassa

 • (Çoğulu: Havass) İnsanın kendisine tahsis ettiği şey. Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan şey. Bir şeye mahsus kuvvet. Te'sir. Menfaat.
 • Adet ve alâmet. Ekâbir, kavmin ileri geleni.

hatm

 • Kırmak, ufalamak.

hayatiyet

 • Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması.

hazem

 • Dizme, sıralama.
 • Edb: İlk beytin ortasına birden dörde kadar harf ilâve etme.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)

herv

 • Dövme, sopalama.
 • Pişirme.
 • Afganistan'da bir şehrin adı.

herzeguyi / herzegûyî / هرزه گویى

 • Saçmalama. (Farsça)

hess

 • Dövmek.
 • Kırmak, ufalamak.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

hezeliyat

 • Ciddi olmayan sözler, saçmalamalar.

hezeyan / hezeyân / هزیان / هَذَيَانْ

 • Saçmalık, saçmalama.
 • Deli saçması, saçmalama.
 • Sayıklama. (Arapça)
 • Saçmalama. (Arapça)
 • Saçmalama.

hezeyan-ı fikri / hezeyân-ı fikrî / هَذَيَانِ فِكْر۪ي

 • Fikre âit saçmalama.

hezeyan-ı küfri / hezeyan-ı küfrî

 • Küfür saçmalaması.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hidaş

 • Tırmalama.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

huduş

 • Kaşımaktan ve tırmalamaktan dolayı olan yara.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hünsa

 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

hunut

 • Mumyalama.
 • Bir ölünün uzun zaman çürüyüp kokmaması için kullanılan eczalar.

ibn-üs-sebil / ibn-üs-sebîl

 • Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında malı, parası kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp, muhtâç kalan.

ibtar

 • Parçalama.
 • Mahrum etme, esirgeme.
 • Gündüzün başlangıcı.

icar / îcâr / ایجار

 • Kiralamak. Kiraya vermek.
 • Kira parası.
 • Kiralama.
 • Kiralama. (Arapça)
 • Kiraya verme. (Arapça)
 • Kira. (Arapça)
 • Îcâr edilmek: Kiraya verilmek. (Arapça)
 • Îcâr etmek: Kiraya vermek. (Arapça)

icare / icâre

 • Belli bir menfaati belli bir bedel karşılığında satmak, kirâlamak.

icla / iclâ

 • Cilalama.
 • (Cilâ. dan) Sürme, nefyetme, sürgün etme. Evinden barkından ayırma.
 • Sür'atle seğirtme.
 • Cilâlama, parlatma.

ictihad / ictihâd / اجتهاد

 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Görüş. (Arapça)
 • Dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme. (Arapça)

iftidah

 • (Fadâhat. den) Kırma, kırıp ufalama.
 • Maskara olma, rezil olma.

iftiras / iftirâs / افتراس

 • Yırtmak. Parçalamak. Yırtıp parçalamak.
 • Zorla yere yıkmak.
 • Parçalama.
 • Parçalama.
 • Parçalama. (Arapça)

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

iğtinam

 • Yağmalama.

igtinam-ı fırsat

 • Fırsatı yakalama, fırsattan istifade etme.

ihtilam / ihtilâm

 • Uykuda cünüb olma. Çocuğun bülûğa, ergenlik çağına ulaştığının alâmeti, işâreti.

ihtinak

 • (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma.

iktira'

 • (Kirâ. dan) Kiralama, kira ile tutma.

iktisar

 • (Kesir. den) Paralamak. Kırılmak.

inangir

 • Dizgin yakalama. Dizgin tutma. (Farsça)

ipucu

 • Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika.

irfitat

 • Ufak ufak yapma, ufalama.

irticaf

 • (Recfe. den) Sarsma, sarsıntı, çalkalama. Tahrik.

irtisa'

 • Dişler sık olma.
 • İki şey, birbirine bitişik olma.
 • Taneleri, iki taş arasında döğüp parçalama.

işaret / işâret / اشارت

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.
 • Gösterme. (Arapça)
 • Alamet. (Arapça)
 • İz. (Arapça)

işgal

 • Zabtetme, istilâ etme.
 • Birisini işten alıkoyma, başka şeyle meşgul etme, oyalama, uğraştırıp kendi işine mâni olma.
 • Oyalama, alma.

ıskaparma

 • İtl. Bir gemiyi toptan kiralama.

isr

 • Alâmet. Nişane.
 • Ayak izi.
 • Yol. Meslek.
 • Başlamak ve azimet etmek.

istavroz

 • Hıristiyanlığın alâmeti, işâreti sayılan şekil ve bu şekilde yapılmış put, haç.

isticar

 • Kiralamak. Kiraya vermek.

istihlab

 • Tırmalama.

istikra'

 • Kiralamak, kiraya vermek.

kabul / kabûl

 • Almak, râzı olmak. Alış-veriş, kirâlama, nikâh gibi sözleşmelerde yapılan teklife rızâ göstermek.

kalla'

 • Beylere koğuculuk yapan yalancı.
 • Halk içinde tanınmak için kendine bir alâmet yapan kimse.

karh

 • Yaralama.
 • Hasta olmak.
 • Bedende çıkan yara.
 • Su olmayan yerde kuyu kazmak.
 • Yanlış ve yalanla hakkı değiştirmek ve battal etmek.

karine / karîne

 • Emâre, alâmet. Bir şeyin hakîkatine delil olan şey.

karine-i hal

 • Durumun gösterdiği alâmet, belirti.

karn

 • Zaman, devre.
 • Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
 • Yüz yıllık zaman. Asır.
 • Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki

katf

 • Atın veya diğer davarın adımını geç atması.
 • Tırmalamak.
 • Üzüm kesmek.
 • Ağaçtan meyve devşirme.
 • Devşirme mevsimi.

kazkaza

 • Kemiği parçalamak.

kedd

 • Emek. İş. Çalışma, uğraşma, çabalama.

kerküz

 • Delil, işâret, alâmet. (Farsça)

kesr

 • Kırmak. Parçalamak. Parçalara ayırmak.
 • Mat: Bir bütünün parçalarından her biri.

kezaz

 • (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.

kısas / kısâs

 • Öldürmenin öldürme, yaralamanın yaralama ile cezalandırılması: Göze göz, dişe diş gibi.
 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

kıta'

 • Kesme, parçalama, kat etme.
 • Haram olan şey.

kıyamet alametleri / kıyâmet alâmetleri

 • Kıyâmetin kopmasının yaklaştığına dâir Resûlullah efendimizin haber verdiği büyük ve küçük alâmetler, işâretler.

küfr alametleri / küfr alâmetleri

 • Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları ve kâfirlik alâmeti olan şeyler.

küfr-i hükmi / küfr-i hükmî

 • İslâmiyet'in îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söylemek ve işleri yapmak.

kuşiş

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)

la'k

 • Yalamak.

lahs

 • Yalamak.

lat'

 • Yalamak.
 • Ayağıyla bir kimsenin belinden aşağısına vurmak.

lecn

 • Yalamak.
 • Deve için yem yapmak.

lecz

 • Köpeğin kab kacak yalaması.

leds

 • Yalamak.
 • Davarın ayağına nal vurmak.
 • Yırtık dikmek.

leff ü neşr

 • Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san'atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, sonra da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

lehs

 • Yalamak.

lekedar etmek

 • Lekelemek, karalamak.

lems

 • Yalamak.

lesb

 • Vurmak.
 • Yalamak.
 • Yapışmak. Cem'etmek, toplamak.

lesd

 • Yalamak. Emmek.

less

 • Yemek.
 • Yalamak.

levg

 • Ağızda bir cismi çiğneyip sonra dışarı tükürmek.
 • Yalamak.

levn

 • Renk, boya. Sıfat, nev', çeşit, tür. Bir şeyi diğerinden ayıran alâmet.

levs-ül katl

 • Birisini katletmekle müttehem olan şahısta, katlin nişânesi veyahut maktul ile aralarında zâhir bir düşmanlık bulunması gibi alâmet ve karineler.

lügat

 • Bir dilin kelimelerini belli bir sıralama içinde, mânâlarıyla beraber ihtiva eden kitap, sözlük.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

ma'lem

 • (Çoğulu: Maâlim) Eser, iz, nişan, alâmet.

maavil

 • (Tekili: Mi'vel) Taş, kaya parçalamakta kullanılan sivri kazmalar.

mahayil

 • Alâmet, işaret.
 • (Tekili: Mahile) Hayâl eserleri.

mahile

 • (Çoğulu: Mahâyil) Düşünmeğe sebebiyet veren işaret, alâmet.

manzumat

 • Düzenlemeler, sıralamalar.

matain / mataîn

 • (Tekili: Mıt'ân) Mızrakla yaralamakta mâhir ve usta olan.

math

 • El ile vurmak.
 • Yalamak.
 • Birbiri ardınca sulamak.

mavzer tüfeği

 • Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek türü.

mazmaza / مضمضه

 • Gusül veya abdest alırken, elleri yıkadıktan sonra üç kere ağız dolusu su alıp ağızda çalkalamak.
 • Gargara. (Arapça)
 • Mazmaza yapmak: Gargara yapmak, ağızda su çalkalamak. (Arapça)

me'nuf

 • Burunda hastalığı olup koku alamayan.

mecazi rızık / mecâzî rızık

 • Yaşamı devam ettirmek için zorunlu olmayan ve çalışıp çabalamakla elde edilmesi gereken nimetler.

medlul / medlûl

 • Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.

meenne

 • Alâmet, nişan, işaret.

meks / مكث

 • Duralama, duraklama. (Arapça)

menair

 • (Menâvir) Minâreler.
 • Nur yerleri.
 • Alâmet.

menare

 • (Çoğulu: Menâr-Menâvir) Alâmet, işaret.
 • Kandil.
 • Minare.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

mensim

 • (Çoğulu: Menâsim) Alâmet, işaret, nişân, iz, eser.
 • Yol, tarik.
 • Deve tırnağı.

mersum

 • (Resm. den) Yazılmış, çizilmiş. Alâmetli, işaretli.
 • An'ane, gelenek, örf ü âdât.
 • Adı ve bahsi geçmiş. Bahsedilmiş.

mertebe-i tadad / mertebe-i tâdâd

 • Sayma ve sıralama mertebesi.

merz

 • Parmak ucuyla çimdiklemek ve tırmalamak.

meş'ar-ül-haram / meş'ar-ül-harâm

 • Mekke-i mükerremede, Arafât ile Minâ arasında bulunan Müzdelife'nin sonunda Cebel-i kuzah yakınında bir yer. Meş'ar, şiâr (alâmet) yeri demektir. Meş'ar denmesi; ibâdet yeri olması; haram diye vasıflandırılması ise, hürmeti ve kıymeti sebebiyledir.

mevsim

 • (Çoğulu: Mevâsim) Pazar yeri.
 • Arap pazargâhları.
 • Yılın dört kısmından biri.
 • Zaman. Vakit. Alâmet.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

mi'vel

 • (Çoğulu: Meâvil) Büyük taşları ve kayaları parçalamaya yarıyan sivri kazma.

mısdak

 • (Sıdk. dan) Bir şeyin doğru olduğunu isbata yarayan şey. Tasdik âleti.
 • Alâmet. Tavır. Tarz. Düstur.
 • Değer ölçüsü.

mitin

 • Taşları kayaları paçalamada kullanılan büyük çekiç. (Farsça)

mübeşşirat

 • (Tekili: Mübeşşir) Hayırlı alâmetler.
 • Müjdeleyenler, hayırlı haber verenler.

mücaraha

 • (Cerh. den) Karşılıklı birbirini yaralama.

müfe'at

 • Yılan suretinde olan alâmet.

mugve

 • (Çoğulu: Mugveyât) Canavarı düşürüp yakalamak için kazıp ağzını örttükleri kuyu.

muhadeşe

 • Tırmalama. Sıkıntı ve zahmet verme.

muhammen

 • (Hamn. den) Tahmin edilen. Ortalama olarak bir değer kabul edilen. Sanılan.

muhayene

 • Belirli bir zaman için kiralama.

muhtenik

 • (Hank. dan) Nefes alamayıp boğulan. Boğuk. Boğulmuş.

mümarete

 • Çabalama, uğraşma, gayret sarfetme.

münahebe

 • Malı yağmalama.

münaseha

 • Bir şeyi diğerine nakletmek.
 • Döndürmek.
 • Tebdil etmek, değiştirmek.
 • Huk: Bir vârisin, kendine bırakılan mirası alamadan ölmesi.

müşahere

 • (Şehr. den) Aylıkla tutma. Aylıkla kiralama.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

müste'cerün-fih

 • Kiralama maksadı.

müsveddat

 • (Sevvad. dan) Müsveddeler, karalamalar, taslaklar.

müsvedde

 • İlk nüsha, karalama.
 • İlk yazılış, karalama.

müsvedde-i evvel

 • İlk müsvedde, ilk karalama.

mutavassıt

 • Ortalama. vasıtalık eden.

mütevessim

 • Bir şeyi çözmeğe çalışan.
 • Nişanlı, alâmetli ve bezenmiş kişi.

müttesim

 • Hususi bir nişânı veyâ âlameti olan.

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

nahr

 • Eskimek.
 • Çürümek.
 • Parçalamak.

nazm-ı garib-i hikmet / nazm-ı garîb-i hikmet / نَظْمِ غَرِيبِ حِكْمَتْ

 • Garib hikmetli sıralama.

nekz

 • Gayret etme, uğraşma, çok çabalama.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)
 • Alâmet, işaret.

nişane / nişâne

 • Alâmet, işaret.
 • İz, alâmet, bellik.

nizal

 • Nişan, işaret, alâmet.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

ömr-ü tabii / ömr-ü tabiî

 • Ortalama, normal yaşama müddeti.

ömr-ü vasati / ömr-ü vasatî

 • Ortalama ömür süresi.

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

paralamak

 • Parçalamak, parça parça etmek.

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

rende

 • Tahtaların yüzlerini pürüzlerden kurtarıp dümdüz etmek için marangozların kullandıkları âlet. (Farsça)
 • Mutfakta peynir, soğan, havuç gibi şeyleri ufalamak için kullanılan tenekeden veya ona benzer maddelerden yapılan âlet. (Farsça)

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

reşahat-i ihtiyar

 • İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler.

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

rütebi / rütebî

 • Derecelere göre sıralama.

sa'y

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.

şahadet

 • (Şehâdet) Şâhidlik.
 • Bir şeyin doğruluğuna inanmak.
 • Delâlet. Alâmet, işaret, iz.
 • Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik.

sahc

 • Bağırsağın yaş olup cerahat vermesi.
 • Kaşımak.
 • Tırmalamak.

sakl

 • Törpü ile eğeleme. Cilâlama.

savr

 • (Çoğulu: Savâri) Hamle yapmak.
 • Parçalamak, pâre pâre etmek.
 • Bir yerde toplanmış küçük hurma ağaçları.

saykal vurmak

 • Cilalamak, parlatmak.

şeair / şeâir / شعائر

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.
 • İslâmî alâmetler, semboller, âdetler.
 • İslamiyet alametleri.

şeayir

 • (Tekili: Şâire) Hac için hazırlanan nişanlı kurbanlar. Şâireler. Safâ. Merve, Mina ve Arafat gibi, menâsik-i haccın edâ edilecek yerleri ve dinin alâmetleri. Menâsik ve âyin rüsumu.

seb'

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Kahretmek.
 • Sökmek.

sech

 • Tırmalama.
 • Bir şeyin kabuğunu veya derisini soyup sıyırma.

sef'

 • Alâmet. İşaret.
 • Yandırmak.
 • Kara etmek.
 • Çekmek.

seferi / seferî

 • Seferde olma hali. Harbe ait, muharebe ile alâkalı.
 • Namazı kısaltmak veya oruç tutmak gibi sefere ait bir hâlde bulunmak. Fık: Ortalama 90 km. lik bir mesafeyi veya daha fazlasını giden seferi (müsafir) sayılır. Zıddı mukimdir.

sela'

 • Bir acı ağaç.
 • Medine'de bir dağ.
 • Yarmak. Parçalamak.
 • Ayak yarığı. (Bu mânâya Çoğulu: Sülu)

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

şenak

 • Devenin yularını çekmek.
 • Çok yemekten mide dolmak.
 • Yaralamaktan dolayı alınan az diyet.

şerat

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet, iz, işâret, nişân.
 • Bir şeyin en bayağı ve âdisi.

şeret

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet. İşaret, belirti.

sevad / sevâd / سواد

 • Karaltı. Uzakta karaltı halinde görülen kalabalık.
 • Ekseri insanlar.
 • Şehir. Kasaba. Karye. Köy.
 • Karartı. Yazı karalama.
 • Karalık. (Arapça)
 • Karalama, yazma. (Arapça)

şiar / şiâr / شِعَارْ

 • Alâmet, sembol.

şiar-ı medeniyet

 • Medeniyet alâmeti, sembolü.

şiar-ı raz / şiar-ı râz

 • Sırların şiarı, sırları gizleyen perde, alamet, belirti.

şibrak

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.

sibt

 • Palamutla dibağat olunmuş sığır derisi.

şicar

 • Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç.
 • Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
 • Kapı ağacı.
 • Deve alâmetlerinden bir alâmet.

sıdar

 • Küçük gömlek.
 • Başa örttükleri bez, baş örtüsü.
 • Devenin göğsünde olan nişan ve alâmet.

şie

 • Alâmet, işaret, nişan.

sıfat

 • Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 • Suret, çehre, yüz. Nişan, alâmet.
 • Bir şeyin keyfiyetini izah için kullanılan kelime.

sima

 • Yüz, çehre. Beniz.
 • Eser, alâmet.

simat

 • Damga, iz. Nişan, alâmet.

sime

 • (Çoğulu: Simât) Damga, alâmet, nişan.

simya

 • Nişan, işâret, alâmet.

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

sita'

 • Deve boynunda uzunluğuna olan alâmet.
 • Ev direği.

stratosfer

 • Atmosferin ortalama 30 km. kalınlığındaki ikinci tabakası. (Fransızca)

sudagi / sudagî

 • Zülüfte olan nişan ve alâmet.

şükrane / şükrâne / شكرانه

 • Teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti. (Arapça - Farsça)

sure

 • Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 • Derece.
 • Duracak yer. Menzilet.
 • Şeref ve şan.
 • Güzel inşa edilmiş bina. Sur.
 • Refi'.
 • Alâmet, nişan.

ta'cif

 • Arkalamak.
 • Doymaya yakın olana kadar yemek.

ta'cim

 • Noktalama, noktalatma.

ta'dad

 • Sayı saymak. Sayıp dökmek. Birer birer söylemek. Sıralamak.

ta'vik / ta'vîk / تعویق

 • Askıya alma, geciktirme, erteleme, oyalama. (Arapça)
 • Ta'vîk edilmek: Geciktirilmek, ertelenmek, askıya alınmak. (Arapça)
 • Ta'vîk etmek: Geciktirmek, ertelemek, askıya almak. (Arapça)

tahallüb

 • Sızma. Ter çıkarma.
 • Sütlenme. Süt peyda etme.
 • İmrendiğinden ağzının suyu akmak.
 • Pâre pâre etmek, dağıtmak, parçalamak.

tahat

 • Ufak etmek. Ufalamak.

tahdiş

 • Kurcalama.
 • (Hadeş. den) Kurcalamak. Tırmalamak.
 • İncitmek.
 • Kaşımak.

tahdiş-i ezhan

 • Zihinleri kurcalamak, tırmalamak.
 • Zihinleri kurcalamak, yaralamak.

tahdişat

 • (Tekili: Tahdiş) Tırmalamalar. Kurcalamalar.

tahmiş

 • Tırmalamak.
 • Hiddetlendirmek.

tahnit

 • Mumyalamak. Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilâçlamak.

tahrim

 • Yarmak. Pâre pâre kesmek, parçalamak.

tahriş / تخریش

 • Tırmalama, azdırma.
 • (Çoğulu: Tahrişât) Tırmalama. Yakıp kaşındırma.
 • Azdırma. Rencide etmek.
 • Tırmalama, kazıma. (Arapça)
 • Tahriş etmek: Tırmalamak. (Arapça)

tahtit

 • Zayıflık.
 • Kurmak.
 • Pare pare etmek, parçalamak.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.

takti'

 • Parçalamak, kesmek, bölmek.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan sonra, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz.

tanzim

 • (Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek.
 • Düzenlemek. Tertiblemek.
 • Islah etmek.
 • Manzum veya mensur olarak yazmak.

tarac / târâc

 • Yağma, talan, çapul. (Farsça)
 • Yağmalama, talan etme. (Farsça)

tarümar / târümar

 • Darmadağınık etme, parçalama.

tasdik

 • Doğruluğunu kabul etmek. Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak.

tasfif

 • (Çoğulu: Tasfifât) (Saff. dan) Sıralama, saf saf dizme.
 • Sağ elinin ayasını sol elinin arkasına vurmak.

taskil

 • Cilâlama.

taskil etme / taskîl etme

 • Cilalama, parlatma.

taskilat / taskilât

 • (Tekili: Taskil) Cilâlamalar. Cilâ yapmalar.

tasnif

 • Sınıf sınıf etme, sıralama.
 • Kitap yazma.
 • Sınıflama.

tatrik

 • Kuşun yumurtalamaya, kadının doğum yapmağa yakın olması.

te'nis

 • Bir kelimenin sonuna te'nis alâmeti olan ( ) ilâve ederek müennes yapmak.

teb'ız

 • Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.

tebyiz

 • Karalama şeklinde yazılan bir yazıyı temize geçme.

tecliye

 • (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme.
 • Aşikâre etmek, açıklamak.
 • Ruşen etmek, parlatmak.

tecnid

 • Askerleri sıraya koyma, sıralama.

tecrih

 • Yaralama.

tefe'ül

 • Bir şeyi uğur saymak, hayıra yormak, bir hâdiseyi hayra alâmet, işâret olarak görmek. Tefe'ülün mukâbili (zıddı) teşe'üm yâni uğursuz saymaktır.
 • Falcılık.

tefris

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.

tefrit

 • Ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak. (İfratın zıddı)

teftis

 • Ufak ufak parçalama.

teftit

 • Parça parça etme, ufalama.

tegavür

 • Birbirini yağmalamak.

teklim

 • Söyletmek.
 • Yaralamak, mecruh etmek.

teksir

 • (Kesr. den) Çok kırma. Parçalama.

tekviye

 • Ovmak, ovalamak.

temazmuz

 • (Tekili: Mazmaza) Mazmaza yapma. Ağzını su ile çalkalama.

temzik

 • (Çoğulu: Temzikat) Yırtma, paralama, perakende etmek.

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

tertib / tertîb

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.
 • Sıralama, düzenleme.
 • Düzeltme. Dizme, sıralama, düzene koyma.
 • Hile ile aldatmak.

tertibat / tertîbat / تَرْت۪يبَاتْ

 • Sıralamalar.

tertibat-ı mukaddeme / tertibât-ı mukaddeme

 • Başlangıçtaki sıralamalar, tertib ve düzenler.

tertip etmek

 • Düzenlemek; dizmek, sıralamak.

terziz

 • Kâğıda nişan ve alâmet etmek, işaret koymak.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teşrid

 • Ayırma, dağıtma. Dilim yapıp kesmek.
 • Nefyetme, kovalama.
 • Belâya atma. Ürkütüp kaçırma. Sevketme.
 • Birisinin ayıbını teşhir eylemek.

tesvid

 • Karartma. Yazı ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak.
 • Bir yazıyı, daha sonra temize çekmek üzere, karalama olarak yazma, müsvedde.

tevki'

 • Alâmet, işaret, belirti, nişan.
 • Sultan.
 • Kılıca nakış yapmak.

tevsik

 • Vesikalandırmak. Vesikalamak. Sağlamlaştırmak. Yazılı hale koymak.
 • Bir kimse hakkında -bu emindir, mutemeddir- demek.

tevsim

 • Damgalama, işaretleme.

tıknefes

 • Zor nefes alan. Rahat nefes alamayan.

türktaz / türktâz / تركتاز

 • Koşturma, koşma. (Türkçe - Farsça)
 • Yağmalama. (Türkçe - Farsça)

u'lume

 • (Çoğulu: Eâlim) Alâmet, işaret, nişan.

ukr

 • Kısırlık.
 • Kısır olan kadının veya dişi hayvanın hali.
 • Mc: Netice alamama.

urum

 • (Urume) Alâmet, nişane.
 • Kök, dip.
 • Başın tepesi.

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

vasat / وسط

 • Orta. (Arapça)
 • Ortalama. (Arapça)

vasati / vasatî / وسطى

 • Ortalama.
 • İkisi ortası. Ortalama. Orta halde.
 • Ortalama. (Arapça)
 • Orta. (Arapça)

velg

 • Köpeğin kap içinden su içmesi veya bir şey yeyip yalaması.

veşc

 • Yaralamak.
 • Parçalamak.
 • Karışmak.

veşk

 • Yaralamak.
 • Parçalamak.

visam

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar. Alâmetlenmiş olanlar.
 • Güzel yüzlü olanlar.
 • Rastıklılar.

vukuat

 • (Tekili: Vak'a) Vak'alar, hâdiseler.
 • Kavga. Yaralama gibi polisi alâkalandıran hâdise.
 • Normal dışında olan hâdiseler.

yağma / yağmâ / یغما

 • Talan, çapul. (Farsça)
 • Yağma eylemek: Talan etmek, yağmalamak. (Farsça)

zaazi'

 • (Tekili: Za'zaa) Sarsmalar, ırgalamalar.

zamyan

 • Palamut ağacına benzer bir ağaç. (Necid bölgesinde olur.)

zenne

 • Kadın kısmı.
 • Eskiden orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkârlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. Eskiden kadınlar, oyunda rol alamadıkları için erkekler kadın kıyâfetine girer ve oyunda kadın rolü yaparlardı.