LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ÂŞİYAN ifadesini içeren 93 kelime bulundu...

abadile / abâdile

 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

ahd-name

 • Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt. (Farsça)

aiş

 • Yaşıyan.
 • Rahat yaşıyan.

akkam / akkâm

 • Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam.
 • Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe.
 • Çadır mehteri.

aktab-ı mehdiyyin / aktâb-ı mehdiyyîn

 • Büyük Mehdînin bazı vasıflarını taşıyan büyük velîler.

alemdar

 • Bayrağı veya sancağı taşıyan. Bayraktar, sancaktar.

anofel

 • yun. Sıtma mikrobunu taşıyan ve aşılayan sivrisinek.

antropoloji

 • yun. İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. İnsan biyolojik özellikleri açısından incelendiğinde biyolojik antropoloji, cemiyet halinde yaşıyan bir varlık olması açısından incelendiğinde sosyal antropoloji veya kültür antropolojisi, insanın mahiyeti, diğer varlıklardan farkı, hayatının mânası, düny

aşiret

 • Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile.

aşiyan e

 • (Bak: AŞİYAN)

balina

 • Denizde yaşıyan ve yaklaşık olarak 20 ilâ 35 metre kadar uzunlukta olan memeli hayvan.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

bar-ber

 • Hamal, yük taşıyan kimse. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

bargir

 • Yük taşıyan.
 • Beygir.

bayrakdar / bayrakdâr

 • Alemdar, bayrak taşıyan asker. (Farsça)
 • Bir kabile veya cemaatın başı, reisi. (Farsça)
 • Bayrak taşıyan, lider.

bayraktar

 • Bayrak taşıyan, temsilci.

bazir

 • Ekici, eken.
 • Dedikodu yapan, laf taşıyan. Geveze.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

cankurtaran

 • t. Ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan vasıta.
 • Hasta ve yaralıları hastahaneye taşıyan otomobil. Ambulans.

çerb-ahur

 • İçinde yemi bol olan ahır. (Farsça)
 • Bolluk içinde yaşıyan kimse. (Farsça)

ceres-dar

 • Çıngırak taşıyan, çıngıraklı. (Farsça)

civanmerdane / civanmerdâne

 • Mert ve yüksek cesaret taşıyan bir kişi gibi.

cüz-ün layetecezza / cüz-ün lâyetecezzâ

 • Maddenin yapı özelliğini taşıyan en küçük parçası, atom, zerre.

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

hacegan / hâcegân

 • (Tekili: Hâce) Hocalar. (Farsça)
 • Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe. (Farsça)
 • Bâb-ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam. (Farsça)

hamele

 • Taşıyanlar, yüklenenler.
 • Taşıyanlar, yüklenenler, kaldıranlar.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hamil / hâmil / حامل

 • (Hâmile) Yüklü yüklenmiş.
 • Gebe.
 • Taşıyan, götüren.
 • Hâiz.
 • Mâlik, sahib.
 • Uhdesinde bir poliçe bulunan.
 • Taşıyan. (Arapça)
 • Hamile. (Arapça)
 • Sahip. (Arapça)
 • Hâmil olmak: Taşımak. (Arapça)

hamil-i emanet / hâmil-i emânet

 • Emâneti taşıyan.

hamil-i mektup / hâmil-i mektup

 • Mektup taşıyan, postacı.

hamile / hâmile

 • Yüklü, yük taşıyan.

hamleden

 • Yüklenen, taşıyan.

hammal

 • (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam.
 • Mc: Kaba, görgüsüz, terbiyesiz.

hamule

 • Yük. Yük taşıyan nakil vasıtalarının yükü. (Farsça)

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

harf-i cer

 • Cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler "an, min, be" gibi.

hayvanat-ı berriyye

 • Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar.

hem-bar

 • Aynı yükü yüklenmiş olan, aynı yükü taşıyan. (Farsça)

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

humul

 • Mahfe taşıyan deve.
 • (Tekili: Haml) Yükler.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

huruf-u mukattaa / hurûf-u mukattaa

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan Arapça hece harfleri.

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî

 • Güzelliğin, bu sıfatı taşıyan varlıkta ayrılmaz bir özellik olması.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

ism-i fail / ism-i fâil

 • Gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip.

kanun-u deha / kanun-u dehâ

 • Dehâ kanunu; olağanüstü bir zekâ taşıyan ruh.

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

kinaye / kinâye

 • Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.

lebbeyk

 • "Buyurun, emredin efendim" mânâsını taşıyan bir ifade.

maune

 • Mavna. Yük taşıyan büyük kayık.

mazanne

 • Zan taşıyan, tahmin yürütülen mevzular, konular, yerler.

medrese-nam / medrese-nâm

 • Medrese ismini taşıyan.

mu'ciz-nüma / mu'ciz-nümâ

 • Mu'cize özelliği taşıyan.

mu'ciznüma keramet / mu'ciznümâ keramet

 • Mu'cize özelliklerini taşıyan keramet.

mukattaat

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukattaat-ı huruf / mukattaât-ı huruf

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukka

 • (Çoğulu: Mükâyâ-Mükâki) Hicaz diyarında yaşıyan bir cins beyaz kuş.

müpteda / müptedâ

 • (Ar. gr.) İsim cümlesinde haberin (yüklemin) anlattığı iş, hareket veya oluşu taşıyan ve onlara konu teşkil eden isimdir.

müşir

 • Emreden, işaret eden, bildiren.
 • Mareşal. En büyük ünvanı taşıyan asker. Silâhlı kuvvetlerde, kaide olarak barış zamanında orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Mareşal rütbesi, ancak muharebe sırasında ve bir meydan muharebesi kazanmış olan generallere verilir. Asıl vazife

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

mütereffih

 • (Refh. den) Rahat bir şekilde ve bolluk içinde yaşıyan. Refah bulan.

mütereffihane / mütereffihâne

 • Rahat ve bolluk içinde yaşıyana yaraşır yolda. (Farsça)

mütereffihin / mütereffihîn

 • (Tekili: Mütereffih) Refah bulanlar. Rahat ve bolluk içinde yaşıyanlar.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

nakıl

 • İleten, taşıyan, aktaran, nakleden.
 • Tercüme eden.
 • İşittiğini anlatan.

nakil / nâkil

 • Nakleden, taşıyan.

nakılmeclis

 • Söz taşıyan. Dedikoduculuk yapan. Gammaz.

naşir-i ağraz / nâşir-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kin taşıyanların yayın organı, nâşiri.

nass-ı azim / nass-ı azîm

 • Büyük mânâlar taşıyan âyet-i kerime.

nemmam / nemmâm

 • Söz taşıyan, koğuculuk yapan. Duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen.
 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

rafih

 • Rahat içinde ve refahla yaşıyan.

raviye

 • Su taşıyan hayvan.

refhan

 • (Refâh. dan) Varlık içinde yaşıyan.

refih

 • Rahatlık ve huzur içinde geçinen. Refah ve rahat ile yaşıyan.

sahih bey' / sahîh bey'

 • Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş.

sancakdar

 • Sancak taşıyan. Alemdar. (Farsça)

sancaktar

 • Sancak, bayrak taşıyan.

saniye

 • (Çoğulu: Sevâni) Su taşıyan deve. Su yükledikleri ve su çektirdikleri deve.

silahendaz

 • Silah atan.
 • Tüfekli piyade neferi, harp gemilerinde gemicilik ile mükellef olmayıp silah taşıyan bahriye askerleri.

solcu

 • solculuğu benimseyen, ilerici düşünceler taşıyan, toplumcu, ilerici (kimse, görüş).

takdirname

 • Bir işin beğenildiğine ve istihsan edildiğine dâir alâkadarların imzasını taşıyan yazı. Beğenildiğine dair yazılı kâğıt. (Farsça)

tanker

 • ing. Akaryakıt taşıyan gemi veya kamyon.

tigdar / tîgdâr

 • Kılıç taşıyan, kılıçlı. (Farsça)

vıkr

 • (Çoğulu: Evkar) Ağır yük.
 • Çok su taşıyan bulut.

yabani

 • Yabana mensub. Issız yerlerde yaşıyan. Yabancı, alışmamış.

yusufi / yusufî

 • Hz. Yusuf'un özelliklerini taşıyan.

zevi'l-ervah / zevi'l-ervâh

 • Ruh sahipleri, ruh taşıyan canlılar.